LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Urgente orl, oftalmologie

Programa

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MEDICINA GENERALA

1.3 Departamentul

 

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

URGENTE ORL

 

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumireadisciplinei

URGENTE ORL SI OFTALMOLOGIE

2.2. Coduldisciplinei      

 

2.3 Titularulactivităţilor de curs

MITROI MIHAELA ROXANA

2.4 Titularulactivităţilor de seminar

MITROI MIHAELA ROXANA

2.5.Gradul didactic          

Conferenţiaruniv.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

ASOCIAT

2.7. Anul de studiu

 

III

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

 

2.10. Regimul disciplinei (obligativitate)3)

DI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

A. SEMESTRUL I

3.1 Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

70

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

25

Tutorial

-

Examinări

20

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

20

3.7 Total ore studiu individual

110

3.8 Total ore pe semestru

180

3.9 Numărul de credite4)

6

4. PRECONDIŢII(acoloundeestecazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe de Anatomia omului, Fiziologia organelor de simt,Semiologie chirurgicala

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII(acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a lucrarilor practice

Purtareaobligatorie a halatului, pregătirea, prinstudiu individual, a lucrarilor practice.

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

CP1. Diagnosticarea rapida a pacientilor ce se prezinta cu o afectiune ce constituie o urgenta a specialitatii ORL.

 

CP2 Consultanţa şi expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse          pentru sănătate.

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomieşiresponsabilitate

  • dobândirea de repere morale, formareaunoratitudiniprofesionaleşicivice, care săpermităstudenţilorsă fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibilisăajuteoamenii, interesaţi de dezvoltareacomunităţii;
  • cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp
  • recunoaştereauneiproblemeatuncicând se iveşteşioferireaunorsoluţiiresponsabilepentrurezolvare.

CT2 Interacţiunesocială

<!--[if !supportLists]-->         ·          <!--[endif]-->săaibă respect pentrudiversitateşimulticulturalitate;

<!--[if !supportLists]-->         ·          <!--[endif]-->sădezvolteabilităţi de lucruînechipă;

<!--[if !supportLists]-->         ·          <!--[endif]-->săcomunice oral cerinţele, modalitatea de lucru, rezultateleobţinute;

<!--[if !supportLists]-->         ·          <!--[endif]-->să se impliceînacţiuni de voluntariat, săcunoascăproblemeleesenţiale ale comunităţii.

CT3 Dezvoltare personală şi profesională

<!--[if !supportLists]-->         ·          <!--[endif]-->să conştientizeze importanţa pregătirii pe parcursul semestrului pentru obţinerea rezultatelor bune si durabile

<!--[if !supportLists]-->         ·          <!--[endif]-->să conştientizeze importanţa căutării, documentării si cercetării proprii legate de temele discutate la curs şi lucrari practice

  • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
  • săutilizezetehnologiainformaţieişicomunicării.

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei este de a acorda studenţilor din anul III suportul informaţional pentru

-          Asimilarea noţiunilor necesare despre diagnosticul clinic ORL (anamneză, inspecţie, palpare, examene paraclinice);

-          Mânuirea instrumentarului O.R.L;

-          Însuşirea teoretică a patologiei organelor ORL;

-          Orientarea conduitei terapeutice (îngrijirea bolnavului operat) în cadrul afecţiunilor ORL

 

7.2 Obiectivele specifice

La finalizarea studiului disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

·         Efectuarea unei anamneze corecte şi complete

·         Identificarea modificărilor statice şi dinamice ale regiunii capului şi gâtului

·         Distingerea modificărilor patologice de la nivelul piramidei nazale, foselor nazale, bucofaringelui, laringelui, urechii

·         Propunerea investigaţiilor paraclinice în deducerea diagnosticului corect

·         Formularea managementului terapeutic

·         Evaluarea diagnosticului şi tratamentului

 

8.  CONŢINUTURI

8.1  Curs(unităţi de conţinut)

Nr. ore

CURS I

Inflamaţiile acute ale piramidei nazale (erizipel, impetigo, herpes, herpes Zoster). Inflamaţiile vestibulului nazal (foliculita, ragada, eczema, furunculul). Inflamaţiile acute ale foselor nazale  (rinitele acute).  Inflamaţiile acute ale sinusurilor paranazale(sinuzite acute). Traumatismele nasosinusale(corpii străini nazali, fracturile sinusale). Epistaxisul

2

CURS II

  Patologia inflamatorie acută a faringelui (angina eritematoasă şieritemato-pultacee, angina cu false membrane, anginele ulceroase, anginele ulcero-necrotice, adenoidita acută, faringita acută, uvulita acută, complicaţiile anginelor). Traumatismele faringelui (corpii străini faringieni). Esofagita postcaustică. Corpii străini esofagieni

2

CURS III

Patologia inflamatorie acută a laringelui (laringite acute banale, laringite acute specifice).  Traumatismele laringelui şitraheei . Corpi străini laringieni. Corpii străini traheobronşici. Tulburările motorii ale laringelui (spasme, paralizii). Insuficienţa respiratorie acută de cauză laringiană.

2

CURS IV

Patologia inflamatorie acută a urechii (erizipelul, impetigoul şipericondrita pavilionului, otita externă acută ) Otita medie acută virală şi bacteriană. Complicaţiile otitelor medii supurate. Traumatismele urechii (traumatismele urechii externe, traumatismele urechii medii, traumatismele urechii interne, corpii străini auriculari.

2

8.2  LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

L.P. 1 : Examinarea O.R.L. Anamneza. Instrumentar  O.R.L.  NASUL: Anatomie, fiziologie, fiziopatologie. Anamneza în rinologie. Examenul fizic al nasului şi sinusurilor paranazale. Examenul funcţional al nasului şi sinusurilor paranazale. Examenul radiologic al nasului şi sinusurilor paranazale. Metode terapeutice locale la nivelul nasului (instilaţiile, pulverizaţiile, aerosolii, inhalaţiile, badijonările, aplicarea de pomezi, cauterizările, tamponamentele, puncţia sinusului maxilar)

2

L.P. 2 : FARINGE: Anatomie, fiziologie, fiziopatologie. Anamneza în faringologie. Examenul obiectiv al faringelui. Examenul funcţional al faringelui. Examenul radiologic al faringelui.

Metode terapeutice locale la nivelul faringelui (compresele precervicale, gargarismele, inhalaţiile, pulverizaţiileşi aerosolii, instilaţiile, pensulaţiile, comprimatele antiseptice, cauterizările).

2

L.P. 3 : LARINGE: Anatomie, fiziologie, fiziopatologie. Anamneza în laringologie. Examenul obiectiv al laringelui. Examenul funcţional al laringelui. Examenul radiologic al laringelui. Metode terapeutice locale la nivelul laringelui. ARBORELE TRAHEOBRONŞIC: anatomie, fiziologie, fiziopatologie. Anamneza . Examenul obiectiv al arborelui traheobronşic .Examenul funcţional al arborelui traheobronşic. Examenul radiologic al arborelui traheobronşic. ESOFAGUL: anatomie, fiziologie, fiziopatologie. Anamneza . Examenul obiectiv al esofagului. Examenul funcţional al esofagului. Examenul radiologic al esofagului

2

L.P. 4 : URECHEA: Anatomie, fiziologie, fiziopatologie. Anamneza în otologie.

Examenul obiectiv al urechii. Examenul funcţional al urechii. Examenul radiologic al urechii. Metode terapeutice locale folosite la nivelul urechii(aplicarea de căldură locală, toaleta conductului auditiv extern, spălătura auriculară, instilaţiileşi băile auriculare, pulverizaţiile auriculare, pansamentele auriculare, badijonările,  cauterizările )

2

BIBLIOGRAFIE

1. Mihaela Mitroi,  Otorinolaringologie – curs pentru studenţi, Editura Medicala Universitară Craiova, 2007

2. Mihaela Mitroi - Elemente de curs ORL - Editura Medicală Universitară Craiova, 2003, 186 pagini. ISBN 973-8354-28-5

3.  Sub redacţia: Prof. Univ. Dr. Traian Ataman - Diagnosticul diferential in otorinolaringologie, Editura Sitech Craiova 2006

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  • Cunoştinţele dobândite la disciplina ORL asigura însuşirea unor deprinderi corecte de lucru în domeniul otorinolaringologiei, formarea spiritului de echipă şi a unui spirit critic de evaluare a pacientului cu patologie ORL.
10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

prelegere, conversaţie euristică, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

aplicaţii practice, demonstraţia, problematizarea, conversaţie euristică,metoda exerciţiului, studiu de caz

Studiu individual

Lucrul cu manualul

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

1

Clinica ORL

-În aceeaşi săptămână cu altă grupă, la acelaşi cadru universitar

-Ultimele 2 saptamani din semestru pentru absenţe motivate

Capitanescu Alina

 

Cate o tema pe fiecare zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţificstudenţesc

 

Clinica ORL

Miercuri 18-20

Mitroi Mihaela

Capitanescu Alina

 

 

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Clinica ORL

Joi 16-18

Capitanescu Alina

 

 

13. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

ORAL

TEST

ORAL,

TEST

5%

Lucrări practice

ORAL,

APLICATIE PRACTICA

TEST

ORAL, APLICATIE PRACTICA

5%

Examen

 

 

ORAL,

APLICATIE PRACTICA

75%

15%

Verificare

 

 

 

 

 
 
14. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Prima luni din fiecare lună,

orele 16-18

Clinica ORL

Mitroi Mihaela