Compartimentul Personal

Compartimentul Personal are urmatoarele atributii:

a) Angajarea, promovarea si evaluarea personalului didactic, auxiliar didactic si administrativ din cadrul UMFCV ;

b) Completarea Registrului General de Evidenta al Salariatilor;

c) Intocmirea statelor de functii pentru personalul nedidactic;

d) Eliberarea de adeverinte privind calitatea de angajat precum si adeverintelor de vechime;

e) Procurarea de carnete de munca pentru noii angajati si a suplimentelor de carnete de munca;

f) Intocmirea dosarelor in vederea pensionarii (limita varsta, anticipata, partial anticipata, invalidi-tate) si depunerea lor la Casa judeteana de pensii pentru personalul didactic si nedidactic din UMFCV;

g) Intocmirea legitimatiilor pentru personalul UMF si preschimbarea celor expirate;

h) Intocmirea organigramelor pentru toate serviciile din cadrul UMF.