Compartiment Juridic

Compartiment Juridic

Atribuțiile Compartimentului Juridic:

a) reprezintă și promovează drepturile și interesele U.M.F. din Craiova în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție, precum și în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice;

b) întocmește/redactează toate actele specifice pentru susținerea, în instanțele de orice grad, a intereselor legitime ale instituției;

c) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești neîntemeiate și nelegale;

d) avizează, din punct de vedere al legalității, actele juridice producătoare de efecte juridice la care instituția este parte;

e) avizează, din punct de vedere al legalității, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a instituției ori să aducă atingere drepturilor acesteia sau ale personalului din cadrul acesteia;

f) acordă asistență juridică celorlalte compartimente funcționale ale U.M.F. din Craiova;

g) elaborează proiectele de contracte în care instituția este parte, asigurând conformitatea acestora cu dispozițiile legale;

h) avizează urmatoarele tipuri de acte juridice:

- contracte de achiziții publice;

- deciziile privind: angajarea sau avansarea personalului; acordarea salariului de merit; numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere; acordarea altor drepturi salariale; decizii de înmatriculare, exmatriculare, retragere, transfer etc. referitoare la studenții tuturor ciclurilor de studii;

- numirea de comisii de evaluare pentru achiziții publice;

- contracte de parteneriat;

- contracte de donație sau sponsorizare;

Raporturile Compartimentului Juridic cu structurile ad-tive ale instituției :

Raporturi de subordonare. Compartimentul Juridic este subordonat Rectorului U.M.F. din Craiova.

Raporturi de colaborare. Compartimentul Juridic colaborează cu toate structurile academice și administrative ale instituției.

Componență:

Referent Lucreția Popa;
Consilieri Juridici: Cosmin Cristea, Roxana Gâtiță, Anelis Boișoru.

Contact:

 Tel: + 40351 443 500, int. 4031;

 E-mail:
 cosmin.cristea@umfcv.ro
 roxana.gatita@umfcv.ro
 anelis.boisoru@umfcv.ro

Actualizat la 21.02.2024, 14:06