Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Transferuri 2017 - 2018

Transferuri 2017-2018

  TRANSFERURI LA PROGRAMELE DE STUDIU ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA DE LA INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DIN RomaNIA 

 

Perioada de depunerea a solicitărilor de transfer de la universităţi de pe teritoriul României către U.M.F. din Craiova este 01.09.2017 – 16.09.2017;

Solicitările de transfer se depun la decanatele facultăţilor numai în perioada sus-menţionată;

Solicitările trebuie sa cuprindă următoarele documente ataşate:

1. Cerere de transfer (care sa cuprindă şi datele de contact ale solicitantului -    avizată de        conducerea facultății și universității de unde vine studentul

2. Foaia matricolă, vizata de universitate

3. Programa analitică, vizata de universitate

4. Ordinul / Aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale privind înscrierea la studii (numai pentru cetăţenii străini)

Toate solicitările de transfer vor fi discutate în ultima şedinţă a Consiliului de Administratie al U.M.F. din Craiova din luna septembrie

 

Mențiuni:

 

            Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își rezervă dreptul de a aproba sau nu solicitările de transfer în funcție de: capacitatea de școlarizare, rezultatele anterioare la învățătură, programa analitică a studiilor efectuate, forma de finanțare.

Conducerea facultăţii va stabili, odată cu înmatricularea studentului, eventualele examene de diferenţă pe care acesta va trebui să le susţină în anul de studiu în care a fost înscris. 

 

 

TRANSFERURI LA PROGRAMELE DE STUDIU ALE UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA de la INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR DIN STRAINATATE 

 

I. CRITERII DE ELIGIBILITATE

 

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene, precum și cetățeni din statele terțe UE pot solicita transfer la programele de studiu UMFCV dacă:

- sunt integraliști (au promovat toate examenele prevăzute în planul de învățământ corespunzător fiecarui an de studiu pentru care se solicita echivalarea);

-  au documente care atestă cetăţenia statului de provenienţă;

- au acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă;

- şi-au depus dosarul pana la data de 28 iulie 2017.

 

II. LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE TRANSFER

 

1. Cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor din afara Uniunii Europene; 2 exemplare

   Cererea de eliberare a atestatului de recunoastere a studiilor pentru cetăţenii statelor dinUniunea Europena; 2 exemplare

2. Europass CV;

3. Scrisoare de intenție privind transferul;

4. Certificat competenţă lingvistică;

5. Scrisoare recomandare;

6. Alte documente* relevante

7. Actul de studii (diploma de Bacalaureat) - copie şi 3 traduceri legalizate – (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia);

8. Foile matricole (de la diploma de Bacalaureat)– copie şi 3 traduceri legalizate - (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului) aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaților care solicită echivalarea unor perioade de studii;

9.   Adeverinta eliberata de universitatea de la care vine cu perioada de studiu efectuata

10. Situatia universitara (notelor) pe ani de studiu

11. Programa analitica pentru fiecare disciplina studiata

12. Certificatul de naștere – copie şi 3 traduceri legalizate;

13. Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni pentru cetatenii statelor terte

14. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

15. 4 fotografii tip pașaport;

16. Declarație (numai de la cetățenii romani cu domiciliul în tari non europene) prin care doresc sa studieze la Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata de notar);

17. Declarație pe proprie răspundere de la cetățenii români care au şi alta cetățenie, că au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicina şi Farmacie din Craiova;

18. Plic autoadresat cu numele şi adresa completă a candidatului;

19. Fişă de verificare care să includă toate punctele de la 1 la 18 bifate, semnată de către candidat.

 

 

FOARTE IMPORTANT!

 

TOATE DOCUMENTELE SOLICITATE LA PUNCTELE 1-19 SUNT OBLIGATORII!

Dosarele de candidatura se transmit către Registratura Universității numai prin poştă.

Dosarele nu se depun personal.

Nu se mai primesc dosare sau completări de dosare

după data de 28 iulie 2017!

Dosarele din care lipsesc documentele obligatorii solicitate de universitate sunt automat respinse!

 

Dosarele trimise prin e-mail nu sunt acceptate!*