LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Biochimie medicala

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

MOAŞE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

DISCIPLINE FUNCŢIONALE

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENŢĂ MEDICALĂ

 

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

BIOCHIMIE MEDICALĂ

2.2. Codul disciplinei

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Şef lucr. dr. Firu Dănuţ

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Şef lucr. dr. Firu Dănuţ

2.5.Gradul didactic

Şef lucr. dr.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

I

2.8. Semestrul

 

I

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

SEMESTRUL I

3.1 Număr de ore pe săptămână

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

7

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

8

Tutoriat

1

Examinări

1

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

7

3.7 Total ore studiu individual

22

 

3.9 Total ore pe semestru

50

3.10 Numărul de credite4)

2

               

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe generale de chimie şi biologie la nivel preuniversitar

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Parcurgerea noţiunilor din protocolul de laborator înaintea desfăşurării părţii practice corespunzătoare

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

C1 - Să identifice starea de boală şi să stabilească diagnosticul corect al afecţiunii (afecţiunilor).

C4 – Să abordeze problemele de sănătate/boală din perspectiva particularităţilor comunităţii, în relaţie directă cu condiţiile sociale, economice sau/şi culturale proprii acelei colectivităţi.

C5 – Să iniţieze şi să deruleze o activitate de cercetare ştiinţifică sau/şi formativă în domeniul său de competenţe

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6. Autonomie şi responsabilitate

         ·            dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

C7. Interacţiune socială;

          ·           să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·           să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·           să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

C8. Dezvoltare personală şi profesională

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice optim şi creativ propriul potenţial în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dobândirea de către studenţi a noţiunilor generale despre caracteristicile biochimice ale constituenţilor organismelor vii şi acumularea de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea  ansamblului de transformări metabolice care au loc în organismele vii

7.2 Obiectivele specifice

- acumularea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea proceselor biochimice importante pentru menţinerea stării de sănătate;

- acumularea cunoştinţelor referitoare la alegerea tipului de analize şi a metodelor de investigare de laborator corespunzătoare pentru evaluarea corectă a stării de sănătate;

- înţelegerea importanţei realizării unor determinări de laborator sensibile şi reproductibile şi a interpretării corecte a rezultatelor obţinute în contextul unei cooperări medic – specialist de laborator.

La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

-          să cunoască noţiunile teoretice de bază, conceptele, principiile şi teoriile din domeniu în scopul soluţionării unor probleme calitative și cantitative în domeniul biochimiei

-          să prezinte un material ştiinţific în scris şi oral

Abilităţile cognitive şi practice dobândite trebuie să-i permită studentului ca la finalizarea cursului să:

-  să execute corect protocolul de lucru pentru o anumită analiză biochimică;

-  să identifice factorii care duc la variaţiile parametrilor biochimici;

-  să integreze cunoştinţele teoretice şi practice dobândite la disciplina de biochimie cu cele obţinute de la alte discipline fundamentele şi să le folosească ca platformă pentru instruirea clinică;

-  să comunice clar, riguros cunoştinţele căpătate sau rezultatele obţinute;

-  să organizeze efectuarea lucrării practice: să formeze o echipă, să împartă sarcinile, să colaboreze, să comunice cerinţele, să pregătească materialele, să urmărească un protocol dat, să înregistreze rezultatele, să comunice rezultatele, să le discute în echipă;

-  să utilizeze materialul didactic şi aparatura specifică din laboratorul de biochimie;

-  să execute diferite metode de evidenţiere sau de determinare ale unor parametri biochimici.

ATITUDINI

   ·     să fie deschişi spre dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

   ·     să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

   ·     să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

   ·     să aibă sau să înveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

   ·     să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

   ·     să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

   ·     să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

   ·     să valorifice  optim şi creativ propriul potenţial în activităţile colective;

   ·     să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. Ore

TEMA 1. Compoziția organismului uman.

2

Principalele componente organice ale celulelor: aminoacizi, peptide, proteine, glucide, lipide, acizi nucleici. Structuri, funcții biologice, importanța biomedicală. Apa și bioelementele. Funcții biologice, necesar, semnificație clinică.

 

TEMA 2. Biocatalizatori – enzime, vitamine.

2

Caracteristicile enzimelor. Repartizarea enzimelor în țesuturi și organe. Localizarea intracelulară. Structura enzimelor. Coenzime. Clasificarea enzimelor. Specificitatea de acțiune a enzimelor. Reglarea activității enzimatice. Mecanisme biologice în enzimopatii. Relația enzime – vitamine. Vitamine liposolubile și hidrosolubile: structură, absorbție, funcții biologice, antagoniști, carențe.

 

TEMA 3. Macromolecule mixte:

1

Glicoconjugați, lipoproteine, cromoproteine, nucleoproteine. Structuri, funcții biologice, importanța biomedicală.

 

TEMA 4. Introducere în metabolismul intermediar.

1

Noțiunea de metabolism. Căile generale de transformare a compușilor organici. Principii bioenergetice. Compuși macroergici.

 

TEMA 5. Principalele transformări metabolice ale glucidelor în organismul uman.

2

Digestia și absorbția glucidelor. Specificul țesuturilor și organelor. Bazele biochimice ale tulburărilor metabolismului glucidic.

 

TEMA 6. Principalele transformări metabolice ale lipidelor în organismul uman.

2

Digestia și absorbția lipidelor. Transportul lipidelor prin sânge. Bazele biochimice ale tulburărilor metabolismului lipidic.

 

TEMA 7. Principalele transformări metabolice ale proteinelor și acizilor nucleici în organismul uman.

2

Digestia și absorbția proteinelor și aminoacizilor. Tulburări metabolice specifice. Bazele biochimice ale tulburărilor metabolismului proteic.

 

TEMA 8. Integrarea căilor metabolice și reglarea hormonală.

2

Organizarea sistemului endocrin. Receptorii hormonali. Hormoni cu structură polipeptidică. Hormoni cu strucutră derivată de la aminoacizi. Hormoni steroizi. Principalele stări metabolice: alimentare, post, foame, excitare. Exemple de cooperare între organe.

 

BIBLIOGRAFIE

1.     V. Dinu, E. Truţia, E. Popa-Cristea, A. Popescu. Biochimie medicală (mic tratat). Editura medicală, Bucureşti, 1996

2.     Anica Dricu, ŞO Purcaru, DE Tache, S Dănoiu, Elemente de Biochimie, Editura Medicală Universitară Craiova, 2009

 

8.2   Lucrări practice (subiecte/teme)

 

B1.LP.1. SOLUȚII. Prepararea soluțiilor de diverse concentrații: procentuală, molare, normale. Determinarea pH-ului soluțiilor. Sisteme tampon importante biologic. Caracterizarea, recoltarea, conservarea unor lichide biologice, folosite în laborator

2

B1.LP.2. INVESTIGAREA AMINOACIZILOR ȘI PROTEINELOR PLASMATICE. Reacții de identificare a proteinelor. Denaturarea proteinelor. Aminoacizi și proteine plasmatice. Valori normale. Aminoacidopatii. Semnificația diagnostică a modificării raportului dintre proteinele plasmatice. Metode de dozare a proteinelor plasmatice. Metode de separare a proteinelor plasmatice.

2

B1.LP.3. DIAGNOSTICUL ENZIMATIC. Repartizarea enzimelor în organe și țesuturi. Cauzele prezenței în ser a enzimelor celulare. Importanța diagnosticului enzimatic în afecțiuni hepatice, pancreatice, osoase, musculare, infarct miocardic, neoplasme.

2

B1.LP.4. INVESTIGAREA GLUCIDELOR PLASMATICE ȘI A UNOR CATABOLIȚI GLUCIDICI. Glicemia. Metode de dozare a glucozei și a unor cataboliți glucidici (acid piruvic, acid lactic). Imporatnța diagnostică.

2

B1.LP.5. INVESTIGAREA LIPIDELOR PLASMATICE. Metode de dozare a unor componente lipidice (colesterol, trigliceride, acizi grași, corpi cetonici). Separarea fracțiunilor lipoproteice. Semnificație diagnostică.

1

B1.LP.6. SEMNIFICAȚIA DIAGNOSTICĂ A UNOR IONI. Metode de dozare a sodiului, clorului, și potasiului. Importanța diagnostică. Metode de dozare a calciului, magneziului, fosfaților, cuprului. Importanța diagnostică.

1

B1.LP.7. SEMNIFICAȚIA DIAGNOSTICĂ A UNOR CATABOLIȚI PROTEICI. Uree, creatinină, bilirubină, acid uric.

2

B1.LP.8. EXPLORAREA FUNCȚIEI RENALE ŞI HEPATOBILIARE. Examenul sumar de urină.

2

BIBLIOGRAFIE

1.     Laborator clinic I, Ediţie revăzută, V.Darie, Margareta Grigorescu, Cătălina Pisoschi, D. Firu, Oana Popescu, Reprografia U. M. F. Craiova, 2004

2.     Laborator clinic II, Ediţie revăzută, V.Darie, Margareta Grigorescu, Cătălina Pisoschi, D. Firu, Oana Popescu, Reprografia U. M. F. Craiova, 2004

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  • Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină oferă baza de studiu pentru procesele patologice care vor fi detaliate la alte discipline şi constituie fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice, studiu de caz, proiecte

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrări practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Laboratorul de biochimie

Ultima săptămână a semestrului

Asistentul de grupă

Cronologic, 1 temă/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

1 oră/ la două săptămâni /cadru didactic

Laboratorul de biochimie

O dată la două săptămâni

Cadrele didactice de la disciplină

Tema din săptămâna respectivă

Program pentru studenţii slab pregătiţi

1 oră la două săptămâni

Laboratorul de biochimie

O dată la două săptămâni

Cadrele didactice de la disciplină

Tema din săptămâna respectivă

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

X

75%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

 

 

 

Prezenţa la curs

 

 

 

 

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecărei luni

Laboratorul de Biochimie

Toate cadrele didactice