Concurs admitere - sesiunea septembrie 2023

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2023

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Legii învăţământului superior nr. 199/4 iulie 2023, publicată în M.O. nr. 614 din 5 iulie 2023, Ordinului ministrului educaţiei  nr. 3102 din 8 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171/21.02.2022 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere: aici.  

 Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 CALENDARUL ADMITERII:

 - Perioada înscrierilor:                                             11 - 19 septembrie 2023    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:     20 - 27 septembrie 2023

 - Perioadă depuneri dosare obţinere scrisoare acceptare studii*:   01.06 - 10.07 2023

 *) pentru cetăţenii străini sau cetăţenii români cu domiciliul în străinătate proveniţi din U.E. şi S.E.E, respectiv non-U.E.

 

Cifră şcolarizare an universitar 2023 - 2024, cetăţeni români, UE şi SEE:

  

DOMENIUL

Număr locuri (granturi) bugetate

Număr locuri cu taxă

cu frecvenţă, cu bursă

cu frecvenţă, fără bursă

cu frecvenţă

MEDICINĂ

  14

15

85

MEDICINĂ DENTARĂ

2

1

10

FARMACIE

1

2

 5 

TOTAL*:

17

18

 100

*) 1 loc Rromi din total locuri bugetate

 Cifră şcolarizare an universitar 2023 - 2024, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

 4

MEDICINĂ - Limba engleză

 2

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română/engleză

 2

FARMACIE - Limba română/engleză

 2

Total

 10

     

              I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 CONCURS ADMITERE

- taxă înscriere concurs admitere: 400  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

Taxa se va plăti cu ordin de plată/virament bancar prin instituţii de credit (bănci) către Trezoreria Municipiului Craiova.

Ordinul de plată va conţine următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Cod fiscal (CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareş nr. 2, Craiova, Dolj

Cont IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

Reprezentând: taxă admitere doctorat/taxă înmatriculare doctorat

 

 

 PARCURS STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                    150 lei

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: 12000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                      500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                               150 lei

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                     250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                         500 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                       6000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 6000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                            3000 euro/an

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                                   1000 euro

  

Înscrierile se vor efectua, în perioada stabilită, on-line.

Actele vor fi scanate într-un singur document .pdf,  în ordinea din lista de acte necesare, salvat cu numele candidatului, şi trimise pe adresa: doctoratumfcv.ro

După verificarea dosarului trimis, candidatul va primi o înştiinţare privind validarea înscrierii sau, după caz, solicitarea de completare a dosarului, respectiv invalidarea argumentată a înscrierii.

Candidaţii declaraţi admişi vor avea obligaţia de a depune dosarele în format letric, contractul de studii şi dovada plăţii taxei de înmatriculare până la data de 1 octombrie 2023. 

 

Program depuneri dosare în format letric (printat):

Zilnic între orele: 10,00 - 14,00

Dosarele se depun la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 Str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj I, camera 605.

 

 Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 Depunerea dosarului de concurs în format letric se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 Depunerea dosarului de concurs în format letric se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat -  Cerere inscriere doctorat 2023 );

II  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formulare tipizate: Fisa tip inscriere 2023 şi Nota de informare 2023 );

III Declaraţie privind asumarea responsabilităţíi cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale ( Model asumarea raspunderii 2023 )

IV Scrisoarea de acceptare la studii eliberată de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cetăţenii străini;

V Originalele următoarelor documente în vederea efectuării de copii conforme cu originalul (sunt acceptate şi copiile legalizate)/ la înscrierea on-line se vor prezenta copii scanate ale originalelor documentelor:

1.         Diploma de licenţă sau adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ superior absolvită (doar pentru promoţia curentă) în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă;

                  Neprezentarea diplomei de licenţă şi/sau disertaţie, respectiv a adeverinţei anterior precizate în original, in termen de 15 zile de la înmatriculare, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanţat de la buget

Legea învăţământului superior nr. 199/4 iulie 2023 publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 614 din 5 iulie 2023:

Art. 57 (2) Diploma de absolvire sau de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate (OUG 72/31 august 2023, publicată în M.O. al României, Partea I, nr. 792/1.09.2023).

Art. 66. — Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenții cu diplomă de masterat sau echivalentă acesteia, iar numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, pentru ciclul de studii universitare de licență și de masterat, să fie de cel puțin 300.

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă/ este suficientă adeverinţa de la punctul anterior pentru absolvenţii din promoţia curentă;

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia curentă;

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia curentă;

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

VI     Dovada competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională; 

ATENŢIE! Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova nu eliberează certificate de competenţă lingvistică! 

VII        Certificat de absolvire a anului pregătitor, certificat de competenţă lingvistică sau după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română (în cazul în care studiile doctorale se desfăşoară în limba română), certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională (în cazul în care studiile se desfăşoară în limba engleză) – pentru cetăţenii străini;

VIII   Actului de identitate/paşaportului (în vederea efectuării de copii conforme cu originalul);  

IX     Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere/ordin de plată cu precizarea în clar a numelui candidatului din certificatul de naştere urmat, unde este cazul, de numele din cartea de identitate între paranteze (de exemplu: nume dobândit în urma căsătoriei), respectiv prenume SAU cerere privind scutirea de plată a taxei de înscriere adresată Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, pentru cazurile prevăzute în metodologia de concurs, însoţită de documente justificative;

X.  Curriculum vitae datat şi semnat;

XI. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor - opţional.

XII. Diplome de cursuri postuniversitare, premii, distincţii, etc - opţional;

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

            Cetăţenii străini vor depune:   

 - Diplomele de studii eliberate de ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga doar autentificate de către autorităţile de resort din ţara emitentă;

- Diplomele de studii sau echivalentul acestora - traducere legalizată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, vizate de reprezentanţa diplomatică a României din ţara emitentă, pentru candidaţii proveniţi din statele care nu au aderat la Convenţia cu privire la suprimarea supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare dosar înscriere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

783

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

10.00

2

810

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

10.00

3

699

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

10.00

4

709

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

10.00

5

719

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

10.00

6

793

Prof. univ. dr Florescu Cristina

10.00

7

725

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

10,00

8

807

Prof. univ. dr Şurlin Marin - Valeriu

10.00

9

710

Prof. univ. dr Sfredel Veronica

10.00

10

811

Prof. univ. dr Muşetescu Anca Emanuela

10.00

11

801

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

10.00

12

812

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

10.00

13

819

Prof. univ. dr Tudorache Ştefania

10.00

14

822

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare dosar înscriere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

707

Prof. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

10.00

2

771

Prof. univ. dr Rotaru Luciana Teodora

10.00

3

796

Prof. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

10.00

4

795

Prof. univ. dr Chiuţu Luminiţa Cristina

10.00

5

785

Prof. univ. dr Neagoe Carmen Daniela

10.00

6

729

Prof. univ. dr Florescu Cristina

10.00

7

735

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

10.00

8

738

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

10.00

9

815

Prof. univ. dr Daniel Nicolae Pirici

10.00

10

706

Conf. univ. dr Donoiu Ionut

10.00

11

789

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

10.00

12

739

Prof. univ. dr Ciurea Marius Eugen

10.00

13

798

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

10.00 

14

712

Prof. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

10.00

15

788

Prof. univ. dr Ciurea Marius Eugen

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ  

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare dosar înscriere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

702

Prof. univ. dr Ciobanu Daniela

10.00

2

756

Conf. univ. dr Albulescu Dana Maria

9.00

3

701

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

10.00

4

760

Conf. univ. dr Pîrlog Mihail Cristian

10.00

5

755

Prof. univ. dr Rotaru Luciana Teodora

9.66

6

723

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

10.00

7

826

Conf. univ. dr Cătălin Bogdan

10.00

8

743

Prof. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

10.00

9

694

Prof. univ. dr Istrătoaie Octavian

10.00

10

777

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

10.00

11

821

Prof. univ. dr Şurlin Marin – Valeriu

10.00

12

831

Prof. univ. dr  Popa Aurel

10.00

13

786

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

10.00

14

776

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

10.00

15

711

Prof. univ. dr Trăistaru Magdalena Rodica

10.00

16

761

Conf. univ. dr Donoiu Ionut

10.00

17

770

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

10.00

18

757

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

10.00

19

742

Conf. univ. dr Donoiu Ionut

10.00

20

799

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

10.00

21

792

Prof. univ. dr Tudorache Ştefania

10.00

22

758

Conf. univ. dr Albulescu Dana Maria

10.00

23

829

Conf. univ. dr Albulescu Dana Maria

10.00

24

724

Prof. univ. dr Florescu Cristina

10.00

25

740

Conf. univ. dr Anghelina Florin

9

26

830

Prof. univ. dr Berceanu Costin

10.00

27

824

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

9.66

28

790

Prof. univ. dr Chiuţu Luminiţa Cristina

10.00

29

791

Prof. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

10.00

30

825

Prof. univ. dr Ciurea Marius Eugen

10.00

31

787

Conf. univ. dr Pîrlog Mihail Cristian

10.00

32

762

Prof. univ. dr Călina Cornelia Daniela

9.66

33

763

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

10.00

34

705

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

10.00

35

804

Prof. univ. dr Osiac Eugen

10.00

36

823

Prof. univ. dr Osiac Eugen

10.00

37

718

Conf. univ. dr Donoiu Ionut

10.00

38

764

Prof. univ. dr Mitruţ Paul

10.00

39

708

Prof. univ. dr Florescu Cristina

10.00

40

703

Prof. univ. dr Neamţu Marius Cristian

10.00

41

759

Conf. univ. dr Pîrlog Mihail Cristian

10.00

42

720

Prof. univ. dr Neagoe Carmen Daniela

10.00

43

797

Conf. univ. dr Pîrlog Mihail Cristian

10.00

44

721

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

10.00

45

814

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

10.00

46

784

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

10.00

47

808

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

9.83

48

722

Prof. univ. dr Ciobanu Daniela

10.00

49

813

Prof. univ. dr Vîlcea Ionică Daniel

10.00

50

828

Prof. univ. dr Ciurea Marius Eugen

10.00

51

802

Prof. univ. dr Neagoe Carmen Daniela

10.00

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare dosar înscriere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

800

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

10.00

2

805

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare dosar înscriere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

806

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

10.00

 

DOMENIUL FARMACIE

 I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare dosar înscriere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

809

Prof. univ. dr Johny Neamţu

10.00

 

 b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

ADMIŞI:

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare dosar înscriere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

741

Prof. univ. dr Turcu Ştiolică Adina

10.00

2

775

Prof. univ. dr Johny Neamţu

10.00

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Dragoş Ovidiu Alexandru

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  buget fără bursă:                                  1

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Folosirea  sistemelor de inteligență artificială pentru identificarea caracteristicilor psihosociale ale studentilor la Medicină;

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Albulescu Dana Maria

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:                                  2

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Patologia prostatei;

b. Patologia cavitatii abdominale.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Anghelina Florin

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:                                  1

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Contribuții la studiul clinic, histopatologic și imunohistochimic privind dezvoltarea otitei medii cronice colesteatomatoase si complicatiile acesteia.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Bălăşoiu Maria

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu taxă:                       1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Caracteristici genotipice şi fenotipice ale bacteriilor implicate în infecţii umane.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Bălşeanu Tudor Adrian

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Impactul terapiei antiinflamatorii in modele animale de demielinizare.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Berceanu Costin

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu taxă:           1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 a. Studiul integrativ al patologiei endometriale. Abordare clinică, imagistică, morfologică și terapeutică. Diagnosticul, evaluarea, și managementul proliferărilor endomentriale anormale. Histeroscopia diagnostică și intervențională. Tehnici chirurgicale.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Călina Cornelia Daniela

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:           1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Rolul terapiei fizicale în modularea mecanismelor celulare şi moleculare în leziunile sistemului nervos central şi periferic.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Conf. univ. dr Cătălin Bogdan

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu taxă:                       1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Fiziopatologia accidentului vascular cerebral

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Chiuţu Luminiţa Cristina

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1

cu frecvenţă, cu taxă:                       1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Apneea de prematuritate: consecinţe pentru morbiditatea neonatală. Conduita terapeutică;

b. Aspecte epidemiologice, etiopatogenice şi evolutive legate de cazurile de abdomen acut medical în terapia intensivă.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Conf. univ. dr Ciobanu Daniela

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu taxă:           2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Managementul pacientilor cu ciroza hepatica cu virus B;

b. Recuperarea pacientilor cu boli artrozice.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1   

cu frecvenţă,  buget fără bursă:        1      

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Strategii actuale pentru prevenţia şi diagnosticul precoce al cancerului colorectal;

b. Markeri de prognostic imunohistochimic în cancerul de pancreas.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Evaluarea pneumopatiilor interstitiale difuze in bolile de tesut conjunctiv

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Ciurea Marius Eugen

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  buget, fără bursă:      2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Patologia tumorală cutanată a feţei şi gâtului;

b. Model experimental pe animale de laborator de potenţare a vindecării.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

Locuri repartizate:

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă,  buget, fără bursă:      1

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Factori prognostici în carcinoame.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Contributii la studiul histologic si imunohistochimic al patogenezei pterigionului.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Dănoiu Suzana

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Fiziopatologia accidentului vascular cerebral;

b. Psihofiziologia alimentației/tulburărilor alimentare;

c. Fiziopatologia sistemului nervos.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Donoiu Ionuţ

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1

cu frecvenţă, cu taxă:                       3

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Caracterizarea fenotipică a afectării cardiace în bolile de sistem (buget);

b. Imagistica în valvulopatii (taxă);

c. Afectarea cardiacă în bolile endocrine (taxă);                                     

d. Studiul prospectiv al modificărilor cardiovasculare la persoane cu infecție HIV (taxă).

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Dricu Anica

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Metode actuale de diagnostic şi tratament în afecţiunile neoplazice: de la mecanisme celulare la aplicaţii clinice.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Florescu Cristina

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget,  cu bursă:         1         

cu frecvenţă, buget,  fără bursă:      1         

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Insuficienţa cardiacă şi comorbidităţile ( buget, cu bursă);

b. Explorări imagistice în bolile cardiovasculare ( buget, fără bursă);

c. Insuficienţa cardiacă şi comorbidităţile (cu taxă).

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Forţofoiu Mircea Cătălin

 Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Aspecte etiopatogenice și evolutive în afecțiunile pancreatice;

b.  Bolile inflamatorii intestinale – mecanisme etiopatogenice, evoluție, complicații.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Găman Amelia Maria

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Implicarea stresului oxidativ în patologie.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

Locuri repartizate:       

cu frecvenţă, buget,  cu bursă:         1         

cu frecvenţă,  cu taxă:                      2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Alergia la proteinele laptelui de vacă: aspecte clinice și implicații terapeutice;

b. Aderență, complianță și concordanță în astmul bronșic la copil.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Gheonea Dan - Ionuţ

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:           1       

cu frecvenţă, buget, fără bursă:         1       

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Aportul tehnicilor imagistice actuale în stadializarea cancerului rectal (buget, bursă);

b. Microbiota intestinală în boala cronică de rinichi – Modificări şi influenţe asupra terapiei (buget, fără bursă).

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Rolul metodelor imagistice actuale în diagnosticul şi monitorizarea pacienţilor cu boli neurologice demielinizante (buget);

b. Tractografia în deficitele neurologice (taxă).

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

Locuri repartizate:

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Studiu retrospectiv asupra incidenței infecțiilor postoperatorii în intervențiile chirurgicale ortopedico-traumatologice și a etiologiei probabile/sigure a acestora.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Iliescu Dominic Gabriel

Locuri repartizate:

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1

cu frecvenţă,  cu taxă:                      2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Ecografia în travaliu;

b. Morfologia fetală;

c. Inteligența artificială în obstetrică (cu taxă);

d. Patologia malignă a sânului ( cu taxă);

e. Managementul actual al cancerului de sân triplu negativ.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 Prof. univ. dr Istrătoaie Octavian

 Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Revascularizarea în infarctul miocardic la tineri;

b. Particularitati evolutive si de prognostic în TEPA in timpul pandemiei COVID 19.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Pseudotumori si tumori ale capului si gatului

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 Prof. univ. dr Mitruţ Paul

 Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Patologia tumorală a tubului digestiv şi bolile hepatice cronice.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Mîndrilă Ion

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Anatomia funcţională a cordului.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Leziuni histopatologice induse de infectia cu COVID 19 ;

b.  Arsurile tegumentare – modificari histopatologice. Actualitati terapeutice.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Tulburări de ritm şi de conducere la pacientul dializat

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Moţa Maria

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          2

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Sindromul metabolic, patologie cu risc cardio-vascular major;

b. Complicaţii ale diabetului zaharat; focus pe neuropatia diabetică.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Muşetescu Anca Emanuela

Locuri repartizate:       

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Aportul imagisticii prin ecografie musculoscheletală în analiza manifestărilor musculoscheletale din diabetul zaharat și corelarea cu profilul biologic ;

b. Evaluarea ecografică a anomaliilor glandelor salivare în sindromul Sjogren primar în context imunologic de boală autoimună sistemică.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Neagoe Carmen Daniela

Locuri repartizate:       

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Rolul citokinelor proinflamatorii în patogeneza și evoluția insuficienței cardiace cronice;

b. Implicarea inflamației în debutul și evoluția acneei la adult.

c. Rolul citokinelor proinflamatorii in patogeneza cancerului colorectal

d.  Implicarea citokinelor proinflamatorii in patogeneza si evolutia bolii hepatice alcoolice

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Neamţu Marius Cristian

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Studii privind anomaliile neurofiziologice centrale şi periferice în scleroza multiplă

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Netea Gheorghe Mihai

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Rolul sistemului imun în procesele de îmbătrânire

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Osiac Eugen

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          2

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Terapii ce utilizează nanoparticule purtatoare de agenti anti-inflamatorii pentru recuperare morfologică şi funcţională după accidente vasculare;

b. Stimularea reabilitării după accidente vasculare prin conversia genetică a celulelor gliale în neuroni.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

Locuri repartizate:       

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Cercetarea influenţei markerilor clinici, histopatologici şi imunohistochimici, care definesc profilul carcinomului epidermoid de risc major, asupra rezultatelor radioterapiei;

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pirici Nicolae Daniel

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Analiza comparativă a modificărilor structurii vaselor cerebrale în infecţia SARS-CoV-2 şi demenţa incipientă

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Pîrlog Mihail Cristian

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu taxă:           4         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Stigmatizarea și efectele sale la persoanele cu tulburări de sănătate mintală ;

b. Factori sociali implicați în patologia psihiatrică majoră;

c. Evaluarea serviciilor de sănătate mintală;

d. Studiu transcultural privind relația dintre implicarea în muncă și factorii socio-profesionali la locul de muncă; 

e. Elemente sociale în tulburările de sănătate mintală la copii și adolescenți.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr  Popa Aurel

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Terapii celulare şi genetice pentru stimularea refacerii morfofuncţionale a sistemului nervos central după accidente vasculare ischemice

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Implicarea citokinelor proinflamatorii în evoluţia pacienţilor cu MAFLD – sindrom metabolic.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Rotaru Luciana - Teodora

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Valoarea diagnostică și prognostică a studiului stresului oxidativ în evaluarea burnout ului la personalul sistemului medical de urgență;

b. Corelații clinico-umorale și standardizarea managementului durerii la pacienții de urgență  în diferitele etape ale intervenției.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Sfredel Veronica

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Studiul unor mecanisme fiziopatologice implicate în apariția depresiei post-stroke

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1

cu frecvenţă,  cu taxă:                      3

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a.  Cancer colorectal (buget);

b. Chirurgia peretelui abdominal;

c. Urgenţe chirurgicale abdominale;

d. Complicaţii postchirurgicale.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          2

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Studiul oaselor, articulatiilor si implanturilor ortopedice utilizand metode numerice de calcul                                                  

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Trăistaru Magdalena Rodica

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:          1

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Impactul multidimensional al programului de reabilitare asupra calității vieții pacientului cu BPOC și cancer bronho-pulmonar         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Tudorache Ştefania

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  buget, cu bursă:         1

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Sonohisterografia cu substanță de contrast (contrast-enhanced hysterosalpingo-sonography (CE-HyCoSy) – studiu de fezabilitate și acuratețe în anomaliile uterine congenitale (buget);

b. Anomaliile congenitale structurale – diagnostic și impact clinic. Atitudinea părinților cu privire la urmărirea pe termen lung a dezvoltării copiilor după diagnosticul de anomalii în perioada prenatală. (taxă).

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Rolul neurotransmiţătorilor în adenocarcinomul colo-rectal

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Vîlcea Ionică Daniel

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Incidența infecțiilor postoperatorii precoce și tardive în ortopedie ;

b. Rolul moleculelor de adeziune în cancerul vezicii urinare și relația dintre acestea și gradul de diferențiere histopatologică.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Afectarea cardio-vasculară în colagenoze (buget)

b. Inteligenţa artificială în reumatologie (taxă)

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

  

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Posibilități de utilizare a aliajelor pe bază de magneziu ca materiale de augmentare osoasă 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

  

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Studiul privind evaluarea suportului dento-parodontal in vederea realizarii unui algoritm de lucru in reabilitarea protetica fixa

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Corelaţii între sănătatea orală şi afecţiunile sistemice

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu taxă:                       1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

a. Particularități clinice și terapeutice în edentația totală.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Studii clinice şi experimentale privind restaurarea leziunilor carioase întinse cu ajutorul incrustaţilor.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 Prof. univ. dr Neamţu Johny

 Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, buget, cu bursă:          1

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1         

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Cercetări fizico-chimice, biologice şi preclinice asupra speciei CASTANEA SATIVA MILL (FABACEAE);

b. RUBUS SP (ROSACEAE): Cercetări fizico-chimice, biologice şi preclinice.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Turcu – Ştiolică Adina

Locuri repartizate:

Cetăţeni români, UE şi SEE      

cu frecvenţă, buget, fără bursă:       1

cu frecvenţă,  cu taxă:                      1

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

a. Dezvoltarea unor nanotehnologii cu potenţial de diagnostic.

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

Domeniul MEDICINĂ

 

Conf. univ. dr Dana Maria Albulescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 9.00

Locul: Amfitearul Anatomie ‘’Raoul Robaki’’, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr  Dragoş Ovidiu Alexandru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2023         Ora: 10.00

Locul: Sala 706, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Conf. univ. dr Florin Anghelina

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2023         Ora: 10.00

Locul: Clinica ORL, etaj IV, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Maria Bălăşoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 10.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie,  Sala 1, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Tudor Adrian Bălşeanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 10.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie,  Sala 1, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Costin Berceanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 9,00

Locul: Clinica I Obstetrică-Ginecologie, sală curs/raport gardă, etajul VIII, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova 

 

Prof. univ. dr Cornelia Daniela Călina

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 12.30

Locul: Disciplina Biochimie, Corp A – Clădirea Veche, et. II, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Conf. univ. dr Bogdan Cătălin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 10.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie,  Sala 1, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

 Prof. univ. dr Luminiţa Cristina Chiuţu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2023         Ora: 10.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Anestezie şi Terapie Intensivă

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală I

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Reumatologie      

 

Prof. univ. dr Marius Eugen Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2023         Ora: 10.00

Locul:  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie Plastică şi Unitate Funcţională Arşi

 

Prof. univ. dr Raluca Niculina Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie, U.M.F. Craiova, Corp B (Clădirea Nouă), etaj III

 

Prof. univ. dr Daniela Ciobanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală II, sală curs

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 13.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova, Corp A

 

Prof. univ. dr Suzana Dănoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 12.30

Locul: Disciplina Fiziopatologie, Corp A – Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Conf. univ. dr Ionuţ Donoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală II, sală curs

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 11.30

Locul: Disciplina Biochimie, Corp A – Clădirea Veche, et. II, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Cristina Florescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2023         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinica de Cardiologie, Corp A, etaj II,  Str. Sărarilor nr. 28

 

Prof. univ. dr Mircea Cătălin Forţofoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Sală curs - demisol, Corp C, Clinica II Medicală, Str. Sărarilor nr. 28

 

Prof. univ. dr Amelia Maria Găman

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 12.00

Locul: Sală curs, Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova

 

Prof. univ. dr Cristian Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Pediatrie – Puericultură, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Dan Ionuţ Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală I

 

Prof. univ. dr Ioana Andreea Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2023         Ora: 12.00

Locul: Centrul de Imagistică, UMF Craiova

 

Prof. univ. dr Dominic Gabriel Iliescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.30

Locul:  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova str. Tabaci, nr. 1, Clinica II Obstetrică-Ginecologie, Sală raport de gardă

 

Prof. univ. dr Octavian Istrătoaie

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 11.00

Locul:  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală II

 

Prof. univ. dr Claudiu Mărgăritescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 10,30

Locul: U.M.F. Craiova, Corp B (Clădirea Nouă), Cam. 308, etaj III

 

Prof. univ. dr Paul Mitruţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2023         Ora: 10,00

Locul:  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicină internă 2, etaj II, sală curs

 

Prof. univ. dr Ion Mîndrilă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 12,00

Locul: Amfitearul Anatomie ‘’Raoul Robaki’’, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 13.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Eugen Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 11,00

Locul: Sala 6, parter, Corp A – Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Maria Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 10,30

Locul: Sala 6, parter, Corp A – Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Anca Emanuela Muşetescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Reumatologie     

 

Prof. univ. dr Carmen Daniela Neagoe

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 11,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală I - Gastroenterologie

 

Prof. univ. dr Marius Cristian Neamţu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 12,00

Locul: Disciplina Fiziopatologie, Corp A – Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Gheorghe Mihai Netea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 9,00

Locul: Disciplina Biologie Celulară şi Moleculară / Genetică, Corp A – Clădirea Veche, etaj I, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Eugen Osiac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 10.30

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie,  Sala 1, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Vergil Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2023         Ora: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, etaj VII, Sală raport gardă Urologie        

 

Prof. univ. dr Nicolae Daniel Pirici

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 13.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova

 

Conf. univ. dr Mihail Cristian Pîrlog

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2023         Ora: 12.00

 

Locul:   Centrul de Educaţie Medicală, Clădirea Veche - Corp A, etaj I (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 13.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală I

 

Prof. univ. dr Luciana Teodora Rotaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2023         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Sală curs UPU

 

Prof. univ. dr Veronica Sfredel

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 12,00

 

Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Marin Valeriu Şurlin

 Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie   

 

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae Tarniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 12.00

Locul: Amfiteatrul Anatomie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)  

 

Prof. univ. dr Rodica Magdalena Trăistaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 11.30

Locul: Sala 105 - Corp C - FMAM           

 

Prof. univ. dr Ştefania Tudorache

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2023         Ora: 12,00

Locul: Centrul de Imagistică, UMF Craiova

 

Prof. univ. dr Ionică Daniel Vîlcea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 8.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Chirurgie, etaj VI  

 

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica Medicală I

 

Prof. univ. dr Ananu Florentin Vreju

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2023         Ora: 9.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Reumatologie      

 

Domeniul MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Horia Manolea Octavian

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 9.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, etaj III, Disciplina Protetică dentară (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

 Prof. univ. dr Mihaela Sanda Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 9.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, Sala Bibliotecă (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Mihai Raul Popescu

 Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2023         Ora: 9,00

Locul: Corp B, Disciplina Protetică dentară

 

Prof. univ. dr Monica Scrieciu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 9.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, Sala bibliotecii (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Mihaela Jana Ţuculină

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2023        Ora: 10.00

Locul: U.M.F. Craiova,  Corp B (Medicina Nouă) – Bd. 1 Mai, etaj IV, sala 402

 

 

 

 

Domeniul FARMACIE

 

Prof. univ. dr Johny Neamţu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2023         Ora: 11,00

Locul: Sala 501, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Adina Turcu-Ştiolică

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 20.09.2023         Ora: 12,00

Locul: Sala 713, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizat la 22.02.2024, 09:00