628

Echipa

 
  • Conf.Univ.dr. Popescu Mihai Raul - director proiect
  • S.L.Univ.dr Popescu Mihaela - membru
  • Prof.Univ.dr. Plesea Iancu Emil - membru
  • Conf.Univ.dr. Chirigiu Liviu - membru
  • Asist.Univ.dr Draguci Luminita - membru