LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Bacteriologie. Virusologie. Parazitologie

Programa

 1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

DE MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

1.3 Departamentul

1

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1)

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

ASISTENTA MEDICALA

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

2.2. Codul disciplinei 

 

2.3 Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Carmen Avramescu

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Prof. univ. dr. Carmen Avramescu; Asist.univ. Oana Cristea

2.5.Gradul didactic    

Profesor, Asistent univ.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

2.7. Anul de studiu

 

I

2.8. Semestrul

 

II

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

2.10. Regimul disciplinei        (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp ore:

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

8

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

10

Tutoriat

2

Examinări

2

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

10

3.7 Total ore studiu individual

42

 

3.9 Total ore pe semestru

84

3.10 Numărul de credite4)

3

               

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe solide de anatomie, biologie celulară, genetică

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea în prealabil, prin studiu individual a laboratorului

 

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6) 7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

C5 – Sa initieze si sa deruleze o activitate de cercetare stiintifica sau/si formativa in domeniul sau de competente

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

C6. Autonomie şi responsabilitate

         ·            dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, înţelegători în faţa suferinţei, disponibili sa ajute oamenii, interesaţi de dezvoltatea comunităţii;

         ·            să cunoască, să respecte şi să contribuie la dezvoltarea valorilor morale şi a eticii profesionale;

         ·            să înveţe să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvarea ei.

 

C7. Interacţiune socială;

          ·           să recunoască şi să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

          ·           să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

          ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute, să se consulte cu echipa;

          ·           să se implice în actiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

 

C8. Dezvoltare personală şi profesională

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să valorifice  optim si creativ propriul potential  în activităţile colective;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie este de a oferi studenţilor din anul I, suportul informational si logistic necesar pentru a înţelege noţiunile generale privind morfologia şi biologia agenţilor infecţioşi (bacterieni, virali, parazitari şi fungici) ca și aspectele referitoare la relaţia microorganism-macroorganism: factori de patogenitate, patogenie, aspecte clinice, răspunsul antiinfecțios nespecific şi specific; noţiuni de profilaxie nespecifică şi specifică (activă şi pasivă).

7.2 Obiectivele specifice

-   Dobândirea unor noţiuni de bacteriologie, virusologie, parazitologie şi imunologie necesare pentru formaţia cadrului medical.

-   Cunoaşterea unor microorganisme (bacterii, virusuri, fungi, paraziţi) implicate în patologia infecţioasă generală. Este vorba despre:

Ÿ  morfologia şi metabolismul microorganismelor;

Ÿ  acţiunea patogenă şi condiţionat patogenă;

Ÿ  mijloacele de apărare specifică şi nespecifică ale organismului;

Ÿ  eficienţa şi modul de acţiune a agenţilor antimicrobieni fizici, chimici şi biologici;

Ÿ  acţiunea chimioterapicelor asupra agenţilor infecţioşi;

Ÿ  imunoprofilaxia activă şi pasivă a bolilor infecţioase;

-   La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă) să-şi însuşească

Ÿ  morfologia şi biologia principalilor agenţi infecţioşi (bacterieni, virali, parazitari şi fungici) ca și aspectele referitoare la relaţia microorganism-macroorganism;

Ÿ  date referitoare la răspunsul antiinfecțios nespecific şi specific;

Ÿ  noţiuni de profilaxie nespecifică şi specifică (activă şi pasivă).

 

ABILITĂŢILE COGNITIVE, care le vor permite:

  • să integreze cunoştinţele teoretice si practice dobândite la disciplina de microbiologie cu cele obţinute de la alte discipline fundamentele şi să le folosească ca platformă pentru instruirea clinică;

 

DEPRINDERI PRACTICE

  • să organizeze efectuarea lucrării practice: să formeze o echipă, să împartă sarcinile, să colaboreze, să comunice cerinţele, să pregătească materialele;
  • să utilizeze materialul didactic si aparatura specifică din laboratorul de microbiologiei;

 

ATITUDINI

         ·            să comunice cu pacientul într-un mod adecvat;

         ·            să îşi exprime empatia pentru pacient;

         ·            să se integreze într-un colectiv pentru a participa la activităţi de îngrijire a bolnavului;

         ·            să îşi însuşească un comportament etic şi deontologic adecvat profesiei;

         ·            să îşi dezvolte capacitatea de a aplica, rezolva, construi, elabora noţiuni şi concepte ;

         ·            să aibă sau să inveţe să-şi dezvolte abilităţile de lucru în echipă;

         ·            să aibă deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii,

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să ştie să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării;

         ·            să aibă iniţiativă, să se implice în activităţole educative şi ştiinţifice ale disciplinei

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

C.1. Bacteriologie generală. Definiţia microbiologiei medicale; morfologie bacteriană, compoziţie chimică a bacteriilor. Diviziunea celulei bacteriene. Sporul şi sporularea

2

C.2. Bacteriologie generală. Creşterea şi multiplicarea bacteriană. Metabolismul bacterian. Genetică bacteriană. 

2

C.3. Bacteriologie generală. Acţiunea agenţilor fizici, chimici şi biologici asupra bacteriilor

2

C.4. Bacteriologie generală. Procesul infecţios I. Patogenitatea bacteriană

2

C.5. Bacteriologie generală. Procesul infecţios II. Apărarea organismului (specifică şi nespecifică) împotriva agresiunii bacteriene

2

C.6. Chimioterapie antibacteriană (principii, categorii de chimioterapice, mecanisme de acțiune, rezistenţa bacteriană faţă de chimioterapice)

2

C.7. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: coci Gram pozitivi şi Gram negativi

2

C.8. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: bacili Gram pozitivi aerobi şi anaerobi. Mycobacterium tuberculosis

2

C.9. Bacteriologie specială. Principalele bacterii de interes medical: bacili Gram negativi. Bacterii sporulate: Treponema pallidum

2

C10. Virusologie generală. Definiţia virusurilor; clasificare; morfologie virală; interacţiuni virus-celulă gazdă (litic sau citocid şi non-citocid); aspecte de patogenitate virală

2

C11.. Virusologie generală. Răspunsul nespecific şi specific (imun) al gazdei faţă de infecţia virală; chimioterapie antivirală; imunoprofilaxie

2

C12. Virusologie specială: Principalele infecţii virale: gripa; hepatite virale

2

C13. Virusologie specială: Principalele infecţii virale: infecţia HIV/SIDA

2

C14. Parazitologie. Caractere generale şi clasificarea paraziţilor. Principalii paraziţi uni- şi pluricelulari

2

BIBLIOGRAFIE

1. Cursul predat

2. Microbiologie curs. Avramescu Carmen, Editura Medicală Universitară Craiova 2002

3. Microbiologie medicală-Bacteriologie-Note de curs. Roşu Lucica, Editura Medicală Universitară Craiova 2002

4. Microbiologie generală curs pentru studenţii medicinişti. Bălăşoiu Maria, Turculeanu Adriana, Avramescu Carmen, Editura Medicală Universitară Craiova 2004

5. Bacteriologie specială. Virusologie - curs pentru studenţii medicinişti. Turculeanu Adriana, Bălăşoiu Maria, Avramescu Carmen, Editura Universitaria Craiova 2005

6. Bacteriologie generală și specială - curs. Maria Bălăşoiu, Adriana Turculeanu, Carmen Avramescu, Editura Medicală Craiova 2013

7. Virusologie. Parazitologie –curs. Adriana Turculeanu, Maria Bălășoiu, Carmen Avrămescu; Editura SITECH Craiova 2013

8. Îndrumar practic de Microbiologie. Carmen Avrămescu, Maria Bălășoiu, Adriana Turculeanu, Oana Ionete. Editura SITECH Craiova 2013

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

Nr. ore

LP1. Organizarea şi dotarea laboratorului de microbiologie. Microscopul. Sterilizarea materialului de laborator şi a mediilor de cultură. Recoltarea şi prelucrarea produselor patologice

1

LP2. Metode de izolare a bacteriilor din produsele patologice in vitro (pe mediile de cultură solide şi lichide) şi in vivo (pe animale de laborator sensibile). Identificarea bacteriilor izolate pe baza caracterelor de cultură, morfologice şi metabolice

1

LP3. Identificarea bacteriilor izolate pe baza caracterelor antigenice, de patogenitate, de sensibilitate la bacteriofagi (lizotipare). Determinarea sensibilităţii bacteriilor la chimioterapice (antibiograma)

1

LP4. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu stafilococ patogen, streptococ b-hemolitic grup A, pneumococ, meningococ, gonococ, bacil difteric şi bacil Koch

1

LP5. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu bacterii intestinale: Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Vibrio holerae. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu germeni anaerobi. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu Treponema pallidum

1

LP6. Diagnosticul de laborator al infecţiilor virale: recoltarea şi prelucrarea produselor patologice; izolarea virusurilor; identificarea virusurilor izolate (efecte virus-specifice; serologică); diagnosticul serologic

1

LP7. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu virusuri respiratorii, hepatititice şi virusurile imunodeficienţei umane-HIV.

Diagnosticul de laborator al micozelor: genul Candida albicans.

Rolul examenului coproparazitar în stabilirea diagnosticului clinic de parazitoză (giardioză, tricomoniază, teniază, oxiuroză, ascaridioză)

1

BIBLIOGRAFIE

1.  Protocoalele disciplinei

2.  Îndrumar practic de microbiologie clinică - pentru studenţii medicinişti. Avramescu Carmen, Turculeanu Adriana, Bălăşoiu Maria, Slavu Carmen Luminiţa, Editura Gutenberg Univers Arad 2005

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  • Disciplina de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie este o disciplină fundamentală, obligatorie
  • Cunoştinţele, deprinderile practice şi aptitudinile învăţate la această disciplină oferă baza de studiu pentru procesele patologice care vor fi detaliate la alte discipline şi constituie fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui act  medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup etc.

Curs

Se folosesc urmatoarele metode combinate: prelegerea, dezbaterea

Lucrari practice

Se folosesc urmatoarele metode combinate: aplicaţii practice

Studiu individual

Înaintea fiecărui curs şi a fiecărei lucrari practice

 

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Ultima săptamână a semestrului

Asistentul universitar

Cronologic, 3 teme/zi

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore/saptamana/cadru didactic

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Saptamanal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore/săptamana

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Saptămânal

Toate cadrele didactice

Tema din saptamana respectiva

 

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

Scris, grilă şi examen oral

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

-

-

X

50%

Lucrări practice

X

X

X

25%

Examen

 

 

X

 

Verificările periodice

 

-

-

20%

Prezenţa la curs

 

 

 

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Prima zi de joi a fiecarei luni: ora 1800

Laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie

Toate cadrele didactice