885

Echipa

 
  • doctorand Gheorghe Dorin Nicolae - membru proiect
  • Asistent universitar Boldeanu Mihail Virgil - membru proiect
  • Asistent universitar Popescu Dora-Maria - membru proiect
  • Sef lucrari dr. TIca Oana Sorina - membru proiect
  • Conf. univ. dr. Rauten Anne Marie - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Bogdan Maria - Director proiect