15/94

Echipa

 
  • doctorand Chirigiu Larisa Marina Elisabeth - membru proiect
  • Asistent universitar Oancea Carmen Nicoleta - membru proiect
  • Asistent universitar Florescu Nicu Dan - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Sandu Raluca - membru proiect
  • Conf. univ. dr. Gabriela Rau - membru proiect
  • Sef lucrari dr. Barbulescu Lili Andreea - Director proiect