LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Obstetrica - ginecologie

Programa

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

2

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENȚĂ MEDICALĂ/ASISTENT MEDICAL LICENȚIAT

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

Obstetrica Ginecologie

2.2. Codul disciplinei 

2.3 Titularul activităţilor de curs

 Prof.univ. dr. Anca Patrascu

2.4 Titularul activităţilor de seminar

 Asist. univ. Dr. Pătru Ciprian, Asist. univ. Dr. Voinea Bogdan

2.5.Gradul didactic    

Profesor, asistent

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

2.7. Anul de studiu

 

II

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei            (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

16

din care: 3.2 curs

4

3.3 seminar/laborator

12

3.4 Total ore din planul de învăţământ

240

din care: 3.5 curs

60

3.6 seminar/laborator

180

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

16

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

28

Tutoriat

4

Examinări

8

Alte activităţi, consultaţii, cercuri studentesti

22

3.7 Total ore studiu individual

98

 

3.9 Total ore pe semestru

196

3.10 Numărul de credite4)

15

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studentii trebuie sa aiba cunostinte solide de anatomie, fiziologie, fiziopatologie, semiologie

4.2 de competenţe

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual

Utilizarea materialului didactic explicative

Examinarea cazurilor clinice

 

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1 – Sa identifice stăriea de boală şi să contribuie la  stabilirea diagnosticului corect al afecţiunii (afecţiunilor).

C2 Aplicarea unui plan terapeutic adecvat afecţiunii (afecţiunilor) identificate.

C3 – Să evalueze corect riscul de îmbolnăvire sau a contextului apariţiei unei îmbolnăviri individuale / colective, urmate de alegerea şi aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie.

C4 - Abordarea problemelor de sănătate/boală din perspectiva particularităţilor comunităţii, în relaţie directă cu condiţiile sociale, economice sau/şi culturale proprii acelei colectivităţi.

C5 - Iniţierea şi derularea unei activităţi de cercetare ştiinţifică sau/şi formativă în domeniul sau de competenţă

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6. Autonomie şi responsabilitate

•           sa dezvolte empatie fata de omul bolnav, dobândirea de repere morale, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, responsabili și  interesaţi in  dezvoltatea comunităţii;

•           să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;   

C7. Interacţiune socială

•           să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

•           să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

•           să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

C8. Dezvoltare personală şi profesională

•           să dezvolte capacitatea de studiu si de dezvoltare profesională pe tot parcursul vieţii,

•           să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

- insușirea şi aprofundarea noţiunilor de baza din domeniul obstetricii: studiul particularităţilor şi modificărilor produse în organismul femeii în sarcină, dezvoltarea normal a fătului intrauterin, naşterea normală, lehuzia si complicațiile ei, conduita raţională în timpul sarcinii, naşterii şi perioadei de lăuzie.

- însușirea și aprofundarea noţiunilor de baza din domeniul ginecologiei: - etipatogenie, diagnostic şi tratament alprincipalelor afectiuni ginecologice,

7.2 Obiectivele specifice

Prin curricula adaptată la standardele europene de calitate, prin metodele de predare şi de evaluare utilizate, prin implicarea studenţilor în activităţi de cercetare şi de evaluare a pacienţilor, disciplina de obstetrica ginecologie urmăreşte să formeze aptitudini cognitive, deprinderi şi atitudini care să stea la baza oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.  La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească

ABILITĂŢILE COGNITIVE, care le vor permite:

- să evalueze conduita corectă în sarcină şi la naştere;

- să dobândească cunoştinţele generale necesare folosirii metodelor clasice si moderne de evaluare maternă şi fetală,

- să interpreteze scheme, diagrame, reprezentări grafice ale unor funcţii sau parametri funcţionali;

- să integreze cunoştinţele teoretice si practice dobândite la disciplina de obstetrica ginecologie cu cele obţinute de la alte discipline fundamentele şi să le folosească practic

- să comunice clar, riguros cunoştinţele căpătate sau rezultatele obţinute;

- să evalueze necesitatea spitalizării efective si monitorizarea gravidelor cu risc obstetrical crescut pana la nastere, la nastere si in postpartum.

- să-şi însuşească principiile de monitorizarea patologiei ginecologice.

DEPRINDERI PRACTICE

- să faca parte dintr-o  echipă medicală, să colaboreze, pregătească materialele necesare oricarei intervenții de profil, să urmărească un protocol dat, să înregistreze rezultatele, să comunice rezultatele.

- să stabileasca şi sa sustina un diagnostic de sarcina (clinic, paraclinic, ecografic)

- să cunoasca datele necesare monitorizarii unei sarcini.

- să cunoasca criteriile de incadrare a gravidelor în grupele de risc, parametrii și ritmul de monitorizare.

- sa supravegheze o lehuza in postpartum.

- să interpreteze un buletin de secreţie vaginală.

-  să interpreteze un buletin de citologie tumorala a colului.

- să interpreteze un buletin de examen histopatologic al endometrului, colului.

-să participle alaturi de medic la aplicarea protocoalelor clinice pe afectiuni

ginecologice

ATITUDINI

- să dezvolte atitudini pozitive ,sa dezvolte un comportament etic si deontologic corespunzator să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

- să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

- să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

- să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

- să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

- să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

- să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

- să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

- să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

- să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

- să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;

- să aibă iniţiativă, să se implice în activităţole educative şi ştiinţifice ale disciplinei

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Obstetrică

 

C1. Instalarea gestației :gametogeneza, ovulatia,fecundatia,migratia tubara a oului, segmentatia, ovoimplantatia, placentatia, anexele fetale , sistemul amniotic, placenta

 

2

C2. Modificările adaptative ale organismului matern în cursul sarcinii: modificari metabolice, modificari sistemice generale si ale aparatului genital.Semilogia și diagnosticul sarcinii : diagnostic clinic, paraclinic si diagnostic diferential. ; Igiena sarcinii.  Dispensarizarea sarcinii : (consultatia prenatala, sarcina cu risc crescut si evaluarea factorilor de risc).

2

 C3. Nașterea fiziologică: conditiile mecanice ale nasterii, fiziologia contractiei uterine, nasterea la termen  semnele clinice si diagnosticul travaliului perioadele nasterii, parametrii urmariti in travaliu

2

C4.Asistența la naștere în prezentația craniană.Delivrența și periodul IV-clinica si conduită

Nașterea în prezentația pelviană

2

C5: Prezentația transversala,.Sarcina gemelară, Lehuzia fiziologică

 

2

C6 Sindromul începutului de sarcină.  Hipertensiunea arterială indusă de sarcină

 

2

C7: Avortul. Nașterea prematură.  Placenta praevia.  Decolarea de placentă normal inserată

 

2

C8. Sarcina extrauterină. Distociile la naștere.Complicațiile traumatice ale nașterii (rupturile de parti moi).

 

2

C9. Complicațiile hemoragice ale perioadelor III și IV ale nașterii Patologia lehuziei Infectia puerperală.

Incompatibilitatea Rh Boala hemolitică a nou nascutului

2

C10.Patologie generală asociată sarcinii: patologia aparatului cardio-vascular, renal, respirator, endocrin, patologie ginecologică

2

Ginecologie

2

C11. Semiologia aparatului genital feminin.

Ciclul menstrual -aspecte patologice. Pubertatea Climacteriul

2

C 12: Patologia inflamatorie a aparatului genital feminin (infectiile vulvo-vaginale, uterine, anexiale)

2

C13. Patologia tumorală a aparatului genital feminin.Fibromiomul uterin ; Cancerul colului si al corpului uterin ; Tumori ovariene benigne si maligne.

2

C14: Tulburări de statică genitală feminină.  Prolapsul genital. Incontinenta urinara de efort).

Sterilitatea

2

BIBLIOGRAFIE

  1. Cursul predat
  2. Obstetrica vol I ; Anca Patrascu ; Editura Sitech 2009, ISBN: 978-606-530-599-1618;
  3. Liliana Novac, Magda Manolea, Anca Pătrașcu, Lorena Dijmărescu Capitolul 6. Nastera normală, TRATAT DE CHIRURGIE VOL V; Obstetrica și Ginecologie sub redactia Irinel Popescu, Constantin Ciuce,Editura Academiei Române, 2014, 870 pag, ISBN:978-973-27-2410-1
  4. Obstetrică-Ginecologie -Lucrări practice; Anca Pătraşcu, Lote Şurtea, Sabina Berceanu; Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti – 2000 pag. ISBN 973-30-2650-6; Format A4
  5. Obstetrică patologică , Anca PătrașcuSub redacția;, Editura Medicală Universitară,

2013; 220 pagini; ISBN 9789731062068,

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

 LP1.Examenul clinic obstetrical.  Examenul clinic ginecologic. Elemente deetică și comportament deontologic in obstetrică-ginecologie

2

LP2 Diagnosticul clinic si paraclinic al sarcinii. Fisa de dispensarizare a gravidei.

Rolul asistentului medical în dispensarizarea sarcinii

2

LP3 Demonstrarea mecanismului nasterii in prezentatie craniana flectata, demonstratie pe fantom si in sala de nașteri Fatul la termen. Primele ingrijiri acordate nou nascutului dupa nastere

Nou nascutul eutrofic, prematur, dismatur

2

LP4 Elemente practice de monitorizare clinica si paraclinica a travaliului : monitorizarea gravidei, contractiilor uterine dureroase, dilatatiei, cordului fetal. Delivrenta si asistenta parturientei in perioadele III, IV ale nașterii. Atribuțiile asistentului medical in perioadele I, II, III, IV ale nașterii

2

LP5 Aspecte practice ale asistentei la nastere in prezentatia pelviana : atributiile asistentei medicale;elemente de conduita la nasterea in prezentatie pelviana.

Demonstrarea nasterii in prezentatie pelviana pe fantom

2

LP6 Extractia manuala de placenta. Epiziotomia.Epiziorafia Complicatiile traumatice ale nasterii –rupturile de parti moi. Ruptura uterina ; Rolul asistentului medical în echipa de intervenție

2

LP7. Diagnosticul si conduita practica in hemoragiile din sarcina :avortul, placenta previa, dezlipirea prematura de placenta normal inserata, tulburarile de coagulare.

2

LP8. Lehuzia normală: ingrijirile acordate lehuzei, toaleta vulvo-vaginală, pansamentul perineal, noțiuni de igiena a lehuzei, regimul igieno-dietetic, tehnica alăptării nou nascutului incidente, complicatii ale alăptării :limfangită, mastită, ragade

2

LP9. Elemente de conduita practica in patologia infectiilor puerperale(izolarea , antibioterapie, metode particulare de tratament a lehuziei patologice).Îngrijirea lehuzei cu tromboflebită.Tehnica sondajului vezical.Clisma evacuatorie

2

LP10. Rolul asistentului medical în urgențele ginecologice : sarcină extrauterină, chist de ovar torsionat,fibrom uterin hemoragic, etc.. Reechilibrarea hemodinamica de urgență

2

LP11 Prezentarea instrumentarului specific ginecologic.

Metode de explorare si tratament in ginecologie (chiuretajul uterin hemostatic biopsic si explorator, metode de explorare paraclinica in ginecologie).

Tehnica si pregatirea bolnavului pentru histerosalpingografie.

2

LP12. Conduita asistentului medical în cazul pacientei cu boală inflamatorie pelvină. Investigatii, tratament, monitorizarea rezultatelor

2

LP13. Conduita asistentului medical în cazul pacientei cu sterilitate. Investigatii, tratament, monitorizarea rezultatelo

2

LP14. Pregatirea preoperatorie a bolnavei. Ingrijirea postoperatorie a bolnavei  Atribuțiile asistentei medicale. Rolul asistentului în echipa de monitorizare a pacientei pre si postoperator

 

2

BIBLIOGRAFIE

Obstetrică-Ginecologie -Lucrări practice; Anca Pătraşcu, Lote Şurtea, Sabina Berceanu; Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.- Bucureşti – 2000 pag. ISBN 973-30-2650-6; Format A4

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  • Disciplina Obstetrica Ginecologie este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru formarea unui student ca viitor  asistent medical licențiat
  • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera baza de studiu pentru procesele patologice şi constituie fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, studiu de caz, proiecte

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrari practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Clinica OG 2

-În aceeaşi săptămână cu altă grupă, la acelaşi cadru universitar

-Ultimele 2 saptamani din semestru pentru absenţe motivate

Asistentul de grupa

Cronologic, 2 teme/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/saptamana/cadru didactic

Clinica OG

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/săptamana

Clinica OG

Saptămânal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

Scris, oral şi aplicaţie practică

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

 

 

X

50%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

 

 

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Clinica OG

Toate cadrele didactice