LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Medicina de familie. Pneumoftiziologie

Programa

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

FACULTATEA DE MOASE SI ASISTENTA MEDICALA

1.3 Departamentul

1

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENTA MEDICALA

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

MEDICINA DE FAMILIE

2.2. Codul disciplinei          

AMIV105

2.3 Titularul activităţilor de curs

Dr. DUMITRESCU ELENA MADALINA

2.4 Titularul activităţilor de seminar

DUMITRESCU ELENA MADALINA

2.5.Gradul didactic             

Sef lucrari

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

2.7. Anul de studiu

 

IV

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

2.10. Regimul disciplinei    (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

18

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

24

Tutoriat

3

Examinări

3

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

22

3.7 Total ore studiu individual

84

 

3.9 Total ore pe semestru

112

3.10 Numărul de credite4)

4

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Cunostinte solide de fiziologie normală şi patologică, epidemiologie, biofizică, biochimie, nursing general, psihologia dezvoltării,

4.2 de competenţe

 

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Studiul individual

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

C1- Dobândirea cunoaşterii adecvate a ştiinţelor ce stau la baza îngrijirilor generale, cuprinzând o cunoaştere suficientă a organismului, a funcţiilor fiziologice şi a comportamentului în condiţii de sănătate şi boală, cât şi a relaţiilor existente între starea de sănătate şi mediul fizic şi social.

C2 - Dobândirea cunoaşterii suficiente a profilului şi eticii profesionale şi a principiilor generale ale stării de sănătate şi ingrijirii.

C3 - Dobândirea experienţei clinice adecvate, dobândite sub îndrumarea unui personal de îngrijire calificat, în instituţii în care importanţa personalului de îngrijire şi echipamentului sunt adecvate pentru activităţile de îngrijire.

C4 - Dobândirea capacităţii de participare la formarea personalului sanitar şi a unei experienţe de colaborare optimă cu restul personalului.

C5 - Dobândirea experienţei de colaborare cu alţi profesionişti ai sectorului sanitar.

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

. C6. Autonomie şi responsabilitate

 • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;
 • să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;
 • să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

C7. Interacţiune socială;

           ·            să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

           ·            să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

           ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

           ·            să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

C8. Dezvoltare personală şi profesională

 • să demonstreze deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,
 • să formuleze intrebări pentru rezolvarea situaţiilor, conştientizâd necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
 • să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;
 • să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

 

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1    Obiectivul general al disciplinei

La sfarsitul activitatilor desfasurate la disciplina medicina de familie, studentii vor fi capabili:

·         Să recunoască locul şi rolul asistentei medicale în cadrul echipei de medicină de familie

·         Să asigure un mediu sigur de practicare a profesiei

·         Să dezvolte relaţii de parteneriat cu pacientul şi familia acestuia, cu alti ofertanti de servicii medicale

·         Să manifeste atitudini şi comportamente de lucru cu pacientul în propriul său context şi în cadrul comunităţii acestuia

·         Să asiste pacientul şi familia să se adapteze la provocările vieţii

·         Să îngrijească pacientul în oricare dintre perioadele vieţii – copilul, adolescentul, adultul, batranul, femeia în perioada reproductiva

·         Să asigure continuitatea îngrijirilor din perspectiva holistică

·         Să demonstreze calităţi de vizionar, bun comunicator, mentor, facilitator

·         Să apere interesele pacienţilor

7.2 Obiectivele specifice

La finalizarea cursului şi lucrărilor practice studentul va fi capabil:

Să evalueze starea de sănătate

 • Obţine date acurate despre istoricul pacientului de orice vârstă sau fază de dezvoltare şi al familiei din care face parte, factorii de risc,
 • Evaluează specific nevoile de sănătate ale individului şi familiei având în vedere contextul,
 • Desfăşoară activităţi de screening al stării de sănătate fizică şi mentală
 • Monitorizează creşterea, dezvoltarea şi evoluţia pacientului şi familiei
 • Face diferenţă între normal şi patologic
 • Evaluează influenţa mediului familial, de locuit, de muncă, comportamente, atitudini ale pacientului sau ale celor din jur asupra stării sale de sănătate precum şi impactul bolii acute sau cronice sau a altor tulburări ale unui membru asupra familiei ca întreg

Să diagnosticheze starea de sănătate

 • Identifică semne şi simptome ale afecţiunilor acute sau cronice
 • Colectează, analizează, sintetizează şi interpretează datele obţinute având în vedere date epidemilogice, date de mediu şi caracteristici ale familiei şi comunităţii în diferite stadii de dezvoltare incluzând apariţia acestora odată cu vârsta, dezvoltarea familiei şi comportamente la risc pentru sănătate

Să planifice îngrijirea şi să implementeze tratamentul

 • Utilizează datele în elaborarea planului de îngrijire, elaborează şi implementează îngrijirea din perspectivă holistică pentru oricare membru al familiei 
 • Educă şi asistă familia şi membri săi la adaptarea la provocările vieţii,
 • Intervine specific în satisfacerea nevoilor pacienţilor date de riscurile pentru pierderea sănătăţii, de afecţiuni acute şi cronice

Să coordoneze şi să negocieze îngrijiri în cadrul sistemului

 • Dobândeşte, actualizează şi respectă cunoştinţe şi abilităţi, atitudini cu privire la legislaţie şi regulamente specifice practicii sale
 • Conservă resursele, apără interesele pacienţilor, colaborează cu alţi ofertanţi de servicii

Să monitorizeze şi să asigure condiţii de calitate pentru practicarea profesiei

 • Asigură şi planifică accesul indivizilor la serviciile de îngrijiri din medicina familiei şi din sistemul de sănătate
 • Înregistrează pacienţii în funcţie de riscurile lor pentru sănătate şi foloseşte sistemul informaţional specific pentru acordarea îngrijirilor
 • Se preocupă de pregătirea sa, a echipei din care face parte şi a condiţiilor sale de muncă pentru a desfăşura o activitate eficientă de îngrijire în folosul pacientului, familiei si comunităţii

Să educe pacientul şi membri familiei sau voluntari

 • Demonstrează cunoştinţe şi abilităţi cu privire la subiecte sensibile:sexualitate, sănătate mentală, boli terminale, uzul de substanţe, violenţa domestică, finanţe
 • Evaluează nevoile educaţionale şi învaţă pacientul şi familia totodată să-şi îmbunătăţească şi să-şi menţină starea de sănătate

Să dezvolte, să menţină şi să susţină relaţia de parteneriat cu pacientul şi familia

 • Facilitează şi asistă individul şi familia în luarea deciziilor pentru  menţinerea sănătăţii oferind ghidare, consiliere, educaţie pentru autoîngrijire

Să exercite rolul profesional

 • Reprezintă şi serveşte în cadrul profesiei sale ca resursă şi ofertant de servicii de îngrijire
 • Recunoaşte importanţa participării în organizaţii profesionale, locale în calitate de influent al sănătăţii individului şi familiei
 • Pune în practică abilităţi de comunicare cu partenerii din cadrul sistemului de sănătate şi construieşte relaţii de colaborare interdiciplinară pentru furnizarea de îngrijiri optime
 • Dovedeşte calităţi de vizionar, expert, evaluator, comunicator, mentor şi asistă indivizii şi familiile să aleagă între satisfacerea diferitelor nevoi sau stări de sănătate
 • Dovedeşte comportamente eficace şi explică rolul asistentei medicale în medicina de familie altor ofertanţi de servicii de sănătate
 • Desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate
 • Identifică nevoile personale de pregatire şi să se preocupă de perfecţionare continuă

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

MF. C1. Categorii de competenţe în concordanţă cu definiţia, caracteristicile şi domeniile specialităţii medicină de familie

1

MF. C2. Organizarea specifică a activităţii în medicina de familie – mediu suport pentru desfaşurarea procesului de îngrijire

1

MF. C3. Îngrijirea centrată pe pacient – particularităţile consultaţiei în medicina de familie

1

MF. C4. Familia, mediu de formare, cicluri evolutive, funcţii şi roluri

1

MF. C5. Sarcinile familiei în influenţarea stării de sănătate a individului

1

MF. C6. Comunicarea eficace cu pacientul de orice vârstă, sex sau alte caracteristici ale persoanei

1

MF. C7. Relaţia de parteneriat cu pacientul şi familia acestuia, cu alţi furnizori de servicii de sănătate, cu comunitatea, cu instituţii implicate în îngrijirea sănătăţii şi educaţie

1

MF. C8 Îngrijirea continuă în medicina familiei – copilăria

1

MF. C9. Îngrijirea continuă în medicina familiei – adolescenţa

1

MF. C10. Îngrijirea continuă în medicina de familie – persoanele vârstnice

1

MF. C11. Îngrijiri speciale acordate femeii în perioada reproductivă, supravegherea gravidei cu risc scazut

1

MF. C12. Consultaţia la domiciliu a femeii gravide, lehuzei, nou-născutului, pacienţilor cu probleme speciale

1

MF. C13. Promovarea şi  protejarea a sănătăţii, prevenirea dezvoltării afecţiunilor acute şi cronice şi a agravărilor unor afecţiuni deja instalate indiferent de vârstă, sex sau alte caracteistici ale persoanei

1

MF. C14. Vaccinările

1

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Dumitrescu, E.M. (2013) – Medicia de familie – Editura Medicala Universitara Craiova.- Biblioteca UMF din Craiova
 2. Dumitrescu, E.M. (2002) - Mai aproape de medicul de familie Editura de Sud, Craiova.- Biblioteca UMF din Craiova
 3. Ghiduri clinice. Ministerul sănătăţii. www.ms.gov.ro/?pag=181
 4. Îngrijiri prenatale de rutină în sarcina cu risc scăzut http://www.ghidurimedicale.ro/download/ghid_ingrijiri_prenatale.pdf 
 5. Prevenţia, diagnosticul şi tratamentul HTA esenţiale a adultului http://www.ghidurimedicale.ro/download/ghid_hta.pdf
 6. Managementul diabetului zaharat tip 2 http://www.ghidurimedicale.ro/download/ghid_dz2.pdf
 7. Carroll , L. (2007 ) – Acute Medicine A Handbook for Nurse Practitioners. John Wiley & Sons Ltd
 8. http://www.hovumc.nl/content/view/287/

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

MF. LP1. Prezentarea cabinetului. Instructaj de protecţie a muncii în cabinet si a regulamentului disciplinei. Sarcini şi servicii ale nursei- asistentei medicale generaliste în medicina de familie

1

MF. LP2. Identificarea condiţiilor de practică în siguranţă a profesiei în relaţie cu specificul medicinei de familie – studiu de caz

1

MF. LP3. Îngrijirea centrată pe pacient. Anamneza în medicina de familie. Evaluarea contextului bio-psiho-social.

1

MF. LP4. Evaluarea mediului de viata .– studiu de caz

1

MF. LP5. Factori de risc in familie.  Educaţie pentru diminuarea riscurilor – studiu de caz

1

MF. LP6. Condiţii de asigurare a confidenţialităţii, ascultare activă.

1

MF. LP7. Condiţii de construire şi menţinere de parteneriate cu pacientul şi familia acestuia, cu alţi furnizori de servicii de sănătate, cu comunitatea, cu instituţii implicate în îngrijirea sănătăţii şi educaţie. feedback– studiu de caz

1

MF. LP8. Îngrijiri pentru o alăptare eficientă şi alimentaţie complementară.

1

MF. LP9. Utilizarea instrumentelor de evaluare a cresterii şi dezvoltarii copilului de la nastere pana la 18 ani ( fişe de evaluare, grafice de crestere, scala Tanner, chestionare preformate)

1

MF. LP10. Monitorizarea îngrijirii pacienţilor cu cele mai frecvente boli cronice.  

1

MF. LP11. Supravegherea gravidei cu risc scăzut – aplicaţii practice

1

MF. LP12. Întocmirea unui plan de actiune pentru ingrijiri la domiciliu. Vizita la ieşirea din maternitate a nou-născutului.

1

MF. LP13. Evaluări periodice. Calculul riscului SCORE. Evaluarea riscului cardiovascular global. Catagrafie. Screening

1

MF. LP14. Elaborarea unui plan de intervenţie pentru imbunătăţirea statusului vaccinal şi inregistrarea datelor.

1

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Protocoalele disciplinei
 2. Ghiduri clinice. Ministerul sănătăţii. www.ms.gov.ro/?pag=181
 3. Protocoale de diagnostic şi îngrijiri în asistenţa primară. IOMC Alfred Rusescu Vol 1 şi 2. 2003.
 4. http://www.ghidurimedicale.ro/download/ghid_ingrijiri_prenatale.pdf
 5. http://www.ghidurimedicale.ro/download/ghid_hta.pdf
 6. Dumitrescu, E.M. (2002) - Mai aproape de medicul de familie Editura de Sud, Craiova.+ biblioteca UMF din Craiova   
 7. www.cnsmf/instrumente.ro 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

 • Disciplina de medicină de familie o disciplină de specialitate, obligatorie pentru ca un student să devină asistent medical generalist
 • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină îndeplinesc condiţii pentru dobândirea înţelegerii problemelor pacienţilor în context holistic,  indiferent de caracteristicile persoanei. Domeniul medicinei de familie oferă studenţilor oportunităţi de învăţare pentru a-şi construi un mediu de muncă şi servicii de îngrijiri medicale sigure, parteneriate şi situaţii de stimulare a autoîngrijirii cu apărarea drepturilor pacientului.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare: Cursuri interactive, vizionări de filme cu caracter didactic, aplicaţii practice, studii de caz, vizite la domiciliul pacientului, teme pentru acasa, lectură, studiu individual, prelegere, reflecţie

materiale, resurse: laptop, videoproiector, flipchart, coli de flipchart, coli A4, modele de formulare şi chestionare specifice în evaluarea factorilor de risc, fişe cu intrebări preformate, teste grilă, CD-uri cu filme didactice, sisteme de operare utilizate în cabinet, pulsoximetru, peakflow-metre, spacer, tensiometru, stetoscop, alte instrumente de evaluare a stării de sănătate a pacienţilor sau de tratament necesare activităţii de medicina de femilie, chestionare de evaluare a cursului şi a lucrărilor practice, handbook

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegere, conversaţie euristică, studii de caz, demonstraţia, dezbaterea, problematizarea, reflecţie

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: brainstorming, lucru în grup, lucru în perechi, observaţie directă, învăţare prin descoperire, învăţare prin acţiune, joc de rol, studiu de caz, discuţii plenare, studiu individual, prelegere, seminar, vizite de lucru , lectură, proiect, reflecţie

Studiu individual

analiza critică articole de specialitate; protocoale, standarde, ghiduri de bună practică, teme de casa, proiect - înainte de fiecare curs şi lucrare practică

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

1

Cabinetul de medicina de familie

Ultima saptamana din semestru

Cadrul didactic de la grupa

Cronologic, 2 teme zilnic

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

1 ore/cadru didactic/saptamana

Cabinetul de medicina de familie

Saptamanal

Cadrul didactic de la grupa

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

1 ore/cadru didactic/saptamana

Cabinetul de medicina de familie

Saptamanal

Cadrul didactic de la grupa

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

Scris, oral, aplicaţii practice

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

X

X

70%

Lucrări practice

X

X

X

30%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

 

 

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Cabinetul de medicina de familie

Toate cadrele didactice