Serviciul Financiar Contabil

Şef Serviciu financiar Contabil

Ec. Sorina Gheorghe

 

 

 

Serviciul Financiar-contabil are in subordine doua birouri, conduse de un sef de serviciu

subordonat contabilului sef:

a) Biroul Financiar;

b) Biroul Contabilitate

 

Biroul Financiar are următoarele atribuții:

a) verificarea zilnica a extraselor de cont in lei si valuta pentru toate activitatile UMF

b) verificarea zilnica a raportului de casa;

c) intocmirea deconturilor pentru deplasari interne si externe, precum si documentatia bancara pentru drepturile ce revin din deplasari;

d) verificarea concordantei dintre referatele de necesitate si documentatia anexata;

e) intocmirea ordinelor de plata pentru achitarea datoriilor catre bugetul de stat, casele de asigurari de sanatate si directiile de munca si protectie sociala si verificarea concordantei acestor sume cu cele din recapitulatia statelor;

f) intocmirea ordinele de plata pentru achitarea datoriilor catre furnizori;

g) intocmirea CEC-urilor pentru ridicari de numerar din trezorerie (salarii, deplasari, avansuri).

 

 

Biroul Contabilitate are urmatoarele atributii:

a) contabilizarea cronologica si sistematica a tuturor documentelor contabile legate de intrarile si iesirile din patrimoniu pe gestiuni si surse de finantare;

b) efectuarea inventarierii la timp si contabilizarea diferentelor rezultate in urma inventarierii;

c) evidentierea sintetica si analitica a obiectivelor de investitii pe surse de finantare;

d) evidentierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe locuri de folosinta;

e) evidentierea debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finantare;

f) intocmirea de balante analitice a tuturor gestiunilor;

g) efectuarea punctajului lunar intre evidenta contabila si tehnico-operativa si corectarea neconcor-dantelor;

h) inregistrarea in evidenta contabila, sistematic si cronologic, a documentelor de intrare - iesire legate de activitatea camine - cantina;

i) inregistrarea extrasului de cont din finantare complementara (Subventii, Reparatii Capitale, Burse, Transport, Investitii) si a extrasului de cont pentru activitatea venituri proprii camine - cantina ;

j) asigurarea evidentei contabile a veniturilor si cheltuielilor pe fiecare camin in parte;

k) inregistrarea cheltuielilor salariale din sursa de finantare "Subventii";

l) intocmirea balantelor analitice pentru gestiunea de alimente ;

m) asigurarea punctajului lunar intre evidenta contabila si tehnico-operativa si corectarea neconcordantelor pentru gestiunea de alimente, respectiv materiale ale Serviciului Social;

n) asigurarea evidentei debitorilor, creditorilor, furnizorilor pe surse de finantare (Subventii, Venituri proprii camine- cantina).

o) inregistrarea tuturor veniturilor proprii ale UMF in baza documentelor justificative legal intocmite;

p) intocmirea si verificarea balantelor de verificare a conturilor sintetice si analitice;

r) reflectarea lunara a tuturor informatiilor financiar-contabile in balanta cumulata la nivel UMF.;

s) efectuarea si urmarirea executiei cheltuielilor pe surse de finantare, respectiv pe articole si alineate bugetare;

t) efectuarea si urmarirea executiei veniturilor pe surse de finantare si urmarirea incadrarii acestora in contractul institutional, si bugetele de venituri si cheltuieli;

u) intocmirea situatiei soldurilor de disponibilitati banesti si efectuarea punctajului cu trezoreria;