PROIECT MEDICINA DENTARA 140885

Activitati

 A1. Managementul proiectului

A.1.1Stabilirea procedurilor de lucru, a metodologiei de monitorizare, raportare si evaluare intermediara/finala a rezultatelor proiectului si a modalitatii de coordonare in cadrul echipei de implementare -L1-2.

A1.2.Implementarea procedurilor de management, inclusiv financiar (coordonare, monitorizare, rapoartare, evaluare) si auditarea periodica a proiectului L2-18. Managementul proiectului se va realiza pe toata durata implementarii si va debuta cu organizarea unei sedinte interne a echipei de implementare in care se vor recapitula obiectivele, graficul Gantt, se vor stabili responsabilitatile si modalitatea de coordonare intre membri. Echipa de management va stabili de la inceput procedurile de lucru (raportare tehnico-financiara, arhivare, comunicare interna si circuitul documentelor, instrumente de control, monitorizare si evaluare interna); echipa mixta se va reuni lunar pt evaluarea progresului. Implementarea procedurilor: coordonarea activitatilor prevazute in planul de actiune (management financiar, contabilitate, audit extern), coordonarea intre parteneri, organizare analize periodice cu partenerii implicati in proiect, elaborare periodica a documentelor de raportare, monitorizarea indeplinirii rezultatelor asociate, evaluarea intermediara/finala a rezultatelor proiectului etc.

 

A2 Achizitii publice

A2.1 Stabilirea comisiei, pregatirea si intocmirea dosarelor de achizitii L1-L18.

A2.2. Derularea si coordonarea procedurilor de achizitii necesare proiectului L2-L18. Fiind autoritate contractanta, realizarea procedurilor de achizitii publice pt subcontractare servicii si bunuri se va face cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.

 

A. 3. Informarea si publicitatea proiectului.

A 3.1 Realizarea unei strategii de promovare si publicitate, L1

A3.2 Organizarea si derularea conferintei de lansare oficiala a proiectului, L1- 2

A3.3 Elaborarea, multiplicarea si distribuirea unui set de material publicitare si de informare, inclusiv comunicate de presa L1-18

A 3.4 Crearea, dezvoltarea si actualizarea paginii web a proiectului, L1-18

A 3.5 Organizarea si derularea conferintei finale a proiectului L17-L18

A 3.6 Identificarea si diseminarea rezultator obtinute in urma implementarii proiectului, L17-18 Activitati specifice DMI 2.1:

 

A4. Activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor, L1-14.

A4.1 Identificarea si selectarea grupului tinta-L1-3.

A.4.2 Organizarea unei campanii de informare pentru studenti-suport al activitatii de consiliere si orientare profesionala L2-3 Se vor elabora si distribui materiale de informare a studentilor, iar S cu sprijinul expertilor furnizorului de servicii de consiliere si orientare profesionala va realiza 6 prezentari pentru studentii din cadrul propriei institutii, de informare asupra tendintelor de pe piata fortei de munca in domeniul medicinei si tehnicii dentare, campanie ce va sta si la baza selectarii grupului tinta.

A4.3 Elaborarea de materiale in sprijinul activitatii de consiliere si orientare profesionala a studentilor-L3.

A4.4. Furnizarea propriu-zisa a activitatilor de consiliere si orientare profesionala, care permit o decizie informata a studentilor privind insertia pe piata muncii sau continuarea studiilor-L4-13. Dupa recrutarea grupului tinta (360 de studenti din anii I-V Medicina dentara si Anii I- II Tehnica dentara), activitatea se va implementa de specialisti in consiliere si orientare profesionala, desemnati de subcontractor (activitate realizata in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant, dintr-o perspectiva inovatoare) si va include program integrat de consiliere profesionala, care sa vizeze dezvoltarea perspectivelor de cariera pentru studenti (tehnici de cautare a unui loc de munca, elaborare CV de impact; elaborare scrisoare de intentie; jocuri de rol - interviul de angajare; alte aspecte de dezvoltare personala si rute profesionale, planificarea carierei), dar si dezvoltarea abilitatilor personale (incredere in sine, auto-control, adaptabilitate si munca in echipa).

A4.5 Organizarea si desfasurarea de vizite de studiu pentru 60 de studenti, ca suport pentru consiliere si orientare profesionala L4-13.

A.4.6 Evaluarea serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor L4-L14.

 

A5. Activitati de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru studenti, prevazute in curriculumul obligatoriu, L2-L17.

A.5.1. Dezvoltarea unor parteneriate pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica pentru studenti L2-L17 Intr-o prima etapta se vor identifica spitale, clinici, cabinete si laboratoare de tehnica dentara care doresc sa participe in programul de stagii de pregatire practica, cat si alte organizatii relevante si se vor redacta si semna acorduri de parteneriat cu acestea. Scopul subactivitatii - dezvolta o legatura durabila intre grup tinta, universitatea aplicanta si potentiali angajatori de profil medical din piata muncii. Astfel, se urmareste crearea unui spatiu virtual care sa faciliteze comunicarea, schimbul de informatii si practici de lucru, de instrumente si materiale intre studenti dar si intre personalul universitar implicat in elaborarea si revizuirea programelor si a curriculelor de licenta, cu scopul de a putea imbunatati permanent programele universitare si de a le adapta la noile cerinte ale pietei muncii. Platforma va constitui un reper important in obtinerea unui loc de munca prin contactul permanent cu angajatorii din domeniul medicinei si tehnicii dentare.

A.5.2 Organizarea stagiilor de pregatire practica, L4-8

A.5.2.1 Identificarea partenerilor de practica si informarea practicantilor asupra acestora, L4-L5. S va identifica si selecta clinici universitare de specialitate din Craiova, cabinete de medicina dentara si laboratoare de tehnica dentara acreditate, ce vor avea rol de parteneri de practica si va negocia cu acestia conditiile de desfasurare a stagiului de practica, in conformitate cu planul de invatamant.

A5.2.2 Incheierea conventiilor de practica-L5-6. Partenerii de practica vor semna conventia cadru privind efectuarea stagiului de practica,conf. Ordinului comun MSP si MECT Nr.140/1515/2007. Vor reitera conditiile de desfasurare a stagiilor si de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti, vor recapitula obiectivele educationale in conformitate cu prezenta propunere de proiect.

A5.2.3. Repartizarea studentilor in grupe de practica-L7-8 Repartizarea studentilor in grupe de practica se va realiza de catre cei 2 responsabili cu Centrele de Practica (desemnati de S), impreuna cu tutorii de practica (desemnati de S si P), pt a respecta programul de studiu al studentilor si planul de invatamant.

A5.3 Crearea/tiparirea/multiplicarea/distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregatire practica a studentilor-L6-11.

A.5.4 Desfasurarea propriu-zisa a stagiilor de practica pentru cei 360 de studenti, conform conventiei cadru, sub indrumarea si supervizorilor si a responsabililor cu Centrele de Practica-L9-11. Se vor derula 2 stagii de practica (perioada iulie-august si septembrie) conform regulamentului intern, durata stagiului fiind reglementata prin structura anului de invatamant: 4 saptamani pe parcursul a 8 ore zilnic pentru specializarile Medicina dentara si Tehnica Dentara.

A5.5 Organizarea unor concursuri pentru valorificarea competentelor dobandite pe parcursul stagiilor de practica L9-11. Se vor organiza 2 concursuri, in cadrul carora se vor acorda 30 premii pt performante deosebite demonstrate pe parcursul stagiilor de practica.

A5.6 Evaluarea rezultatelor obtinute de studenti in cadrul stagiilor de pregatire practica, L9-12 Va exista o evaluare intermediara a progresului studentilor pe durata stagiului si o evaluare finala a fiecarui student, care se va realiza sub coordonarea supervizorilor de practica. La finalul celor 2 stagii se va realiza aprecierea si creditarea corespunzatoare a practicii de vara, in care studentii vor prezenta cu caietul de practica, conform programarii, in fata unei comisii de evaluare.

A 5.7. Schimb de experienta si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica-L11-14. Diseminarea si schimbul de bune practici presupun organizarea a 2 mese rotunde pentru schimb de experienta si a 2 seminarii pentru prezentarea rezultatelor stagiilor de pregatire practica proiectului la care vor fi invitati sa participe reprezentati ai universitatilor, reprezentanti ai mediului de afaceri, institutii si institute de cercetare etc. De asemenea se va realiza un ghid detaliat de practica ce va fi distribuit in 550 de exemplare.

 

A.6. Activitati inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa prin implementarea metodelor interactive de invatare de tip intreprindere simulata L11-L17

A.6.1. Organizarea si functionarea unei intreprinderi simulate, conform metodologiei ROCT L11-L17 Intr-o prima etapa se va realiza amenajarea si dotarea spatiului cu resursele materiale necesare desfasurarii activitatilor intreprinderii simulate. Concomitent se va proceda la rezervare de nume, autorizarea functionarii si inregistrarea intreprinderii simulate create, in baza de date a ROCT.

A.6.2 Identificarea, selectarea si participarea a 40 de studenti la activitati ale intreprinderii stimulate organizate la nivel local L11-L17 Se vor identifica si selecta 40 de studenti din anul V, ciclul Licenta, specializarea Medicina Dentara ce isi vor pune in practica cunostintele teoretice asimilate prin participarea intr-o IS ce va functiona ca un cabinet dentar real. IS va functiona si dupa finalizarea proiectului, ceea ce va duce la sustenabilitate.

A.6.3 Evaluarea studentilor prin organizarea unui concurs jurizat de tutori de practica L16-L17. Se vor acorda 6 premii.