LEGATURI

Regulamentul Centrului de Educaţie Medicală UMFCV

 

 înapoi la pagina principală a CEM

 

 

             I.      STATUT ŞI ATRIBUŢII

 

 

 

1.1. Centrul de Educaţie Medicală (denumit în continuare CEM) este o structură distinctă a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, care funcţionează pe baza unui regulament adoptat de Consiliul de Administraţie al Universităţii.

1.2. Sediul CEM este în Clădirea Veche a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, str. Petru Rareş, nr. 2, Craiova 200349.

1.3. CEM dispune de o pagină web inclusă în cea a UMFCV, precum şi de o adresă de e-mail (consiliere@webmail.umfcv.ro).

1.4. CEM se ocupă de consilierea şi orientarea profesională a studenţilor, pregătirea continuă psihologică şi pedagogică a cadrelor didactice pentru profesia didactică, precum şi formarea acestora în domeniul instruirii asistate de calculator.

 

          II.      ORGANIZARE ŞI ACTIVITĂŢI

 

2.1. CEM are în structura sa trei departamente: Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CCOP), Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) şi Centrul pentru Învăţământ Asistat de Calculator (CIAC).

2.2. CEM este subordonat Prorectoratului cu managementul academic, învăţământ postuniversitar şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi este condus de un consiliu director format din coordonatorul CEM şi coordonatorii fiecărui departament.

2.3. Consiliul director al CEM are ca atribuţii:

-    stabilirea planului de activităţi pentru un an universitar;

-    elaborarea proiectelor;

-    monitorizarea tuturor documentelor care vizează activitatea CEM;

-    întocmirea raportului anual de activităţi pentru a fi prezentat Consiliului de Administraţie al UMFCV;

2.4. Consiliul director se întâlneşte trimestrial, în şedinţă ordinară, şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţă extraordinară.

2.5. Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională (CCOP) este condus de un coordonator, numit de consiliul director şi aprobat de Consiliul de Administraţie al UMFCV.

2.6. Activităţile CCOP:

- consiliere psihologică în scopul adaptării la mediul universitar, al rezolvării conflictelor, a unor situaţii de criză şi a problemelor individuale;

- consiliere educaţională individuală şi de grup, prin activităţi ce vizează managementul resurselor personale în ceea ce priveşte procesul educativ şi planificarile activităţilor de instruire;

- orientare profesională prin asistenţă psihologică şi pedagogică, testarea abilităţilor individului şi recomandarea domeniilor corespunzătoare profilului aptitudinal.

2.7. În cadrul CCOP pot activa psihologi, sociologi şi consilieri educaţionali, absolvenţi ai unei facultăţi de profil sau cu competenţe în acest domeniu.

2.8. CCOP are autonomie privind alegerea programelor şi a metodelor de consiliere psihologică.

2.9. Membrii CCOP se obligă să respecte toate normele care privesc atât codul etic şi standardele de calitate ale actului consilierii, cât şi standardele de competenţă implicate în procesul de consiliere şi orientare profesională.

2.10. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este condus de un coordonator, numit de consiliul director şi aprobat de Consiliul de Administraţie al UMFCV.

2.11. Activităţile DPPD:

- pregătirea pedagogică iniţială a cadrelor didactice tinere, prin cursuri şi workshopuri de introducere/formare în pedagogia medicală;

- reactualizarea informaţiilor din pedagogia medicală a cadrelor didactice de predare, prin cercuri pedagogice şi workshopuri.

2.12. Centrul pentru Învăţământ Asistat de Calculator (CIAC) este condus de un coordonator, numit de consiliul director şi aprobat de Consiliul de Administraţie al UMFCV.

2.13. Activităţile CIAC:

- formarea cadrelor didactice în domeniul învăţământului asistat de calculator, prin cursuri şi workshopuri;

- realizarea şi întreţinerea unui spaţiu virtual cu informaţiile necesare integrării învăţământului asistat de calculator în procesul didactic.

2.14.  CEM colaborează atât cu cadre didactice titulare ale UMFCV, precum şi cu formatori externi.

2.15.  CEM elaborează periodic materiale în sprijinul activităţilor prevăzute, precum şi semestrial un buletin informativ, destinat atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor UMFCV.

 

       III.      DISPOZIŢII FINALE

 

3.1. Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

3.2. Regulamentul CEM va fi făcut public prin pagina web a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

3.3. Prezentul regulament este aprobat în sedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova din data de 24.09.2012 şi în şedinţa Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova din data de 28.09.2012 şi intră în vigoare cu această dată.

 

înapoi la pagina principală a CEM