Admitere 2020 - Cont propriu valutar (Studenti straini/ Medicina in limba romana)

 IMPORTANT!!!!

 

Se va realiza o nouă sesiune de admitere pentru programul de studii Medicină în Limba Română pentru completarea locurilor, dupa cum urmează:


 • 24-31 August - trimiterea dosarului prin e-mail la adresa   ro.admission@umfcv.ro;
 • 31 August -ultima zi de primire a dosarelor online;
 • 1 Septembrie- publicarea rezultatelor; 
 • 1-7 Septembrie- confirmarea de către candidat a locului și trimiterea dosarului prin poșta. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE ADMITERE STRĂINI

 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII A CETĂȚENILOR DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE, PRECUM ȘI CETĂȚENI DIN STATE TERȚE,  ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITE DE UMF CRAIOVA

 

Anul universitar 2020 - 2021

            În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Ordinul  MEN Nr. 3473/2017 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017 – 2018, a OMEC nr. 4151 din 24.04.2020 privind admiterea cetățenilor străini, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, aplică următoarea Metodologie pentru admiterea cetățenilor străini:

 

I. Norme de organizare

 

Pentru ciclul universitar de licență, admiterea se organizează, pe cont propriu valutar, la programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul fiecărei facultăţi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Programele de studii pentru cetățeni străini, în limba română, la care Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concurs de admitere sunt:

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
 • Asistență Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 de credite – durata studiilor 4 ani)
 • Radiologie şi Imagistică (reglementată general, 180 de credite –durata studiilor 3 ani)
 • Tehnică dentară (reglementată general, 180 de credite –durata studiilor 3 ani).

 

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț sau al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene, dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

 

Școlarizarea cetățenilor străini (din state terţe), la programele de studiu în limba română se realizează numai pe locuri cu taxă, pe cont propriu valutar. Concursul de admitere se realizează pe bază de dosar, dar Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoștințelor generale de anatomia şi fiziologia omului cu respectarea indicaţiilor Ministerului Sănătăţii privind constrângerile generate de contextul epidemiologic de la data organizării testării propriu zise.

 

Pentru cetățenii membrii ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene admiterea la studii universitare de licență, programele de studiu în limba română se realizează în aceleași condiții ca pentru cetățenii români.

 

Admiterea la studii universitare de licență se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

 

IICondiții de eligibilitate

 

Pot accede în sistemul național de învățământ superior din România persoanele din state terțe ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

a) au documente care atestă cetățenia statului de proveniență şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în lista Anexa 1 a OMEC nr. 4151 din 24.04.2020  de diplome acceptate;

c)  au atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română, cu durata de 1 an. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:

 

 • Care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin 4 ani de studii consecutivi în limba română într-o unitate școlară din sistemul național din România;
 • Care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

d) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.

 

III. Număr locuri repartizate pe programe de studiu pe cont propriu valutar în urma procesului de selecție

 

·         Medicină (limba română): 25 de locuri;

·         Medicină Dentară (limba română): 11 locuri

·         Farmacie (limba română): 5 locuri;

·        Asistență medicală generală: 2 locuri

·        Radiologie şi Imagistică: 3 locuri

·        Tehnică dentară: 2 locuri

 

IV. Calendarul de admitere

 

- 2 Iunie  2020 deschiderea perioadei de depunere a dosarelor;

- 31 Iulie  2020 (data intrării dosarului în UMF ) încheierea perioadei de depunere a dosarelor în format electronic;

- 07 August  2020 publicarea rezultatelor preselecţiei candidaţilor pe website-ul universităţii;

- 31 August 2020 confirmarea ocupării locului de către candidații declarați admiși;

Aceasta este data pănă la care dosarul cu documentele în original trebuie să ajungă la UMF Craiova;

Candidații care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi declarați respinși, iar locurile vor fi ocupate de candidați  în ordinea descrescătoare a punctajelor dosarelor de concurs;

- 2 – 9 Octombrie 2020: rezervarea locului de către candidaţii declaraţi admişi prin achitarea în avans a taxei de şcolarizare pentru o perioadă de cel puțin 9 luni aferentă programului de studiu pentru care au optat; cetățenii străini care au nevoie de viză de studii pentru a intra pe teritoriul Romaniei vor plăti taxa integrală aferentă anului universitar 2020-2021;

- 2 Noiembrie 2020: încheierea perioadei de înmatriculare.

 

V. Taxe de procesare dosar de concurs şi de şcolarizare

 

Taxa de procesare a dosarului de concurs a fost stabilită la 200 EURO.

Pentru candidaţii care deţin atestatul/adeverinţa de absolvire a anului pregătitor în România sau dețin diplomă de bacalaureat obţinută în România (absolvenţi ai unui liceu din România) taxa de procesare a dosarului de concurs este de 100 EURO.

 

Taxa de procesare a dosarului de concurs este nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

 

BANCA COMERCIALA ROMANA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Strada Oltet, Nr. 4, Craiova, Dolj, ROMANIA

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021 a fost stabilită la 5.000 EURO și poate suferi modificări în cursul anilor de studii.

Taxa de școlarizare trebuie plătită în avans pe o perioadă de cel puțin 9 luni.

 

VI. Înscrierea la concursul de admitere pentru cetățenii străini care nu au absolvit anul pregătitor de limba română

 

 

DOSARELE DE CANDIDATURĂ SE TRANSMIT INIŢIAL ÎN FORMAT ELECTRONIC, SCANATE, LA ADRESA

 

                                         ro.admission@umfcv.ro

 

FIECARE DOSAR CONTINE O LISTĂ A DOCUMENTELOR (OPIS), DOCUMENTELE SCANATE COLOR ŞI o declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale.

Serviciul Studenți Străini va verifica dosarele candidaților depuse on-line iar în cazul în care dosarul este complet, se va solicita transmiterea dosarelor în formă fizică, acestea se transmit direct către Registratura Universității, numai prin servicii poştale la adresa: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, Cod poştal 200349, Craiova, Dolj, România până la data de 31 aug 2020.

Universitatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește operativitatea serviciului postal ales de candidat.

 

 

Dosarele nu se depun personal.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 

1. Cererea de înscriere

2. Cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii pentru candidații țărilor non-europene în 2 exemplare, completată la toate rubricile

3. Chitanța – dovata achitării taxei de procesare a dosarului

4. Curriculum vitae (Europass)

5. Eseu motivațional de maxim 400 de cuvinte în care candidatul își va prezenta interesul personal și profesional cu privire la domeniul de studiu ales; eseul este obligatoriu și constituie un criteriu important de selecție. Editarea eseului se va realiza la computer, utilizând fontul Times New Roman de 12, spațiat la 1,5 rânduri și va fi obligatoriu datat și semnat de către candidat

6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, nivel minim B2, eliberat de o instituţie acreditată

7. Diploma de Bacalaureat (legalizată cu apostila de la Haga sau supralegalizate de către ministerele de externe din țările respective și de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) - copie şi 3 traduceri legalizate – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia).  

 

Verifica aici >> Lista diplomelor acceptate pentru înscrierea la studii

 

Important! Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2020, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată.

 

Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

 

1.    supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

2.    scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

8. Alte documente relevante pentru selecție (exemplu: certificat de voluntariat)

9. Foile matricole aferente studiilor efectuate – copie şi 3 traduceri legalizate pentru fiecare an de studii

10. Certificatul de naștere – copie şi 3 traduceri legalizate

11. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de Acceptare la Studii + cartea de identitatea in care sa fie specificat domiciliul din străinătate

12. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

13. 6 fotografii tip pașaport

14. Plic autoadresat cu numele şi adresa completă a candidatului

15Fișa de verificare semnată de către candidat care să cuprindă toate documentele din dosar

16. *** Doar pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţări non-europene sau pentru cetăţenii români care au şi altă cetăţenie - se va depune o declaraţie notarială în care se va specifica că au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova.

 17. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DE ASUMARE A RESPONSABILITĂȚII CANDIDATULUI CU PRIVIRE LA AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR DEPUSE, PRECUM ŞI A CORESPONDENȚEI DINTRE DOCUMENTELE SCANATE ŞI CELE ORIGINALE.

 

Toate documentele solicitate la punctele 1-17 sunt obligatorii!

 

Nu se mai primesc dosare sau completări de dosare după data de 31 iulie 2020!

 

Dosarele din care lipsesc documente solicitate de către universitate nu vor fi procesate fiind automat respinse!

 

 

VII. Continuarea studiilor la UMFCV după finalizarea anului pregătitor de limba română

 

În atenţia cetățenilor străini care au finalizat anul pregătitor pentru dobândirea cunoştinţelor necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie) în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din România agreate de Ministerul Educației şi Cercetării și doresc continuarea studiilor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

 

DOSARELE DE CANDIDATURĂ SE TRANSMIT INIŢIAL ÎN FORMAT ELECTRONIC, SCANATE, LA ADRESA

 

                              ro.admission@umfcv.ro

 

FIECARE DOSAR CONTINE O LISTĂ A DOCUMENTELOR (OPIS), DOCUMENTELE SCANATE COLOR ŞI o declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale.

Serviciul Studenți Străini va verifica dosarele candidaților depuse on-line iar în cazul în care dosarul este complet, se va solicita transmiterea dosarelor în formă fizică, acestea se transmit direct către Registratura Universității, numai prin servicii poştale la adresa: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, Cod poştal 200349, Craiova, Dolj, România până la data de 14 aug 2020.

Universitatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește operativitatea serviciului postal ales de candidat.

 

Dosarele nu se depun personal.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 

1. Cererea de înscriere 

2. Copie Scrisoare de Acceptare pentru anul pregătitor pentru studii medicale

3. Adeverinţă/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română pentru studii medicale

4. Chitanța – dovata achitării taxei de procesare a dosarului

5. Curriculum vitae (Europass)

6. Eseu motivațional de maxim 400 de cuvinte în care candidatul își va prezenta interesul personal și profesional cu privire la domeniul de studiu ales; eseul este obligatoriu și constituie un criteriu important de selecție. Editarea eseului se va realiza la computer, utilizând fontul Times New Roman de 12, spațiat la 1,5 rânduri și va fi obligatoriu datat și semnat de către candidat 

7. Diploma de Bacalaureat (legalizată cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) - copie şi 2 traduceri legalizate – care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia)

 

Verifica aici >> Lista diplomelor acceptate pentru înscrierea la studii

 

Important! Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2020, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diplomă. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată.

Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

 

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

1.    supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

2.    scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

8. Alte documente relevante pentru selecție (exemplu: certificat de voluntariat)

9. Foile matricole aferente studiilor efectuate – copie şi 2 traduceri legalizate pentru fiecare an de studiu

10. Certificatul de naștere – copie şi 2 traduceri legalizate;

11. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de Acceptare la Studii + cartea de identitatea in care sa fie specificat domiciliul din strainatate

12. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie

13. 4 fotografii tip pașaport

14. Plic autoadresat cu numele şi adresa completă a candidatului

15. Fișa de verificare semnată de către candidat care să cuprindă toate documentele din dosar

16. *** Doar pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţări non-europene sau pentru cetăţenii români care au şi altă cetăţenie - se va depune o declaraţie notarială în care se va specifica faptul că au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personală să studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova.

17. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE DE ASUMARE A RESPONSABILITĂȚII CANDIDATULUI CU PRIVIRE LA AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR DEPUSE, PRECUM ŞI A CORESPONDENȚEI DINTRE DOCUMENTELE SCANATE ŞI CELE ORIGINALE 

 

Toate documentele solicitate la punctele 1-17 sunt obligatorii!

 

Nu se mai primesc dosare sau completări de dosare după data de 31 iulie 2020!

 

Dosarele din care lipsesc documente solicitate de către universitate nu vor fi procesate fiind automat respinse!

 

VIII. Procesul de selecție

 

VIII.1. Analiza dosarelor de concurs se va realiza după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, 20 Iulie 2020, de către Comisia de admitere.

VIII.2. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat în tabelul de mai jos privind criteriile de selecție.

VIII.3. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoștințelor generale de anatomia şi fiziologia omului cu respectarea indicaţiilor Ministerului Sănătăţii privind constrângerile generate de contextul epidemiologic de la data organizării testării propriu zise.

 

 

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

OBSERVAŢII

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de către MEC pentru înscrierea la studii universitare de licență (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30p x Nota obținută/Nota maxima

 

Susținerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

5p x Nota obținută/Nota maximă, pentru fiecare probă;

 

Max 15 p

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

5 p

5 p

 

Max 10 p

Dovada unei activități extracurriculare:

-     activitate de voluntariat dovedita (Crucea Roșie, experiența profesională în domenii conexe medicinei, etc.)

 

5 p fiecare actiune

 

Maxim 10 p

Eseu motivațional

(max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4)

35 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

 

Comunicarea rezultatelor după analiza dosarelor de concurs se va face pe site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (www.umfcv.ro)

 

IX. Toți candidații declaraţi admişi după finalizarea procesului de selecţie trebuie să se prezinte la secretariatul universităţii cu actul de studiu (diploma de bacalaureat/adeverinţa  sau echivalentul acesteia) în original, cu apostilă de la Haga (pentru cetăţenii statelor semnatare ale convenţiei de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului), pentru înmatricularea definitivă.

 

Înmatricularea definitivă se va realiza numai după primirea scrisorii de acceptare/atestatului de recunoaştere de la Ministerul Educaţiei și Cercetării.

 

 

Contact:  ro.admission2020@umfcv.ro

 

Universitatea transmite MEC lista candidaților admiși conform machetei, împreună cu copiile dosarelor scanate în format electronic.

Universitatea pune la dispoziția MEC dosarele candidaților prin platforme sau alte mijloace online gestionate de universitate sau printr-un mijloc de stocare.

MEC transmite scrisorile de acceptare la studii instituțiilor de învățământ superior și după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic cât și electronic, scanate.