LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Bioinstrumentatie

Programa

 

 • FIŞA DISCIPLINEI
  (Această fişă corespunde modelului ARACIS)
  I. INFORMAŢII GENERALE
  I. INFORMAŢII GENERALE
  Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA
  Facultatea MEDICINA DENTARĂ
  Domeniul de licenţă SANATATE
  Programul de studii Medicină Dentară
  Denumirea disciplinei BIOINSTRUMENTAŢIE
  Codul disciplinei MD2217
  Anul de studiu II
  II. STRUCTURA DISCIPLINEI
  II. STRUCTURA DISCIPLINEI
  Nivelul
  de
  studii
  1)
  Sem.
  Tip
  2)
  (conţi
  nut)
  Tip
  3)
  (obligati
  vitate)
  Activităţi normate
  [ore/săpt.]
  coordonate de cadrele
  didactice
  Activităţi
  studiu
  individual
  ore/săpt
  Total ore
  [săpt/sem]
  Credite4)
  C S L Total Sem I Sem II Total 2
  L II DS DO 1 1 2 2/28
  III. TITULAR DISCIPLINĂ
  III. TITULAR DISCIPLINĂ
  Numele şi prenumele DIACONU OANA ANDREEA
  Instituţia FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
  Departamentul II
  Titlul ştiinţific DOCTOR ÎN MEDICINĂ DENTARĂ
  Gradul didactic ȘEF DE LUCRĂRI
  Încadrarea (norma de bază/asociat) NORMA DE BAZĂ
  Colaboratori
  IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
  IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
  Obiective generale
  DIRECŢII GENERALE DE STABILIRE A UNUI PLAN DE TRATAMENT
  1. Cercetare si dezvoltare de aparatura medicala
  2. Instalare aparatura medicala
  3. Service aparatura medicala
  4. Operare aparatura medicala avansata
  Obiective specifice
  1. Însuşirea şi aprofundarea noțiunilor privind organizarea unui cabinet de medicină dentară, chirurgie oro-dentară, endodonție,
  parodontologie;
  2. Insuşirea utilizării corecte a instrumentarului restaurator odontal
  3. Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor de tratament odontal restaurator
  4. Insuşirea utilizării corecte a instrumentarului endodontic.
  5.Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor de tratament endodontic
  6. Cunoaşterea riscurilor tratamentului endodontic
  7. Insuşirea utilizării corecte a instrumentarului chirurgical oro-dentar și parodontal
  8. Cunoaşterea principiilor anamnezei şi examinării extra şi intraorale a pacientului.
  9.Însuşirea procedeelor de diagnostic şi tratament odontal.
  V. COMPETENŢELE SPECIFICE
  V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)
  V.1 Cunoştinţe teoretice
 • La finalizarea cursului studentul trebuie să:
  - cunoască aparatura medicală necesară într-un cabinet de medicină dentară, chirurgie oro-dentară, endodonție,
  parodontologie, precum și modul de organizare a acesteia;
  - să cunoască principiile şi tehnicile de manevrare a instrumentarului necesar restaurării odontale;
  - să cunoască principiile şi tehnicile de manevrare a instrumentarului necesar efectuării tratamentului endodontic
  - să cunoască principiile şi tehnicile de manevrare a instrumentarului necesar efectuării tratamentului chirurgical oro-dentar;
  - să cunoască principiile şi tehnicile de manevrare a instrumentarului necesar efectuării tratamentului parodontal;
  - să cunoască modul de realizare a anamnezei şi a examinării extra şi intraorale a pacientului să descrie principiile elaborării unui
  plan de tratament corect.
  - cunoascăaparatura medicală avansată utilizată în odontologie, estetică dentară, endodonție, chirurgie oro-dentară,
  parodontologie și protetică.
  V.2 Abilităţi dobândite:
  V.2.1. Abilităţi tehnice
  La finalizarea cursului studentul trebuie să:
  - să identifice instrumentarul de consultație necesar examinării clinice a pacientului;
  - să identifice instrumentarul necesar tratamentului odontal;
  - să identifice instrumentarul necesar tratamentului endodontic;
  - să identifice instrumentarul necesar tratamentului chirurgical oro-dentar;
  - să identifice instrumentarul necesar tratamentului parodontal;
  - să cunoască modul de operare al aparaturii medicale avansate;
  V.2.2. Abilităţi de comunicare
  - să stabilească o relaţie practician-pacient care să permită o ofertă de îngrijire eficace.
  - să dobândească abilitatea de comunicare cu pacientul pentru obţinerea datelor necesare formulării unui diagnostic corect şi
  elaborării unui plan de tratament complex.
  - să dobândească abilitatea de comunicare în cunostință de cauză cu cel care asigura montajul sau service-ul aparaturii
  medicale.
  VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI
  VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI
  VI.1 Curs (unităţi de conţinut) Nr. ore
  1. Organizarea cabinetului de medicină dentară, chirurgie oro-dentară, endodonție, parodontologie 2
  2. Principii şi tehnici de manevrare a instrumentarului necesar restaurării odontale 2
  3. Principii şi tehnici de manevrare a instrumentarului endodontic 2
  4. Principii şi tehnici de manevrare a instrumentarului chirurgical oro-dentar 2
  5. Principii şi tehnici de manevrare a instrumentarului parodontal 2
  6. Principii şi tehnici de manevrare a aparaturii medicale avansate cu utilizare în odontologie, estetică
  dentară,endodonție, parodontologie, protetică.
  2
  7. Analiza principalelor direcţii ce stau la baza anamnezei, examenului clinic și elaborării unui plan de
  tratament corect, endodontic şi odontal restaurator
  2
  VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme) Nr. ore
  1. Noțiuni privind organizarea cabinetului de medicină dentară, chirurgie oro-dentară, endodonție, parodontologie 2
  2. Noțiuni privind alcătuirea și modul de utilizare al instrumentarului inclus în trusa de consultație;
  Noțiuni privind identificarea și modul de utilizare al instrumentarului necesar restaurării odontale
  4
  3. Noțiuni privind identificarea și modul de utilizare al instrumentarului necesar tratamentului endodontic 4
  4. Noțiuni privind identificarea și modul de utilizare al instrumentarului necesar tratamentului parodontal și
  chirurgical oro-dentar
  4
  VII. BIBLIOGRAFIE
  VII. BIBLIOGRAFIE
  1. Iliescu A. Tratat de endodonție,vol1,2, Ed.Medicală,București, 2014
  2. Walton R., Torabinejad M. Principles and practice of endodontics ediţia 3
  a
  , W.B.Saunders, 2009
  3. B. Popa, C. Andreescu, D. Bodnar. Instrumente utilizate în realizarea preparaţiilor şi restaurărilor coronare -, Ed.
  Cerma 1999
  4. N. Marcov. Elemente de control al infecţiilor în cabinetul stomatologic –, Ed. Universitară, Bucureşti, 2003.
  5. Mihaela Ţuculina. Odontoterapie conservatoare şi restauratoare, vol.1,2 Editura Medicală Universitară, Craiova, 2009
  6. V. Cârligeriu, A. Bold Odontoterapie conservatoare şi restauratoare – Ed. Mirton, Timişoara, 2004
 • 7. I.V. Cherlea, C. Bîcleşanu. Tratamentul conservator al leziunilor dentare coronare –, Ed. Medica, 2007
  8. Bucur Alexandru, Carlos Navarro Vila; John Lowry;Julio Acero – Compendiu de chirurgie maxilo-facială-Ed. Q.
  Publishing, 2009.
  VIII. REPERE METODOLOGICE
  VIII. REPERE METODOLOGICE
  Forme de activitate
  Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare
  prin probleme/proiecte etc.
  Curs prelegere, conversaţie euristică, dezbaterea, problematizarea
  Lucrari practice aplicaţii practice, problematizarea
  Studiu individual
  Tip de activitate Nr. ore
  1. Studiul şi descifrarea notiţelor de curs
  2. Studiu după ma nual, suport de curs
  3. Studiul bibliografiei minimale indicate
  4. Documentare suplimentară în bibliotecă
  5. Activitate de pregătire specifică seminar/ laborator
  6. Realizare de referate, eseuri
  7. Pregătire lucrări/teme de control
  8. Pregătire prezentări orale
  9. Pregătire examinare finală
  10. Consultaţii
  11. Documentare pe teren
  12. Documentare pe internet
  13. Comunicare şi colaborare pe platforme electronice
  14. Alte activităţi
  IX. PROGRAM DE RECUPERARE
  IX. PROGRAM DE RECUPERARE
  Recuperări
  absenţe
  Nr. absenţe
  care se pot
  recupera
  Locul desfăşurării Perioada Responsabil Programarea temelor
  2
  Sala disciplinei
  ultima săptămână de
  activitate didactică
  În funcţie de tematica
  lucrării practice şi de orarul
  studenţilor
  Program de
  consultaţii/
  cerc ştiinţific
  studenţesc
  Sala disciplinei
  joi 14-16
  În raport cu
  solicitările
  studenţilor
  Program
  pentru
  studenţii slab
  pregătiţi
  Sala disciplinei
  Joi 14-16
  În raport cu
  solicitările
  studenţilor
  X. EVALUARE
  X. EVALUARE
  Forma de
  activitate
  Evaluare
  (scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)
  Procent din nota finală
  Formativă Periodică Sumativă
  Curs
  Oral Scris Scris
  Lucrări practice
  Aplicaţie practică Aplicaţie practică Aplicaţie practică
  Examen
  10% 10% 80%
  Verificare
  XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ
  XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ
  Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)
  Programare ore Locul desfăşurării Responsabil
   
   
   
 • Miercuri 10-12 Disciplină Şef disciplină
  XII DATE SUPLIMENTARE DESPRE DISCIPLINĂ
  XII DATE SUPLIMENTARE DESPRE DISCIPLINĂ
  Discipline similare
  Discipline similare
  Baza materială
  Baza materială
  Data avizării în departament:
  Şef de departament,
  NUME PRENUME
  Coordonator program de studii,
  NUME PRENUME
  Titular disciplină,
  NUME PRENUME
  Conferenţiar dr. Ţuculina Mihaela Jana Prof. univ. dr. Mercuţ Veronica
  Decan FMD
  Șef lucr. Dr. Diaconu Oana
  Andreea
  Notă:
  1)
  Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).
  2)
  Tip (conţinut) - se alege una din variantele:
  pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS
  (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară);
  pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA
  (disciplină de cunoaştere avansată).
  3)
  Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/
  DFac (disciplină facultativă).
  4)
  Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
  5)
  Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.