Acte necesare înscriere

Acte necesare înscriere

Dosarul candidatului va cuprinde urmatoarele documente:

1. Fisa de înscriere(se  descarca din platforma la momentul depunerii documentelor în format letric) 

2. Curriculum vitae;

3. Recomandare;

4. Diploma de  Bacalaureat – originalul se depune la dosarul adus în format letric;

5. Diploma de licenta si foaia matricola /suplimentul la diploma - depuse in original sau in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru, iar în cazul in care candidatul este înscris la un alt master, legalizarea va fi însoțită de o adeverința care sa specifice unde se afla depuse actele in original;

6. Certificatul de nastere in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru;

7. Copie a actului de identitate aflat în termen de valabilitate;

8. Certificatul de casatorie sau alte acte in baza carora s-a produs o eventuala schimbare de nume in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru;

9. Document care atesta achitarii taxei de inscriere in valoare de 250 RON.(Taxa se poate achita online sau la Casieria UMFCV)

10. Adeverinta de la locul de munca;

11. Adeverinte medicale(de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si nu se afla in evidente cu boli cronice) + aviz CSM.

12. Adeverinta care sa ateste absolvirea unui alt master la forma buget/taxa (DACA E CAZUL) cu specificatia numarului de ani la buget / taxa.

13. Adeverinta de absolvire facultate la forma buget/taxa  specificandu-se numarul de ani absolviti si la ce forma(NUMAI PENTRU MASTERATELE CARE AU ALOCATE LOCURI LA FORMA ''FARA TAXA'').

14. Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului(propunerea se redactează în format scris de către candidat pe maxim 10 pagini si se semneaza de candidat) și prezentarea PowerPoint a propunerii( se incarca in format pdf. în platforma, candidatul va avea asupra lui, în ziua stabilita ptr. sustinere, formatul PowerPoint). 

15. Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) calculată de candidat conform actelor de studii si semnată de acesta.

16. Cerere de înscriere pe locurile alocate pentru cetaţenii de etnie rromă însoţită de documentul care dovedeşte etnia rroma - numai pentru candidaţii de etnie rromă care doresc sa aplice pe locurile speciale alocate( solicitarea se transmite anterior înscrierii online, NUMAI  în perioada de înscriere, în vederea obţinerii avizului condcerii instituţiei pentru înscriere pe adresa rector@umfcv.ro)

Cerere Cetatean de etnie rroma 2023.pdf

 

MENȚIUNI:

Se vor solicita copii legalizate ale actelor numai în cazul în care candidatul nu poate veni cu actul în original pentru a putea fi certificat conform cu originalul de persoanele împuternicite în acest sens din cadrul Secretariatului de Admitere.

 

Termenul de Dosarul candidatului se referă la întreaga documentatie solicitata pentru înscriere, nu la dosarul de carton ca obiect de papetarie. Toate documentele aduse de candidat se vor pune de către secretariatul tehnic de admitere, după verificare, într-un dosar de carton tip plic aflat la sediul institutiei pe care se va nota numele candidatului si codul de concurs.

Actualizat la 15.09.2023, 12:53