LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Odontoterapie conservativa (phantom)

Programa

 

FIŞA DISCIPLINEI

(Această fişă corespunde modelului ARACIS)

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

MEDICINA DENTARĂ

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

Medicină Dentară

Denumirea disciplinei

ODONTOTERAPIE  CONSERVATIVA

Codul disciplinei

MD3208

Anul de studiu

III

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Sem.

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

coordonate de cadrele didactice

Activităţi

studiu

individual

ore/săpt

 

Total ore

[săpt/sem]

Credite4)

C

S

L

Total

Sem I

Sem II

Total

 

 

 

L

I

DS

DI

3

4

 

7

 

1

2

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

ŢUCULINĂ  MIHAELA

Instituţia

FACULTATEA  DE  MEDICINĂ  DENTARĂ

Departamentul

2

Titlul ştiinţific

DOCTOR  ÎN  MEDICINĂ  DENTARĂ

Gradul didactic

CONFERENŢIAR  UNIVERSITAR

Încadrarea (norma de bază/asociat)

NORMA  DE  BAZĂ

Colaboratori

 

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

 

Obiective generale

 

1. Însuşirea unor noţiuni privind structura şi funcţiile ţesuturilor dure dentare în contextul patologiei odontale şi a odontoterapiei restauratoare.

2. Înţelegerea cariei dentare simple ca o boală multifactorială, în vederea combaterii factorilor cauzali într-un cadru individualizat.

3. Însuşirea importanţei caracterului reversibil al demineralizării smalţului pentru păstrarea integrităţii sale morfologice prin tratament neinvaziv, în cariile incipiente necavitare.

4. Însuşirea noţiunilor privind diagnosticul, formele clinice şi procedeele de diagnostic pozitiv şi diferenţial de carie simplă.

5. Însuşirea principiului biologic în tratamentul cariei simple.

6. Însuşirea tehnicilor convenţionale de tratament ale cariei simple (conform regulilor Iui Black).

7. dobăndirea de noţiuni şi cunostinţe, aptitudini, comportamente, atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii medicale în domeniul clinicii şi terapeiei edentaţiei parţiale prin proteză scheletată.

               8. însuşirea valorilor eticii medicale şi umane, a normelor etice de îngrijire a pacienţilor şi a metodelor de

-               relaţionare cu pacienţii, cu familiile acestora sau cu alte persoane implicate în îngrijirea lor, dezvoltarea de abilităţi de a lucra în echipă

 

 

 

      Obiective specifice; la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

 

 

1. Să identifice un pacient cu risc de carie crescut.

2. Să stabilească cu certitudine un diagnostic de carie dentară simplă.

3. Să diferenţieze dentina alterată de dentina sănătoasă sau de cea   recuperabilă prin tratament adecvat al plăgii pulpo-dentinare.

3. Să întocmească un plan de tratament etapizat.

4. Să poată alege metoda de tratament adecvată, pentru o pregătire convenţională a preparaţiei şi să o aplice corect.

5. Să folosească corect tehnicile de restaurare adezive sau neadezive.

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

V.1Cunoştinţe teoretice

La finalizarea cursului studentul trebuie să:

 

1. Să identifice un pacient cu risc de carie crescut.

2. Să stabilească cu certitudine un diagnostic de carie dentară simplă.

3. Să diferenţieze dentina alterată de dentina sănătoasă sau de cea   recuperabilă prin tratament adecvat al plăgii pulpo-dentinare.

3. Să întocmească un plan de tratament etapizat.

4. Să poată alege metoda de tratament adecvată, pentru o pregătire convenţională a preparaţiei şi să o aplice corect.

        5. Să folosească corect tehnicile de restaurare adezive sau neadezive

               6. Să stăpânească şi să utilizeze tehnologia contemporană a informaţie în scopul formării medicale continue şi al  

                      procesării informaţiei

               7. Să aibă o atitudine critică, ştiinţifică şi eficientă în achiziţionarea şi folosirea informaţiei

 

V.2Abilităţi dobândite:

V.2.1. Abilităţi tehnice

La finalizarea cursului studentul trebuie să aibă următoarele abilităţi tehnice:

a. obţinerea informaţiilor clinice

-          să realizeze corect şi complet anamneza pacientului

-          să aplice tehnicile de examinare extraorală şi intraorală a pacientului

-          să precizeze examenele paraclinice complementare necesare şi să le interpreteze

-           interpreteze modelele de studiu

b. stabilirea diagnosticului şi elaborarea planului de tratament

-          să realizeze un management eficient al informaţiei medicale

c. să instituie un program de dispensarizare a pacientului purtător de proteză scheletată şi de educaţie a acestuia în  

       ceea ce priveşte igiena orală

 

V.2.2. Abilităţi de comunicare

 

La finalizarea cursului studentul trebuie să aibă următoarele abilităţi de comunicare

a. comportament profesional

-          să dovedească o atitudine profesională faţă de pacient şi echipa de lucru

-          să coordoneze activitatea în cabinetul de medicină dentară

-          să instituie şi să menţină un climat de lucru lipsit de pericole

-          să cunoasă importanţa educaţiei medicale continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale fondate pe date ştiinţifice actuale

b. comportament etic şi jurisprudenţă

-      să aplice principiile etice legate de practica medicală  

        dentară

-      să respecte drepturile pacienţilor

-      să recunoască semnele de abuz sau maltratare a

        pacienţilor şi să informeze instanţele legale

        competente

-          să acorde prioritate acelor opţiuni de tratament care

      răspund nevoilor individuale ale pacientului

-          să respecte pacienţii şi colegii fără discriminare

-          să respecte procedurile juridice, legale, administrative şi direcţiile de conduită în practica medicinei dentare

c. capacitate de comunicare şi relaţionare

-          să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul medical

-          să comunice cu pacientul şi cu aparţinătorii acestuia

-          să identifice factorii sociologici şi culturali care provoacă o maladie dentară sau o disfuncţie

-          să interrelaţioneze cu medicii altor specialităţi

              -      să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stres

 

 

 

 

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

 

 

 

VI.1  Curs (unităţi de conţinut)

 

l. Ţesuturilor dure dentare (smalţ, cement, dentină): caracteristici topografice, fizice, chimice, structura şi implicaţiile lor clinice.........................................................................................................................................                                        

2. Caria dentară: generalităţi, teorii etiopatogenice...................................................................................................

3.  Carie simplă dentară: forme anatomoclinice, morfopatologie.............................................................................

4.  Carie simplă dentară: semne clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial, evoluţie şi complicaţii..........................................................................................................................................................

5.  Caria secundară şi recidiva de carie: semne clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial, evoluţie şi complicaţii..........................................................................................................................................................

6.  Măsuri de profilaxie şi prevenţie a cariei simple.................................................................................................

7.  Metode de izolare ale campului operator.............................................................................................................

8.  Tratamentul cariei simple dentare: plan de tratament, nomenclatură, clasificarea cavităţilor, fazele pregătirii cavităţilor...........................................................................................................................................................

9.  Prepararea cavităţilor în vederea restaurărilor cu amalgam................................................................................

10.Prepararea cavităţilor în vederea restaurărilor cu materiale fizionomice; sisteme speciale de retenţie parapulpare........................................................................................................................................................

11.Materiale de restaurare provizorie: clasificare, indicaţii, contraindicaţii, proprietăţi..........................................................................................................................................................

12.Materiale de restaurare definitivă: clasificare, indicaţii, contraindicaţii, proprietăţi..........................................................................................................................................................

13.Tratamentul plagii dentinare.Protectia pulpo-dentinara.......................................................................................

14.Materiale utilizate in tratamentul pungii dentinare..............................................................................................

15.Hipersensibilitatea si hiperestezia dentinara........................................................................................................

.

Nr. Ore

 

 

 

 

  3 ore

  3 ore

  3 ore

 

 

  3 ore

 

  3 ore

  3 ore

  3 ore

 

 

  3 ore

  3 ore

 

 

  3 ore

 

  3 ore

 

 

  3 ore

  3 ore

  3 ore

  3 ore

 

Nr. Ore

 

 

 

 

  3 ore

  3 ore

  3 ore

 

 

  3 ore

 

  3 ore

  3 ore

  3 ore

 

 

  3 ore

  3 ore

 

 

  3 ore

 

  3 ore

 

 

  3 ore

  3 ore

  3 ore

  3 ore

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2  LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

 

1.  Organizarea cabinetului de medicina dentara (echipamentul de protectie, igiena mainilor, igiena mediului)................................................................................................................................................................                                      

2.  Prezentarea instrumentarului de consultatie si tratament , pozitiile de lucru, functionarea si modul de utilizare a unitului dentar in odontoterapia conservativa.............................................................................................................................................................

3.  Examenul clinic al pacientului : foaia de observatie clinica, mijloace de izolare, examene complementare si teste diagnostice in caria simpla............................................................................................................................

4.  Demonstrarea pozitiilor de lucru si de sprijin, modalitati de utilizare a instrumentarului pentru tratamentul cariei simple la pacient.........................................................................................................................................

5.  Reguli generale de preparare a cavitatilor.......................................................................................................

6.  Teste grila din materia predata..........................................................................................................................

7.  Tratamentul cariei dentare simple – cavitatile de clasa I-a...............................................................................

8.  Tratamentul cariei dentare simple – cavitatile de clasa II-a..............................................................................

9.  Tratamentul cariei dentare simple – cavitatile de clasa III-a si clasa IV-a........................................................

10.Tratamentul cariei dentare simple – cavitatile de clasa V-a...............................................................................

11.Tratamentul cariei dentare simple – cavitatile de clasa VI-a.............................................................................

12.Prezentarea materialelor de restaurare coroana provizorie, demonstratii      practice si executarea de catre studenti a unor obturatii pe dinti extrasi sau pe model...........................................................................................    

13.Prezentarea materalelor de restaurare coronara de durata , demonstratii practice si executarea de catre studenti a unor obturatii de dudata pe dinti extrasi sau pe model..........................................................................

14.Tratamentul plagii dentinare.............................................................................................................................

15.Tratamentul hipersensibilitatii si hiperesteziei dentinare.................................................................................

 

 

 

 

  4 ore

 

 

  4 ore

 

  4 ore

 

  4 ore

  4 ore

  4 ore

  4 ore

  4 ore

  4 ore

  4 ore

  4 ore

 

  4 ore

 

  4 ore

  4 ore

  4 ore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFIE

 

 

1.  Bîcleşanu C, Răescu M, Gaşpar I, Ţuculină M. – Curs de cariologie, Ed. Med. Univ., Craiova, 2003;

2.  Instrumente utilizate în realizarea preparaţiilor şi restaurărilor coronare - B. Popa, C. Andreescu, D. Bodnar, Ed. Cerma 1999

3. 0dontoterapie restauratoare - C. Andreescu, B. M. Popa, Ed. Univ. Bucureşti 2003

4. Estetica în odontoterapia restauratorie – B. Popa, Ed. Univ. Bucureşti 2002

5. Elemente de control al infecţiilor în cabinetul stomatologic – N. Marcov, Ed. Universitară Bucureşti, 2003.

6. 0dontologie - M. Gafar, A. Iliescu, Ed. Medicală 1999.

7.  Cariologie şi odontoterapie restauratoare - Iliescu A., Gafar M, Ed. Medicală 2004

8. 0dontoterapie conservatoare şi restauratoare, vol 1 - Ţuculină M., Andrei V., Ed. Medicală Universitară Craiova, 2009.

9. 0dontoterapie conservatoare şi restauratoare, vol 2 - Ţuculină M., Ed. Medicală Universitară Craiova, 2009.

 

 

 

 

 

 

 
VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

prelegere, conversaţie euristică, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

aplicaţii practice, problematizarea

Studiu individual

Tip de activitate

Nr. ore

1. Studiul şi descifrarea notiţelor de curs

 

2. Studiu după ma nual, suport de curs

 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

 

5. Activitate de pregătire specifică seminar/ laborator

 

6. Realizare de referate, eseuri

 

7. Pregătire lucrări/teme de control

 

8. Pregătire prezentări orale

 

9. Pregătire examinare finală

 

10. Consultaţii

 

11. Documentare pe teren

 

12. Documentare pe internet

 

13. Comunicare şi colaborare pe platforme electronice

 

14. Alte activităţi

 

 
IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

       3

Clinica de Odontoterapie

Ultimele două săptămăni din semestrul II

Cadrele didactice care susţin activitatea la disciplina de Parodontologie

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Clinica de Odontoterapie

Prima zi de miercuri din fiecare lună a semestrului - orele 12-14

Conf. univ. dr. Ţuculină Mihaela

 

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Clinica de Odontoterapie

A doua zi de miercuri din fiecare lună a semestrului - orele 12-14

Conf. univ. dr. Ţuculină Mihaela

 

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

 

 

 

 

Lucrări practice

Aplicatie practica

Aplicatie practica

Colocviu verificare

20%

Examen

oral si scris

 

 

70%

Verificare

scris

 

 

10%

 

XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

       2 ore/luna

Disciplina

Conf.univ.dr. Andrei Victoria

XII DATE SUPLIMENTARE DESPRE DISCIPLINĂ

Discipline similare

 

 

Baza materială

 

 

                     

 

 

 

Data avizării în departament:

                                                                                               

Şef de departament,

NUME PRENUME

Coordonator program de studii,

NUME PRENUME

Titular disciplină,

 NUME PRENUME

Conf. univ. dr. Ţuculină Mihaela

Prof. univ. dr. Mercuţ Veronica

Decan FMD

Conf. univ. dr. Ţuculină Mihaela

 

 

 

Notă:

1)         Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).

2)         Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

-         pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară);

-         pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată).

3)         Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DFac (disciplină facultativă).

4)         Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).

5)         Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.