Standarde de etică şi calitate

Documentul următor este preluat din materialele INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI si ale CENTRULUI NAŢIONAL DE RESURSE PENTRU ORIENTARE PROFESIONALĂ şi este valabil şi aplicabil tuturor centrelor de consiliere şi orientare profesională.


Codul etic şi Standardele de calitate în consilierea carierei


Secţiunea A. RELAŢIILE CU PERSOANELE CONSILIATE

A.1. Precizarea poziţiei consilierului

a. Responsabilitatea profesională

b. Oferta şi vizibilitatea serviciilor

c. Abilitarea clientului

d. Încrederea

e. Stabilirea limitelor profesionale

A.2. Confidenţialitatea

a. Prevenirea problemelor legate de confidenţialitate

b. Confidenţialitatea înregistrărilor

A.3. Egalitatea şanselor

a. Şanse echivalente persoanelor consiliate

b. Depăşirea dificultăţilor de integrare

c. Accesul la serviciile de consiliere

d. Centrarea pe persoana consiliată

e. Imparţialitatea

A.4. Informarea clientului

a. Accesul la informaţii

b. Categorii de informaţii

c. Calitatea informaţiilor

d. Managementul informaţiilor

A.5. Relaţia personală cu clienţii

a. Respectarea persoanei consiliate

b. Evitarea relaţiilor contra-productive

c. Valorizarea persoanei consiliate

d. Comunicarea eficientă

e. Asumarea răspunderii faţă de persoana consiliată

A.6. Persoane cu cerinţe speciale de consiliere

a. Servicii specializate

b. Integrarea socio-profesională

A.7. Testarea clientului

a. Construirea instrumentelor

b. Condiţii de administrare

c. Securitatea instrumentelor de testare

d. Limitele competenţei psihometrice

A.8. Evaluarea şi interpretarea rezultatelor

a. Proiectarea evaluării clientului

b. Acurateţea rezultatelor

c. Responsabilitatea în evaluare

A.9. Rezolvarea problemelor etice

a. Semnalarea problemelor etice

b. Consecinţe ale încălcării Codului etic

A.10. Finalizarea relaţiei de consiliere

a. Motive

b. Asigurarea continuităţii

A.11. Aspecte financiare ale consilierii

a. Obligaţii de plată

b. Situaţii speciale

c. Avantaje necuvenite


Secţiunea B: FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

B.1. Formarea profesională iniţială

a. Nivel de studii

b. Specializări

c. Competenţe necesare

B.2. Formarea profesională continuă

a. Formare continuă

b. Informare profesională personală

c. Deschidere şi flexibilitate

B.3. Utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare – TIC

a. Avantaje şi limite

b. Consilierea asistată tehnologic

B.4. Consilierul formator

a. Cerinţe de competenţă

b. Evaluarea formării

c. Etica profesională


Secţiunea C: EVALUAREA CONSILIERILOR

C.1. Termenii desfăşurării activităţii

a. Aria de competenţă

b. Utilizarea resurselor

C.2 Supervizare şi consultanţă

a. Niveluri de supervizare / consultanţă

b. Relaţii de supervizare / consultanţă

C.3. Evaluarea şi monitorizarea activităţii consilierului

a. Tipuri de evaluare profesională

b. Instrumente de evaluare

c. Rezultatele evaluării

d. Monitorizare


Secţiunea D: ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

D.1. Subiecţii cercetării ştiinţifice

a. Atitudinea faţă de subiect

b. Obţinerea consimţământului subiecţilor

D.2. Desfăşurarea cercetării

a. Norme generală de procedură

b. Calitatea cercetării

D. 3. Publicarea rezultatelor cercetării

a. Nedistorsionarea rezultatelor

b. Acurateţea rezultatelor

D.4. Recunoaşterea contribuţiilor la cercetare

a. Recunoaşterea rezultatelor predecesorilor

b. Recunoaşterea contribuţiei colaboratorilor

Secţiunea E: RELAŢIILE CU TERŢII

E.1. Colaborare

a. Natura colaborării

b. Informarea terţilor

c. Relaţia cu comunitatea locală

E.2. Persoane semnificative pentru client

a. Colaborarea cu familia / rudele sau reprezentanţii legali

b. Grupul de prieteni

E.3. Persoane şi instituţii ca surse de informaţii

a. Surse de informaţii

b. Instituţii de învăţământ

c. Cadre didactice

d. Agenţii de plasarea forţei de muncă

e. Ofertanţi de locuri de muncă

f. Asociaţii profesionale


Secţiunea F. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

F.1. Elaborarea şi evidenţa documentelor

a. Documente administrative

b. Baze de date

c. Gestionarea datelor

F.2. Coordonarea activităţilor

a. Organizarea activităţilor

b. Îndrumarea personalului

c. Colaborarea cu instituţiile coordonatoare

F.3. Activitatea de marketing şi atragere de fonduri

a. Strategii de marketing

b. Resurse de auto-informare

c. Atragerea de fonduri

F.4. Asigurarea bazei materiale

a. Resurse şi dotări

b. Instrumente de specialitate


Bibliografie