LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Oncologie si nursing oncologie

Programa

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituþia de învãþãmânt superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOASE SI ASISTENTA MEDICALA

 

1.3 Departamentul

ASISTENTA MEDICALA

1.4 Domeniul de studii

SÃNÃTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENÞÃ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENTA MEDICALA

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumireadisciplinei

ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE

2.2. Coduldisciplinei      

5210

2.3 Titularulactivitãþilor de curs

DANCIULESCU MARIA MIHAELA

2.4 Titularulactivitãþilor de seminar

DANCIULESCU MARIA MIHAELA

2.5.Gradul didactic          

Conferenþiaruniv.

2.6.Încadrarea (norma de bazã/asociat)

Norma de bazã

2.7. Anul de studiu

 

I

2.8. Semestrul

 

II

2.9. Tipul disciplinei (conþinut)2)

DF

 

2.10. Regimul disciplinei (obligativitate)3)

DI

 

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

A. SEMESTRUL I

3.1 Numãr de ore pe sãptãmânã

 

din care: 3.2 curs

 

3.3 seminar/laborator

 

3.4 Total ore din planul de învãþãmânt

 

din care: 3.5 curs

 

3.6 seminar/laborator

 

Distribuþia fondului de timp ore

 

Studiul dupã manual, suport de curs, bibliografie ºi notiþe

35

Documentare suplimentarã în bibliotecã, in Clinica Oncologie

10

Pregãtire seminarii/laboratoare, teme, referate

25

Tutoriat

-

Examinãri

20

Alte activitãþi...consultaþii, cercuri studentesti

20

3.7 Total ore studiu individual

110

3.8 Total ore pe semestru

180

3.9 Numãrul de credite4)

6

4. PRECONDIŢII(acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenþii trebuie sã aibã cunoºtinþe de Anatomie, Fiziopatologie,Farmacologie, Nursing general

4.2 de competenþe

-

 

 

5. CONDIŢII(acolo unde este cazul)

5.1. de desfãºurare a cursului

-

5.2. de desfãºurare a seminarului/laboratorului

Purtarea obligatorie a halatului, pregãtirea lucrarii practice prin studiu individual

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENÞE PROFESIONALE

 

CP1. Proiectarea, pregatirea discutiei cu pacientul, formularea problemelor de nursing specifice fiecarui pacient

 

CP2 Consultanþa ºi expertiza în domeniul oncologiei si problemelor de nursing in fiecare localizare a bolii neoplazice 

COMPETENÞE TRANSVERSALE

CT1 Autonomieºiresponsabilitate

 • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
 • cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp
 • recunoaşterea unei probleme atunci când se iveşte şi o ferirea unor soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacþiunesocialã

                   sã aibã respect pentru diversitate ºimulticulturalitate;

                   sã dezvolte abilitãþi de lucru înechipã;

                   sã comunice oral ºiînscris cerinþele, modalitatea de lucru, rezultatele obþinute;

                   sã se implice în acþiuni de voluntariat, sã cunoascã problemele esenþiale ale comunitãþii.

CT3 Dezvoltare personalã ºi profesionalã

                   sã conºtientizeze importanþa pregãtirii pe parcursul semestrului pentru obþinerea rezultatelor bune si durabile; sa-si insuseasca si sa-si dezvolte cat mai rapid limbajul medical

                   sã conºtientizeze importanþa cãutãrii, documentãrii si cercetãrii proprii legate de temele discutate la curs ºi Lucrari practice

 • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
 • să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

 

 

 

 

 

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1    Obiectivul general al disciplinei

 

       Pregãtirea de asistenți medicali competitivi pe piața muncii, cu abilitãți profesionale deosebite. Dorim ca studenții sã abordeze o ținutã adecvatã, sã utilizeze un limbaj medical corect. Dorim ca studenții sã fie capabili sã lucreze eficient într-o echipã, astfel încât actul medical oferit pacienților sã fie calitativ superior. Studenții trebuie sã fie capabili  sã înțeleagã suferința generatã de o boala neoplazica și prin comportamentul lor sã contribuie la creșterea încrederii în actul medical. Studenții trebuie sã învețe sã aibã un limbaj adecvat în fața pacienților și sã învețe sã contribuie la respectarea rigorilor activitãților dintr-o unitate medicalã. Dorim ca studenții sã învețe sã aibã un comportament adecvat fațã de toți membrii echipei de îngrijire.

 

7.2 Obiectivele specifice

Prin curricula adaptatã la standardele europene de calitate, prin metodele de predare ºi de evaluare utilizate, prin implicarea studenþilor în activitãþi de cercetare ºi de evaluare a pacienþilor, disciplina de Oncologie si Nursing in Oncologie urmãreºte sã formeze aptitudini cognitive, deprinderi ºi atitudini care sã stea la baza oricãrui act medical legat de diagnosticul si tratamentul bolii neoplazice.  La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ã) sã-ºi însuºeascã corect  terminologia medicala si sa inteleaga etapele pe care le parcurge pacientul oncologic de la diagnostic si tratamentul curativ pana la etapa de ingrijiri paleative.

 

 

ABILITÃÞILE COGNITIVE, care le vor permite studentilor sa inteleaga:

 1. 1.Principalele mecanisme ale aparitiei si dezvoltarii neoplaziilor maligne (etiologie, cancerogeneza)
 2. Stabilirea diagnosticului complet (stadializare clinica preterapeutica si diagnosticul anatomopatologic) corelat cu stabilirea indicatiilor terapeutice in functie de acesta principalelor mecanisme ale aparitiei si dezvoltarii neoplaziilor maligne (etiologie, cancerogeneza)
 3. Adaptarea anamnezei, examenului obiectiv si a examinarilor paraclinice la specificul evolutiv al principalelor localizari neoplazice maligne
 4. Prezentarea principalelor principii terapeutice specifice afectiunilor oncologice (chimioterapie, hormonoterapie, radioterapie, chirurgie, imunoterapie, terapie tintita molecular)
 5. Rolul nursing-ului in diagnosticul si tratamentul cancerului
 6. Abordarea oncologica (etiologie, diagnostic, tratament) si problemele de nursing in principalele localizari neoplazice (cancerul glandei mamare, cancerul colului uterin, cancerul ovarian, cancerul bronhopulmonar, cancerul colo-rectal, cancerele sferei cap-gat , cancerul prostatei)

 

 

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unitãþi de conþinut)

Nr. ore

1.      -Curs 1 –Factori de risc in oncologie, Celula neoplazica; Carcinogeneza

Factori de risc fizici, chimici, biologici; comportamentali: fumatul, consumul de alcool, alimentatia; factori constitutionali-genetici, imunologici;

Definitia celulei neoplazice, aparitia acesteia, caracteristicile celulei maligne: morfologice, biochimice, comportamentale ; ciclul celular;

Carcinogeneza-definitie; etapele carcinogenezei: initierea, promotia, progresia, invazia, metastazarea;

 

1,5 ore

2.      -Curs 2- Diagnosticul in oncologie;  Rolul nursing-ul in diagnosticul oncologic

Etapele diagnosticului: clinica: anamneza- simptomatologie, factori de risc; ex.clinic-rolul acestuia in diagnostic; etapa explorarilor paraclinice si rolul lor; etapa diagnosticului de certitudine;

Rolul nursing-ului in diagnosticul cancerului: comunicarea cu pacientul, rolul nursei in pregatirea pacientului pentru explorarile paraclinice; comunicarea diagnosticului si a deciziei terapeutice; implicarea pacientului in decizia terapeutica;

 

1,5 ore

3.      3.-Curs 3 – Tratamentul cancerului:Chirurgia ,Radioterapia, Chimioterapia;Rolul nursing-ului

4.      Tratamentul chirurgical- Scopurile actului chirurgical: profilactic, diagnostic,stadializare,curativ, tratamentul recidivelor,  tratamentul chirurgical al metastazelor,citoreductiv, de control, recostructiv, paleativ; Rolul nursing-ului in tratamentul chirurgical al cancerului;

Radioterapia- bazele fizice ale radioterapiei, tipuri de radiatii,bazele biologice ale radioterapiei:efecte fizico-chimice, biochimice, biologice;Clasificarea tesuturilor in functie de radiosensibilitate; radioterapia in tumorile maligne; efectele secundare ale radioterapiei; Rolul nursing-ului in radioterapie;

Chimioterapia-Clasificare; Scopurile chimioterapiei; Principii generale de administrare a chimioterapiei; contraindicatiile chimioterapiei; cai de administrare a chimioterapiei; Efecte adverse, incidente ,complicatii ale chimioterapiei; Rolul nursing-ului in chimioterapia cancerului;

 

1,5 ore

4.      Curs 4 - Hormonoterapia,Imunoterapia, Terapia moleculara tintita;Rolul nursing-ului

Tipuri de hormonoterapie; Principalele neoplazii hormonodependente; Clasificarea agentilor terapeutici utilizati in hormonoterapia cancerului: estrogeni, antiestrogeni, progestative, antiandrogeni,, inhibitori de aromataza, analogi LH-RH, corticoterapia;

Imunoterapia in cancer: Clasificare, indicatii,efecte secundare;  Rolul nursing-ului

Terapia moleculara tintita: Mecanisme de actiune, Clasificare, Efecte secundare; ;  Rolul nursing-ului

 

 

 

1,5 ore

5    -Curs 5-Alimentatia si cancerul ; Infectiile in oncologie-Rolul nursing-ului;Durerea in cancer-Rolul nursing-ului;

Alimentatia si cancerul: Cauzele carentelor alimentare; pierderi nutritionale; Denutritia; Alimentatia enterala si parenterala;     Rolul nursing-ului in alimentatia pacientului oncologic

Infectiile in oncologie:Factori predispozanti la infectii; Tipuri de agenti infectiosi implicati in infectii la pacientul oncologic; Tratamentul infectiilor; Rolul nursing-ului;

Durerea in cancer:Arcul reflex al durerii; cauzele durerii in cancer;Sindroame dureroase in  cancer; Tratamentul durerii; ; Rolul nursing-ului;

 

 

 

1,5 ore

6        -Curs6- Cancerul mamar, Cancerul colului uterin, Cancerul ovarian;Rolul nursing-ului ;-Cancerul prostatei;Rolul nursing-ului

Cancerul mamar: factori de risc, istorie naturala, diagnostic, stadializare,Tratament: chirurgie, radioterapie, chimioterapie, hormonoterapie, terapie moleculara tintita; Rolul nursing-ului;

Cancerul colului uterin: factori de risc, istorie naturala, diagnostic, stadializare,Tratament: chirurgie, radioterapie, chimioterapie; Rolul nursing-ului;

Cancerul ovarian:  factori de risc, istorie naturala, diagnostic, stadializare,Tratament: chirurgie, chimioterapie; Rolul nursing-ului

Cancerul prostatei: factori de risc, istorie naturala, diagnostic, stadializare;Tratament: chirurgie,radioterapie, hormonoterapie chimioterapie;;Rolul nursing-ului

 

 

 

1,5 ore 

7.      -Curs 7-Cancerul bronho-pulmonar,Cancere din sfera cap-gat,Cancerul colo-rectal; Rolul nursing-ului

Cancerul bronho-pulmonar: factori de risc, istorie naturala, diagnostic, stadializare,Tratament: chirurgie, radioterapie, chimioterapie, terapie moleculara tintita;Rolul nursing-ului;

-Cancere din sfera cap-gat: factori de risc, istorie naturala, diagnostic, stadializare,Tratament: chirurgie, radioterapie,      chimioterapie, terapie moleculara tintita; Rolul nursing-ului;

-Cancerul colo-rectal: factori de risc, istorie naturala, diagnostic, stadializare,Tratament: chirurgie, radioterapie,  chimioterapie, terapie moleculara tintita;; Rolul nursing-ului

 

 

1,5 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

 1. EVIDENTA SI CIRCUITUL PACIENTULUI ONCOLOGIC. FORMULARE SPECIFICE UTILIZATE : fisele oncologice 1 si 2, foaia de observatie oncologica

 

2ore

2.      REGULI SI PRINCIPII UTILIZATE PENTRU STABILIREA DIAGNOSTICULUI IN ONCOLOGIE. INDICATIA TERAPEUTICA IN ONCOLOGIE:,

Etapele diagnosticului ;Indicatia terapeutica; Comunicarea cu pacientul

 

        2 ore

3.      ROLUL NURSING-ULUI IN  DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL ONCOLOGIC

Rolul nursing-ului in diagnosticul cancerului: comunicarea cu pacientul, rolul nursei in pregatirea pacientului pentru explorarile paraclinice; comunicarea diagnosticului si a deciziei terapeutice; implicarea pacientului in decizia terapeutica;

 

 

        2 ore

4. CANCERUL GLANDEI MAMARE: EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC, ISTORIE NATURALA, DIAGNOSTIC, STADIALIZARE.

 

2 ore

5. CANCERUL GLANDEI MAMARE: PRINCIPII DE TRATAMENT

 

       2 ore

6.   CANCERUL GLANDEI MAMARE: INDICATIA DE TRATAMENT PE STADII ;NURSING-UL IN CANCERUL MAMAR

 

       2 ore

7.   CANCERUL COLULUI UTERIN: EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC, ISTORIE NATURALA, DIANOSTIC, STADIALIZARE SI INDICATIA DE TRATAMENT PE STADII;NURSING-UL IN CANCERUL COLULUI UTERIN

 

       2 ore

8.CANCERUL CORPULUI UTERIN SI CANCERUL OVARIAN: EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC, ISTORIE NATURALA, DIANOSTIC, STADIALIZARE SI INDICATIA DE TRATAMENT PE STADII;NURSING-UL IN CANCERUL OVARIAN SI ENDOMETRIAL

 

2 ore

9.CANCERUL BRONHO-PULMONAR: EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC, ISTORIE NATURALA, DIANOSTIC, STADIALIZARE

 

2 ore

10.CANCERUL BRONHO-PULMONAR: PRINCIPII DE TRATAMENT SI INDICATIA DE TRATAMENT PE STADII.NURSING-UL IN CANCERUL BRONHO-PULMONAR

       -CANCERUL COLO-RECTAL: EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC, ISTORIE NATURALA, DIANOSTIC, STADIALIZARE, PRINCIPII DE TRATAMENT SI INDICATIA DE TRATAMENT PE STADII ; NURSING-UL IN CANCERUL             COLO-RECTAL

11.CANCERUL PROSTATEI: EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC, ISTORIE NATURALA, DIANOSTIC, STADIALIZARE, PRINCIPII DE TRATAMENT SI INDICATIA DE TRATAMENT PE STADII; NURSING-UL IN CANCERUL PROSTATEI

12.CANCERELE SFEREI CAP-GAT: CAVITATE BUCALA, FARINGE, LARINGE-EPIDEMIOLOGIE, FACTORI DE RISC,ISTORIE NATURALA, DIAGNOSTIC, PRINCIPII DE TRATAMENT SI INDICATIA DE TRATAMENT PE STADII;

         NURSING-UL IN CANCERELE SFEREI CAP-GAT

13.COMPLICATIILE CANCERULUI;Sd.de compresiune a venei cave sup.; Sd. de compresiune medulara;Boala tromboembolica; Hipercalcemia; Edemul cerebral;ROLUL NURSING-ULUI

14.EDUCATIA PACIENTULUI ONCOLOGIC

15.PREZENTARI DE CAZURI CLINICE. RECAPITULARE

 

 

 

 

 

2 ore

 

 

 

 

 

 

2ore

 

 

 

 

 

 

 

2ore

 

 

2ore

1ora

Colocviu

1 ora

BIBLIOGRAFIE

1. 1.Badulescu F.,Danciulescu M.,Crisan A..,Schenker M., Curs de Oncologie Clinica si Nursing in Oncologie,

Editura Medicala Universitara, Craiova 2015

2.Badulescu F.,Danciulescu M.,Mustata R.,Schenker M., Curs de Oncologie Clinica si Nursing in Oncologie,

Editura Medicala Universitara, Craiova 2003

3.Danciulescu M.,Badulescu F.,Badulescu A.,Pop L.M., Aspecte ale diagnosticului si tratamentului in cancerul ovarian,

Oncologia si radioterapia 1997, vol.34,nr.2-3,p 75-80

4.Danciulescu M., Cancerul ovarian epitelial, Editura Medicala universitara -Craiova, 2007

5.Miron L. ,Terapia Oncologica-optiuni bazate pe dovezi-Institutul European 2008

6.UICC-Clasificarea tumorilor maligne-editia a saptea- 2009

.Editata de L.H.Robin si Ch.Wittenkind- Publicatie aJohn Wiley&Sons, Inc.

       7.Badulescu F.,Voicu V., Pop L.,Badulescu A.,Vademecum de chimioterapie, Editura medicala, 1999.

8.Tadman M, Roberts D. ,Oxford Handbook of Cancer Nursing- 2007

9.Cassidy J.,BissetD.,SpenceR.A.J.,PayneM,Oxford -Handbook of Oncology, Third edition,Oxford University Press,2010

10.Van Hateren H.,Jatoi A., Nutrition and Cancer,ESMO Press 2013