Statut CCM

Statut CCM

Capitolul I
Denumirea, sediul, obiectivele şi activităţile Centrului de Cercetare
Art. 1. Denumirea Centrului de Cercetare
În conformitate cu Decizia Senatului U.M.F. Craiova, din data de 12.11.2008, se constituie, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Farmacie, Centrul de Cercetare cu denumirea: "CENTRUL DE CERCETARE A MEDICAMENTULUI ".
Art. 2. Centrul de Cercetare nu are personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Farmacie şi Farmacie din Craiova.
Sediul Centrului de Cercetare se constituie în cadrul Facultăţii de Farmacie din Craiova.
"Centrul de Cercetare a Medicamentului " are dreptul la ştampilă proprie.
Durata activităţii Centrului este nelimitată.
Art. 3. Obiectivele Centrului de Cercetare.
În conformitate cu priorităţile Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, în cadrul reformei universitare şi a integrării României în Comunitatea Europeană, cu programele naţionale de cercetare şi dezvoltare şi cu strategia proprie de dezvoltare a U.M.F. Craiova, principalele obiective ale "Centrului de Cercetare a Medicamentului " sunt:
 - relansarea cercetării ştiinţifice universitare;
 - realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale şi interuniversitare;
 - participarea la programe de cooperare internaţionale, prin granturi de cercetare comune;
 - extinderea schimbului de informaţii în domeniul medicamentului şi al biomaterialelor;
 - realizarea unor laboratoare de cercetare moderne, dotate cu echipamente la standarde internaţionale;
 - formarea unor echipe de cercetători interdisciplinare şi competitive;
 - orientarea cercetării ştiinţifice pe teme de actualitate;
 - realizarea unui sistem de pregătire continuă a corpului didactic şi doctoranzilor;
 - dezvoltarea bazei materiale a Facultăţii de Farmacie din Craiova.
Art.4. Tipuri de activităţi desfăşurate în cadrul Centrului de Cercetare:
 - cercetări fundamentale;
 - cercetări aplicative;
 - cursuri de perfecţionare postuniversitară;
 - realizarea unor proiecte de cercetare în colaborare cu alte universităţi de medicină şi farmacie din ţară sau cu diverse instituţii;
 - informare şi documentare, în special pentru tinerii cercetători, masteranzi, doctoranzi sau rezidenţi.
Capitolul II
Organizarea Centrului de Cercetare

Art. 5. Activitatea "Centrului de Cercetare a Medicamentului " este coordonată de un Consiliu de Conducere, format din:
1. Decanul Facultăţii de Farmacie din Craiova;
2. Directorul "Centrului de Cercetare a Medicamentului ".
3. Şefii Departamentelor de Farmacologie şi Toxicologie, Analize fizico-chimice, şi Materiale biocompatibile , din cadrul centrului de cercetare.
4. Directorii şi responsabilii ştiinţifici ai contractelor de cercetare.
Directorul "Centrului de Cercetare a Medicamentului " este şi preşedintele Consiliului de Conducere.
Art. 6. Alegerea membrilor Consiliului de Conducere al "Centrului de Cercetare a Medicamentului ", cu excepţia Decanului Facultăţii de Farmacie din Craiova se va realiza din 2 în 2 ani.
în situaţii excepţionale, când unul din membrii Consiliului de Conducere nu-şi mai poate exercita funcţia şi obligaţiile (plecări în străinătate pe o durată mai mare de o lună, boală, deces etc.), Consiliul de Conducere poate numi temporar un alt membru al departamentului în Consiliul de Conducere.
Art. 7. Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii:
 - stabileşte strategia ştiinţifică a Centrului;
 - aprobă Raportul ştiinţific anual;
 - face recomandări Consiliului Facultăţii de Farmacie din Craiova privind dezvoltarea sau diversificarea activităţii "Centrului de Cercetare a Medicamentului ".
 - ia decizii privind folosirea şi gestionarea resurselor financiare;
 - propune acordarea unor sporuri salariale sau premii unor membri pentru realizări deosebite în activitate;
 - elaborează politica de personal a Centrului.
Consiliul se întruneşte în reuniuni ordinare sau extraordinare. Reuniunile ordinare au loc trimestrial, iar cele extraordinare au loc la iniţiativa Directorului "Centrului de Cercetare a Medicamentului " sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Centrului.
Art. 8. Conducerea executivă a "Centrului de Cercetare a Medicamentului" este asigurată de către Directorul Centrului, şefii de departamente şi de către directorii (responsabilii ştiinţifici) contractelor de cercetare.
Art. 9. Decanul Facultăţii de Farmacie din Craiova numeşte Directorul "Centrului de Cercetare a Medicamentului " pentru o perioadă de 2 ani. Numirea şefilor de departamente ai Centrului este făcută de Directorul "Centrului de Cercetare a Medicamentului " şi aprobată de Consiliul de Conducere al Centrului prin vot secret. Directorii (responsabilii ştiinţifici) contractelor de cercetare fac parte de drept din Consiliul de Conducere al "Centrului de Cercetare a Medicamentului".
Art. 10. Conducerea executivă are următoarele atribuţii:
 - întocmeşte planul de activitate semestrială a "Centrului de Cercetare a Medicamentului ";
 - ia hotărâri operative privind activitatea Centrului, conform strategiei stabilite de Consiliul de Conducere;
 - Întocmeşte Raportul anual;
 - propune angajări de personal prin contracte de muncă cu perioadă determinată sau convenţii de colaborare;
 - stabileşte necesarul de materiale şi dotări pentru toate departamentele Centrului de Cercetare;
Activitatea membrilor conducerii executive este remunerată din veniturile proprii ale "Centrului de Cercetare a Medicamentului ".
Capitolul III
Sursele de finanţare ale Centrului de Cercetare
Art. 11. Activitatea "Centrului de Cercetare a Medicamentului " se desfăşoară prin sponsorizări, donaţii, cât şi pe baza veniturilor proprii.

Art. 12. Veniturile "Centrului de Cercetare a Medicamentului " provin din activităţile proprii, din granturile câştigate şi contractele încheiate cu diverse ministere, agenţii, Academia Română sau diferiţi agenţi economici.
Art. 13. Dobândirea şi folosirea resurselor se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza autonomiei universitare.
Art. 14. Activitatea financiar-contabilă a "Centrului de Cercetare a Medicamentului " va fi asigurată de către serviciul financiar-contabil al U.M.F. Craiova.
Art. 15. Activitatea juridică va fi asigurată de către serviciul juridic al U.M.F. Craiova.
Art. 16. Persoanele serviciilor financiar-contabile, juridice şi de personal care lucrează nemijlocit pentru "Centrul de Cercetare a Medicamentului " pot fi remunerate pentru activităţile prestate prin convenţie, din sursele proprii ale Centrului de Cercetare, prin hotărârea Consiliului de Conducere.
Capitolul IV
Personalul "Centrului de Cercetare a Medicamentului "
Art. 17. Personalul de cercetare al "Centrului de Cercetare a Medicamentului " este format din:

 - cadre didactice ale U.M.F. Craiova;
 - cadre didactice asociate;
 - doctoranzi.
Pentru activităţi specifice de consultanţă, expertiză şi consiliere, se poate apela la specialişti recunoscuţi în domeniu din ţară sau străinătate.
Art. 18. Personalul de cercetare este organizat în trei departamente:
 - Farmacologie şi Toxicologie;
 - Analize fizico-chimice;
 - Materiale biocompatibile;
Fiecare departament este condus de un şef de departament numit de Directorul "Centrului de Cercetare a Medicamentului " şi validat de Consiliul de Conducere.
Art. 19. Consiliul de Conducere poate mări numărul de departamente din centrul de cercetare sau numărul de cercetători dintr-un departament, în funcţie de priorităţile de cercetare interdisciplinară apărute.
Art. 20. Responsabilii contractelor de cercetare şi vor fixa colectivul cu aprobarea Consiliului de Conducere al "Centrului de Cercetare a Medicamentului".
Art. 21. Responsabilitatea lucrărilor efectuate sau elaborate revine fiecărui cercetător şi departament de cercetare.
Art. 22. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor cercetării aparţine autorilor, conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul V
Dispoziţii finale

Art. 23. Statutul "Centrului de Cercetare a Medicamentului " a fost aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii de Farmacie din Craiova, din 8.09.2008, şi a fost validat de către Senatul UMF Craiova în şedinţa din 12.11.2008.
Art. 24. Decizia de înfiinţare a "Centrului de Cercetare a Medicamentului " aparţine Rectorului U.M.F. Craiova.

Actualizat la 30.01.2024, 14:34