Contract doctoranzi

Contract doctoranzi

 

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară.1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bayare pe cunoastere"

Domeniul major de intervenţie.1.5 "Programe doctorale si post+doctorale in sprijinul cercetarii"

Titlul proiectului:"Crestera calitatii si viyibilitatii reyultatelor cercetarii stiintifice a doctoranzilor cu frecventa prin acordarea de burse doctorale"

Contract nr. POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/82705

 

Contractul semnat de doctoranzi

 

Contractul de studii doctorale

Toţi beneficiarii proiectului finanţat din Fondul Social European au semnat un contract de studii doctorale, personalizat şi adaptat specificului celor două universităţi partenere în proiect(UMF Craiova si UMF ''Iuliu Hatieganu''Cluj Napoca) ale cărui capitole le prezentăm mai jos:

 

I. Obiectivele contractului

Prezentul contract este obligatoriu pentru toţi doctoranzii admişi la forma cu frecvenţă, finanţaţi prin contractului încheiat între IOSUD şi AM POS-DRU, proiect cu titlul " Cresterea calitatii si vizibilitatii rezultatelor cercetarii stiintifice a doctoranzilor cu frecventa prin acordarea de burse doctorale"-POSDRU-CPP107-DMI1.5-S-82705 şi conform Deciziei de înmatriculare privind înmatricularea doctoranzilor începând cu data de 01.10.2010 şi are ca scop asigurarea cadrului legal pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare ale IOSUD, doctorandului şi garantului acestuia, conform anexelor, în condiţiile solicitate de AM POS-DRU. În acest contract, prin program de studii doctorale se înţelege Programul de pregătire universitară avansată şi Programul de cercetare ştiinţifică. Contractul a fost completat prin act adiţional la solicitarea AMPOSDRU.

 

II. Părţile implicate în contract

      UMF Craiova (UMF ''Iuliu Hatieganu''Cluj Napoca), Doctorand, Conducatorul de doctorat si Garantul

 

III. Durata contractului

 Prezentul contract este valabil începând cu 01.10.2010 până la 30.09.2013, perioadă ce cuprinde:

Programul de pregătire universitară avansată de un an;

Programul de cercetare ştiinţifică, inclusiv susţinerea tezei de doctorat (2 ani).

 

IV Planul de pregătire şi teza de doctorat

 

 V. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din prevederile contractului de finanţare POSDRU-CPP107-DMI1.5-S-82705 încheiat între IOSUD şi AMPOSDRU completate după caz cu legislaţia în vigoare, din Carta UMF Craiova (UMF ''Iuliu Hatieganu''Cluj Napoca) şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în IOSUD UMF Craiova (UMF ''Iuliu Hatieganu''Cluj Napoca) .

 VI. Rezolvarea neînţelegerilor

 VII. Dreptul de folosire a rezultatelor cercetării

 VIII. Încetarea contractului

 IX. Dispoziţii finale

 X. Clauze speciale

Actualizat la 08.09.2021, 18:25