LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Homeopatie

Programa

 

 FIŞA DISCIPLINEI

HOMEOPATIE

Anul universitar 2021–2022

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1. Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2. Facultatea

FARMACIE

1.3. Departamentul

FARMACIE II

1.4. Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5. Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6. Programul de studii / Calificarea

FARMACIE

 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1. Denumirea disciplinei

HOMEOPATIE

2.2. Codul disciplinei

FAR5211

2.3. Titularul activităţilor de curs

George Dan MOGOŞANU

2.4. Titularul activităţilor de seminar

2.5. Gradul didactic

Conferenţiar

2.6. Încadrarea (norma de bază / asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

V

2.8. Semestrul

IX

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2

DS

2.10. Regimul disciplinei (obligativitate)3

DO

               

 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru / activităţi didactice)

A. SEMESTRUL IX

3.1. Număr de ore pe săptămână

1

din care: 3.2. curs

1

3.3. seminar/laborator

3.4. Total ore din planul de învăţământ

14

din care: 3.5. curs

14

3.6. seminar/laborator

Distribuţia fondului de timp [ore]

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

3

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

2

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

2

Tutoriat

Examinări

2

Alte activităţi: consultaţii, cercuri studenţeşti

2

3.7. Total ore studiu individual

11

3.8. Total ore pe semestru

25

3.9. Numărul de credite4

1

 

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe de farmacognozie, farmacologie, tehnologie farmaceutică.

4.2. de competenţe

 

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sala de curs cu mijloace de proiecţie / mediul online.

5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului

 

 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

CP1. Cunoaşterea principiilor fundamentale ale homeopatiei.

 

CP2. Consultanţă şi expertiză privind reţeta homeopatică şi cele mai importante remedii şi forme farmaceutice homeopatice (tehnologia farmaceutică homeopatică).

COMPETENŢE
TRANSVERSALE

CT1. Autonomie şi responsabilitate:

                ·     dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;

                ·     să cunoască şi să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;

                ·     să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2. Interacţiune socială:

                ·     să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

                ·     să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

                ·     să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

                ·     să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3. Dezvoltare personală şi profesională:

                ·     să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii;

                ·     să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

                ·     să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;

                ·     să utilizeze tehnologia informaţiei şi a comunicării.

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei

Disciplina are ca obiectiv acordarea suportului informaţional studenţilor din anul V pentru:

▪ deprinderea noţiunilor generale privind homeopatia ca metodă terapeutică, tehnicile, remediile şi formele farmaceutice specifice;

▪ dobândirea unor aptitudini, abilităţi şi valori utile practicii în domeniul farmaceutic.

7.2. Obiectivele specifice

▪ dobândirea unor cunoştinţe despre principiile homeopatiei, Materia medica homeopatică, dozele infinitezimale, remediile homeopatice şi prepararea lor.

 

8. CONŢINUT

8.1. CURS (unităţi de conţinut)

Nr. ore

1. Definiţie, prezentare, scurt istoric. Samuel Hahnemann.

1

2. Principiile fundamentale ale homeopatiei. Principiul similitudinii. Experimentarea pe omul sănătos. Patogenezia.

1

3. Principiul diluţiei infinitezimale. Principiul dinamizării remediului.

1

4. Principiul individualizării bolnavului. Prescripţia asupra totalităţii simptomelor. Individualizarea remediului. Remediul unic. Legea lui Hering.

1

5. Practica homeopatică. Diatezele. Terenul. Modul reacţional cronic.

1

6. Biotipurile.

1

7. Semiologia homeopatică.

1

8. Medicamentul homeopatic. Tehnologia farmaceutică homeopatică. Dinamizările sau potenţările. Sucusiunea. Diluţia. Trituraţia. Operaţiuni mixte şi alte procedee de dinamizare.

1

9. Formele farmaceutice în homeopatie. Reguli de preparare. Tincturi-mame şi alcoolaturi. Granule homeopatice. Globule homeopatice. Alte forme farmaceutice. Doze homeopatice.

1

10. Arta de a formula în homeopatie. Prescripţia homeopatică. Structură. Abrevieri şi simboluri specifice. Măsuri şi greutăţi.

1

11. Remediile homeopatice. Interrelaţiile. Posologia. Ritmul de administrare. Drenajul.

1

12. Evoluţia clinică a bolnavului. Exemple de prescripţii homeopatice. Eliberarea, administrarea, depozitarea şi conservarea remediilor homeopatice.

1

13. Materia medica homeopatică. Sursele remediilor homeopatice. Farmacopeea homeopatică.

1

14. Legislaţia privind medicamentul homeopatic în România. Cercetarea în homeopatie.

1

BIBLIOGRAFIE

1.       Aurian-Blăjeni C. (1994) Homeopatia – teorie şi practică, Ed. Litera, Bucureşti.

2.       Biader Ceipidor Carla, Gasparini Lucia. (2007) Homeopatie pentru toţi. Cum să ne îngrijim trupul, mintea şi spiritul, Ed. Paralela 45, Piteşti.

3.       Bungetzianu Gh., Chirilă P. (1983) Manual de Homeopatie, Ed. Medicală, Bucureşti.

4.       Dobrescu D. (2011) Farmacologie homeopată (ecologică). Vol. I: Farmacologia generală, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universitară, Bucureşti.

5.       Jurj Gh. (red.). (2010) Breviar de homeopatie, ediţia a 3-a, Ed. Farmamedia, Târgu-Mureş.

6.       Lockie A. (2003) Homeopatia – 101 informaţii esenţiale, Ed. Vox, Bucureşti.

7.       Mogoşanu G. D., Popescu H., Bejenaru L. E., Bejenaru Cornelia. (2014) Homeopatie pentru farmacişti, ediţia a II-a, Colecţia „Pharmakon”, Ed. SITECH, Craiova.

8.       Negomireanu M., Telescu Claudia. (2005) Homeopatie. Introducere în teoria şi practica homeopatiei clasice, Editura de Vest, Timişoara.

9.       Soescu Sorina. (2007) Homeopatia în 101 întrebări şi răspunsuri, Ed. Eikon, Cluj-Napoca.

10.    Wauters Ambika. (2008) Totul despre homeopatie, Ed. Nemira & Co., Bucureşti.

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

·   Cunoştinţele dobândite la disciplina de homeopatie conferă sprijin pentru înţelegerea tehnicilor, remediilor şi formelor farmaceutice specifice metodei similitudinii şi a dozelor infinitezimale.

 

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare/învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

În cazul apariţiei unor situaţii speciale (stări de alertă, stări de urgenţă, alte tipuri de situaţii care limitează prezenţa fizică a persoanelor), activitatea se poate desfăşura şi online, folosind platforme informatice agreate de către Facultate/Universitate. Procesul de educaţie online va fi adaptat corespunzător pentru a asigura îndeplinirea tuturor obiectivelor prevăzute în fişa disciplinei.

Curs

Se folosesc următoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea.

Pentru varianta online: prelegerea, dezbaterea, problematizarea pe baza materialelor furnizate anticipat.

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs.

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

 

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

Program de consultaţii

Laboratorul de Farmacognozie / mediul online

Ultimele două săptămâni

Conf. dr. G. D. Mogoşanu

Conform orarului de la disciplină

 

12. EVALUARE

Tip de activitate

Forme de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota finală

Curs

Scris

Verificare (scris) / sistem grilă cu ajutorul platformei informatice în varianta online

80%

Verificările periodice

10%

Prezenţa la curs

10%

Standard minim de performanţă

▪ Noţiuni şi cunoştinţe de bază despre homeopatie: principiile fundamentale, Materia medica homeopatică, dozele infinitezimale, remediile homeopatice (preparare şi administrare).

 

13. PROGRAME DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri din fiecare lună, orele 1200–1400

Laboratorul de Farmacognozie

Conf. dr. G. D. Mogoşanu

 

 

Data avizării în Departament: 28 septembrie 2021

 

 

Director de Departament,

Conf. dr. Ludovic Everard Bejenaru

Coordonator Program de studii,

Prof. dr. Johny Neamţu

Responsabil disciplină,

Conf. dr. George Dan Mogoşanu