PROIECT MEDICINA DENTARA 140885

Etape Implementare

 

A1: Activitatea se va derula permanent si se va axa pe functiile managementului: planificare, organizare, coordonare, antrenare, control – evaluare. Proiectul va debuta cu o sedinta interna a echipei de implementare, in cadrul careia se vor recapitula obiectivele, graficul Gantt, responsabilitatile si modalitatea de coordonare intre parteneri, inclusiv contracte de munca si fise de post. Echipa de management va stabili de la inceput procedurile de lucru (raportare tehnico-financiara, arhivare, recrutare grup tinta, comunicare interna si circuitul documentelor, metode de evaluare interna, etc). Implementarea procedurilor de management va presupune: organizarea de intalniri periodice pentru planificare si evaluare; coordonarea activitatilor prevazute in planul de actiune si monitorizarea indeplinirii rezultatelor asociate, coordonarea fluxului documentelor financiare, controlul costurilor, a cererilor de rambursare, realizare rapoarte tehnico-financiare, auditarea proiectului; comunicarea permanenta cu AM/OI CNDIPT, evaluarea proiectului si trasarea unor concluzii.

A2: Responsabilul in achizitii va intocmi dosarele de achizitii pentru produsele si serviciile necesare proiectului (descrise in sectiunea Resurse alocate) si se va ocupa de desfasurarea procedurilor sub monitorizarea atenta a comisiei de achizitii. Achizitiile se vor face cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.

A3: Se vor organiza 2 conferinte de presa, 1 la inceputul si 1 la finalul proiectului si 1 seminar de prezentare a rezultatelor proiectului. Promovarea si diseminarea rezultatelor vizeaza publicul larg, extern, cat si sensibilizarea studentilor si a angajatorilor locali, referitor la beneficiile pe care le aduc programele care dezvolta abilitatile de munca ale persoanelor aflate in tranzitia de la scoala la viata activa si in consecinta imbunatatirea insertiei acestora, cat si promovarea in randul publicului larg a informatiei despre finantarea nerambursabila obtinuta si despre beneficiile proiectelor co-finantate din FSE, prin POSDRU. Se vor crea si distribui materiale de informare si publicitare personalizate (comunicate de presa, machete, afise, pliante, bannere, pixuri, roll-up), autocolante pentru active fixe, film de prezentare, inchirierea unui spatiu publicitar (radio/TV) si a unor panouri stradale, etc. Se va elabora un ghid de practica cu principalele rezultate obtinute ce se va distribui in cadrul unei retele largi de parteneri interesati de tranzitia de la scoala la piata muncii. Se vor respecta prevederilor Manualului de identitate vizuala si strategia de comunicare si publicitate conceputa de responsabilul cu informarea si publicitatea.

A4: S va organiza si derula 6 sesiuni de prezentare si a distribui 600 de pliante si 400 de brosuri, in cadrul campaniei de informare ce se va desfasura pe parcursul a 2 luni, in cadrul universitatii, pentru informarea studentilor asupra beneficiilor activitatii de consiliere si asupra tendintelor de pe piata fortei de munca in domeniul medicinei si tehnicii dentare si va avea ca finalitatea inscrierea studentilor la activitatile proiectului. Astfel, se vor selecta 360 de studenti (60 de studenti din anii I-II, specializarea Tehnica Dentara si 300 de studenti din anii I-V, specializarea Medicina Dentara). Activitatea propriu-zisa de consiliere va fi subcontractata unui furnizor de servicii specializate (conf. HG 277/2002). Aceasta se va implementa de specialisti in consiliere si orientare profesionala (psihologi), desemnati de subcontractor. Se va derula pe parcursul a 10 luni (aprox 36 studenti/luna) si va include program integrat de consiliere profesionala, care sa vizeze dezvoltarea perspectivelor de cariera pentru studenti (tehnici de cautare a unui loc de munca, elaborare CV de impact; elaborare scrisoare de intentie; jocuri de rol - interviul de angajare; alte aspecte de dezvoltare personala si rute profesionale, planificarea carierei), dar si dezvoltarea abilitatilor personale (incredere in sine, auto-control, adaptabilitate si munca in echipa). De asemenea se vor organiza 6 vizite de studiu pentru 60 de studenti, ca suport pentru activitatea de consiliere, in Bucuresti, cu scopul de a prezenta studentilor modul de lucru in cadrul unor cabinete/clinici dentare cu renume si de a-i familiariza cu noile proceduri si tehnologii utilizate in domeniul stomatologiei. La final se vor realiza rapoarte de evaluare a fiecarui student, de catre consilierii firmei subcontractoare.

A5: Intr-o prima etapta, solicitantul va identifica spitale, clinici, cabinete si laboratoare de tehnica dentara care doresc sa participe in programul de stagii de pregatire practica si va redacta si semna acorduri de parteneriat cu acestea. De asemenea, acesta va apela la o firma specializata pentru crearea unui spatiu virtual care sa faciliteze comunicarea, schimbul de informatii si practici de lucru, de instrumente si materiale intre studenti si organizatii profesionale din domeniul medical dar si intre personalul universitar implicat in elaborarea si revizuirea programelor si a curriculelor de licenta, cu scopul de a putea imbunatati permanent programele universitare si de a le adapta la noile cerinte ale pietei muncii. S va identifica partenerii de practica (min 10) si va negocia cu acestia conditiile de desfasurare a stagiului de practica, in conformitate cu planul de invatamant. Partenerii de practica vor semna conventia cadru privind efectuarea stagiului de practica, conf. Ordinului MECT nr. 3955/2008. P va juca si rolul de partener de practica. Repartizarea studentilor in grupe de practica se va realiza de catre responasbilii cu Centrele de Practica, desemnati de solicitant, impreuna cu tutorii de practica (12 de la S, 6 de la P), pentru a respecta programul de studiu al studentilor si planul de invatamant. Pentru dobandirea unui maximum de deprinderi si abilitati practice, fiecare tutore va lucra cu grupe mici a cate 10 studenti. Astfel, tutorii vor putea oferi sprijin individualizat fiecarui student, iar cadrele didactice vor avea o eficienta maxima a evaluarii intermediare. Se vor derula 2 stagii de practica (perioada iulie-august, septembrie) conform regulamentului intern al S, durata stagiului fiind reglementata prin structura anului de invatamant: 4 saptamani pe parcursul a 8 ore zilnic pentru specializarile Medicina dentara si Tehnica Dentara. Pentru a respecta programul studentilor, expertii vor face o programare minutioasa, pe zile, in incercarea de a pastra acelasi interval orar zilnic pentru fiecare grupa. Se vor crea fise de observatie, pentru evaluarea permanenta a fiecarui student pentru a urmari: competentele profesionale, dar si aspecte de comportament si gradul de integrare in activitatea firmei. Supervizorii vor realiza un model de caiet de practica, in care vor sugera campurile de completat, pentru ca practicantii sa poata tine o evidenta corecta in caietul propriu, pe parcursul stagiului. Studentul este obligat sa consemneze zilnic in caiet activitatea desfasurata, care trebuie sa aiba ca si componenta principala tematica stabilita pentru anul respectiv; indrumatorul de practica trebuie sa avizeze activitatea zilnica prin semnatura si parafa. Va exista o evaluare intermediara a progresului participantilor pe durata derularii stagiului si o evaluare finala a fiecarui student, in care studentii se vor prezenta cu caietul de practica, conform programarii, in fata comisiei de evaluare. Fiecare student va elabora un raport de practica cu principalele activitati si rezultate obtinute la institutia de primire. Fiecare tutore va elabora rapoarte de practica cu privire la activitatea si rezultatele studentilor practicanti, precum si propuneri de imbunatatire a activitatii acestora, pe baza informatiilor obtinute in timpul monitorizarii activitatii studentilor. Va urma o perioada dedicata schimbului de bune practici si diseminarii rezultatelor: organizarea a 2 mese rotunde si a 2 seminarii la care vor participa agenti economici, facultati cu experienta in organizarea proiectelor de stagii de practica. In cadrul evenimentelor organizate se vor discuta problemele identificate in cadrul stagiilor de practica, programa analitica a practicii, pentru o mai buna corelare intre pregatirea practica a studentilor si realitatea organizatiilor angajatoare. Pe parcursul celor 2 stagii de practica se vor organiza 2 concursuri, in cadrul carora se vor acorda premii pentru performante deosebite (5 premii I,10 premii II, 15 premii III). Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc de solicitant si devin publice inaintea organizarii stagiului de pregatire practica, inclusiv prin publicarea lor pe site-ul proiectului. Scopul dezvoltarii unor parteneriate pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica este de a dezvolta o legatura durabila intre mediul de afaceri, grup tinta si universitatea aplicanta.

A6 vizeaza dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in tranzitie de la scoala la viata activa si imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii, prin cresterea adaptabilitatii lor la cerintele unui loc de munca, folosind o metoda inovatoare de invatare: „intreprinderea simulata” (IS). Aceasta se realizeaza prin utilizarea resurselor si serviciilor oferite de IS in cadrul facultatii, intreprindere ce va fi imaginea in oglinda a unui cabinet dentar real. Se va amenaja si dota o sala cu scopul de a gazdui activitatile ce se vor devolta in cadrul intreprinderii. Se vor identifica si selecta 40 de studenti din anul V, ciclul Licenta, specializarea Medicina Dentara ce vor participa la activitatile din IS, timp de 6 luni, in scopul cresterii gradului de adaptabilitate a studentilor la realitatea practica. De asemenea, se va organiza un concurs, in cadrul caruia se vor acorda 6 premii celor mai buni studenti.