Master Tehnici de laborator clinic și de analiza medicamentului

Master Tehnici de laborator clinic și de analiza medicamentului

Prezentare generală

 În spiritul misiunii asumate de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova (UMFCV) care, pe lângă formarea de bază în domeniul medicinii, medicinii dentare, farmaciei şi asistenţei medicale, asigură şi dezvoltarea profesională avansată postlicenţă, prin rezidenţiat, masterate profesionale sau de cercetare, studii doctorale şi programe postdoctorale, în consens cu aspiraţiile universităţii de a-şi consolida poziţia de instituţie academică de referinţă la nivel naţional în domeniul ştiinţelor sănătăţii, începând cu anul universitar 2015-2016, UMFCV organizează programul de studii de masterat Tehnici de laborator clinic și de analiza medicamentului, program avizat de Consiliul ARACIS în şedinţa din 23 iulie 2015.

Programul oferă pregătire pentru următoarele direcţii principale:

·         Activitate în laboratorul de analize medicale;

·         Activitate în laboratoare de control farmaceutic;

·         Cercetare biomedicală;

·         Activitate în laboratoare din industria farmaceutică.

 Motivaţie

Sectorul serviciilor de sănătate a făcut obiectul unui amplu proces de reformă în ultimii ani, proces care a presupus redefinirea cadrului legal de furnizare a serviciilor de sănătate în cadrul spitalelor şi altor structuri sanitare, elaborarea şi implementarea normelor specifice de asigurare a calităţii în sectorul sanitar etc. Formarea de competenţe ridicate în domeniul laboratorului de analize medicale şi de control al medicamentului este imperioasă pentru personalul din laborator care a absolvit facultatea în anii anteriori şi nu a beneficiat de un curriculum care să permită adaptarea la “explozia” de teste genetice şi de identificare a unor biomarkeri folosind tehnologii ultramoderne. Mai mult decât atât, pregătirea prin acest masterat oferă  noi oportunităţi de angajare pentru specialiştii din domeniul laboratorului clinic, pe plan internaţional acesta fiind un domeniu în continuă dezvoltare ceea ce va mări nevoia de profesionişti de laborator în viitor. De exemplu, între 2010 şi 2020 s-a preconizat o creştere de 11% a necesarului de personal de laborator  (vezi www.bls.gov). Un alt argument foarte important pentru absorbţia absolvenţilor acestui masterat de către piaţă este legat de condiţiile stipulate de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (denumit în continuare OBBCSSR), autoritatea care reprezintă interesele profesiilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România. OBBCSSR urmăreşte aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează pe plan naţional exercitarea profesiilor menţionate şi solicită la eliberarea avizului de liberă practică pentru absolvenţii Ciclului I Bologna la specializările chimie, biochimie şi biologie, care doresc să activeze în laboratoarele de analize medicale, sanitar-veterinare şi toxicologice, să fi absolvit un Masterat în domeniul medical şi facă dovada executării unui stagiu practic de minimum 6 luni într-un laborator de analize medicale.

 

Obiective specifice

 

Programul de masterat promovează ideea achiziţiei de competenţe complementare formării iniţiale. Este benefic pentru studenţi să gândească analitic, să fie atenţi la detaliu şi să înţeleagă că deţin cunoştinţe importante pentru rezolvarea problemelor din domeniul de activitate. De aceea, obiectivele programului sunt:

·      Furnizarea de cunoştinţe referitoare la noile tehnologii de laborator;

·      Creşterea competenţelor tehnice ale studenţilor la masterat în direcţia de studiu;

·      Furnizarea de cunoştinţe pentru managementul corect al activităţii şi procesării datelor de laborator;

·       Dezvoltarea aptitudinilor pentru înţelegerea importanţei de a participa la cercetări clinice bine definite şi valide;

·      Creşterea capacităţii de a interpreta literatura de specialitate şi a abilităţilor de a prezenta rezultatele prin comunicări sau articole ştiinţifice;

·      Pregătirea pentru o formare profesională continuă prin doctorat. 

Spaţii de învăţământ 

Baza materială a U.M.F. din Craiova corespunde standardelor de desfăşurare a unui proces instructiv-educativ de calitate. Procesul de învăţământ se va derula în spatiile de învăţământ aflate în patrimoniul U.M.F.  din Craiova. Datoritã caracterului modular pe care îl va avea planul de învăţământ, spaţiile destinate instruirii teoretice si pregătirii practice vor putea fi folosite în exclusivitate de către cursanţii programului de master, evitându-se suprapunerea cu studenţii de la programele de studii universitare de licenţă din cadrul U.M.F. din Craiova.

 

Dotarea materială 

Fiecare sală de curs aflată în dotarea U.M.F. din Craiova are facilitătile didactice necesare: tablă, videoproiector, ecran de proiecţie, iar amfiteatrele dispun de instalaţie de sonorizare şi aer condiţionat. Laboratoarele dispun de spaţiu şi material didactic suficient.

Servicii sociale

Cursanţii acestui masterat vor putea beneficia de serviciile căminelor şi cantinei administrate de U.M.F. din Craiova în limita locurilor disponibile şi în conditţile solicitării prealabile a acestora.
 

Activităţi financiare 

Bugetul programului de masterat în Tehnici de laborator clinic și de analiza medicamentului face parte integrantă din bugetul Facultăţii de Medicină a U.M.F. din Craiova, aceasta fiind instituţia cu personalitate juridică. În cadrul bugetului Universităţii, fondurile alocate Facultăţii de Farmacie şi implicit programului de masterat în LCAM vor fi direct proporţionale cu numărul de studenţi.

Personalul didactic

Este reprezentat de corpul de cadre de predare şi instruire practică care îşi desfăşoară activitatea în cadrul facultăţilor de Farmacie şi Medicină.

 Durata programului si discipline studiate

Programul de studii universitare de masterat are o durată de 4 semestre, 120 credite ECTS, iar disciplinele din planul de învăţământ sunt următoarele:

 

DISCIPLINE OBLIGATORII

Metode de analiză în laboratorul clinic şi farmaceutic

Biochimie clinică

Biologie celulară şi moleculară

Patologie medicală

Bacteriologie medicală

Virusologie medicală

Hematologie. Hematologie transfuzională

Imunologie generală şi de laborator

Micologie medicală

Parazitologie medicală

Toxicologie analitică şi clinică

Controlul calităţii apei şi alimentelor

Analiza medicamentului

Metode statistice în procesarea datelor de laborator şi cercetarea din domeniul medico-farmaceutic Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice

Managementul calităţii în laboratorul de analize medicale şi farmaceutice

DISCIPLINE OPŢIONALE

Genetică medicală

Metabolismul xenobioticelor 

Analiza şi controlul produselor vegetale

Citologia lichidelor de puncţie

PRACTICĂ DE LABORATOR – 6 luni (fără întrerupere)

Condiţii generale de înscriere  

Candidaţii trebuie să fie cetăţeni români sau ai unuia dintre statele membre U.E. sau S.E.E. şi să deţină o diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior în urmatoarele specializări: biochimie, biologie, chimie, farmacie, asistenţă de laborator clinic şi de medicină generală (care îşi desfăşoară activitatea în laboratorul clinic), fizică medicală. 

Înscrierea candidaţilor

 Înscrierea va consta în depunerea unui dosar conţinând următoarele:

  •     diploma de bacalaureat  - original;
  •     diploma de licenţã şi foaia matricolã - original;
  •     certificatul de naştere - copie legalizatã;
  •     certificatul de cãsãtorie sau alte acte în baza cãrora s-a produs o eventualã schimbare de  nume - copie legalizatã (dacã este cazul);
  •     copie a cãrţii de identitate / buletin de identitate;
  •     chitanţa doveditoare a achitãrii taxei de înscriere;
  •     cerere de înscriere (tipizat ce se obţine de la secretariatul pentru înscrieri) ;

· adeverinţa care să ateste absolvirea unui alt master la forma buget/taxă (dacă e cazul);

·   adeverinţa de absolvire facultate la forma buget/taxă specificându-se numărul de ani absolvit şi la ce formă ;

  •      un Curriculum vitae actualizat;
  •      recomandare de la ultimul loc de activitate (dacă este cazul).

·         Actele într-un exemplar se vor pune în dosar de plastic cu şină şi prima filă transparentă, avand postit-uri numerotate pentru fiecare punct din lista de acte.

Foarte important!

Absolvenții care au făcut toți anii la forma „buget “ sau care au mai absolvit un masterat nu se pot înscrie decât pe locurile la forma „cu taxă”.

 

 

Actualizat la 25.06.2024, 14:44