Admitere cetăţeni străini - rezidenţiat 2023 - 2024

Admitere cetăţeni străini - rezidenţiat 2023 - 2024

 

I. NORME DE ORGANIZARE 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3473/17.03.2017 privind aprobarea “Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018” publicat în M.O nr. 233 din 05.04.2017, Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr.  4151/2020, Ordinului Ministerului Educației şi Cercetării nr. 5736/2020 și a O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Nu constituie criterii de interzicere a participării candidaților la admiterea în învățământul postuniversitar în domeniul sănătate, ori criterii de selecție: sexul, religia, rasa, apartenența politică (inclusiv a membrilor de familie), apartenența la organizații legal constituite ori a căror activitate nu încalcă legile statului român, sau bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate.

Cetățenii străini din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spațiului Economic European și din Confederației Elvețiene, înscrierea la studii postuniversitare de specialitate (rezidențiat) se face pe bază de dosar, numai pe locuri cu taxă.

Rezidențiatul se efectuează numai în limba română și se derulează pe perioade între 3 și 6 ani, potrivit Nomenclatorului specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice, pentru rețeaua de asistența medicală. Se încheie cu susținerea unui examen, prin promovarea căruia se obține certificatul de medic specialist.

UMFCV poate percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de procesare a dosarelor de concurs, în cuantumurile aprobate de Senatul Universitar.

Persoana admisă la un program de studii postuniversitare de specialitate are calitatea de rezident pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înscriere și până la susținerea examenului de specialist sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor.

Secretariatul pentru rezidenți străini al Universității, primește dosarele în format electronic și efectuează verificarea acestora; după verificarea fiecărui dosar, acestea se vor înainta către PRORECTORATUL CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTUNIVERSITAR ȘI REZIDENŢIAT dacă se constată că: 

- cererile tip de înscriere sunt completate corect şi poartă semnătura candidatului; 

- dosarele conțin toate actele necesare pentru înscriere.  

 

II. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

 

Cetățenii străini pot accede în învățământul postuniversitar în domeniul sănătate din Romania, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au documente care atestă cetățenia unui stat terţ al Uniunii Europene;

b) sunt absolvenți cu diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau diplomă echivalentă cu aceasta cu structură, durată și un număr de credite cel puțin egal cu cele din România.

c) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.

 

 

III. DOMENII DE STUDIU

 

-              Medicină (limba de predare limba română)

-              Medicină Dentară (limba de predare limba română)

-              Farmacie (limba de predare limba română)

 

IV. CALENDARUL DE DEPUNERE A DOSARELOR

-          30 OCTOMBRIE 2023: deschiderea perioadei de depunere a dosarelor;

-          17 NOIEMBRIE 2023: încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

 

V. TAXE DE ŞCOLARIZARE

 

Taxa de procesare a dosarului de admitere a fost stabilită la 250 EURO;

Taxa de procesare a dosarului de admitere este nereturnabilă și va fi achitată numai de candidații declarați admiși.

Taxa de școlarizare este de: 6000 Euro/an.

CUANTUMUL TAXELOR  POATE FI MODIFICAT PE PERIOADA ANILOR DE STUDIU !

Primul an se achită integral iar pentru următorii ani de pregătire taxa se achită semestrial.

 

VI. Înscrierea la concursul de admitere

Dosarele de candidatură se vor transmite inițial prin poșta electronică, scanate color, în format PDF, la adresa de email: valeriu.ciotirnoiu@umfcv.ro,

 

Dosarul electronic de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

1.  Fișa/cerere de înscriereANEXA 1

2.  Cerere eliberare scrisoare de acceptare la studii; ANEXA 2

3.  Declarație de conformitate și acord procesare date caracter personal; ANEXA 3

4.  Cerere aviz coordonator de program de rezidențiat; ANEXA 4

5.  Curriculum Vitae;

6.  Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

7.  Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

8.  Copie după pașaport;

9.  Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;*

10.Copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată

de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

11.  Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent, după caz; *

12. Foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; *

13. Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz;

14. Rezultatul testului de cunoștințe lingvistice pentru cetățenii străini, absolvenți cu diplomă de licență, în profil medico-farmaceutic uman, obținută la programele de studii cu predare în limbi străine, în România;

15. Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

16.  Declarație (de la cetățenii români cu domiciliul în străinătate) prin care aceștia declară  

       că își cunosc drepturile si că este alegerea lor personală sa studieze ca cetățeni străini la

       Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificată  de notar);

Dosarul cuprinzând documentele de mai sus se transmite prin poștă electronică

 

*

Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

 

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Candidații absolvenți ai unor studii universitare de licență în profil medico-farmaceutic uman cu o structură, durată sau cu un număr de credite de studii transferabile mai mici decât cele din România, pot susține, la cerere, cu aprobarea universității, examene de diferență, în vederea completării studiilor.

Examenele de diferență vor fi susținute în Comisii organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior de stat, în cadrul cărora ființează facultăți de profil medico-farmaceutic.

Dovada promovării acestor examene va fi reflectată într-o Adeverință emisă de universitatea în cauză și nu va conduce la obținerea unei diplome.

 

Candidații absolvenți ai unor studii universitare de licență în profil medico-farmaceutic uman la instituții de învățământ superior acreditate din România vor prezenta la dosar doar copii legalizate ale actelor de studii solicitate mai sus.

 

Nu se mai primesc dosare sau completări la dosare după data de 17 noiembrie 2023!

Dosarele din care lipsesc documentele obligatorii solicitate de universitate sunt automat respinse!

Cetățenii statelor Uniunii Europene sunt obligați să susțină examenul național de intrare în rezidențiat în sesiunile organizate de Ministerul Sănătății iar informațiile prezente mai sus nu le sunt adresate

VII PROCESAREA DOSARELOR DE CONCURS ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR

Analiza dosarelor de concurs se va realiza după încheierea perioadei de depunere a dosarelor de către PRORECTORATUL CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTUNIVERSITAR SI REZIDENŢIAT.

 

Comunicarea rezultatelor va fi transmis prin poșta electronică tuturor candidaților!

 

Candidații declarați admiși vor primii  instrucțiuni privind definitivarea procesului de admitere la studii.                    

 

Înscrierea la studii se va realiza numai după primirea scrisorii de acceptare de la Ministerul Educației.

 

 

VIII ANEXE:

 

 

1.  FIȘA/CERERE DE ÎNSCRIERE;  (DESCĂRCAŢI)

 

2.  CERERE ELIBERARE SCRISOARE DE ACCEPTARE LA STUDII; (DESCĂRCAŢI)

 

3. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI ACORD PROCESARE DATE CARACTER PERSONAL; (DESCĂRCAŢI)

 

4.  CERERE AVIZ COORDONATOR DE PROGRAM DE REZIDENȚIAT ; (DESCĂRCAŢI)

 

ATENŢIE!

 

Înscrierea la studii se va realiza numai după primirea scrisorii de acceptare de la Ministerul Educației.

COORDONATORII DE PROGRAM DE REZIDENŢIAT  POT ORGANIZA   INTERVIURI ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII FINALE LA STUDII 

ÎN CAZUL ÎN CARE CANDIDATUL ESTE  RESPINS ACESTA NU VA MAI FI ÎNSCRIS INDIFERENT DACĂ A PRIMIT SCRISOAREA DE ACCEPTARE LA STUDII

 

 

 

Candidații declarați admiși vor primii  instrucțiuni privind definitivarea procesului de admitere la studii.                                

 

 

Actualizat la 13.11.2023, 10:45