Contractul de studii doctorale

Contractul de studii doctorale

 

Toţi beneficiarii proiectului finanţat din Fondul Social European au semnat un contract de studii doctorale, personalizat şi adaptat specificului celor două universităţi partenere în proiect, ale cărui capitole le prezentăm mai jos:

 

I. Obiectivele contractului

Prezentul contract este obligatoriu pentru toţi doctoranzii admişi la UMFCV la forma cu frecvenţă, finanţaţi prin contractului încheiat între IOSUD şi AM POS-DRU, proiect cu titlulSprijinirea tinerilor doctoranzi cu frecventa prin acordarea de burse doctorale ” - ID 7603 şi conform Deciziei de înmatriculare nr. 201A privind înmatricularea doctoranzilor începând cu data de 01.10.2008 şi are ca scop asigurarea cadrului legal pentru îndeplinirea obligaţiilor financiare ale IOSUD, doctorandului şi garantului acestuia, conform anexelor, în condiţiile solicitate de AM POS-DRU. În acest contract, prin program de studii doctorale se înţelege Programul de pregătire universitară avansată şi Programul de cercetare ştiinţifică. Contractul poate fi completat prin act adiţional cu acordul părţilor sau la solicitarea AMPOSDRU.

 

II. Părţile implicate în contract

 

 

 

 

III. Durata contractului

Prezentul contract este valabil începând cu 01.10.2008 până la 30.09.2011, perioadă ce cuprinde:

  1. Programul de pregătire universitară avansată de un an;
  2. Programul de cercetare ştiinţifică, inclusiv susţinerea tezei de doctorat (2 ani).

IV Planul de pregătire şi teza de doctorat

 

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante decurg din prevederile contractului de finanţare POSDRU/6/1.5/S/8 încheiat între IOSUD şi AMPOSDRU completate după caz cu legislaţia în vigoare, din Carta UMF Craiova şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în IOSUD UMF Craiova.

 

VI. Rezolvarea neînţelegerilor

 

VII. Dreptul de folosire a rezultatelor cercetării

 

VIII. Încetarea contractului

 

IX. Dispoziţii finale

 

X. Clauze speciale

 

ANEXE

 

Contractul semnat de bursierii POS-DRU de la UMF Craiova poate fi descărcat de mai jos:

 

Contract doctorat anii I_III FSE.pdf

 

Actualizat la 08.09.2021, 18:25