Transferuri 2022

Transferuri 2022

TRANSFERURI

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA  CĂTRE / DE LA INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DIN ROMANIA

 

 

·         Calendarul depunerii documentelor și procesării dosarelor de  transfer către și de la universități de pe teritoriul României către U.M.F. din Craiova este:

       22.08 - 31.08.2022 – depunerea documentației complete pe e-mail-ul facultății  la care/de la care se dorește transferul ( într-un singur e-mail)

        01.09-09.09.2022 – procesarea dosarelor  transmise pe e-mail

      12.09-16.09.2022 – anunțarea candidaților privind eligibilitatea/

                                         neeligibilitatea dosarului

        19.09-21.09.2022 – depunerea dosarelor cu acte în original declarate eligibile pentru discutarea posibilității transferului în Consiliul de Administrație

  

 

*Solicitările de transfer se depun la decanatele facultăților NUMAI în perioada sus-menționată conform calendarului afișat având întreaga documentație aferentă.

 

Solicitările trebuie sa cuprindă OBLIGATORIU următoarele documente:

 

1. Solicitare MOBILITATE DEFINITIVA(Transfer)- 2022 UMFCV.pdf

 

2.  Situația școlară/Extras de foaie matricolă/Extras de supliment la diplomă, vizata de universitatea de unde provin(pentru solicitanții care doresc sa se transfere la UMFCV)

 

3. Programa analitică având atașată adeverința însoțitoare care atestă că s-a emis respectivei persoane, și nu altei persoane, vizata de universitatea de proveniență(pentru solicitanții care doresc sa se transfere la UMFCV)

 

4. Adeverința  de la facultatea de unde vine care să  ateste calitatea de student și faptul că studentul este integralist.

 

5. Copie CI/BI/ Pașaport

 

6. Copie certificat de naștere

 

7. Pentru cetatenii straini  - Ordinul/Aprobarea/Scrisoarea de acceptare/Atestat de  recunoaștere studii emis(a) de Ministerul Educaţiei  privind înscrierea la studii 

8. Dovada achitării taxei de procesare dosar de transfer în cuantum de 500 lei( NU este returnabila în caz de neeligibilitate dosar)

 

Taxa de procesare dosar transfer se va face cu ordin de plată /virament bancar  prin instituții de credit (bănci) către Trezoreria Municipiului Craiova sau numerar la Casieria UMF Craiova

Ordinul de plată va conține următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Cod fiscal (CUI): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Cont IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

Reprezentând: taxa procesare dosar transfer, nume și prenume persoana care se transferă, facultatea de unde se solicită transferul. 

Taxa se achita numai în perioada afișata pentru transferuri

 

9. Acord de prelucrarea datelor personale

 

  

Adrese de e-mail facultăți pentru transmiterea documentelor:

 

Facultatea de Medicină                                    medicine@umfcv.ro

 

Facultatea de Medicină dentară                      dentistry@umfcv.ro

 

Facultatea de Farmacie                                     pharmacy@umfcv.ro

 

Facultatea de  Moașe și Asistență Medicală   nursing@umfcv.ro

 

Mențiuni:

 

  • Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își rezervă dreptul de a aproba sau nu solicitările de transfer în funcție de: capacitatea de școlarizare, rezultatele anterioare la învățătură, programa analitică a studiilor efectuate,  forma de finanțare.
  • Conducerea facultăţii va stabili, odată cu înmatricularea studentului, eventualele examene de diferenţă pe care acesta va trebui să le susţină în anul de studiu în care a fost înscris.
  •  De regulă, la nivelul UMFCV cererile de transfer se discută în ultima ședință a Consiliului de Administrație din luna septembrie.
  •  NU se  fac transferuri în anul I și în anul terminal
  •  NU se fac tranferuri între Facultățile Medicină și Medicină dentară 

 

·       Condiții  eligibilitate dosar:

-         Părinții sau susținătorii legali ai studentului locuiesc în Centrul universitar unde se dorește transferul

-         Apropierea de soț/soție

-         Motive medicale  justificate pe deplin, însoțite de documentația aferentă

 

 

 

Regulament MOBILITATI- 2022 UMFCV.pdf

Actualizat la 17.01.2023, 14:24