Acasa Universitate Doctorate Admitere 2021

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2021

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 cu modificările şi adăugirile ulterioare, şi cu respectarea regulamenului propriu de admitere.            

 

Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 

CALENDARUL ADMITERII:

 

- Perioada înscrierilor:                                          10 - 20 septembrie 2021    

- Perioada desfăşurării concursului de admitere:     21 - 28 septembrie 2021

 

- Perioadă depuneri dosare

obţinere scrisoare acceptare studii*:                           01.06 - 09.07 2021

 

*) pentru cetăţenii străini

 

- Examinarea pentru competenta lingvistică**):

 

 

 

Limba engleză: 17.09.2021, ora 9,00, modalitate examinare: on-line

 

Comisia 1:        Lector univ. dr Anca Marina Rădulescu

                       Lector univ. dr Oana Badea

 

 

 

 

Limba engleză: 18.09.2021, ora 10,00, modalitate examinare: on-line

 

 

Comisia 2:        Lector univ. dr Rodica Velea

                        Lector univ. dr Oana Iuliana Ilinca Ştefănescu

 

Reprezentanţii acestor comisii au abilitatea de a emite aceste certificate şi pot fi contactaţi atât pe adresa instituţională, cât şi telefonic

 

 

 

 

Limba franceză: 20.09.2021, ora 12,00, modalitate examinare: on-line

 

 

Comisia:           Lector univ. dr Cătălin Ilie

                        Lector univ. dr Corina Lungu

 

Reprezentanţii acestei comisii au abilitatea de a emite aceste certificate şi pot fi contactaţi telefonic

 

 

 

 

 

**) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

 

Cifră şcolarizare an universitar 2021 - 2022, cetăţeni români, UE şi SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri

(granturi) bugetate

Număr locuri

cu taxă

cu frecvenţă,

cu bursă

 

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

fără bursă

cu frecvenţă/

cu frecvenţă redusă

MEDICINĂ

 12

12 

85

MEDICINĂ

DENTARĂ

 3

 3

10

FARMACIE

 0

 2

 5 

TOTAL:

 15

 17

 100

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifră şcolarizare an universitar 2021 - 2022, cetăţeni NON-UE ŞI NON-SEE:

 

DOMENIUL

Număr locuri cu frecvenţă / cu frecvenţă redusă

cont propriu valutar

MEDICINĂ - Limba română

 4

MEDICINĂ - Limba engleză

 2

MEDICINĂ DENTARĂ

- Limba română/engleză

 2

FARMACIE - Limba română/engleză

 2

Total

 10

     

  

            I. Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă - cont propriu în lei:

 

CONCURS ADMITERE

- taxă înscriere concurs admitere: 400  lei / candidat

(Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidat. Aprobarea scutirii se face în baza unei cereri adresate Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova)

 

- taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

 

Taxele se vor plăti cu ordin de plată/virament bancar prin instituţii de credit (bănci) către Trezoreria Municipiului Craiova.

Ordinul de plată va conţine următoarele date de identificare:

Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Cod fiscal (CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareş nr. 2, Craiova, Dolj

Cont IBAN: RO36TREZ29120F330500XXXX

Reprezentând: taxă admitere doctorat/taxă competenţă lingvistică/taxă înmatriculare doctorat

 

PARCURS STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                    150 lei

- cuantum taxă anuală pentru locurile cu taxă, cu frecvenţă/cu frecvenţă redusă: 12000 lei

- taxă susţinere publică teză doctorat:                                      500 lei

 

            II. Taxe de studii pentru cetăţenii proveniţi din state terţe (non UE), locuri cu taxă - cont propriu valutar:

- taxă înmatriculare studii universitare de doctorat                               150 lei

- taxă evaluare dosar obţinere scrisoare acceptare studii:                     250 euro

- taxă susţinere concurs admitere:                                                     500 euro

- taxă anuală şcolarizare, forma cu frecvenţă                                     6000 euro/an

-  taxă şcolarizare forma cu frecvenţă redusă:

            - Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: 6000 euro/an

            - Programul individual de cercetare ştiinţifică:                         3000 euro/

-  taxă susţinere publică teză doctorat:                                               1000 euro

 

Program înscrieri:

 

 

Înscrierile se vor efectua, în perioada stabilită, on-line.

 

Actele vor fi scanate într-un singur document .pdf în ordinea din lista de acte necesare, salvat cu numele candidatului, şi trimise pe adresa: doctoratumfcv.ro

 

După verificarea dosarului trimis, candidatul va primi o înştiinţare privind validarea înscrierii sau, după caz, solicitarea de completare a dosarului, respectiv invalidarea argumentată a acestuia.


Candidaţii declaraţi admişi vor avea obligaţia de a depune dosarele în format letric, contractul de studii şi dovada plăţii taxei de înmatriculare până la data de 1 octombrie 2021. 

 

Program depuneri dosare în format letric (printat):

 

Zilnic între orele: 9,00 - 14,30

 

Dosarele se depun la serviciul Secretariat al Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova,

 

str. Petru Rareş nr. 2, corp A' (Extindere), etaj VI, camera 605.

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

 

          Depunerea dosarului de concurs în format letric se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.

 

            Depunerea dosarului de concurs în format letric se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

 

I.   Cerere înscriere doctorat (formular tipizat - Cerere inscriere doctorat 2021.pdf);

II.  Fişă tip de înscriere şi notă informare  (formular tipizat - Fisa tip inscriere 2021.pdf si Nota de informare 2021.pdf);

III.  Declaraţie privind asumarea responsabilităţíi cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale (Model asumarea raspunderii 2021.pdf)

IV. Scrisoarea de acceptare la studii eliberată de direcţia de specialitate a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate sau cetăţenii străini;

V. Copii ale următoarelor documente, însoţite de originalul documentelor (sunt acceptate şi copiile legalizate)/ la înscrierea on-line se vor prezenta copii scanate ale originalelor documentelor:

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia 2021;

2.         Foaie matricolă/supliment la diploma de licenţă/adeverinţa de la punctul anterior pentru absolvenţii din promoţia 2021;

3.         Diplomă de master (pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, ciclul I, cu 180/240 credite)/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia 2021;

4.         Foaie matricolă/supliment la diploma de master/adeverinţă pentru absolvenţii din promoţia 2021;

5.         Diplomă de bacalaureat

6.         Foaie matricolă/supliment la diploma de bacalaureat

7.         Certificat naştere

8.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

VI.  Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova) SAU copie chitanţă/ordin de plată din care să rezulte limba de circulaţie internaţională pentru care s-a obţinut certificatul, acesta urmând a fi depus pe cale instituţională la dosarul personal după susţinerea testului de verificare;  

VII.   Copie buletin/carte identitate;  

VIII.  Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere/ordin de plată cu precizarea în clar a numelui candidatului din certificatul de naştere urmat, unde este cazul, de numele din cartea de identitate între paranteze (de exemplu: nume dobândit în urma căsătoriei), respectiv prenume SAU cerere privind scutirea de plată a taxei de înscriere adresată Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova, pentru cazurile prevăzute în metodologia de concurs, însoţită de documente justificative;

IX. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică/ ordinul de plată; 

X.  Curriculum vitae datat şi semnat;

XI. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor - opţional.

XII. Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare, premii, distincţii, etc - opţional;

XIII.  2 dosare PVC cu filă transparentă (la depunerea dosarului în format letric)

 

 

Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de acceptare la studii (pentru cetăţenii statelor terţe) sau a Atestatului de recunoaştere a studiilor (pentru cetăţenii statelor UE, SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene) se vor depune conform informaţiilor afişate pe site-ul www.umfcv.ro la secţiunea Admitere cetăţeni străini.

 

 

 

Atenţie! Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3062/16.01.2018 (Art. 13), un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student (n.n. student-doctorand) la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

 

 

 

 

CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI LA CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

608

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

10.00

2

610

Prof. univ. dr Rogoveanu Otilia Constantina

10.00

3

553

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

10.00

4

545

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

10.00

5

590

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

10.00

6

551

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

10.00

7

517

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

10.00

8

518

Prof. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

10.00

9

595

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

10.00

10

562

Prof. univ. dr  Forţofoiu Mircea Cătălin

10.00

11

531

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

10.00

12

513

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

588

Prof. univ. dr Burada Florin

10.00

2

614

Prof. univ. dr Daniel Nicolae Pirici

10.00

3

548

Prof. univ. dr  Popa Aurel

10.00

4

567

Prof. univ. dr Trăistaru Magdalena Rodica

10.00

 

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

600

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

10.00

2

620

Prof. univ. dr Stepan Alex Emilian

10.00

3

523

Prof. univ. dr Militaru Constantin

10.00

4

538

Prof. univ. dr Osiac Eugen

10.00

5

515

Prof. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

10.00

6

563

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

10.00

7

533

Prof. univ. dr Stepan Alex Emilian

10.00

8

516

Prof. univ. dr  Simionescu Cristiana Eugenia

10.00

 

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ  

 

 Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

499

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

9,00

2

530

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

9,00

3

602

Conf. univ. dr Dinescu Sorin Nicolae

10.00

4

521

Prof. univ. dr Ianoşi Simona Laura

10.00

5

522

Prof. univ. dr Ianoşi Simona Laura

10.00

6

596

Prof. univ. dr Osiac Eugen

10.00

 

Respinşi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

617

Prof. univ. dr Osiac Eugen

absent

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

552

Prof. univ. dr Burada Florin

10.00

2

519

Prof. univ. dr Osiac Eugen

10.00

3

601

Prof. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

10.00

4

557

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

9,00

5

594

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

10.00

6

537

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

10.00

7

514

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

10.00

8

597

Prof. univ. dr Militaru Constantin

10.00

9

549

Prof. univ. dr Stepan Alex Emilian

10.00

10

591

Prof. univ. dr Călina Cornelia Daniela

10.00

11

619

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

9,00

12

593

Prof. univ. dr  Forţofoiu Mircea Cătălin

10.00

13

550

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

10.00

14

618

Prof. univ. dr Osiac Eugen

10.00

15

511

Prof. univ. dr Moţa Eugen

10.00

16

561

Prof. univ. dr Anica Dricu

10.00

17

532

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

10.00

18

543

Prof. univ. dr Streba Costin Teodor

10.00

19

581

Prof. univ. dr Militaru Constantin

10.00

20

584

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

10.00

21

573

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

10.00

22

612

Prof. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

10.00

23

536

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

10.00

24

526

Prof. univ. dr Anica Dricu

10.00

25

598

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

10.00

26

527

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

10.00

27

528

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

10.00

28

556

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

10.00

29

592

Prof. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

9,00

 

Respinşi:

1

615

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

absent

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, CU BURSĂ

 

Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

529

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

10.00

2

616

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

10.00

3

611

Prof. univ. dr Şurlin Petra

10.00

 

b. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET,  FĂRĂ BURSĂ

 

 Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

546

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

10.00

 

c. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET,  FĂRĂ BURSĂ

 

Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

599

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

10.00

2

589

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

10.00

 

II. LOCURI/GRANTURI DE STUDII CU TAXĂ

                                                                              

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

583

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

10.00

2

613

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

10.00

3

525

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

10.00

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

 

I. LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANŢATE DE LA BUGETUL DE STAT

 

a. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

Admişi:

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

609

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

10.00

 

B. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ, BUGET, FĂRĂ BURSĂ

 

Admişi:

 

 

Nr. crt.

Cod candidat (număr inregistrare cerere)

Conducător de doctorat

Medie admitere

1

512

Prof. univ. dr Johny Neamţu

10,00

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Alexandru Dragoş Ovidiu

 

Locuri repartizate:                   

         

cu frecvenţă redusă, fără bursă:   1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:       1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Implementarea unui sistem de telemedicină în gestionarea cazurilor cu patologie inflamatorie gastro-intestinală (buget)

b. Efectele tehnicilor minim invazive în tratarea patologiei degenerative a aparatului locomotor (taxă)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Burada Florin

 

Locuri repartizate:                   

        

cu frecvenţă, fără bursă:    1 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Rolul tehnicilor de citogenetică clasică şi moleculară în diagnosticul genetic;

b. Polimorfismul genelor ce codifică molecule ARN necodant în schizofrenie.

                                                                                           

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Călina Cornelia Daniela

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:     1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiu privind efectele toxice ale pesticidelor

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Cernea Nicolae

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă, cu taxă:                2

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiu privind evaluarea starii fetale

b. Studiu privind epidemiologia infectiei HPV si evolutia cu si fara tratament in functie de tipajul viral

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Tudorel

 

Locuri repartizate:      

             

cu frecvenţă, cu bursă:     2         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul inervaţiei senzitive în patogenia cancerului colorectal;

b. Analiza modificărilor neurotransmiţătorilor plasmatici şi a markerilor biologici ai inflamaţiei în diabetul zaharat.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Raluca Niculina

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă, fără bursă:    1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul morfologic al tumorilor maligne cutanate.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Dinescu Sorin Nicolae

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă, cu taxă:                2

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Aspecte epidemiologice ale infecţiilor neonatale precoce.

b. Aspecte epidemiologice legate de profilul stării de sănătate în contextul calităţii vieţii în regiunea Sud-Vest Oltenia

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:    2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Modern approaches of diagnosis and therapy of malignant tumours: from cellular mechanisms to potential clinical applications.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Forţofoiu Mircea Cătălin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:    1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Rolul statusului nutriţional, stării hemodinamice protosistemice şi funcţiei cardio-renale în evaluarea prognostică a cirozei hepatice;

b. Rolul microbiotei intestinale în afecţiunile hepatice colestatice;

c. Evaluarea obezităţii, sindromului metabolic, diabetului zaharat şi hipertensiunii în steatoza hepatică non-alcoolică;

d. Resuscitarea cardio-respiratorie-ritmuri de oprire cardiacă în contextul dezechilibrelor hidroelectolitice și acido-bazice la pacientii cu sepsis

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Cristian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Patologia obstructivă respiratorie la copil

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gheonea Ioana Andreea

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:         1         

          

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Rolul metodelor imagistice actuale in abordarea multidisciplinara a cancerului de prostată

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Grecu Dan Cristian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:    1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluare imagistică și predicție a stabilității în timp a implantului în artroplastia totală de șold;

b.  Evaluarea imagistică pre și postoperatorie a bolnavului ce necesită artroplastie totale de genunchi în vederea cuantificării gradului de mobilitate al genunchiului protezat.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ianoşi Simona Laura

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă, cu taxă:     1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Efectele diferitelor tipuri de compresie asupra hemodinamicii venoase şi a microcirculaţiei

           

  Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mărgăritescu Claudiu

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:             1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tumori şi pseudotumori ale capului şi gâtului

                         

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Militaru Constantin

 

Locuri repartizate:         

          

cu frecvenţă redusă, fără bursă:      1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:          2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea pacienților cu stenoza aortică (taxă);

b. Imagistica pacienților cu boală ischemică coronariană (taxă);

c. Prognosticul in sindroamele coronariene acute (buget).

             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mogoantă Laurenţiu

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:             1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Reacția inflamatorie în cancerele digestive – corelații morfologice si imunologice; 

b. Modificări ale matricei extracelulare din peretele vaselor în bolile cardioavasculare.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mogoantă Stelian Ştefăniţă

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:               1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:    1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Infecţii nosocomiale în chirurgie (taxă);

b. Corelaţii clinico-morfologice şi imagistice în metastazele limfatice  ale neoplasmului mamar (buget).

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Tulburări psihice la pacienţii dializaţi şi calitatea vieţii acestora

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Osiac Eugen

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, fără bursă:    1

cu frecvenţă, cu taxă:                     2 

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:       1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Metode terapeutice minim invazive în piciorul diabetic (buget);

b. Stimularea reabilitării după accidente vasculare prin conversia genetică a celulelor gliale în neuroni (taxă);

c. Terapii ce utilizează nanoparticule purtătoare de agenţi anti-inflamatorii pentru recuperare morfologică şi funcţională după accidente vasculare (taxă);

d. Evaluarea şi optimizarea parametrilor imagistici necesari îmbunătăţirii proceselor de radioterapie ţintită în tratamentul cancerelor mamare (taxă);

e. Terapii anti-aging ce vizează sistemul vegetativ simpatic şi parasimpatic.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pătraşcu Vergil

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cercetarea interferenţelor etiopatogenice între afecţiunile dermatologice şi comorbidităţi. Influenţa acestora asupra alegerii mijloacelor terapeutice şi asupra prognosticului

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pirici Nicolae Daniel

 

Locuri repartizate:                   

         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Influența hormonilor tiroidieni asupra fiziologiei gliale corticale.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                   

         

cu frecvenţă, fără bursă:     1          

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Recuperarea morfo-funcţionala a sistemului nervos central după accidente vasculare ischemice prin tratament anti-inflamatoriu nanoparticulat;

b. Terapii anti-aging ce vizează sistemul sistemul vegetativ simpatic si parasimpatic.

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:     1         

                                

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Noi perspective asupra rolului incretinelor în bolile inflamatorii intestinale

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Otilia Constantina

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:     1         

                            

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Aspecte de biomecanică, morfometrie şi recuperare medicală în patologia genunchiului.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:     1         

cu frecvenţă, cu taxă:       1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea imagistică şi moleculară a factorilor de prognostic în cancerul pancreatic;

b. Evaluarea imagistică şi moleculară a factorilor de prognostic în adenocarcinomul gastric.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana Eugenia

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, fără bursă:     1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:         1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Stepan Alex Emilian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă, fără bursă:    2

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:        1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori prognostici în carcinoame

b. Rolul cromendoscopiei și al histopatologiei în monitorizarea pacienților cu boli inflamatorii intestinale 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Conf. univ. dr Streba Costin Teodor

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Consideraţii asupra asocierii sindromului metabolic la pacienţii cu tuberculoză pulmonară;

b. Manifestări neuroendocrine la pacienţii cu cancer bronhopulmonar.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:    2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Cancerul gastric

b. Complicaţiile în chirurgia generală

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Taisescu Citto Iulian

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:                   1         

cu frecvenţă redusă, fără bursă:    1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:        4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Rolul microgliei în homeostazia SNC (buget/taxă);

b. Examinări clinice, teste de laborator şi investigaţii imagistice pentru diagnosticul şi monitorizarea pacienţilor cu Covid 19 (taxă).           

                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Tarniţă Dănuţ Nicolae

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:     1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul oaselor, articulaţiilor şi implanturilor ortopedice utilizând metode clasice şi metode numerice de calcul

                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Trăistaru Magdalena Rodica

 

Locuri repartizate:                   

         

cu frecvenţă, fără bursă:    1          

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Calitatea vieții pacientului sarcopenic – concept multidimensional

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr Vreju Ananu Florentin

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:         1         

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Managementul spondiloartritelor prin intermediul agentilor biologici

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

  

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Dascălu Ionela Teodora

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Abordări interdisciplinare în ortodonţie;

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Manolea Horia Octavian

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă, fără bursă:    1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:        1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Optimizarea utilizării de noi aliaje metalice pentru confecţionarea aparatelor ortodontice fixe (buget);

b. Materiale şi tehnologii moderne folosite pentru individualizarea restaurărilor protetice cu sprijin implantar (taxă) 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:                 1         

cu frecvenţă redusă, fără bursă:  1

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:      2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Rolul tratamentelor preprotetice la succesul tratamentului protetic (buget, bursă);

b. Rolul suprasolicitărilor ocluzale în patologia odontală.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Mihai Raul

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul privind evaluarea dento-parodontală şi predictibilitatea schemei ocluzale în estetica dentară

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr Popescu Mihaela Sanda

 

Locuri repartizate:                   

cu frecvenţă, cu bursă:         1         

                               

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Tehnologii computerizate folosite în reabilitarea orală;

b. Posibilităţi de regenerare osoasă pre şi post-implantare.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Scrieciu Monica

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                  1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Cercetări privind manifestările orale ale afecțiunilor sistemice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Şurlin Petra

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă, cu bursă:            1         

cu frecvenţă redusă,  cu taxă: 1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Contribuţii la studiul interrelaţiei parodonţiu - boli cardiovasculare

b. Contribuţii la studiul modificărilor parodontale în sarcină

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ţuculină Mihaela Jana

 

Locuri repartizate:                   

         

cu frecvenţă, fără bursă:       1          

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii clinice și experimentale privind etiologia, prevenția și tratamentul cariei de biberon.

                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

 

Locuri repartizate:                   

 

cu frecvenţă redusă, fără bursă:   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Sisteme compozite biocompatibile PLGA-bifosfonaţi cu utilizări în metastazele osoase 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

 

Locuri repartizate:                   

         

cu frecvenţă, fără bursă:       1           

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cercetări fizico-chimice şi biologice asupra unor specii din genul Portulaca (Portulacaceae)

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

 

Prof. univ. dr Dragoş Ovidiu Alexandru 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021 Ora: 14.00

Locul: Sala 203 Corp A’ Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florin Burada

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2021         Ora: 12,30

Locul: Sediul disciplinelor Genetică, Corp A (Clădirea Veche), str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Cornelia Daniela Călina

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 10.00

Locul: Farmacie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Sală curs - Clinca I Obstetrică-Ginecologie, etaj VIII

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2021         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Gastroenterologie, etaj II, Sală învăţământ 

 

Prof. univ. dr Raluca Niculina Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie, etaj III, Corp B, Bd. 1 Mai nr. 66 

 

Conf. univ. dr Sorin Nicolae Dinescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 14.30

Locul: Sala 716, Corp A’ – Extindere, Str. Petru Rareş nr. 2

  

Prof. univ. dr Anica Dricu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 17.30

Locul: Disciplina Biochimie, Corp A – Clădirea Veche, et. II, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Mircea Cătălin Forţofoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova, Clinca II Medicală, Str. Sărarilor nr. 28        

 

Prof. univ. dr Cristian Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2021         Ora: 9.00

Locul: Sediul disciplinei Pediatrie – Puericultură, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Ioana Andreea Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2021         Ora: 14.00

Locul: Departamentul de Imagistică, UMF Craiova

 

Prof. univ. dr Dan Cristian Grecu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2021         Ora: 9.30

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie-Traumatologie, sală curs         


Prof. univ. dr Simona Laura Ianoşi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2021         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 12.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova

  

Prof. univ. dr Stelian Ştefăniţă Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2021         Ora: 14.00

Locul: Departamentul de Imagistică, UMF Craiova

 

Prof. univ. dr Eugen Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2021         Ora: 12,00

Locul: Sala 603, Corp A’ – Extindere, Str. Petru Rareş nr. 2 

 

Prof. univ. dr Claudiu Mărgăritescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 12.00

Locul:  Corpul B, etaj 3, Camera 302, sediul disciplinei Anatomie patologica

 

Prof. univ. dr Constantin Militaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 12,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Cardiologie

 

Prof. univ. dr Eugen Osiac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 13.00

Locul: disciplina Fiziologie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)   

 

Prof. univ. dr Vergil Pătraşcu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie, etaj III 

 

Prof. univ. dr Nicolae Daniel Pirici

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 12.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)    

 

Prof. univ. dr Otilia Constantina Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 11,00

Locul: UMF Craiova, Corp C, Sala 105, FMAM

  

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2021         Ora: 9.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Gastroenterologie, etaj II, Sală învăţământ

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2021         Ora: 12.30

Locul: Centrul de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie - Clădirea Nouă 

 

 Prof. univ. dr Cristiana Eugenia Simionescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie, etaj III, Corp B, Bd. 1 Mai nr. 66         

 

Prof. univ. dr Alex Emilian Stepan

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 12.00

Locul: Sediul disciplinei Morfopatologie, etaj III, Corp B, Bd. 1 Mai nr. 66   

 

Conf. univ. dr Costin Teodor Streba

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 12.00

Locul: disciplina Histologie, U.M.F. Craiova

 

Prof. univ. dr Marin Valeriu Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie      

 

Prof. univ. dr Citto Iulian Taisescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 14.00

Locul: disciplina Fiziologie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)      

 

Prof. univ. dr Dănuţ Nicolae Tarniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 12.00

Locul: Amfiteatrul Anatomie, Clădirea Veche - Corp A (Str. Petru Rareş nr. 2)   

 

Prof. univ. dr Magdalena Rodica Trăistaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2021         Ora: 11.30

Locul: UMF Craiova, Corp C, Sala 105, FMAM

 

Prof. univ. dr Ananu Florentin Vreju

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2021         Ora: 9.00

 

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Reumatologie      

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Conf. univ. dr Ionela Teodora Dascălu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 10.00

Locul: Sala 310,  Corp A' - Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Horia Manolea Octavian

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 10.30

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, etaj III (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Veronica Mercuţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 10.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, etaj III (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Petra Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 11.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp B (Medicina Nouă), etaj IV, sala 406, disciplina Parodontologie

 

Prof. univ. dr Mihai Raul Popescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 10.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Sediul disciplinei Protetică-Ocluzologie

 

Prof. univ. dr Mihaela Sanda Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 11.00

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, etaj III (Str. Petru Rareş nr. 2)

  

Prof. univ. dr Monica Scrieciu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2021         Ora: 10.30

Locul:    U.M.F. Craiova,  Corp A' – Extindere, etaj III (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Mihaela Jana Ţuculină

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021        Ora: 10.00

Locul: Sala 311, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2) 

 

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Johny Neamţu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 11,00

Locul: Sala 201, Corp A' – Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)     

 

Prof. univ. dr Cătălina Gabriela Pisoschi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2021         Ora: 10,30

Locul: Disciplina Biochimie, Corp A – Clădirea Veche, str. Petru Rareş nr. 2