Masterat Farmacologie si Toxicologie

Master FARMACOLOGIE SI TOXICOLOGIE 2018


 

Generalitati


Masteratul in Farmacologie si Toxicologie reprezinta o forma de organizarea studii postuniversitare propusa de Facultatea de Farmacie din Craiova.

 

Motivatie


Initiativa organizarii Masterului in Farmacologie si Toxicologie s-a bazat pe mai multe aspecte :

-activitatea profesionala a farmacistilor si medicilor presupune actualizarea permanenta a cerintelor fundamentale si de specialitate;

- in cadrul echipelor de cercetare interdisciplinare de la nivelul UMF Craiova, racordate la programele nationale(PNCDI II) se resimte o acuta nevoie de specialisti in farmacologie si toxicologie fara de care desfasurarea activitatii nu se poate ridica la standarde moderne;

- pregatirea absolventilor de farmacie si medicina pentru studii doctorale;

- profesiile de farmacolog si toxicolog sunt recunoscute in UE, ceea ce duce la cresterea sanselor ca absolventii farmacisiti si medici sa-si gasesca un loc de munca in afara granitelor tarii;

- in prezent, cercetarea farmaceutica si medicala din Romanai se bazeaza mai ales pe studii clinice si mai putin pe investitii in crearea de noi medicamente, fapt care solicita specialisti cu pregatire interdisciplinara in domeniul Farmacologie si Toxicologie.

 

Obiective specifice


Programul de master în FT promoveazã ideea achizitiei, pe tot parcursul vietii, de competente complementare formãrii initiale. Obiectivul specific al masterului în Farmacologie si Toxicologie constã în formarea si dezvoltarea competentelor complementare pregãtirii farmaceutice si medicale initiale a cursantilor, în vederea îmbunãtãtirii eficientizãrii serviciilor sanitare, în conditii de calitate ridicatã a actului medical sau a activitatii de cercetare. Programul se adreseazã cursantilor cu pregãtire initialã în domeniul farmaciei si al medicinei.

Principalele obiective specifice acestei forme de invatamant sunt:

- pregatirea unor specialisti de inalta calificare in domeniul Farmacologiei si Toxicologiei;

- insusirea teoretica si practica a unor metode si tehnici moderne specifice cercetarii din domeniul farmacotoxicologiei;

- pregatirea cursantilor pentru cerintele si specificul activitatii stiintifice de nivel superior in cadrul doctoratului;

- pregatirea unor specilisti de varf in domeniul Safety Science, farmacologi si toxicologi care sa poata fi cooptati in echipe interdisciplinare si care sa contribuie la organizarea cu suscces a cercetarii farmaceutice si medicale la nivel national si international s.a.

 

Spatii de învãtãmânt
Baza materialã a U.M.F. Craiova corespunde standardelor de desfãsurare a unui proces instructiv-educativ de calitate. Procesul de învãtãmânt se va derula în spatiile de învãtãmânt aflate în patrimoniul U.M.F. Craiova. Datoritã caracterului modular pe care îl va avea planul de învãtãmânt, spatiile destinate instruirii teoretice si pregãtirii practice vor putea fi folosite în exclusivitate de cãtre cursantii programului de master, evitându-se suprapunerea cu studentii de la specializãrile universitare din cadrul U.M.F. Craiova.

 

Dotarea materialã
Fiecare salã de curs aflatã în dotarea U.M.F. Craiova are facilitãtile didactice necesare: tablã, proiector dia, retroproiector, epidiascop, videoproiector, ecran de proiectie, iar marile amfiteatre dispun de instalatie de sonorizare si aer conditionat. Laboratoarele dispun de spatiu si material didactic suficient, disciplinele informatice fiind dotate cu un numãr adecvat de computere necesar pregãtirii practice si conectate la INTERNET de mare vitezã. Laboratoarele si bazele clinice folosite de U.M.F. Craiova si care vor fi puse la dispozitia cursantilor beneficiazã de dotarea tehnicã corespunzãtoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993.

 

Servicii socialeCursantii masterului vor putea beneficia de serviciile cãminelor si cantinei administrate de U.M.F. Craiova în limita locurilor disponibile. Cursantii masterului vor putea folosi baza sportivã administratã de U.M.F. Craiova, precum si serviciile culturale ale acestei institutii, având acces în Corala U.M.F. Craiova.
 

Activitãti financiareBugetul programului de master în Farmacologie si Toxicologie face parte integrantã din bugetul Facultãtii de Farmacie din cadrul U.M.F. Craiova, aceasta din urmã fiind institutia care are personalitate juridicã. În cadrul bugetului Universitãtii, fondurile alocate Facultãtii de Farmacie si implicit programului de master în FT vor fi direct proportionale cu numãrul de cursanti.

 

Personalul didactic
Este reprezentat de corpul de cadre de predare si instruire practicã care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Facultãtii de Farmacie, precum si din cadre didactice asociate, din cadrul Universitãtii din Craiova, precum si din alte institutii din tarã si strãinãtate.

 

Durata programului si discipline studiate
Programul de master în Farmacologie si Toxicologie are o duratã de 2 semestre, iar disciplinele studiate sunt urmãtoarele:

Metodologia cercetarii in domeniul medicamentului

Metode statistice in cercetarea farmacologica si toxicologica

Toxicologie analitica

Principiile biochimiei toxicologice. Biometode cu aplicatii in farmacologie si toxicologie

Neurofiziologie

Farmacodinamie si toxicodinamie-actualitati

Farmacocinetica si toxicocinetica - actualitati

Probleme speciale de farmacologie

Antidoturi si terapia intoxicatiilor acute

Implicatii toxicologie ale plantelor medicinale


 

Înscrierea candidatilor
Inscrierea va consta în depunerea unui dosar continând urmãtoarele:

 • diploma de licentã si foaia matricolã - original;
 • certificatul de nastere în copie legalizatã;
 • certificatul de cãsãtorie sau alte acte în baza cãrora s-a produs o eventualã schimbare de - nume - în copie legalizatã (dacã este cazul);
 • copie a cãrtii de identitate / buletin de identitate;
 • chitanta doveditoare a achitãrii taxei de înscriere;
 • cerere de inscriere(tipizat ce se obtine de la secretariatul pentru inscrieri)
 • un Curriculum vitae actualizat;
 • adeverinta de la locul de muncã;
 • recomandare de la ultimul loc de activitate.


 

Conditii generale:

 

 • sã fie cetãtean român sau al unuia dintre statele membre U.E. sau S.E.E.;
 • să fie absolvent al facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie, cu diplomă de licenţă.

Taxa pentru studii: 4000 RON /an

Tematica şi bibliografia pentru concurs din sesiunea septembrie 2018

1. Hipnotice şi tranchilizante.
2. Simpatomimetice şi simpatolitice.
3. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice.
4. Antiinflamatoare steroidiene şi nesteroidiene.
5. Antihipertensive.
6. Antiastmatice.
7. Diuretice.
8. Antidiabetice.
9. Toxicomania şi dopingul.
10. Toxicologia medicamentelor: derivaţi barbiturici, neuroleptice, antidepresive, analgezice antipiretice, glicozide cardiotonice.

Bibliografie

1. Aurelia Nicoleta Cristea- Tratat de Farmacologie, sub redacţia, Ed. Medicală Bucureşti, 2005.
2. Marţian Cotrău, Teodor Stan, Lidia Popa, I. Preda, Maria Kincsesz-Ajtay, Toxicologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.

Menţiuni

  

1. Pentru toate locurile se va sustine concurs.
2. Forma de desfăşurare a concursului: test grilă.
3. Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se va face în funcţie de media notelor obţinute la examenele de farmacologie, în timpul anilor de studiu.