Strategia de cercetare

Strategia de cercetare

STRATEGIA privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică
2008-2011 

 

Strategia de cercetare a UMF Craiova 2008-2011 (format .pdf)

 

Conform Cartei Universităţii, Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică.            

 

I. Organizarea cercetării ştiinţifice

 

1. În Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova activitatea de cercetare ştiinţifică-dezvoltare-inovare, proiectare, consultanţă şi expertiză, denumită în continuare activitate de cercetare, se desfăşoară  în concordanţă cu prevederile cuprinse în: Legea nr. 84 / 1995, completată şi republicată (Legea învăţămîntului);  OG  57 / 2002, aprobată prin Legea nr. 324 / 2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică; Legea nr. 319 / 2003 privind statutul personalului de cercetare;  Legea nr. 123 / 1997 privind statutul personalului didactic; Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 

2. Rectorul, Prorectorul cu managementul academic şi cercetarea ştiinţifică, Consiliul Ştiinţific al Senatului UMFCV (CSS), Decanii, Prodecanii şi Secretarii Ştiinţifici sunt structurile cu responsabilitate în domeniul activităţilor  de cercetare ştiinţifică din universitate.

 

3. Cercetarea ştiinţifică este o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice universitare şi se poate desfăşura:
a) sub toate formele:
- cercetare pe bază de contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi cu alte instituţii şi organisme naţionale sau internaţionale;
- cercetarea individuală raportată în catedre;
- realizarea unor prestări de servicii care să valorifice atât baza materială existentă în universitate, cât şi competenţa profesională a corpului profesoral;
- publicaţii (articole, tratate şi monografii);
- referate în cadrul pregătirii prin doctorat.
b) la toate nivelurile:            
- cercetare fundamentală/experimentală;            
- cercetare clinică/aplicativă;            
- cercetări pentru dezvoltare tehnologică medico-farmaceutică;            
- cercetare biologică şi educaţională;            
- proiectarea de produse, sisteme de producţie,  tehnologii şi proceduri, servicii medico-farmaceutice şi de laborator
- consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul medico-farmaceutic şi bio-umanist

 

Obiectivele generale în domeniul cercetării sunt următoarele:
a) să contribuie, prin activitatea de cercetare a membrilor comunităţii universitare, la îmbogăţirea patrimoniului cultural universale şi al cunoaşterii bio-umaniste;           
b) să îmbogăţească activ nivelul de cunoştinţe în domeniul medico-farmaceutic  şi al proceselor şi tehnicilor educaţionale  în domeniul sănătăţii;            
c) să dezvolte activităţi de cercetare de referinţă în domeniile menţionate, compatibile şi comparabile cu programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;            
d) să promoveze calitatea şi excelenţa în cercetare, creativitatea, interdisciplinaritatea, competivitatea, cooperarea, managementul eficient, pricipiile etice şi deotologie în toate actvităţile de cercetare şi la toate nivelurile; 
e) să răspândească şi să valorifice rezultatele cercetării ştiinţifice obţinute, să promoveze activităţile de inventică;
f) să stimuleze finanţarea extrabugetară a activităţilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare, de expertiză şi consultanţă, prin contracte încheiate cu agenţi economici, cu alte instituţii şi organizaţii;           
g) să faciliteze dobândirea deprinderilor necesare cercetării ştiinţifice de către studenţi prin cointeresarea lor materială şi spirituală            
h) să-şi dezvolte şi să-şi modernizeze unităţile de cercetare, asistenţă şi microproducţie, bazele didactice şi experimentale.

 

4. Activitatea de cercetare în UMFCV se realizează: în mod individual; în colective de cercetare; la nivelul catedrei/departamentului şi disciplinei, în centre de cercetare (subordonate catedrei/departamentului, facultăţii sau universităţii), în centre de formare profesională continuă (subordonate departamentului doctorate/masterate/EMC), în cadrul Centrului de Educaţie Medicală (în domeniul didactic-pedagogic fundamental şi special).

5. Facultăţile care dispun de o bază materială adecvată şi reuşesc să obţină suficiente contracte de cercetare, în mod constant, îşi pot constitui departamente de cercetare în care să lucreze pe lângă personalul didactic şi cercetători ştiinţifici sau personal auxiliar, angajaţi cu contract determinat sau convenţie civilă.

6. Departamentele de cercetare nu au personalitate juridică, se înfiinţează cu aprobarea Senatului Universităţii şi funcţionează pe bază de autofinanţare, regulament şi schemă de personal proprii.

7. Activitatea în cadrul departamentului de cercetare este coordonată de un director (având gradul didactic de conferenţiar sau profesor).

8. Cercetarea ştiinţifică din planul intern are ca beneficiar UMF din Craiova şi se desfăşoară pe baza planurilor de cercetare elaborate la nivelul catedrelor, având ca scop rezolvarea acelor teme care fac parte din tematica prioritară de cercetare şi acoperirea obligaţiilor de cercetare ştiinţifică din normele cadrelor didactice, dar nu şi-au găsit surse de finanţare.

9. Colectivele de cercetare din cadrul catedrelor sau departamentelor sunt constituite din personal didactic, cercetători ştiinţifici, studenţi şi, în unele cazuri, personal auxiliar pentru cercetare.

10. Centrele de cercetare ştiinţifică se organizează ca structuri fără personalitatea juridică, în jurul unui program de cercetare competitiv care satisface criterii generale precum: tradiţie, relevanţă, impact la frontiera cercetării ştiinţifice tehnologice din domeniul respectiv, contribuţie semnificativă la extinderea cunoaşterii, raţionalizări tehnice, economice, administrative în contexte naţionale sau internaţionale.

11. Centrele de cercetare ştiinţifică se înfiinţează conform Metodologiei UMF Craiova, prin hotărârea Senatului Universităţii şi se acreditează de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare.

12. Centrele de cercetare ştiinţifică sunt coordonate de un director şi au un statut clar elaborate, respective structuri de conducere şi membrii. Membrii unui centru de cercetare nu pot face parte din mai multe centre de cercetare.

 

 

II. Resursele materiale

 

13. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, având calitatea de persoană juridică, asigură toate facilităţile de ordin tehnic, economic şi juridic pentru desfăşurarea în condiţii bune a activităţii de cercetare ştiinţifică.

14. Cercetarea ştiinţifică beneficiază gratuit de serviciile întregii reţele de informare şi documentare a Bibliotecii din Universitate.

15. Baza materială (aparatură, echipamente, instalaţii şi spaţii) necesară desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică este constituită din:    
- baza materială utilizată în activitatea didactică, fără să afecteze desfăşurarea acesteia, folosită în special pentru desăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică din planul intern;    
- baza materială destinată exclusiv activităţii de cercetare ştiinţifică achiziţionată din contractele de cercetare sau sponsorizări în acest sens;    
- baza materială cu destinaţie mixtă (didactic şi cercetare) achiziţionată atât din contracte de cercetare ştiinţifică cât şi de la buget.                   


III. Finanţarea

 

16. . Sursele de finanţare  a activităţilor de cercetare sunt:
- fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi acţiunilor noi din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare şi inovare (PNCDI II) atribuite în sistem de competiţie, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub formă de granturi încheiate cu MEdCT, CNCSIS, Academia Română, Academia de Ştiinţe Medicale etc.;
- contracte de cercetare internaţionale (granturi prin competiţie cu finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, activităţi de cercetare în parteneriate susţinute de instituţii de cercetare, universităţi, firme şi companii medico-farmaceutice şi biologice străine);
- venituri provenite din consultanţă tehnico-ştiinţifică, expertize tehnice, asistenţă tehnică; servicii de diagnostic - Activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării;
- sponsorizări;            
- comenzi ferme.

17. Cheltuielile pentru energia electrică, termică, telefoane, fax etc. Sunt suportate:
- de la buget în cazul cercetării ştiinţifice din planul intern;
- din regia prevăzută în devizele contractelor de cercetare ştiinţifică (contracte încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, CNCSIS, CNMP, alte autorităţi contractante sau unităţi economice).                    

 

IV. Obiective 2008-2011

 

Într-o perioadă de importanţă majoră, care va sta la baza direcţiilor de cercetare pe termen mediu şi lung, în domeniul cercetării ştiinţifice se propun urmatoarele directii şi obiective specifice:

 • Reorganizarea Consiliului Ştiinţific al Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi a structurilor echivalente de la nivelul facultăţilor; adecvarea activităţilor acestora cu prevederile programelor naţionale de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi a viziunii europene pentru crearea unui spaţiu european al cercetării în acest domeniu.
 • Redefinirea obiectivelor şi strategiilor actualelor structuri instituţionale de promovare şi organizare a cercetării ştiinţifice (Biroul de Granturi, Biroul de Informatică, Comunicaţii şi Statistică, etc.).
  • Vor fi încurajate cooperarea intra- şi inter-instituţională locală, naţională şi internaţională, inclusiv printr-o politică transparentă de alocare a suportului material din resurse proprii pentru proiectele cu şanse reale de ancorare/aliniere la alte programe.
  • Aceleaşi departamente vor asigura actualizarea permanentă şi precisă a componentei de cercetare ştiinţifică din web-site-ul universităţii, în limba română şi engleză.
  • Aceste acţiuni vor avea la bază valorificarea mediului IT creat şi actualizat permanent (high-speed Internet şi Intranet, acces la baze de date internaţionale, crearea de portaluri dedicate cercetării, etc.).
 • Dezvoltarea infrastructurii şi a mijloacelor de cercetare printr-o politică pragmatică de investiţii în aparatură şi echipamente, respectiv prin susţinerea proiectelor mari de investiţii in infrastructura publică.
  • Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de cercetare se va face printr-o politică pragmatică, transparentă de investiţii, bazată pe proiecte clare, bine argumentate şi compatibile cu programele de cercetare instituţionale.
  • Va fi derulat proiectul major de infrastructură de cercetare câştigat prin Programul POSCCE-A2-O2.2.1-2007 + Capacitati-I-2007-2, cu acronimul TARGET: CENTRU DE CERCETARE SI TRATAMENT IN GASTROENTEROLOGIE BAZAT PE METODE IMAGISTICE SI STUDII MOLECULARE.
  • Vor fi finalizate programele actuale de infrastructură derulate prin Programul Capacităţi: Platforma Interdisciplinara de Cercetare pentru Tehnologii Imagistice Microendoscopice Avansate - Platform of Interdisciplinary Research in Advanced MicroEndoscopy Imaging Devices (PYRAMID).
  • Va fi finalizată dezvoltarea unei biobaze de înalt nivel tehnic, inclusiv prin asigurarea dotării la cele mai înalte standarde, prin accesarea altor fonduri infrastructurale sau chiar din venituri proprii.
 • Crearea de noi centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinare şi transdisciplinare, care să pună în valoare potenţialul uman şi tehnologic al instituţiei, sporind şansele finanţării proiectelor de granturi, dar şi depunerea documentaţiei pentru obţinerea statutului de excelenţă al centrelor de cercetare existente. Politica de dezvoltare a noi centre de cercetare va fi activă şi raţională, bazată pe potenţialul uman şi tehnic, pe analize temeinice şi obiective a proiectelor depuse de catedre şi discipline.
 • Organizarea la Craiova a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi a celor cu participare internaţională sub auspiciile diverselor societăţi profesionale şi încurajarea cadrelor didactice să acceadă în structurile de conducere ale acestor asociaţii profesionale.
 • înfiinţarea de workshop-uri şi şcoli de vară organizate la Craiova, avându-se în vedere baza materială existentă, concentrată în campusul universitar: spaţii de cazare, masă şi diverse activităţi educaţionale (Aula Magna).
 • Creşterea vizibilităţii revistei Craiova Medicală concomitent cu încadrarea acesteia în categoria B de recunoaştere de către CNCSIS.
 • Facilitarea cooperării în domeniul cercetării între studenţi, medici tineri şi cadre didactice cu experienţă, dar şi ameliorarea şi amplificarea colaborării şi a procesului de comunicare în cadrul proiectelor de cercetare a cadrelor didactice din disciplinele fundamentale şi respectiv clinice-aplicative.
 • Dezvoltarea resurselor de informare internă privitoare la participarea la competiţii naţionale şi internaţionale (FP7), prin ameliorarea comunicării cu reprezentanţii naţionali ai ai programului PC7 Sănătate;
 • Creşterea cu minim 25% anual a numărului de articole publicate în reviste cotate ISI şi/sau Medline, cu favorizarea şi susţinerea prin toate mijloacele a colectivelor de cercetare care vizează reviste cu factor de impact mare. Consecinţa directă va fi creşterea pe termen mediu şi lung a numărului de citări, evaluate fie prin sistemul ISI Thompson (Web of Science), fie prin sistemul Google Scholar (care permite calculul şi evaluarea indexului h).
 • Mărirea numărului de departamente şi laboratoare care pot să efectueze servicii către terţi (inclusiv către pacienţi), care să facă parte din Centrul de Diagnostic şi Tratament al UMF Craiova, pentru creşterea veniturilor proprii şi promovarea excelenţei în asigurarea serviciilor medicale, permiţând astfel ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi a managementului sanitar prin exploatarea creativă a achiziţiilor ştiinţifice actuale.


R E C T O R,                                                                                    
Prof. univ. dr. Adrian SĂFTOIU

 

 

Actualizat la 12.01.2022, 12:35