LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Odontoterapie conservativa (phantom)

Descriere

            Disciplina de Odontologie-Parodontologie a luat naştere în cadrul Catedrei de Chirurgie a Facultăţii de Medicină din Craiova, la 1 octombrie 1992, odată cu ajungerea în al 3-lea an de studiu, de la înfiinţarea secţiei de Stomatologie Facultăţii de Medicină Craiova. Începând cu anul universitar 1995-1996 ia fiinţă Catedra de Stomatologie în cadrul Facultăţii de Medicină din Craiova, iar disciplina de Odontologie-Parodontologie a făcut parte din această catedră. Odată cu înfiinţarea U.M.F. Craiova, de la 1 octombrie 1998, disciplina aparţine catedrei de Stomatologie 2 din cadrul Facultăţii de Medicină dentară.

            Sediul disciplinei s-a aflat iniţial în cadrul Clinicii de Odontologie, Policlinica 2 Stomatologie, Brazda lui Novac şi în cadrul clinicii de Parodontologie, Policlinica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. În prezent sediul disciplinei este situat în cadrul Facultăţii de Medicină, clădirea nouă, etajul 4.

        La 1 octombrie 1992 disciplina şi-a început activitatea cu două cadre didactice asociate: Şef de lucrări Dr. Ioan Gaşpar şi Asist. Univ. Dr. Cornelia Bîcleşanu.

        Primul titular al disciplinei (în perioada 1997-2003) a fost Conf. Univ. Dr. Ioan Gaşpar. În activitatea sa ştiinţifică se înscriu printre cele mai importante: publicarea a 5 cărţi ca prim autor, dintre care 3 cursuri pentru uzul studenţilor; publicarea a 18 lucrări ştiinţifice in extenso în reviste de specialitate şi o serie însemnată de comunicări ştiinţifice la congrese naţionale şi internaţionale. În anul 2005 s-a pensionat după o prodigioasă activitate didactică şi de cercetare.

            Pe parcursul anilor, activitatea disciplinei a fost asigurată de un conferenţiar, doi şefi de lucrări, trei asistenţi şi trei preparatori. Din anul 1999 au intrat prin concurs Asist. Univ. Dr. Mihaela Ţuculina şi Asist. Univ. Dr. Petra Şurlin.  În timp s-au transferat la alte facultăţi din ţară: Şef de lucrări Dr. Cornelia Bîcleşanu, Asist Univ. Dr. Claudia Zamşa şi Asist Univ. Dr. Mihaela Răescu.

            Începând cu anul universitar 2003-2004 s-au încadrat Asist Univ. Dr. Marilena Bătăiosu şi Prep. Univ. Dr. Oana Mihăilescu, iar din anul universitar 2004-2005, semestrul 2, au mai fost încadrate Prep. Univ. Dr. Dora Maria Catana şi Prep. Univ. Dr. Iren Alina Moraru. Ulterior s-au adăugat disciplinei doi noi preparatori: Prep. Univ. Dr. Lelia Gheorghiţă, din semestrul 2, 2006 şi Prep. Univ. Dr. Cristian Petcu din semestrul 2, 2008,iar din 2017 asistent universitar Ana-Maria Rîcă, doctorand Anca Trușcă și doctorand Cristina Fărcaș-Berechet.

            Din anul universitar 2007-2008 disciplina Odontologie-Parodontologie s-a reorganizat în trei noi discipline (Cariologie, Endodonţie, Parodontologie) în conformitate cu exigenţele curriculare din Uniunea Europeană

             Colectivul actual de cadre didactice este format după cum urmează:

            Disciplina de Odontoterapie: Prof. Univ .  Dr. Mihaela Ţuculină, Șef lucrări Dr. Alina Iren Moraru, Asist. Univ. Ana-Maria Rîcă.

            Disciplina de Endodonție: Șef Lucrări Dr. Oana Andreea Diaconu, Asist. Univ. Dr. Lelia Gheorgiţă, Șef lucrări Dr. Petcu Cristian, doctorand Anca Trușcă și doctorand Cristina Fărcaș-Berechet

              Baza materială a disciplinei este reprezentată de o sala cu 6 simulatoare necesară desfășurării activității practice a studenților din anul al III-lea, 12 unituri dentare repartizate în două săli spaţioase, necesare desfăşurării activităţilor demonstrative şi practice pentru studenţii anilor IV şi V , precum şi o sală amenajată pentru susţinerea cursurilor cu studenţii.  Materialele iconografice şi demonstrative se găsesc şi în cele două cabinete didactice în care îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice ale disciplinei, de asemenea dotate cu unituri dentare. Micromotoarele endodontice si apex locatoarele completează ansamblul dotărilor de care beneficiază disciplina.

            Obiectivele disciplinei. Disciplinele Odontoterapie-Endodonţie se adresează studenţilor din anii III, IV, V ai Facultăţii de Medicină Dentară.

            Programa analitică este în strânsă corelare atât cu disciplinele preclinice (histologie, fiziologie, anatomie, microbiologie, morfopatologie), cât şi cu disciplinele clinice (patologia orală, protetica dentară, materiale dentare, anestezie şi sedare în medicina dentară, chirurgia oro-maxilo-facială, medicina internă, ş.a.).

    Disciplina de Odontoterapie Conservatoare se adresează studenților din anul al III-lea și are ca obiective generale: însuşirea unor noţiuni privind structura şi funcţiile ţesuturilor dure dentare în contextul patologiei odontale şi al odontoterapiei conservatoare; înţelegerea cariei dentare simple ca o boală multifactorială, în vederea combaterii factorilor cauzali într-un cadru individualizat; însuşirea importanţei caracterului reversibil al demineralizării smalţului pentru păstrarea integrităţii sale morfologice prin tratament neinvaziv, în cariile incipiente necavitare; însuşirea noţiunilor privind diagnosticul, formele clinice şi procedeele de diagnostic pozitiv şi diferenţial de carie simplă; însuşirea principiului biologic în tratamentul cariei simple; însuşirea tehnicilor convenţionale de tratament ale cariei simple (conform regulilor Iui Black); însuşirea valorilor eticii medicale şi umane, a normelor etice de îngrijire a pacienţilor şi a metodelor de relaţionare cu pacienţii, cu familiile acestora sau cu alte persoane implicate în îngrijirea lor, dezvoltarea de abilităţi de a lucra în echipă

Obiectivele specifice ale acestei discipline presupun ca la finalizarea disciplinei studentul(a) să fie capabil(ă): să identifice un pacient cu risc de carie crescut; să stabilească cu certitudine un diagnostic de carie dentară simplă; să diferenţieze dentina alterată de dentina sănătoasă sau de cea recuperabilă prin tratament adecvat al plăgii pulpo-dentinare; să întocmească un plan de tratament etapizat; să poată alege metoda de tratament adecvată, pentru o pregătire convenţională a preparaţiei şi să o aplice corect; să folosească corect tehnicile de restaurare adezive sau neadezive.

Programa analitică cuprinde cursuri de 3 ore pe săptămână şi stagiu clinic de 4 ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul semestrului II al anului III.

            Disciplina de Odontoterapie Restauratoare se adresează studenților din anul al IV-lea și are ca obiective generale: însuşirea şi aprofundarea procedeelor de diagnostic al cariei simple dentare; aprofundarea aplicării principiului biologic în tratamentul cariei dentare simple; aplicarea şi aprofundarea tehnicilor convenţionale de tratament ale cariei dentare simple, conform regulilor lui Black, precum şi a tehnicilor moderne de tratament cu materiale aderente (minim invazive); însuşirea metodelor de evaluare, supraveghere şi reabilitare a unei restaurări vechi incorecte precum şi a posibilităţilor de rezolvare a acestora; cunoaşterea substratului morfologic al durerii dentinare, a modului sau de manifestare clinica, precum si a metodelor de tratament ale acesteia; cunoaşterea etiologiei, formelor clinice şi a modalităţilor de tratament ale leziunilor coronare necarioase (uzură dentară, leziuni traumatice, leziuni distrofice ); cunoaşterea etiologiei, formelor clinice şi a modalităţilor de tratament ale discromiilor dentare; cunoaşterea etiologiei, formelor clinice şi a modalităţilor de tratament în traumatismele dentare; tratamentul restaurator al leziunilor coronare la persoanele vârstnice, la cele cu afecţiuni sistemice şi la persoanele cu nevoi speciale; însuşirea noţiunilor privind măsurile de protecţie ale cadrelor medicale, a decontaminării instrumentarului, manipularea deşeurilor, controlul infecţiilor de mediu.

Obiectivele specifice ale acestei discipline constau în dobândirea cunoştinţelor necesare efectuării examenului clinic al pacientului, cunoașterea şi realizarea sau indicarea testelor diagnostice şi a examenelor complementare necesare, in vederea stabilirii diagnosticului complet stomatologic si a planului complex de tratament; stabilirii unui plan etapizat de tratament şi a opțiunii pentru o tehnică de pregătire convenţională sau minim invazivă a cavităţilor şi să o aplice corect; identificării dentinei alterate şi a dentinei sănătoase, precum şi pe cea reversibil alterată (recuperabilă prin tratament pulpo-dentinar adecvat); stabilirii şi aplicării unei tehnici optime de tratament a plăgii dentinare în funcţie de situaţia clinică şi materialul ales pentru restaurarea coronară; cunoașterii noţiunilor privind adeziunea la structurile dure dentare, precum şi a tehnicilor corecte de realizare a acesteia; formulării unui diagnostic corect al unei leziuni cavitare de etiologie necarioasă, al unui traumatism dentar şi al unei discromii dentare.

Programa analitică cuprinde cursuri de 3 ore pe săptămână şi stagiu clinic de 4 ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul semestrului I al anului IV.

            Disciplina de Endodonție I se adresează studenților din anul al IV-lea și are ca obiective generale: cunoaşterea morfofiziologiei pulpei dentare şi a ţesuturilor periradiculare, însuşirea anatomiei spaţiului endodontic şi a rapoartelor topografice ale tuturor dinţilor cu structurile anatomice învecinate ce pot fi interesate în patologia endodontică, cunoaşterea odontogenezei şi anomaliilor de dezvoltare a dinţilor, mai ales a acelora care interesează morfologia canalelor radiculare, dobândirea de noţiuni privind răspunsul complexului pulpodentinar la stimuli distructivi şi nedistructivi, dobândirea de cunoştiinţe privind diagnosticarea diferenţială a durerii pulpare, însuşirea mecanismelor exprimării sensibilităţii pulpo-dentinare, cunoaşterea principiilor anamnezei şi examinării extra şi intraorale a pacientului, cunoaşterea metodelor contemporane de diagnostic radiologic şi imagistic în endodonţie, posibilitatea elaborării unui plan de tratament în concordanţă cu diagnosticul afecţiunii pulpare, cunoaşterea principiului izolării câmpului operator în endodonţie, cunoaşterea instrumentarului endodontic, cunoaşterea principiilor extirpării pulpei dentare, cunoaşterea principiilor şi tehnicilor de tratament chemomecanic de canal, cunoaşterea principiilor şi tehnicilor obturaţiei de canal tridimensionale, găsirea celor mai eficiente soluţii în prevenirea accidentelor şi incidentelor ce apar în cursul tratamentului endodontic.

Obiectivele specifice ale acestei discipline se materializează în dobândirea cunoştinţelor necesare însuşirii experienţei în aplicarea izolării cu diga în cazuri variate, însuşirii utilizării corecte a instrumentarului endodontic manual si rotativ, asimilării cunoştinţelor privind realizarea testelor de diagnostic clinic în endodonţie, însuşirii tehniciilor radiologice utilizate în endodonţie, tehnicilor de măsurare a lungimii canalelor,tehnicilor de efectuare a tratamentului chemo-mecanic de canal și de obturare tridimensională a acestuia.

            Programa analitică cuprinde cursuri de 2 ore pe săptămână şi stagiu clinic de 3ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul semestrului I al anului IV.

            Disciplina Endodonție II se adresează studenților din anul V și are ca obiective generale deţinerea de cunoştinţe despre: infecţie, inflamaţie, vindecare şi reparaţie tisulară,microbiologie şi imunologie orală, mecanismele durerii odontogene şi neodontogene, etiopatogenia, clasificarea, clinica şi tratamentul parodontitelor apicale acute și cronice, complicaţiile loco-regionale și sistemice ale patologiei endodontice, rezorbţia radiculară internă şi externă,sindromul de dinte fisurat, leziuni endo-parodontale, tehnici chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic. Obiectivele specifice ale acestei discipline se materializează în dobândirea cunoştinţelor necesare examinarii unui pacient cu patologie endodontică, evaluării statusului pulpar şi periodontal apical al dinţilor identificării particularităţilor diagnostice şi terapeutice ale unei boli pulpare într-un caz de tratament endodontic în funcţie de dificultate, stabilirii planului de tratament endodontic și monitorizării acestuia, efectuării unor tratamente endodontice de calitate satisfăcătoare pe dinți extrași (mono şi pluriradiculari), precum și la pacient, aprofundării noţiunilor privind interferenţele medicamentelor sistemice cu cele utilizate în tratamentul endodontic, motivării unei acuze de malpraxis endodontic, însuşirii elementelor  de bază ale unui consimţământ informat, precum și identificarea motivelor de redirecţionare a pacientului spre un specialist endodont.

            Programa analitică cuprinde cursuri de 3 ore pe săptămână şi stagiu clinic de 9 ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul semestrului II al anului V.

            Activitatea disciplinei include prezentarea de referate asupra cazurilor clinice complexe tratate de către studenţi, participarea la congrese, conferinţe şi simpozioane cu lucrări ştiinţifice, publicarea de articole în reviste de prestigiu, publicarea de manuale pentru uzul studenţilor şi de monografii, participarea la organizarea Congresului de Medicină Dentară al Facultăţii, precum și a Conferinței Naționale de Cercetare în Medicina Dentară organizată de Societatea Română de Cercetare în Medicina Dentară, dar și participarea la realizarea de proiecte de cercetare în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară.