LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Diagnostic oro-dentar si ergonomie

Programa

 FIŞA DISCIPLINEI

(Această fică corespunde modelului ARACIS)

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

MEDICINA DENTARĂ

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

Medicină Dentară

Denumirea disciplinei

DIAGNOSTIC ORO-DENTAR. ERGONOMIE STOMATOLOGICĂ

Codul disciplinei

 

Anul de studiu

 

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Sem.

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

coordonate de cadrele didactice

Activităţi

studiu

individual

ore/săpt

 

Total ore

[săpt/sem]

Credite4)

C

S

L

Total

Sem I

Sem II

Total

 

 

 

L

I

DS

DI

1

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

Gabriela Patroi

Instituţia

Facultatea de Medicina Dentară

Departamentul

2

Titlul ştiinţific

Doctor in medicina

Gradul didactic

Conferentiar universitar

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Asociat

Colaboratori

 

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

-           Obiective generale dobîndirea de cunostinţe, aptitudini, comportamente,  abilităţi de comunicare necesare practicii medicale în domeniul clinic.

-           însuşirea valorilor eticii medicale şi umane, a principiilor etice profesionale de îngrijire a pacienţilor, a metodelor de relaţionare interdisciplinară şi dezvoltarea abilităţii de a lucra în echipă

-           găsirea celor mai eficiente căi şi mijloace de organizare a activităţii în cadrul disciplinei de Diagnostic Oro-dentar şi Ergonomie Stomatologică

-           corelaţii între obiectivele specifice cursului de Diagnostic Oro-dentar şi Ergonomie Stomatologică şi experienţa educaţională anterioară,

-           Obiective specifice: la finalizarea disciplinei studentul (a)va fi capabil (ă):

-           de a culege datele necesare pentru un diagnostic complet şi corect

-           să cunoască tipurile de diagnostic

-           să cunoască principiile de bază şi tehnicile de examinare a pacientului şi examenele complementare necesare pentru a pune un diagnostic complet.

-           însuşirea noţiunilor generale de ergonomie stomatologică şi a criteriilor de bază în organizarea ergonomică a cabinetului de medicină dentară.

-           însuşirea noţiunilor de profilaxie a bolilor profesionale ale medicului dentist.

-           cunoştinţele necesare pentru organizarea cabinetului şi a activităţii medicului dentist în vederea prevenirii bolilor profesionale ale acestuia.

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

V.1Cunoştinţe teoretice

La finalizarea cursului studentul trebuie să:

-cunoască: tipurile de diagnostic, etapele parcurse pentru elaborarea diagnosticului complet, oportunitatea, utilitatea consultului interdisciplinar

-să identifice: semnele şi simptomele specifice patologiei oro-dentare,

-să descrie: modificările fără semnificaţie patologică şi a celor cu semnificaţie patologică întălnite la nivelul structurilor cavităţii orale

V.2Abilităţi dobândite:

V.2.1. Abilităţi tehnice

La finalizarea cursului studentul trebuie să:

-           execute:

-           corect şi complet anamneza pacientului

-           tehnicile de examinare: inspecţie, palpare, percuţie, auscultaţie, examinarea cu ajutorul mirosului, examinarea funcţiilor

-           să aplice tehnicile de examinare în evaluarea extraorală şi intraorală a pacientului şi să le înregistreze în scris în foaia de observaţie clinică  sau în  format electronic

-           amprenta pentru modelul de studiu

-           recunoască: semnele şi simptomele specifice patologiei oro-dentare, modificările fără semnificaţie patologică şi a celor cu semnificaţie patologică întălnite la nivelul structurilor cavităţii orale

-           identifice: elemente din anamneză ce pot fi corelate cu patologia oro-dentară, elemente de patologie ale structurilor cavităţii orale

V.2.2. Abilităţi de comunicare.

La finalizarea cursului studentul trebuie să.

- să culeagă informaţiile: prin tehnica interviului, a chestionarului şi a metodei combinate( interviu+ chestionar) şi a consultului interdisciplinar

- să transmită pacientului diagnosticul conform statutului socio-cultural şi educaţional al acestuia, asigurându-se de însuşirea corectă a informaţiilor primite de acesta

- să lucreze în echipă, să ia legătura cu medicul de familie, cu medicul specialist pentru clarificarea unor aspecte anamnestice sau în caz de urgenţă, şi cu colegi de alte specialităţi stomatologice pentru stabilirea unui diagnostic complet oro-dentar; să respecte colegii fără discriminare

- să comunice cu aparţinătorii în cazul copiilor şi a persoanelor cu disabilităţi, şi să se asigure că aceştia au înţeles corect informaţiile primite

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

tema I: Diagnostic oro-dentar. Aspecte generale. Etapele elaborării diagnosticului

2

Tipuri de diagnostic: Diagnostic prezumtiv, diagnostic diferenţial, diagnostic clinic, diagnostic de laborator, diagnostic etiologic, diagnostic de urgenţă, diagnosticul complet stomatologic(final), screening-ul şi controlul periodic

Definiţia semnelor clinice şi a simptomelor

Tehnici de examinare: inspecţia, palparea, percuţia, auscultaţia, examinarea cu ajutorul mirosului, evaluarea funcţiilor

Leziuni elementare ale mucoasei şi tegumentului.

 

tema II: Anamneza:

1

Etapele şi metodele realizării anamnezei - metoda interviului, chestionarului şi metoda combinată

Motivul prezentării

Istoricul afecţiunii

 

tema III: Examinarea şi evaluarea clinică a pacientului.

1

Evaluarea clinica generală a pacientului, semnele vitale( tensiune arterială, puls, ritm  respirator, temperatura)

 

tema IV: Examinarea loco-regională

1

Examenul şi evaluarea extraorală( examenul exo-oral): examenul feţei şi figurii, examenul tegumentelor, contururilor osoase, sinusurilor, punctelor de emergenţă nervoasă trigeminală, ganglionilor limfatici, articulaţiei temporo-mandibulară, regiunii submandibulare, regiunii cervicale

 

tema V: Examenul şi evaluarea cavităţii orale(examenul endo-oral)

3

Examenul părţilor moi: mucoasa orală, aspectul mucoasei orale, variaţii ale morfologiei normale ale mucoasei fără semnificaţie patologică

Examenul dinţilor: examenul arcadelor dentare în dentiţia temporară, examenul arcadelor dentare în dentiţia permanentă, evaluarea detailată(apelul dinţilor), durerea dentară

Examenul parodonţiului marginal

Examinarea funcţiilor: funcţia de întreţinere, masticatorie, fizionomică.

Modelul de studiu: analiza şi interpretarea modelului de studiu

Consultul interdisciplinar, utilitatea, oportunitatea consultului interdisciplinar, reguli pentru clinicianul care face trimiterea.

 Înregistrarea datelor în foaia de observaţie

Stabilirea diagnosticului complet stomatologic

 

tema VI: Noţiuni generale de ergonomie stomatologică.

4

Introducere în studiul ergonomiei.

Criterii (principii) în ergonomia stomatologică.

-          Criteriul antropometric

-          Criteriul fiziologic

-          Criteriul neuro-psihic

-          Criteriul cronobiologic

-          Criteriul ambiental

-          Criteriul economicităţii

-          Criteriul competenţei profesionale

 

tema VII: Organizarea ergonomică a activităţii în cabinetul de medicină dentară şi a locului de muncă.

2

-          Ergonomia cabinetului de medicină dentară

-          Ergonomia locului de muncă

-          Ergonomia programului de activitate

 

VI.2  LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

tema I Instrumentarul specific de consultaţie şi modul de folosire.

2

-       Elaborarea diagnosticului oro-dentar.

-       Întocmirea foii de observaţie clinică.

-       Interviul iniţial al pacientului. Chestionarul medical. Metoda combinată: obiective, reguli de bază în desfăşurarea intervului.

 

tema II Anamneza.

4

Etapele realizării anamnezei. Datele biografice ale pacientului, antecedente personale şi heredocolaterale, motivul prezentării la medic, istoricul afecţiunii

 

tema III Tehnici de examinare

inspecţia, palparea, percuţia, auscultaţia, examinarea cu ajutorul mirosului, evaluarea funcţiilor.

2

tema IV Tehnica examenului obiectiv locoregional

5

Examinarea extraorală: examenul feţei şi figurii, examenul tegumentelor, contururilor osoase, sinusurilor, punctelor de emergenţă nervoasă trigeminală, ganglionilor limfatici, articulaţiei temporo-mandibulară, regiunii submandibulare, regiunii cervicale

 

tema V Examenul cavităţii orale (examenul endo-oral)

5

Examenul părţilor moi: mucoasa orală, aspectul mucoasei orale, variaţii ale morfologiei normale ale mucoasei fără semnificaţie patologică

Examenul dinţilor: examenul arcadelor dentare în dentiţia temporară, examenul arcadelor dentare în dentiţia permanentă, durerea dentară

Examenul parodonţiului marginal

Examinarea funcţiilor: funcţia de întreţinere, masticatorie, fizionomică.

Înregistrarea datelor în foaia de observaţie.

 

tema VI Tehnici de amprentare pentru obţinerea modelului de studiu

2

Amprenta pentru obţinerea modelului de studiu

Analiza şi interpretarea modelului de studiu .

Stabilirea diagnosticului complet stomatologic

 

tema VII Noţiuni generale de ergonomie stomatologică.

4

Criterii (principii) în ergonomia stomatologică.

-          Criteriul antropometric

-          Criteriul fiziologic

-          Criteriul neuro-psihic

-          Criteriul cronobiologic

-          Criteriul ambiental

-          Criteriul economicităţii

-          Criteriul competenţei profesionale

 

tema VIII: Organizarea ergonomică a activităţii în cabinetul de medicină dentară şi a locului de muncă.

4

-          Organizarea ergonomică a cabinetului de medicină dentară

-          Ergonomia locului de muncă

-          Organizarea ergonomică a actului medical

-          Ergonomia programului de activitate

 

VII. BIBLIOGRAFIE

1.       Cursul teoretic predat.

2.       Mirella Anghel – Diagnosticul oral. Editura Orizonturi Universitare, Timişoara

3.       Warren Birnbaum Stephen, M. Dunne – Oral Diagnosis: The clinician’s Guide, Wright, 2002

4.       C. Burlibasa - Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999.

5.       Burlui V, Morăraşu E. – Ergonomie stomatologică, Ed. Apollonia, Iaşi, 1997.

 

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

prelegere, dezbatere, analiză, sinteză, învăţare interactivă, problematizarea, prezentare pe videoproiector Power-point

Lucrari practice

aplicaţii practice, problematizarea , explicaţie, demonstraţie, discuţii, executarea de manopere clinice, activitate în echipă

Studiu individual

Tip de activitate

Nr. ore

1. Studiul cursului predat

 

2. Studiu după suport de curs

 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă şi internet

 

5. Activitate de pregătire specifică practică

 

6. Realizare de referate,

 

7. Pregătire lucrări/teme de control

 

8. Pregătire prezentări orale

 

9. Pregătire examinare finală

 

10. Consultaţii

 

12. Documentare pe internet

 

13. Comunicare şi colaborare pe platforme electronice

 

14. Alte activităţi

 

 
IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Sediul disciplinei

Ultimele două săptămăni din semestrul I

Cadrele didactice care susţin orele disciplinei

 

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

1

Sediul disciplinei

Prima zi de joi a lunii

Conf. Dr.Patroi Gabriela

 

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2

Sediul disciplinei

Prima zi de joi a lunii

Conf. Dr.Patroi Gabriela

 

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

oral

scris

oral +scris

60%

Lucrări practice

aplicaţie practică

aplicaţie practică

prezentare caz

40%

Examen

10%

10%

80%

 

Verificare

 

 

 

 

 

XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

prima vineri din lună ora 16.00-18.00

Sediul disciplinei

Conf. Dr. Patroi Gabriela

XII DATE SUPLIMENTARE DESPRE DISCIPLINĂ

Discipline similare

 

 

Baza materială

 

 

                     

 

 

 

Data avizării în departament:

                                                                                               

Şef de departament,

NUME PRENUME

Coordonator program de studii,

NUME PRENUME

Titular disciplină,

 NUME PRENUME

 

Prof. univ. dr. Mercuţ Veronica

Decan FMD

Conf. Dr. Pătroi Gabriela

 

 

 

Notă:

1)         Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).

2)         Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

-         pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară);

-         pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată).

3)         Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DFac (disciplină facultativă).

4)         Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).

5)         Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.