Statut

Statut

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
Facultatea de Medicină
 
STATUTUL
CENTRULUI DE CERCETARE
 
         Capitolul I.
         Denumirea, sediul, obiectivele și activităţile centrului de cercetare.
 
         Art.1. Denumirea centrului de cercetare.
         În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr: 3373 din 10.03.1998 cu privire la înfiinţarea Centrelor de Excelenţă Ştiinţifică şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr: 3035 din 08.01.1999 cu privire la adoptarea "Metodologiei privind identificarea şi recunoaşterea centrelor de cercetare ştiinţifică în vederea acreditării ca centre de excelență", se constituie în cadrul Universitătii de Medicină şi Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicină, catedra Medicină Internă 8, centrul de cercetare cu denumirea: "CENTRUL DE CERCETARE ÎN REUMATOLOGIE".
 
         Art.2. Centrul de cercetare nu are personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.
         Sediul centrului de cercetare se constituie în cadrul disciplinei Medicină internă-Reumatologie a Facultătii de Medicină din Craiova, strada Tabaci, nr. 1.
         "Centrul de cercetare în reumatologie" are dreptul la ştampilă proprie.
         Durata activităţii centrului este nelimitată.
         
         Art.3. Obiectivele centrului de cercetare.
         În conformitate cu priorităţile politice stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării şi Tineretului în cadrul reformei universitare şi a integrării României în Comunitatea Europeană, cu programele naţionale de cercetare şi dezvoltare, cu strategia proprie de dezvoltare a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, principalele obiective ale "Centrului de cercetare în reumatologie" sunt:
          -relansarea cercetării ştiinţifice universitare;
          -realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale şi interuniversitare;
          -participarea la programe de cooperare internaţionale prin granturi de cercetare comune;
          -extinderea schimbului de informaţii în domeniul medical;
          -realizarea unor laboratoare de cercetare moderne, dotate cu echipamente la standarde internaţionale;
          -formarea unor echipe de cercetători competitive;
          -orientarea cercetării ştiinţifice pe teme de actualitate;
          -realizarea unui sistem de pregătire continuă a corpului didactic şi doctoranzilor;
          -dezvoltarea bazei materiale a UMF. Craiova;
 
 
          Art.4. Tipuri de activităţi desfăşurate în cadrul centrului de cercetare:
          - studii de cercetare fundamentală;
          - cercetare aplicativă;
          - cursuri de perfecţionare postuniversitară;
          - realizarea unor contracte de cercetare în colaborare cu alte universităţi de medicină şi farmacie din ţară sau cu diverse instituţii;
          - informare şi documentare în special pentru tinerii cercetători, doctoranzi sau medici rezidenţi;
          - asistenţă medicală, explorări funcţionale, imunologice şi histologice.
 
 
          CAPITOLUL II.
          ORGANIZAREA CENTRULUI
 
         Art.5. Activitatea "Centrului de cercetare în reumatologie" este coordonată de un Consiliu de Conducere, format din:
         1. Rectorul UMF Craiova;
         2. Directorul "Centrului de cercetare în reumatologie".
         3. Şefii departamentelor de Reumatologie, Capilaroscopie, Ultrasono-densitometrie şi Ecografie musculo-scheletală, precum şi Anatomie patologică şi Biologie Moleculară din cadrul centrului de cercetare.
         4. Directorii contractelor de cercetare.
         Directorul "Centrului de cercetare în reumatologie" este şi preşedintele Consiliului de conducere.
 
         Art.6. Alegerea membrilor Consiliului de Conducere al "Centrului de cercetare în reumatologie", cu excepţia Rectorului UMF Craiova şi a Decanului Facultătii de Medicină se va realiza din 2 în 2 ani.
          În situaţii excepţionale când unul din membrii Consiliului de Conducere nu-şi mai poate exercita funcţia şi obligaţiile (plecări în străinătate pe o durată mai mare de o lună, boală, deces), Consiliul de Conducere poate numi temporar un alt membru al departamentului în Consiliul de Conducere.
 
         Art.7. Consiliul de conducere are următoarele atribuţii:
         -stabileşte strategia ştiinţifică a centrului;
         -aprobă raportul ştiinţific anual;
         -face recomandări Consiliului Facultătii de Medicină si Senatului UMF Craio-va privind dezvoltarea sau diversificarea activităţii "Centrului de cercetare în reumatologie".
         -ia decizii privind folosirea si gestionarea resurselor financiare;
         -propune acordarea unor sporuri salariale sau premii unor membri pentru realizări deosebite în activitate;
         -elaborează politica de personal a centrului.
         Consiliul se reuneste în întâlniri ordinare sau extraordinare. Reuniunile ordinare au loc trimestrial iar cele extraordinare au loc la iniţiativa Directorului "Centrului de cercetare în reumatologie" sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor centrului.
 
         Art.8. Conducerea executivă a "Centrului de cercetare în reumatologie" este asigurată de către Directorul centrului, şefii de departamente ai centrului şi de directorii contractelor de cercetare.
 
         Art.9. Rectorul UMF. Craiova numeşte Directorul "Centrului de cercetare în reumatologie"  pentru o perioadă de 2 ani. Numirea şefilor de departamente ai centrului este făcută de Directorul "Centrului de cercetare" şi aprobată de Consiliul de Conducere al centrului prin vot secret. Directorii contractelor de cercetare fac parte de drept din Consiliul de Conducere al "Centrului de cercetare  în reumatologie".
 
         Art.10. Conducerea executivă are următoarele atribuţii:
         -întocmeşte planul de activitate semestrial al centrului;
         -ia hotărâri operative privind activitatea "Centrului de cercetare în reumatologie" conform strategiei stabilite de Consiliul de Conducere;
         -întocmeşte bilanţurile contabile trimestriale;
         -întocmeşte raportul anual;
         -propune angajări de personal prin contracte de muncă cu perioada determi-nată sau convenţii de colaborare.
         -stabileşte necesarul de materiale şi dotări pentru toate departamentele de cercetare;
         -propune operaţiuni financiare din conturile Centrului de Cercetare.
         Activitatea membrilor conducerii executive este remunerată din veniturile proprii ale "Centrului de cercetare în reumatologie".
 
          CAPITOLUL III.
          Sursele de finanţare a centrului de cercetare
 
         Art.11. Activitatea "Centrului de cercetare în reumatologie" se desfăşoară prin finanţare de la UMF. Craiova, de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, sponsorizări, donaţii cât şi pe baza veniturilor proprii. În acest sens "Centrul de cercetare în reumatologie"  va dispune de conturi în lei şi valută.
 
         Art.12. Veniturile "Centrului de cercetare în reumatologie" provin din activităţile proprii, din granturile câştigate şi contractele încheiate cu diverse ministere, agenţii, Academia Română, sau diferiţi agenţi economici.
 
         Art.13. Dobândirea şi folosirea resurselor se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza autonomiei universitare.
 
         Art.14. Activitatea financiar-contabilă a "Centrului de cercetare în reumatologie" va fi asigurată de către serviciul financiar-contabil al UMF Craiova.
 
         Art.15. Activitatea juridică va fi asigurată de către serviciul juridic al UMF Craiova.
 
         Art.16. Persoanele serviciilor financiar-contabile, juridice şi de personal care lucrează nemijlocit pentru "Centrul de cercetare în reumatologie" pot fi remunerate pentru activităţile prestate prin convenţie, din sursele proprii ale centrului de cercetare, prin hotărârea Consiliului de Conducere al "Centrului de cercetare în reumatologie".
 
         CAPITOLUL IV
         Personalul "Centrului de cercetare în reumatologie"
 
         Art.17. Personalul de cercetare al "Centrului de cercetare în reumatologie"  este format din:
          - cadre didactice ale UMF din Craiova;
          - cadre didactice asociate;
          - doctoranzi;
          - personal auxiliar integrat în activitatea didactică;
         Pentru activităţi specifice de consultanţă, expertiză şi consiliere, se poate apela la specialişti recunoscuţi în domeniu din ţară sau străinătate.
 
         Art.18. Personalul de cercetare este organizat în patru departamente:
         - reumatologie;
         - capilaroscopie;
         - ultrasonodensitometrie şi ecografie musculo-scheletală;
         - anatomie patologică şi biologie moleculară.
         Fiecare departament este condus de un şef de departament numit de Directorul "Centrului de cercetare în reumatologie" şi validat de Consiliul de Conducere.
 
         Art.19. Consiliul de Conducere poate mări numărul de departamente din centrul de cercetare sau numărul de cercetători dintr-un departament, în funcţie de priorităţile de cercetare interdisciplinară apărute.
 
         Art.20. Responsabilii granturilor, contractelor de cercetare şi convenţiilor de prestaţii medicale îşi vor fixa colectivul cu aprobarea Consiliului de Conducere al "Centrului de cercetare în reumatologie".
 
         Art.21. Responsabilitatea lucrărilor efectuate sau elaborate revine fiecărui cercetător şi departament de cercetare.
 
         Art.22. Proprietatea intelectuală asupra rezultatelor cercetării aparţine autorilor, conform legislaţiei în vigoare.
 
        
Actualizat la 30.01.2024, 10:33