Proiecte CCOP

 

POSDRU 86/1.2/S/52422

INSERT - MANAGEMENTUL CORELĂRII SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PIAŢA MUNCII

 

http://joburi-absolventi.edu.ro/

 

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în calitate de partener al Ministerului Educaţiei Naţionale, Centrului Naţional de Pregătire în Statistică, Institutului Naţional de Cercetare Stiinţifică în Domeniul Muncii și Protecţiei Sociale și ÖSB Consulting GmbH din Austria, este participant la proiectul POSDRU 86/1.2/S/52422 MANAGEMENTUL CORELĂRII SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PIAŢA MUNCII, proiect bazat pe necesitatea îmbunătăţirii adaptării sistemului de învăţământ superior românesc la nevoile pieţei muncii aflate în permanentă schimbare.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea adaptării sistemului de învăţământ superior la nevoile pieţei muncii aflate în permanentă schimbare prin dezvoltarea, testarea, pilotarea și implementarea unor instrumente, proceduri, metodologii și mecanisme, în vederea interconectării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii.

 

Obiectivele specifice sunt:

 • Dezvoltarea, actualizarea și managementul de baze de date în vederea creării unei reţele de colectare de date calitative și cantitative, permanente si funcţionale, printr-o platformă de cooperare între învăţământul universitar și structuri relevante pentru piaţa muncii;
 • Realizarea de studii/analize/rapoarte de prognoză utile pentru gestiunea previzională a educaţiei universitare corelate cu dinamica pieţei muncii, în vederea (re)definirii programelor de studii și a unei mai bune corelări cu nevoile pieţei muncii și ale societăţii bazate pe cunoaștere.
 • Formarea personalului interesat în dezvoltarea, testarea/pilotarea și implementarea instrumentelor, procedurilor, metodologiilor și mecanismelor de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;
 • Elaborarea de instrumente, proceduri și metodologii ce vor îmbunătăţi și actualiza permanent cunostinţele și competenţele furnizate de către sistemul de educaţie universitară cu cerinţele pieţei muncii;
 • Promovarea unui nou instrument integrat de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, în vederea unei mai bune corelări a învăţământului superior cu piaţa muncii;


 

Valoarea adaugată a  proiectului constă în faptul că rezultatele sale vor dezvolta gradul de conștientizare a raportului dintre output-urile din sistemul educaţional și input-urile de pe piaţa muncii, iar beneficiile acestuia sunt reprezentate de:

 • Politici educaţionale coerente în ceea ce privește corelarea pregătirii studenţilor cu nevoile pieţei muncii;
 • Instrumente perfecţionate de urmărire a absolvenţilor inseraţi pe piaţa muncii și a unor date relevante necesare instituţiilor de învăţământ superior;
 • Baze de date pentru estimarea gradului de inserţie a absolvenţilor la diferite perioade de la finalizarea studiilor.
 • Crearea unui sistem integrat compus din: cadru metodologic de monitorizare a participării/frecventării învăţământului superior şi a inserţiei studenţilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii; cadru practic constând într-o aplicaţie web-based de tip portal de job-uri (http://joburi-absolventi.edu.ro) care va oferi posibilitatea interacţiunii studenţilor, absolvenţilor, companiilor şi cadrelor didactice punând la dispoziţie oportunităţi de integrare în piaţa muncii, dar și o bază de date unitară la nivelul celor 50 de universităţi participante în proiect; cadru de monitorizare şi evaluare care va genera rapoarte periodice la nivelul celor 50 de universităţi implicate în proiect și rapoarte la nivel naţional privind inserţia studenţilor/absolvenţilor pe piaţa muncii din România, precum şi prognoze ale cererii de forţă de muncă pe termen mediu şi lung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Coordonator din partea UMFCV: Asist. univ. dr. Mihail-Cristian Pîrlog

 

 

 

Click pe imagine pentru mai multe detalii:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Proiect Nr. 402/07.11.2012
COMPORTAMENTE CU RISC PENTRU SĂNĂTATE ÎN CORELAŢIE CU TRĂSĂTURILE PSIHOLOGICE ŞI DE PERSONALITATE LA TINERI
 


UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA, în calitate de partener al Institutul de Antropologie “Francis I. Rainer”, Academia Română, este participant la Proiectul Nr. 402/07.11.2012, COMPORTAMENTE CU RISC PENTRU SĂNĂTATE ÎN CORELAŢIE CU TRĂSĂTURILE PSIHOLOGICE ŞI DE PERSONALITATE LA TINERI, ce se va desfăşura în perioada 2013-2014.

Populația țintă a proiectului este reprezentată de tineri cu vârsta între 18-29 ani, iar obiectivul general de corelarea comportamentelor de risc pentru sănătate cu trăsăturile psihologice, de personalitate şi cu modelele de coeziune, flexibilitate din cadrul familiei.

Metoda de cercetare este constituită de anchetă pe bază de chestionar, iar baza de date în sistem informatizat va fi pusă la dispoziţia colectivului de cercetare pentru prelucrări statistice și  analize în vederea publicării de articole şi studii.

Colectiv de cercetare:

 • Asist. Univ. dr. Mihail Cristian Pîrlog, Universitatea De Medicină şi Farmacie Din Craiova
 • Asist. Univ. drd. Florina Nechita, Universitatea De Medicină şi Farmacie Din Craiova
 • Dr. Cornelia Rada, Academia Română, Institutul de Antropologie “Francis I. Rainer”
 • Drd. Suzana Turcu, Academia Română, Institutul de Antropologie “Francis I. Rainer”