Descriere

Descriere

 

Disciplina de Reabilitare Orală s-a înfiinţat în anul 1995, cu denumirea de Policlinică Stomatologică, sub conducerea doamnei conferenţiar univ. dr. Gabriela Pătroi. În perioada 1997-2008 aceasta se numeşte Reabilitare Orală, adresându-se studenţilor anului VI de la Facultatea de Medicină Dentară. La colectivul disciplinei  se alătură  în anul 1998 asistent univ. dr. Sanda Mihaela Popescu. Din octombrie 2008, disciplina este denumită Reabilitare Orală şi Urgenţe Medico-chirurgicale, se desfăşoară pe tot parcursul anului VI, iar la conducerea disciplinei se află sef lucr. dr. Sanda Mihaela Popescu. Din anul 2009, la disciplină se adaugă asistent univ. dr. Celesta Maria Nemţaru. Denumirea actuală a disciplinei este Reabilitare Orală. Practică de specialitate.

Colectivul actual al disciplinei este format din prof.univ. dr. Sanda Mihaela Popescu, şef lucrări dr Marinescu Iulia Roxana, şef lucr dr Cojocaru Melania Olimpia şi asistent univ. dr. Drăghici Emma Cristina. 

Obiectivele disciplinei. Reabilitare Orală. Practică de specialitate este o disciplină care se adresează studenţilor anului VI de la Facultatea de Medicină Dentară, avănd o programă analitică ce se corelează cu un număr mare de discipline studiate (odontoterapie, parodontologie, protetică dentară, ocluzologie, chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie, patologie orală, ortodonţie, diagnostic oro-dentar şi ergonomie, prevenţie oro-dentară, farmacologie, medicină internă).

Obiectivele generale urmăresc: dezvoltarea capacităţilor de diagnostic şi planificare secvenţială a tratamentului stomatologic în reabilitarea orală;  însuşirea obiectivelor şi conceptelor de reabilitare orală complexă: reabilitarea odontală, reabilitarea parodontală, reabilitarea ocluzală, intervenţii chirurgicale, restaurări protetice în reabilitarea orală complexă, reabilitarea orală în cazul pacienţilor cu nevoi speciale, reabilitarea orală în cazul pacienţilor cu risc în practica stomatologică; însuşirea conceptelor de management al urgenţelor medico-chirurgicale care pot apare în cabinetul de medicină dentară.

Obiectivele specifice sunt:  stăpânirea metodologiei culegerii datelor anamnestice şi semiologice pentru formularea unui diagnostic corect şi complet; însuşirea  obiectivele şi conceptele de reabilitare orală complexă; stăpânirea cunoştinţelor necesare pentru tratamentul secvenţial în reabilitarea orală: faza sistemică, tratamentul fazei acute, tratamentul de control al afecţiunilor oro-dentare, tratamentul stomatologic definitiv, menţinerea rezultatelor tratamentului; stăpânirea cunoştinţelor necesare pentru reabilitarea orală în cazul pacienţilor cu nevoi speciale și afecțiuni generale; stăpânirea cunoştinţelor necesare pentru reabilitarea orală individualizată; stăpânirea cunoştinţelor  necesare pentru reabilitarea orală în cazul pacienţilor cu risc în practica stomatologică; însuşirea conceptelor de management al urgenţelor stomatologice și medicale care pot apare în cabinetul de medicină dentară. 

La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească următoarele deprinderi practice:

 • Să identifice motivul principal care a adus pacientul la consultaţie şi obţină istoricul acestei boli în contextul istoricului medical global al pacientului.
 • Să redacteze un dosar (letric, electronic) cuprinzând datele medicale ale pacientului şi să  înregistreze cu precizie derularea tratamentului.
 • Să identifice tulburările de comportament ale pacientului (inclusiv anxietatea).
 • Să implementeze un chestionar medical sau să consulte medicul curant al pacientului pentru clarificarea unor chestiuni relative la starea de sănătate generală a acestuia.
 • Să realizeze un examen extra oral şi unul intraoral adecvat pentru pacient, inclusiv să evalueze semnele vitale, şi să înregistreze în scris rezultatele.
 • Să realizeze şi să redacteze examenul complet al stării de sănătate a dinţilor, a parodonţiului şi a mucoasei orale.
 • Să interpreteze radiografiile dentare şi să indice alte forme de imagistică medicală pertinente pentru medicul dentist.
 • Să prescrie examenele clinice de laborator şi a alte tehnici şi proceduri de diagnostic, asigurându-se de fiabilitatea şi de validitatea acestora şi să interpreteze rezultatele.
 • Să realizeze modele de studiu şi să le monteze în funcţie de relaţiile interocluzale.
 • Să evalueze funcţia salivară. Să evalueze durerea oro-facială.
 • Să recunoască semnele de abuz, de maltratare sau de abandon ale pacienţilor şi să informeze instanţele legale competente.
 • Să obţină un consimţământ ferm din partea pacientului.
 • Să identifice toate bolile generale şi să aprecieze măsura în care  acestea sau tratamentul lor va afecta derularea îngrijirilor dentare.
 • Să localizeze leziunile carioase şi uzura dentară, să aprecieze întinderea şi gravitatea acestora.
 • Să diagnosticheze anomaliile de formă a dinţilor şi parodonţiului susceptibile de compromiterea sănătăţii parodontale, a funcţiei sau a esteticii şi  să recunoască situaţiile când va trebui să intervină și când să trimită pacientul la specialist.
 • Să diferenţieze între pulpa dentară sănătoasă şi cea afectată şi să recunoască situaţiile când va trebui să intervină și când să trimită pacientul la specialist.
 • Să recunoască semnele clinice ale maladiilor sau ale tulburărilor mucoasei orale, inclusiv neoplaziile şi să identifice situaţiile care necesită intervenţie și să știe să decidă când să trimită pacientul la specialist.
 • Să facă diagnosticarea problemelor maxilo-faciale, recunoaşterea semnelor clinice de durere cranio-facială acută sau cronică, indiferent de origine: somatică, neurologică sau psihiatrică; identificarea şi diagnosticarea situaţiilor care necesită intervenţia unui medic dentist sau a altui specialist.
 • Să identifice exigenţele estetice ale pacientului şi să determine nivelul până la care ele pot fi satisfăcute.
 • Să efectueze un bilanţ ortodontic și să colaboreze cu medicul ortodont în cazurile de reabilitare orală complexă.
 • Să pună diagnosticul tulburărilor articulaţiei temporo-mandibulare.
 • Să pună diagnosticul urgenţelor stomatologice şi medicale.
 • Să dezvolte şi să instituie strategii eficiente pentru prevenirea urgenţelor medicale şi dentare apărute în timpul exercitării profesiei, şi să stabilească protocoale pentru tratamentul acestor urgenţe, dacă ele eventual survin.
 • Să practice tehnici de reanimare şi să trateze imediat, prin mijloace tehnice adecvate, stopul cardiac, şocul anafilactic, obstrucţia căilor aeriene superioare, pierderea cunoştinţei, criza epileptică, hemoragia, inhalarea sau ingestia corpilor străini, hipoglicemia şi coma diabetică sau alte urgenţe medicale ce pot interveni în cabinetul dentar.
 • Să diagnosticheze şi să trateze urgenţele dentare de origine pulpară, parodontală sau traumatică.
 • Să diagnosticheze şi să se adreseze cât mai urgent specialistului competent pentru urgenţele medicale sau orofaciale care nu sunt de competenţa normală a unui medic dentist.
 • Să dobândească abilităţile de planificare secvenţială a tratamentului complet şi complex de reabilitare orală, individualizat în funcţie de particularităţle pacientului.
 • Să recunoască riscul medical şi să-şi însuşească principiile de evaluare şi tratament stomatologic al pacientului cu risc medical. Să dobândească abilităţile necesare pentru tratamentul urgenţelor stomatologice.

Atitudini:

 • Să stabilească o relaţie practician-pacient care să permită o ofertă de îngrijire eficace.
 • Să dobândească abilitatea de comunicare cu pacientul pentru obţinerea datelor necesare formulării unui diagnostic corect şi complet.
 • Să dobândească abilitatea de comunicare cu pacientul pentru obţinerea acordului informat pentru tratamentul de reabilitare orală.
 • Să dobândească următoarele abilităţi: 
 • a. comportament profesional: să dovedească o atitudine profesională faţă de pacient şi echipa de lucru; să coordoneze activitatea în cabinetul de medicină dentară prin colaborare cu membrii echipei stomatologice: colegii, asistenta, tehnicianul dentar, administratorul cabinetului, registratorul medical; să instituie şi să menţină un climat de lucru lipsit de pericole; să cunoasă importanţa educaţiei medicale continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale fondate pe date ştiinţifice actuale.
 • b. comportament etic şi jurisprudenţă: să aplice principiile etice legate de practica medicală stomatologică; să respecte drepturile pacienţilor; să recunoască semnele de abuz sau maltratare a pacienţilor şi să informeze instanţele legale competente; să acorde prioritate acelor opţiuni de tratament care răspund nevoilor individuale ale pacientului; să respecte pacienţii şi colegii fără discriminare; să respecte procedurile juridice, legale, administrative şi direcţiile de conduită în practica medicală stomatologică.

 • c. capacitate de comunicare şi relaţionare: să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul medical; să comunice cu pacientul şi cu aparţinătorii acestuia; să identifice factorii sociologici şi culturali care provoacă o maladie dentară sau o disfuncţie; să interrelaţioneze cu medicii altor specialităţi, interdisciplinar şi interprofesional; să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stres; să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii; să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale; să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective; să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

Programa analitică cuprinde cursuri de 2 ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul întregului an de studiu şi stagiu clinic de 4 ore pe săptămână, în semestrul I, respectiv 6 ore pe saptamână, în semestrul II .

Fiind o disciplină de an terminal şi cuprinzând informaţii de sinteză în domeniul medicinei dentare, disciplina de Reabilitare Orală.Practică de specialitate are ca scop armonizarea cunoştinţelor dobândite de studenţi de la disciplinele de bază ale medicinei dentare pe parcursul celor cinci ani de studii anteriori şi pe parcursul ultimului an şi integrarea acestora într-un tot unitar, astfel încât absolventul de medicină dentară să fie capabil să se integreze cât mai rapid pe piaţa muncii cu rezultate bune. Disciplina urmăreşte pregătirea studentului pentru o comunicare optimă cu pacientul în vederea obţinerii consimţământului informat pentru procedurile necesare de diagnostic şi tratament, pentru dobândirea abilităţii de a formula diagnostice corecte şi complete şi planuri de tratament complexe. La disciplină se accentuează necesitatea educării pacientului pentru o colaborare cu medicul în vederea obţinerii stării de sănătate a cavităţii orale, prin responsabilizarea pacientului pentru menţinerea igienei orale, participarea pacientului în cunoştinţă de cauză la stabilirea planului optim de tratament şi prezentarea acestuia la controalele profilactice aşa cum i se recomandă. Absolventul este astfel pregătit pentru a desfăşura în condiţii bune activitatea complexă de medic stomatolog generalist.

Activitatea disciplinei include prezentarea de referate asupra cazurilor clinice complexe tratate de către studenţi, participarea la congrese, conferinţe şi simpozioane cu lucrări ştiinţifice, publicarea de articole în reviste de prestigiu, publicarea de manuale pentru uzul studenţilor şi de monografii, participarea la organizarea Congresului de Medicină Dentară al Facultăţii, participarea la realizarea de proiecte de cercetare în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară.

Actualizat la 21.10.2022, 00:08