Acasa Universitate Masterate Laborator clinic si de analiza medicamentului

Laborator clinic si de analiza medicamentului

Prezentare generală

 

În spiritul misiunii asumate de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova (UMFCV) care, pe lângă formarea de bază în domeniul medicinii, medicinii dentare, farmaciei şi asistenţei medicale, asigură şi dezvoltarea profesională avansată postlicenţă, prin rezidenţiat, masterate profesionale sau de cercetare, studii doctorale şi programe postdoctorale, în consens cu aspiraţiile universităţii de a-şi consolida poziţia de instituţie academică de referinţă la nivel naţional în domeniul ştiinţelor sănătăţii, începând cu anul universitar 2015-2016, UMFCV organizează programul de studii de masterat LABORATOR CLINIC ŞI DE ANALIZA MEDICAMENTULUI (LCAM), program avizat de Consiliul ARACIS în şedinţa din 23 iulie 2015.

Programul LCAM oferă pregătire pentru următoarele direcţii principale:

·         Activitate în laboratorul de analize medicale;

·         Activitate în laboratoare de control farmaceutic;

·         Cercetare biomedicală;

·         Activitate în laboratoare din industria farmaceutică.

 

Motivaţie

 

Sectorul serviciilor de sănătate a făcut obiectul unui amplu proces de reformă în ultimii ani, proces care a presupus redefinirea cadrului legal de furnizare a serviciilor de sănătate în cadrul spitalelor şi altor structuri sanitare, elaborarea şi implementarea normelor specifice de asigurare a calităţii în sectorul sanitar etc. Formarea de competenţe ridicate în domeniul laboratorului de analize medicale şi de control al medicamentului este imperioasă pentru personalul din laborator care a absolvit facultatea în anii anteriori şi nu a beneficiat de un curriculum care să permită adaptarea la “explozia” de teste genetice şi de identificare a unor biomarkeri folosind tehnologii ultramoderne. Mai mult decât atât, pregătirea prin acest masterat oferă  noi oportunităţi de angajare pentru specialiştii din domeniul laboratorului clinic, pe plan internaţional acesta fiind un domeniu în continuă dezvoltare ceea ce va mări nevoia de profesionişti de laborator în viitor. De exemplu, între 2010 şi 2020 s-a preconizat o creştere de 11% a necesarului de personal de laborator  (vezi www.bls.gov). Un alt argument foarte important pentru absorbţia absolvenţilor acestui masterat de către piaţă este legat de condiţiile stipulate de Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (denumit în continuare OBBCSSR), autoritatea care reprezintă interesele profesiilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România. OBBCSSR urmăreşte aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează pe plan naţional exercitarea profesiilor menţionate şi solicită la eliberarea avizului de liberă practică pentru absolvenţii Ciclului I Bologna la specializările chimie, biochimie şi biologie, care doresc să activeze în laboratoarele de analize medicale, sanitar-veterinare şi toxicologice, să fi absolvit un Masterat în domeniul medical şi facă dovada executării unui stagiu practic de minimum 6 luni într-un laborator de analize medicale.

 

Obiective specifice

 

Programul de masterat în LCAM promovează ideea achiziţiei de competenţe complementare formării iniţiale. Este benefic pentru studenţi să gândească analitic, să fie atenţi la detaliu şi să înţeleagă că deţin cunoştinţe importante pentru rezolvarea problemelor din domeniul de activitate. De aceea, obiectivele programului sunt:

·      Furnizarea de cunoştinţe referitoare la noile tehnologii de laborator;

·      Creşterea competenţelor tehnice ale studenţilor la masterat în direcţia de studiu;

·      Furnizarea de cunoştinţe pentru managementul corect al activităţii şi procesării datelor de laborator;

·       Dezvoltarea aptitudinilor pentru înţelegerea importanţei de a participa la cercetări clinice bine definite şi valide;

·      Creşterea capacităţii de a interpreta literatura de specialitate şi a abilităţilor de a prezenta rezultatele prin comunicări sau articole ştiinţifice;

·      Pregătirea pentru o formare profesională continuă prin doctorat. 

Spaţii de învăţământ 

 

Baza materială a U.M.F. din Craiova corespunde standardelor de desfăşurare a unui proces instructiv-educativ de calitate. Procesul de învăţământ se va derula în spatiile de învăţământ aflate în patrimoniul U.M.F.  din Craiova. Datoritã caracterului modular pe care îl va avea planul de învăţământ, spaţiile destinate instruirii teoretice si pregătirii practice vor putea fi folosite în exclusivitate de către cursanţii programului de master, evitându-se suprapunerea cu studenţii de la programele de studii universitare de licenţă din cadrul U.M.F. din Craiova.

 

Dotarea materială 

 

Fiecare sală de curs aflată în dotarea U.M.F. din Craiova are facilitătile didactice necesare: tablă, videoproiector, ecran de proiecţie, iar amfiteatrele dispun de instalaţie de sonorizare şi aer condiţionat. Laboratoarele dispun de spaţiu şi material didactic suficient.

 

Servicii sociale

 

Cursanţii acestui masterat vor putea beneficia de serviciile căminelor şi cantinei administrate de U.M.F. din Craiova în limita locurilor disponibile şi în conditţile solicitării prealabile a acestora.
 

Activităţi financiare 

 

Bugetul programului de masterat în  LABORATOR CLINIC ŞI DE ANALIZA MEDICAMENTULUI face parte integrantă din bugetul Facultăţii de Medicină a U.M.F. din Craiova, aceasta fiind instituţia cu personalitate juridică. În cadrul bugetului Universităţii, fondurile alocate Facultăţii de Farmacie şi implicit programului de masterat în LCAM vor fi direct proporţionale cu numărul de studenţi.

 

Personalul didactic

 

Este reprezentat de corpul de cadre de predare şi instruire practică care îşi desfăşoară activitatea în cadrul facultăţilor de Farmacie şi Medicină.

 

 

Durata programului si discipline studiate

 

Programul de studii universitare de masterat  LCAM are o durată de 2 ani (4 semestre) și limba română ca limbă de predare, 120 credite ECTS, iar disciplinele din planul de învăţământ sunt următoarele:

 

DISCIPLINE OBLIGATORII

Metode de analiză în laboratorul clinic şi farmaceutic

Biochimie clinică

Biologie celulară şi moleculară

Patologie medicală

Bacteriologie medicală

Virusologie medicală

Hematologie. Hematologie transfuzională

Imunologie generală şi de laborator

Micologie medicală

Parazitologie medicală

Toxicologie analitică şi clinică

Controlul calităţii apei şi alimentelor

Analiza medicamentului

Metode statistice în procesarea datelor de laborator şi cercetarea din domeniul medico-farmaceutic Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice

Managementul calităţii în laboratorul de analize medicale şi farmaceutice

 

DISCIPLINE OPŢIONALE

Genetică medicală

Metabolismul xenobioticelor 

Analiza şi controlul produselor vegetale

Citologia lichidelor de puncţie

 

PRACTICĂ DE LABORATOR – 6 luni (fără întrerupere)


Disciplinele incluse în planul de învățământ au fost stabilite în conformitate cu recomandările europene (The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Syllabus for Postgraduate Education and Training for Specialists in Laboratory Medicine) și naționale, dar și în urma discuțiilor cu reprezentanți ai pieței muncii din domeniu. 

 

Competențe dobândite

Parcurgerea programului de studii de masterat Laborator clinic și de analiza medicamentului conduce la dobândirea următoarelor competenţe profesionale:

·      Stabilirea de proceduri pentru procesarea, analiza diverselor tipuri de probe (probe biologice, apă, alimente, alte substanţe), arhivarea acestora şi realizarea de teste analitice pe acestea;

·      Selectarea şi validarea unor noi metode, evaluarea de noi instrumente în concordanţă cu utilitatea lor, spaţiul deţinut şi resursele financiareȘ

·      Integrarea datelor generate de diferite compartimente ale laboratorului şi identificarea eventualelor neconcordanţe;

·      Stabilirea, verificarea şi executarea procedurilor pentru controlul de calitate, luarea deciziilor pentru confirmarea rezultatelor tehnice şi menţinerea acurateţei şi preciziei;

·      Stabilirea condiţiilor şi realizarea mentenanţei instrumentelor de laborator, precum şi identificarea surselor de corecţie.

În ceea ce privește competențele transversale, acestea se referă la:

·      Executarea cu responsabilitate a sarcinilor profesionale;

·      Planificarea și organizarea muncii în echipă, cu stabilirea unor obiective clar formulate și a unor termene reale, dezvoltarea capacității de comunicare interpersonală;

 

·      Folosirea eficientă a resurselor informaţionale şi de comunicare în procesul de formare profesională continuă.

 

Adresabilitate

Programul de master LABORATOR CLINIC ȘI DE ANALIZA MEDICAMENTULUI reprezintă a doua etapă de studii în sistemul Bologna pentru absolvenții cu diplomă de licență în domeniul științelor naturale (chimie, biologie, fizică), având rol de aprofundare și formare profesională, Prin urmare, programul se adresează, în principal, formării profesionale continue a chimiștilor, biologilor, biochimiștilor și fizicienilor, dar și a specialiștilor din domeniul sănătății (farmaciști, medici, asistenți medicali, etc) care completează valoarea profesiei de bază prin deprinderi de tehnici avansate în domeniul laboratoarelor bio-medicale.

La examenul de admitere pot participa:

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă în baza Legii nr. 288/2004;

b) absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor de licenţă de lungă durată obţinute în baza Legii nr. 84/1995.

 

După absolvire, calificarea obținută permite integrarea în activități desfășurate în: laboratoare de analize medicale, de control farmaceutic și toxicologic, laboratoare de cercetare biomedicală și laboratoare din industria farmaceutică.

 

Înscrierea candidaţilor

 

Înscrierea va consta în depunerea unui dosar conţinând următoarele:

  •     diploma de bacalaureat  - original;
  •     diploma de licenţã şi foaia matricolã - original;
  •     certificatul de naştere - copie legalizatã;
  •     certificatul de cãsãtorie sau alte acte în baza cãrora s-a produs o eventualã schimbare de  nume - copie legalizatã (dacã este cazul);
  •     copie a cãrţii de identitate / buletin de identitate;
  •     chitanţa doveditoare a achitãrii taxei de înscriere;
  •     cerere de înscriere (tipizat ce se obţine de la secretariatul pentru înscrieri) ;

· adeverinţa care să ateste absolvirea unui alt master la forma buget/taxă (dacă e cazul);

·   adeverinţa de absolvire facultate la forma buget/taxă specificându-se numărul de ani absolvit şi la ce formă ;

  •      un Curriculum vitae actualizat;
  •      recomandare de la ultimul loc de activitate (dacă este cazul);
  •      propunerea de dezvoltare a carierei (document word de 3-4 pagini semnat de candidat și o prezentare Powerpoint a propunerii pe un CD).

        Actele într-un exemplar se vor pune în dosar de plastic cu şină şi prima filă transparentă, avand postit-uri numerotate pentru fiecare punct din lista de acte.

 

Admiterea candidaților

Selecția candidaților se va realiza în urma unui concurs de admitere care va consta într-un interviu susținut în fața comisiei de admitere și în analiza dosarului de concurs.

În cadrul interviului, candidatul va prezenta elementele care îl recomandă pentru continuarea pregătirii profesionale prin programul de studii de masterat LABORATOR CLINIC ȘI DE ANALIZA MEDICAMENTULUI, expuse în dosar în propunerea de dezvoltare a carierei.

În cadrul acestei probe, notarea candidaților de către comisia de concurs se va face luând în considerare următoarele criterii:

a.    motivația candidatului pentru înscrierea la programul de studii şi conexiuni anterioare cu domeniul laboratorului clinic/de analiza medicamentului - 25%;

b.    media de absolvire a facultății – 25%;

c. abilitățile de comunicare și calitatea prezentării - 10%

d. pregătirea candidatului în domeniu - 40%

Admiterea se face în limita locurilor disponibile, candidații fiind ierarhizați în ordine descrescătoare a mediei finale obținute la concurs. Media finală se calculează cu două zecimale, fără rotunjiri, nota minimă pentru promovare fiind 5 (cinci). Departajarea candidaților cu medii egale, se face pe baza mediei obținute la examenul de licență.

Masteranzii declarați admiși în urma examenului de admitere semnează un contract de studii cu instituția organizatoare de studii de masterat.

 

 

 

Foarte important!

Absolvenții care au făcut toți anii la forma buget “ sau care au mai absolvit un masterat nu se pot înscrie decât pe locurile la forma cu taxă”.