Student transfer (permanent student academic mobility)-2024

Student transfer (permanent student academic mobility)-2024

informaţii privind depunerea solicitĂrilor de TRANSFERURI

PENTRU PROGRAMELE DE STUDII din cadrul facultĂţilor  UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA  CĂTRE / DE LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN ROMÂNIA

 

         Calendarul depunerii documentelor și procesării dosarelor de  transfer către și de la universități de pe teritoriul României către U.M.F. din Craiova este:

        2.09 - 5.09.2024  – depunerea documentației complete pe e-mail-ul facultății  la care/de la care se dorește transferul (într-un singur e-mail)

        06.09-10.09.2024  – procesarea dosarelor  transmise pe e-mail

        11.09-13.09.2024  – anunțarea pe e-mail a candidaților privind eligibilitatea/neeligibilitatea dosarului

        16.09-17.09.2024  – depunerea dosarelor cu acte în original declarate eligibile pentru discutarea posibilității transferului în Consiliul de Administrație

  

 

*Solicitările de transfer se depun la decanatele facultăților NUMAI în perioada sus-menționată conform calendarului afișat având întreaga documentație aferentă.

 

Solicitările trebuie sa cuprindă OBLIGATORIU următoarele documente:

 

1. Cerere transfer

 

2.  Situația școlară/Extras de foaie matricolă/Extras de supliment la diplomă, vizată de universitatea de unde provin (pentru solicitanții care doresc să se transfere la UMFCV)

 

3. Programa analitică având atașată adeverința însoțitoare care atestă că s-a emis respectivei persoane, și nu altei persoane, vizată de universitatea de proveniență (pentru solicitanții care doresc să se transfere la UMFCV)

 

4. Adeverința  de la facultatea de unde vine care să  ateste calitatea de student și faptul că studentul este integralist.

 

5. CI/BI/ Pașaport aflat în termen de valabilitate – copie certificată conform cu originalul de persoanele desemnate în acest sens din cadrul facultăţii la care se solicită transferul

 

6. Certificat de naștere – copie certificată conform cu originalul de persoanele desemnate în acest sens din cadrul facultăţii la care se solicită transferul

 

7. Pentru cetăţenii străini  - Ordinul/Aprobarea/Scrisoarea de acceptare/Atestat de  recunoaștere studii emis(ă) de Ministerul Educaţiei  privind înscrierea la studii 

 

8. Dovada achitării taxei de procesare dosar de transfer în cuantum de 500 lei (NU este returnabilă în caz de neeligibilitate dosar)

 

Taxa de procesare a dosarelor de transfer se va efectua utilizând DOAR modalitatea de mai jos:


Ordin de plată (virament bancar) către TREZORERIA MUN. CRAIOVA.

 

Ordinul de plată va conține OBLIGATORIU următoarele date de identificare:

BENEFICIAR: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

COD FISCAL(CUI):10815397 
OBLIGATORIU

BANCA BENEFICIARULUI:Trezoreria Municipiului Craiova

CONT IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

REPREZENTÂND: Taxa de procesare a dosarului de transfer, Numele și prenumele persoanei titular de dosar de transfer și Facultatea la care se transferă.

Taxa se achită numai în perioada afișata pentru depunerea documentelor de transferuri pe e-mail-ul facultăţii aferente solicitării.

 

9. Notă informare si Acord prelucrare DCP.PDF

 

  

Adrese de e-mail facultăți pentru transmiterea documentelor:

 

Facultatea de Medicină                                   medicine@umfcv.ro

 

Facultatea de Medicină dentară                      dentistry@umfcv.ro

 

Facultatea de Farmacie                                   pharmacy@umfcv.ro

 

Facultatea de Asistență Medicală   nursing@umfcv.ro

 

Mențiuni:

 

  • Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își rezervă dreptul de a aproba sau nu solicitările de transfer în funcție de: capacitatea de școlarizare, rezultatele anterioare la învățătură, programa analitică a studiilor efectuate, forma de finanțare.
  • Nu se vor procesa cererile care nu au toate documentele solicitate transmise în termenele stabilite.
  • Conducerea facultăţii va stabili, odată cu înmatricularea studentului, eventualele examene de diferenţă pe care acesta va trebui să le susţină în anul de studiu în care a fost înscris.
  •  De regulă, la nivelul UMFCV cererile de transfer se discută în ultima ședință a Consiliului de Administrație din luna septembrie.
  • NU se  fac transferuri în anul I și în anul terminal
  • NU se fac transferuri între Facultățile de Medicină și Medicină dentară 
  • NU se fac transferuri decat intre programe de studii care au acelasi numar total de credite de studii transferabile obligatorii si fac parte din aceeasi ramura de stiinta
  • Nu se fac transferuri pentru mobilitate academica temporara fara analiza curriculei anterior solicitarii perioadei de mobilitate si fara a exista anterior mobilitatii un acord interinstitutional semnat de catre cele doua institutii de invatamant superior implicate.
  • Decanatele facultaţilor pot solicita documente suplimentare, dacă se consideră necesar, pentru clarificarea situaţiilor solicitanţilor.

 

       Condiții  eligibilitate dosar:

-         Părinții sau susținătorii legali ai studentului locuiesc în Centrul universitar unde se dorește transferul

-         Apropierea de soț/soție

-         Motive medicale  justificate pe deplin, însoțite de

          documentația aferentă

 

Termenul de dosar se referă la documentaţia transmisă sau depusă în format letric conform Regulamentului, nu la dosarul de carton ca obiect de papetarie.

 

2024 Regulament MOBILITATI UMFCV.pdf

 

Updated on 6/21/24, 3:08 PM