LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Pedodontie

Fisa disciplinei anul V

FIŞA DISCIPLINEI

(Această fică corespunde modelului ARACIS)

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

MEDICINA DENTARĂ

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

Medicină Dentară

Denumirea disciplinei

PEDODONŢIE

Codul disciplinei

MD 5104

Anul de studiu

V

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Sem.

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

coordonate de cadrele didactice

Activităţi

studiu

individual

ore/săpt

 

Total ore

[săpt/sem]

Credite4)

C

S

L

Total

Sem I

Sem II

Total

 

6 credite

 

L

I

DS

DI

2

4

-

6

6

-

6

12/168

6×30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

BATAIOSU MARILENA

Instituţia

FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA CRAIOVA

Departamentul

2

Titlul ştiinţific

DOCTOR IN STIINTE MEDICALE

Gradul didactic

CONFERENŢIAR UNIVERSITAR

Încadrarea (norma de bază/asociat)

NORMA DE BAZA

Colaboratori

 

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

 

Obiective generale;

Să dobândească cunoştinţe teoretice şi practice cu privire la examenul clinic şi diagnosticul traumatismelor, anomaliilor dentare şi al afecţiunilor părţilor moi orale la pacientul copil.         

Să dobândească cunoştinţe teoretice şi practice cu privire la modalităţile de tratament al traumatismelor, anomaliilor dentare şi al afecţiunilor părţilor moi orale la pacientul copil.         

 

 

Obiective specifice; la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

 

- să stabilească un diagnostic şi să trateze un traumatism dentar şi dento-alveolar al dinţilor temporari şi permanenţi tineri.

- să stabilească un diagnostic de anomalie dentară (de volum, formă, număr, structură).

- să recunoască şi să descrie principalelor afecţiuni ale parodonţiului marginal la copii şi adolescenţi.

- furnizeze date cu privire la tehnicile utilizate în chirurgia, protetica şi ortodonţia interceptivă a practicii pedodontice.

- cunoască modalităţile de administrare şi posologia medicamentelor indicate în practica pedodontică;

 

 

 

 

 

 

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

V.1Cunoştinţe teoretice

La finalizarea cursului studentul va fi capabil să:

- descrie simptomatologia şi modalităţile de tratament în traumatismelor dentare din dentaţia temporară;

- descrie simptomatologia şi modalităţile de tratament în traumatismelor dentare din dentaţia permanentă;

- descrie etiopatogenia şi clinica anomaliilor de număr, de volum şi de formă;

- descrie etiopatogenia şi clinica displaziilor ereditare, displaziilor dobândite şi a discromiilor dentare,

- descrie formele clinice ale gingivitelor întâlnite în practica pedodontică;

- descrie formele clinice ale parodontitelor întâlnite în practica pedodontică;

- cunoască profilaxia şi tratamentul afecţiunilor parodontale cu particularităţi la copiişi adolescenţi;

- recunoască şi să descrie leziunile orale întâlnite în practica pedodontică;

- cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile şi tehnica extracţiei dinţilor temporari;

- cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile şi tehnica extracţiei dinţilor permanenţi la copii;

- descrie metodelor chirurgicale ajutătoare terapiei conservatoare;

- descrie modalităţile de restaurare a leziunilor coronare prin proteze unidentare la copii şi adolescenţi;

- cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile metodelor de tratament protetic al edentaţiilor în practica pedodontică;

- cunoască modalităţile de administrare şi posologia medicamentelor indicate în practica pedodontică;

- cunoască aspecte privind frecvenţa malocluziilor şi a obiceiurilor vicioase la copii;

- cunoască consecinţele pierderii precoce de pe arcade a molarului prim permanent.

 

V.2Abilităţi dobândite:

V.2.1. Abilităţi tehnice

La finalizarea cursului studentul trebuie să aibă următoarele abilităţi tehnice:

a. obţinerea informaţiilor clinice

-          să realizeze corect şi complet anamneza pacientului copil;

-          să aplice tehnicile de examinare extraorală şi intraorală a pacientului  şi să înregistreze în scris rezultatele;

-          să precizeze examenele paraclinice complementare necesare şi să le interpreteze.

b.stabilirea diagnosticului şi elaborarea planului de tratament

-          să realizeze un management eficient al informaţiei medicale;

-          să identifice aspectele semnificative ale examenului clinic al pacientului copil în stabilirea diagnosticului;

-          să elaboreze planul de tratament  în traumatismele dentare din dentaţia temporară;

-          să elaboreze planul de tratament în traumatismele dentare din dentaţia permanentă;

-          să elaboreze planul de tratament  în anomaliilor de număr, de volum şi de formă, displaziilor ereditare, displaziilor dobândite şi a discromiilor dentare;

-          să realizeze un plan de tratament în profilaxia şi tratamentul afecţiunilor parodontale cu particularităţi la copii şi adolescenţi;

-          să realizeze un plan de tratament protetic al edentaţiilor în practica pedodontică;

-          să elaboreze planul de tratament  al urgenţele la pacientul copil.

c. instituirea tratamentului

-          să explice pacientului şi eventual însoţitorului pacientului copil necesitatea instituirii tratamentului în diversele; afecţiuni orale întâlnite la copil şi adolescent (traumatisme, anomalii dentare, afecţiuni parodontale, urgenţe dentare);

-          să explice pacientului şi eventual însoţitorului pacientului copil principiile, etapele şi tehnicile de realizare a tratamentului  în diversele afecţiuni orale întâlnite la copil şi adolescent (traumatisme, anomalii dentare, afecţiuni parodontale, urgenţe dentare);

-          să respecte şi să execute corect toate etapele şi tehnicile tratamentului în diversele afecţiuni orale întâlnite la copil şi adolescent (traumatisme, anomalii dentare, afecţiuni parodontale, urgenţe dentare);

d.       să instituie un program de dispensarizare a pacientului copil şi de educaţie a acestuia în ceea ce priveşte alimentaţia şi igiena orală.

 

V.2.2. Abilităţi de comunicare.

La finalizarea cursului studentul trebuie să aibă următoarele abilităţi de comunicare

a. comportament profesional

-          să dovedească o atitudine profesională faţă de pacient şi echipa de lucru;

-          să coordoneze activitatea în cabinetul de medicină dentară prin colaborare cu asistenta;

-          să instituie şi să menţină un climat de lucru lipsit de pericole;

-          să cunoasă importanţa educaţiei medicale continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale fondate pe date ştiinţifice actuale.

b. compotament etic şi jurisprudenţă

-      să aplice principiile etice legate de practica medicală  dentară;

-      să respecte drepturile pacienţilor;

-      să recunoască semnele de abuz sau maltratare a pacienţilor şi să informeze instanţele legale competente;

-          să acorde prioritate acelor opţiuni de tratament care  răspund nevoilor individuale ale pacientului;

-          să respecte pacienţii şi colegii fără discriminare;

-          să respecte procedurile juridice, legale, administrative şi direcţiile de conduită în practica medicinei dentare.

c. capacitate de comunicare şi relaţionare

-          să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul medical;

-          să comunice cu pacientul şi cu aparţinătorii acestuia;

-          să identifice factorii sociologici şi culturali care provoacă o maladie dentară sau o disfuncţie;

-          să interrelaţioneze cu medicii altor specialităţi;

              -      să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stres.

 

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Curs 1 : Traumatismele dentare şi dento-alveolare în dentaţia temporară

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să

 - cunoască simptomatologia, semnele clinice şi radiologice ale traumatismelor dentare şi dento-alveolare în dentaţia temporară;

- descrie modalităţile de tratament în traumatismelor dentare din dentaţia temporară;

- descrie modalităţile de tratament în traumatismelor ţesuturilor de susţinere din dentaţia temporară.

2

Curs 2: Traumatismele dentare şi dento-alveolare în dentaţia permanentă                                                                                       

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

 - cunoască simptomatologia, semnele clinice şi radiologice ale traumatismelor dentare şi dento-alveolare în dentaţia permanentă;

- descrie modalităţile de tratament în traumatismelor dentare din dentaţia permanentă;

- descrie modalităţile de tratament în traumatismelor ţesuturilor de susţinere din dentaţia permanentă;

- descrie modalităţile de tratament ale sechelelor traumatismelor din dentaţia permanentă.

2

Curs 3: Anomaliile dentare de număr, volum, formă

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- descrie etiopatogenia şi clinica anomaliilor de număr;

- descrie etiopatogenia şi clinica anomaliilor de volum;

- descrie etiopatogenia şi clinica anomaliilor de formă;

2

Curs 4: Anomaliile dentare de structură

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- descrie etiopatogenia şi clinica displaziilor ereditare: amelogeneza imperfctă, dentinogeneza imperfectă, displaziile amelodentinare;

- descrie etiopatogenia şi clinica displaziilor dobândite;

- cunoască etiopatogenia şi clinica discromiilor dentare.

2

Curs 5: Afecţiunile parodonţiului marginal la copii şi adolescenţi

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- cunoască principalele clasificări ale afecţiunilor parodonţiului marginal la copii şi adolescenţi;

- descrie mecanismele etiopatogenice ale afecţiunilor parodonţiului marginal la copii şi adolescenţi;

- descrie formele clinice ale gingivitelor întâlnite în practica pedodontică;

- descrie formele clinice ale parodontitelor întâlnite în practica pedodontică;

- cunoască profilaxia şi tratamentul afecţiunilor parodontale cu particularităţi la copiişi adolescenţi.

2

Curs 6: Patologia orală la copii şi adolescenţi

 Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- descrie leziunile traumatice întâlnite în practica pedodontică;

- descrie leziunile orale prin agenţi chimici întâlnite la copii şi adolescenţi;

- descrie leziunile orale medicamentoase întâlnite în practica pedodontică;

- descrie leziunile pigmentate şi cele din anomaliile genetice întâlnite în practica pedodontică;

- descrie leziunile orale din infecţiile virale şi fungice întâlnite la copii şi adolescenţi;

2

Curs 7: Patologia orală la copii şi adolescenţi

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- descrie leziunile papilare întâlnite în practica pedodontică;

- descrie leziunile mezenchimale (pseudotumori) întâlnite în practica pedodontică;

- cunoască chisturile odontogene şi ale ţesuturilor moi întâlnite la copii şi adolescenţi;

- cunoască tumorile odontogene întâlnite la copii şi adolescenţi;

2

Curs 8: Procedee uzuale de chirurgie oro-dentară  la copii şi adolescenţi

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile extracţiei dinţilor temporari;

- descrie tehnica extracţiei dinţilor temporari;

- cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile extracţiei dinţilor permanenţi la copii;

- descrie tehnica extracţiei dinţilor permanenţi la copii;

cunoască indicaţiile, contraindicaţiile şi tehnica odontectomiei;

- descrie metodelor chirurgicale ajutătoare terapiei conservatoare;

- descrie tehnicile utilizate în chirurgia părţilor moi la copii.

2

Curs 9: Tratamentul protetic la copii şi adolescenţi

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- descrie modalităţile de restaurare a leziunilor coronare prin proteze unidentare la copii şi adolescenţi;

- cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile metodelor de tratament protetic al edentaţiilor în practica pedodontică;

- cunoască metodele de tratament al edentaţiilor prin restaurări protetice fixe la copii şi adolescenţi;

- cunoască metodele de tratament al edentaţiilor prin proteze parţiale mobilizabile la copii şi adolescenţi;

- descrie metodele de tratament al edentaţiilor totale în practica pedodontică.

2

Curs 10: Urgenţele în Pedodonţie

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- discute posibilităţile de diagnosticare a durerii la copii plecând de la istoricul acesteia şi examenul clinic al pacientului,

- să poată face un diagnostic diferenţial al diferitelor tipuri de durere întâlnite în practica pedodontică;

- cunoască urgenţele în dentaţia temporară;

- cunoască urgenţele în dentaţia permanentă.

2

Curs 11: Managementul anxietăţii şi durerii în Pedodonţie

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- cunoască diferitele modalităţi de management al anxietăţii la copii;

-  ştie să indice în funcţie de situaţia clinică, diferitele metode de management al durerii în practica pedodontică; 

- descrie tehnicile şi efectele secundare, accidentele şi complicaţiile anesteziei locale la copii,

- cunoască date despre sedarea conştientă şi căile de administrare în practica pedodontică.  

2

Curs 12: Medicaţia în Pedodonţie

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- fie capabil de a prescrie o medicaţie corespunzătoare în terapia pedodontică;

- cunoască modalităţile de administrare şi posologia medicamentelor indicate în practica pedodontică;

- descrie principiile de bază în administrarea analgezicelor şi antiinflamatoarelor la copii;

- descrie principiile de bază în administrarea antibioticelor şi antifungicelor la copii;

- descrie principiile de bază în administrarea sedativelor şi anxioliticelor la copii.

2

Curs 13: Terapia ortodontică interceptivă

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- cunoască aspecte privind frecvenţa malocluziilor şi a obiceiurilor vicioase la copii;

- descrie etapele de examinare a pacientului în vederea instituirii terapiei ortodontice interceptive,

- cunoască metodele de tratament interceptiv,

- descrie mijloacele de acţiune ale terapiei interceptive.

2

Curs 14: Patologia şi managementul molarului prim permanent

Obiective operaţionale:  la finalul cursului studentul trebuie să:

- cunoască importanţa molarului prim permanent în normalizarea relaţiilor ocluzale, dar mai ales în menţinerea unui echilibru al sistemului stomatognat;

- cunoască consecinţele pierderii precoce de pe arcade a molarului prim permanent;

- cunoască particularităţile terapeutice în patologia molarului de 6 ani.

 

2

VI.2  LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

Tematica

1. Examinarea pacientului, diagnosticul şi planul de tratament.

2. Analiza radiografiilor panoramice cu dentiţie mixtă.

3. Analiza modelelor de studiu  în dentiţia mixtă.

4. Extracţia dinţilor temporari. 

5. Menţinătoarele de spaţiu, analiză pe model sau pacient.

6. Urgenţe dentare în medicina dentară pediatrică.

7.  Managementul de urgenţă în traumatismele dentare.

 

Obiective operaţionale: studentul trebuie să:

-          stabilească un diagnostic şi un plan de tratament corect plecând de la alcătuirea corectă a unei foi de observaţie;

-          recunoască particularităţi morfologice şi anomaliile dentare la copii;

-          stabilească vârsta dentară a pacientului în urma analizei modelului de studiu şi a radiografiilor panoramice;

-          stabilească un diagnostic de urgenţă la pacientul copil;

-          aplice în practică etapele de tratament ale urgenţelor la pacientul copil;

-          aplice în practică manoperele de extracţie la pacientul copil;

-          aplice în practică tehnici de restaurare complexă a dinţilor temporari şi permanenţi tineri.

 

8 ore

12 ore

12 ore

8 ore

4 ore

8 ore

4 ore

 

 

VII. BIBLIOGRAFIE

Bibliografie minimală obligatorie

 

1.       Bătăiosu Marilena, Olteanu Mădălina, Maglaviceanu Camelia – Pedodonţie, curs, vol.I, Ed. Universitaria, Craiova, 2010.

2.       Bătăiosu Marilena, Olteanu Mădălina, Maglaviceanu Camelia – Pedodonţie, curs, vol.II, Ed. Universitaria, Craiova, 2016.

3.        Bratu Elisabeta, Glăvan Florica - Practica pedodontică. Ed. Orizonturi Universitare-Timişoara, 2005.

4.       Cameron A., Widmer R. - Handbook of pediatric dentistry. Ed. Mosby, 2003, 2nd edition.

5.       McDonald R.E., Avery D.R. - Dentistry for Child and Adolescent. Ed Mosby 2004, 8th edition.

6.        Răducanu A.M. - Pedodonţia pe înţelesul tuturor. Ghid practic pentru studenţi, tineri medici, părinţi şi copii. Ed. Cerma, 2008, pag.29-57

7.       Roberts G., Longhurst P. – Oral and dental trauma in children and adolescents. Oxford University Press, 1996.

 

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Susţinerea cursului se face prin predare şi prin interacţiunea cu studentul, urmărindu-se    menţinerea unui echilibru între nevoile impuse de subiectul abordat şi nevoile reale ale studentului

Prezentarea noţiunilor teoretice se face folosind imagini: scheme, desene, imagini, prezentate pe suport electronic.

Stagii clinice

Stagiile clinice cuprind o primă parte în care se face o reluare sintetică a elementelor teoretice, astfel încât să se asigure premizele lucrării practice. Stagiul se desfăşoară interactiv,  urmărindu-se cointeresarea studentului în rezolvarea unor probleme date.

Studiu individual

Tip de activitate

Nr. ore/sem.

1. Studiu după manual, suport de curs

12

2. Studiul bibliografiei minimale indicate

11

3. Documentare suplimentară în bibliotecă

2

4. Activitate de pregătire pentru stagiu clinic

11

5. Realizare de referate

2

6. Pregătire lucrări/teme de control

6

7. Pregătire prezentări orale

2

8. Pregătire examinare finală

40

9. Consultaţii

2

10. Documentare pe internet

2

 
IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Sălile de stagiu ale disciplinei de Pedodonţie

La sfârşitul semestrului, ultima săptămână de activitate didactică

Şeful disciplinei

În funcţie de tematica stagiilor clinice şi de orarul studenţilor

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Sălile de stagiu ale disciplinei de Pedodonţie

Săptămânal

2 ore

 

 

 

Şeful disciplinei

În raport cu solicitările studenţilor

Se urmăresc teme propuse la începutul fiecărui semestru.

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Sălile de stagiu ale disciplinei de Pedodonţie

Consultaţii la sfârşitul fiecărui capitol

Şeful disciplinei

În raport cu dificultatea temelor relevată de rezultatele evaluărilor

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

 

Testare scrisă la ½ semestrului (după cursul nr.7)

 

10%

Lucrarea scrisă este obligatorie, studentul trebuie să obţină cel puţin nota cinci

 

Lucrări practice

 

 

 

 

Examen

 

 

Oral (Proba practică -40%, Proba teoretică-50%) 

90%

Verificare

 

 

 

 

 

XI. PROGRAME DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

A doua zi de marţi din fiecare lună a semestrului - orele 12-14

Clinica de Pedodonţie

Conf. Univ. Dr. Marilena Bătăiosu

XII DATE SUPLIMENTARE DESPRE DISCIPLINĂ

Discipline similare

Odontologie, endodonţie, ortodonţie, protetică, chirurgie, parodontologie, patologie orală .

 

Baza materială

Curs – sala 310, Clădirea veche, Extensie

Stagii clinice – sala 001, respectiv 003, Cădirea nouă

 

                     

 

 

 

Data avizării în departament:

                                                                                               

Director de departament,

NUME PRENUME

Coordonator program de studii,

NUME PRENUME

Titular disciplină,

 NUME PRENUME

Prof.Univ.Dr. Mihaela Ţuculina

Prof. univ. dr. Mercuţ Veronica

Decan FMD

Conf. Univ. Dr. Marilena Bătăiosu

 

 

 

Notă:

1)         Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).

2)         Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

-         pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară);

-         pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată).

3)         Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DFac (disciplină facultativă).

4)         Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).

5)         Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.