Programe de studiu în limba română

Programe de studiu în limba română

 

Admitere 2024-2025

 Programe de studiu în limba română - cont propriu valutar

(cetățeni străini din state terțe Uniunii Europene )

Facultatea de Medicină:

 

Medicină (360 credite – durata studiilor 6 ani)

Facultatea de Medicină Dentară:

Medicină Dentară (360 credite – durata studiilor 6 ani)

Tehnică Dentară (180 credite – durata studiilor 3 ani)

Facultatea de Farmacie:

Farmacie (300 credite – durata studiilor 5 ani)

Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (180 credite – durata studiilor 3 ani)

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală:

Asistenţă Medicală Generală (240 credite – durata studiilor 4 ani)

Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare (180 credite – durata studiilor 3 ani)

Radiologie şi Imagistică (180 credite – durata studiilor 3 ani)

Nutriţie şi dietetică (180 credite – durata studiilor 3 ani)

 

  1. Calendar admitere
  2. Platformă de înscriere

METODOLOGIE ADMITERE CETĂŢENI STRĂINI - CONT PROPRIU VALUTAR

 ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITE DE UMF CRAIOVA

CRAIOVA

-2024-

 

    Metodologia de admitere la studii în cadrul programelor de studii în limba română oferite de  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova este realizată în conformitate cu:

 

- Legea Învățământului Superior 199/2023;

- Ordinul nr. 3696/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de master şi de doctorat;

- Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, din 17.03.2017 Parte integrantă din Ordin 3473/2017;

- Ordinul nr. 4241/2020 privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor;

- Ordinul nr. 4151/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017;

- Ordinul nr. 5736/2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Nr. Crt.

Program de studiu

Durata studiilor

Numărul creditelor

Taxă de şcolarizare

Locuri disponibile

1

Medicină

reglementată sectorial

6 ani

360

   

2

Medicină Dentară reglementată sectorial

6 ani

360

   

3

Farmacie

 reglementată sectorial

5 ani

300

   

4

Asistență Medicală Generală

reglementată sectorial

4 ani

240

   

5

Radiologie şi Imagistică

reglementată general

3 ani

180

   

6

Tehnică dentară

reglementată general

3 ani

180

   

7

Balneofiziokinetoterapie

reglementată general

3 ani

180

   

8

Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic

3 ani

180

 

 

9

Nutriţie şi dietetică

3 ani

180

 

 

 

   * Taxa de şcolarizare poate suferi modificări în cursul anilor de studii cu aprobarea Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

    Școlarizarea cetățenilor străini (din state terţe), la programele de studiu în limba română se realizează numai pe locuri cu taxă, pe cont propriu valutar. Concursul de admitere se realizează pe bază de dosar, dar Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoștințelor generale de anatomia şi fiziologia omului cu respectarea indicaţiilor Ministerului Sănătăţii privind constrângerile generate de contextul epidemiologic de la data organizării testării propriu zise.

     Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

 

    Pentru cetățenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene admiterea la studii universitare de licență, programele de studiu în limba română se realizează în aceleași condiții ca pentru cetățenii români (admitere pe bază de examen).

 

   Admiterea la studii universitare de licență se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

 

Condiții de eligibilitate

 

Pot accede în sistemul național de învățământ superior din România persoanele din state terțe care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

    a) au documente care atestă cetățenia statului de proveniență şi solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

    b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute de OMEC nr. 4151 din 24.04.2020  de diplome acceptate;

    c)  au diplomă/adeverinţă de absolvire a anului pregătitor de limba română, cu durata de 1 an.

 

Sunt exceptate de la obligația de a prezenta diploma/adeverinţa de absolvire a anului pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:

 

  • Care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin 4 ani de studii consecutivi în limba română într-o unitate școlară din sistemul național din România;
  • Care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

    d) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta metodologie.

  

Etapele procesului de admitere

 

!Dacă doriţi să aplicaţi la mai multe programe de studiu este necesar să creaţi pe platforma on-line conturi diferite, pentru fiecare program de studiu, utilizând adrese de email diferite!

 

 

Taxa de ÎNSCRIERE va fi plătită doar online, pe platforma de admitere, ca parte a procesului de înregistrare.

După completarea datelor personale și încărcarea documentelor solicitate, candidatul va putea plăti taxa de înregistrare pe platforma online. Odată ce plata este procesată, dosarul va fi trimis automat către universitate.

Taxa de procesare a dosarului este 200 de euro și nu este rambursabilă.

 

1. Candidatul va aplica la U.M.F. din Craiova prin accesarea platformei online, va completa toate câmpurile cu informațiile solicitate și va încărca toate documentele menționate.

Vă rugăm să vă asigurați că:

       - toate documentele sunt scanate doar în format PDF, iar numele documentului trebuie să cuprindă tipul documentului și numele de familie al candidatului (pașaport.Smith, foaiematricola.Smith, etc.).

       - se vor scana color atât documentele originale cât și traducerile legalizate într-un document PDF unic care va fi încărcat în secțiunea corespunzătoare.

       -  se va utiliza adresa personală de email a candidatului care să conţină numele şi prenumele candidatului;

Important! Această adresă de e-mail va fi utilizată pentru crearea contului de student, în cazul în care candidatul va fi declarat admis.

 

2. Dosarele depuse online de candidați vor fi procesate de către Biroul Relații Internaționale și, dacă:

- dosarul este incomplet, candidatul va primi o notificare de corecție prin intermediul platformei pentru a încărca documentele lipsă sau pentru a modifica câmpurile incorecte și incomplete.

Candidații au obligația de a verifica periodic stadiul în care se află dosarele de candidatură, accesând conturile personale de pe platforma online de admitere, întrucât comisia de admitere poate solicita completări în cazul în care dosarul este incomplet.

- dosarul este complet, candidatul va primi o notificare de validare prin intermediul platformei;

 Toate dosarele depuse vor fi procesate și vor primi un cod de înregistrare, dar numai cele complete vor fi acceptate pentru a participa la concursul de admitere.

 

3.  Confirmarea locurilor de studii se va realiza pe platforma online de admitere, prin achitarea sumei de 2000 euro în termen de 3 zile de la publicarea rezultatelor preliminarii, taxă nerambursabilă.

În primele 5 zile după primirea scrisorii de acceptare, este obligatorie achitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul I, în vederea obținerii vizei de studiu. Plata se va face pe platforma online de admitere.

IMPORTANT!

Neplata taxei de confirmare în termenul stabilit duce automat la pierderea locului locului de studii!

 

4. După confirmarea locurilor de studii, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova va trimite documentele necesare către Ministerul Educației din România în vederea obținerii scrisorilor de acceptare. În momentul primirii răspunsului (poate dura până la 30 de zile lucrătoare), candidații vor primi scrisorile de acceptare pe adresa de email folosita pentru a creea contul de candidat pe platforma online.

Luați în considerare faptul că înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de Ministerul Educației.

 

În perioada 02.09.2024 - 23.09.2024 candidații vor depune personal dosarul la Biroul Relații Internaționale (Strada Petru Rareș nr. 2, Craiova, România) conținând următoarele:

a.  toate documentele încărcate pe platforma online  (traducerile legalizate în original);

b. diploma de bacalaureat în original sau echivalentul (în acest caz este necesară și o declarație notarială, în limba română, în care să se precizeze data la care se va depune diploma de bacalaureat în original);

c. chitanța pentru taxa de înmatriculare 150 RON - poate fi achitată la Departamentul Financiar din strada 1 Mai nr. 68, Craiova;

d. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm).

Biroul Relații Internaționale va verifica dosarele depuse iar dacă acestea cuprind toate documentele menționate mai sus, candidații vor putea semna contractul de studii.

 

 

CETĂȚENI  DIN

STATE TERŢE UNIUNII EUROPENE 

Documente obligatorii pentru procesul de admitere:

 

1. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii (completată, datată și semnată, cu fotografie atașată) - 1 original scanat color;

2. CV Europass - este obligatoriu să includeți adresa de mail personală și numărul de telefon;

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en

3. Eseu motivaţional în limba română - maxim 400 de cuvinte (datat și semnat);

4. Dovada cunoaşterii limbii române - 1 original scanat color - se atestă prin prezentarea unuia din următoarele documente:     

- diplomă/adeverinţă de absolvire a anului pregătitor de limba română;

- certificat de competenţă lingvistică pentru limba română nivel minim B1 eliberat de o instituţie acreditată;

- acte doveditoare care să ateste că au absolvit cel puţin patru ani de studii în România într-o şcoală acreditată cu predare în limba română;

5. Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia - 1 original scanat color  și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

  În cazul în care prezentați adeverinţa echivalentă diplomei de bacalaureat, eliberată de către instituția de învățământ liceal, trebuie menţionate media de absolvire a liceului, examenele promovate, notele şi valabilitatea acesteia. De asemenea, este obligatoriu să prezentați o declarație notarială (tradusă în limba română) cu termenul de depunere a diplomei de bacalaureat.

  În funcție de țara în care a fost eliberată diploma de liceu, aceasta trebuie să fie autentificată cu Apostila de la Haga sau supralegalizată de către:

- Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă;

- Ambasada/Oficiul Consular al României din țara emitentă.

 

Lista țărilor pentru care se solicită autentificarea actelor de studii:

https://cnred.edu.ro/en/list-of-countries-for-which-the-authentication-of-study-documents-is-requested

 

Important! Este posibil să fie necesară prezentarea și a altor documente pe lângă diploma de liceu. În acest caz, vă rugăm să încărcaţi 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar) împreună cu diploma, în același document PDF.

   Puteți verifica toate informațiile în documentul Lista Diplome de bacalaureat acceptate de către Ministerul Educației pentru înscrierea la studii a cetățenilor străini.

   În cazul în care numele și prenumele candidatului de pe documentele de studii nu corespund cu numele și prenumele menționate în ID/pașaport, candidatul trebuie să prezinte o notă explicativă, legalizată la notar, prin care candidatul însuși declară că este deținătorul legal al documentelor de studii transmise.

 

6. Situaţie şcolară pentru fiecare an de studiu - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

7. Alte documente - pentru maximizarea punctajului (exemplu: diplomă de absolvire a unei alte universități din domeniul medical sau nemedical, certificate de voluntariat din domeniul medical - maxim 2) - 1 traducere în limba română;

8. Certificatul de naștere - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română (certificată ca fiind autentică de către un notar);

9. Pașaport - 1 original scanat color - valabil cel puțin șase luni de la data de 01.10.2024;

10. Dovada care atestă domiciliul în străinătate (menționarea în pașaport/ID a adresei de domiciliu sau document obţinut de la Primăria/Prefectura oraşului de domiciliu) - 1 original scanat color și 1 traducere în limba română;

11. Adeverință medicală care să ateste că persoana ce va fi primită la studii nu are boli contagioase sau alte afecţiuni fizice sau psihice, incompatibile cu profesia de medic - 1 original scanat color (documentele eliberate în altă țară se vor traduce în limba română);

12. 4 fotografii recente (2,5 x 3,5 cm) - la depunerea dosarului original.

Cetățenii străini din țările terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii eliberată de Ambasada României din țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la studii emisă de către Ministerul Educaţiei - Direcția Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri Europene și a achitării integrale a taxei de studii, pentru primul an uninersitar. Viza de studii este valabilă 90 de zile, perioadă în care cetățenii străini sunt obligați să obțină permis de ședere în scop de studii, eliberat de Serviciul pentru Imigrări al judeţului Dolj - strada Amaradia, nr. 32-34, Craiova.

 

 

Procesul de selecție

I. Analiza dosarelor depuse va fi procesată de către Comisia de Admitere în ordinea primirii dosarelor, iar lista provizorie va fi publicată pe site-ul universității - umfcv.ro. Lista provizorie nu presupune înmatricularea efectivă în anul I de studii.

II. Selecția candidaților se va face în ordinea 

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

OBSERVAŢII

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de către MEC pentru înscrierea la studii universitare de licență (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30p x Nota obținută/Nota maximă

 

Susținerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

5p x Nota obținută/Nota maximă, pentru fiecare probă;

 

Max 15 p

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

10 p

5 p

 

Max 10 p

Dovada unei activități extracurriculare:

-     activitate de voluntariat dovedită (Crucea Roșie, experiență profesională în domeniul medical, etc.)

 

2 p fiecare activitate

 

Maxim 4 p

Eseu motivațional

(max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4)

41 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

 

Contact:

Biroul Relații Internaționale

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Strada Petru Rareș, nr. 2

200349, Craiova, România

Tel: +40 351 443 567

 

Email: ro.admission@umfcv.ro

    Această metodologie a fost aprobată în ședința Senatului din data de 14.02.2024.

    În cazul în care vor interveni și alte modificări legislative, acestea vor fi publicate pe site-ul universității.

 

 

Actualizat la 28.03.2024, 09:48