LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Limbi moderne

Programa engleza

Facultatea de Medicină

Catedra: 15

Disciplina: Limba Engleza

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea

de Medicină şi Farmacie din Craiova

Facultatea

de Medicină

Specializarea

Medicină Generală

I. Denumire disciplină

Limba Engleza

Categoria: DF

II. Structură disciplină (ore/săptămână)

Semestrul

Curs

Lucrări practice

Stagii clinice

Seminar

Proiect

An I sem 1 sau 2


2

-

-

-

An II sem 1


2

-

-

-

An II sem 2


2

-

-

-


Obligatorie

Opţională

Facultativă

III. Statutul disciplinei

(se marchează cu X)

x
IV.

Şef disciplină:

Nume şi prenume:

Lector univ.dr. Rodica VELEA

Instituţia

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Catedră/Departament

nr. 15

Titlul ştiinţific

Doctor în Ştiinţe Filologice

Gradul didactic

Lector

Încadrarea (norma de bazăas/ociat)

Normă de Baza

V.

Obiective generale:

Acest curs este creat si pentru studentii incepatori si pentru cei avansati cae doresc sa-si dezvolte si sa- si extinda cunostintele lor de limba engleza in domeniul limbii engleze cu specific medical.

Cursul oferă noţiuni de limba engleza generala precum si notiuni de limba engleza medicala

Cursul dezvoltă si imbunatateste capacitatile de fluenta vorbirii, scriere, citire, pronuntie corecta ascultare, largire a vocabularului prin invatarea vocabularului de specialitate si le integreaza in comunicarea cu specific medical pentru studentii cu profil medical. De asemenea, asigură o reluare a cunostintelor de morfologie si sintaxa a limbii, integrate in limbajul de specialitate medical.

Noţiunile însuşite vor constitui o bază pentru orice act de vorbire din domeniul medical in limba engleza.

Cursul urmăreşte predarea structurilor gramaticale de bază ale limbii engleze şi a vocabularului necesar pentru comunicarea generală.

Partea referitoare la noțiunile de vocabular presupune:

- Asimilarea termenilor de bază prin texe structurate corespunzător;

- Inițierea și manipularea/oganizarea întâlnirilor – discuții: rezumarea și prezentarea principalelor probleme ale unui caz;

- Prezentarea și susținerea unor opinii – discuții: exprimarea acordului și a dezacordului;

- Echilibrrea avantajeor și a dezavantajelor – discuții : susșinerea unor opinii printr-o serie de cosecințe;

- Elaborarea unor sugestii și recomandări – discuții : sugestii intens pozitive/negative;

- Prezentarea alternativelor – discuții: justificarea alegerilor-alternativelor

- Acceptarea și refuzarea unor idei și propueri-moduri politicoase, oficiale și standard;

- Elaborarea argumentelor, oferirea unor motive, prezentarea unor consecințe, atenționarea în privința unor consecințe;

- Rezumare și concluzii - moduri de abordare în cazul întreruperilor/abaterilor/digresiunilor;

- Rezumarea punctelor principale, încheierea unei întâlniri;

- Verificarea și discutare unor informații;

- Oferirea unor informații generale, a unor instrucțiuni;

Cursul e constituit din 2 părţi componente, o parte pentru fiecare din primii 2 ani de studiu în cadrul facultăţilor din Universitatea de Medicina Si Farmacie. Cursul se desfăşoară începând cu nivelul prim-începător, se continuă cu nivelul intermediar, finalizându-se cu nivelul avansat.

Un obiectiv central îl constituie asimilarea de către studenţi a unor termeni tehnico-ştiinţifici care să le permită consultarea bibliografiei în domeniul respectiv, precum şi redactarea unor lucrări în limba engleză.

Având în vedere faptul că studenţii au posibilitatea de a studia în străinătate în cadrul unor programe de tip “ Socrates, Erasmus”, cursul practic îşi propune să formeze şi să dezvolte capacitatea studenţilor de a comunica în limba engleză. Textele au fost selecţionate din cărţi şi reviste de specilitate în vederea introducerii gradate a termenilor tehnico-ştiinţifici, urmărindu-se în acelaşi timp reactualizarea şi imbogăţirea noţiunilor de limba engleză generală însuşite anterior.

Cursul asigura un echilibru între engleza vorbită (activităţi comunicative aferente) şi conţinutul gramatical, între vocabularul activ şi pasiv, îmbunătăţirea sistematică a celor 4 abilităţi comunicative: vorbire, ascultare(înţelegere), citire şi scriere

Discipline cu care se corelează: Anatomie, Biologie celulară, Biochimie, Biofizică, Fiziopatologie, Informatica Biostatistica

VI.4. Seminar
VI.5. Proiect (dacă este cazul)
VII. Bibliografie

1. Bardi, Mirela, Măgureanu, Tania (project coordinator) – Prosper with English, English for Medicine and Pharmacy, Cavaliotti Publishing House, The British Council, Bucuresti, 1999

2. Dănilă, Viorica – Engleza pentru medici, Ed. Medicala, Bucuresti, 1993 (editia a II-a)

 1. Dobrovici, Viorica, Bostacă, Ioan – English in Medicine, Ed. Polirom, Bucuresti, 1999

4. Velea, Rodica – English for Medical Professionals, Ed Sitech , Craiova, 2007

 1. Badea, Oana – Test your medical English, Ed. Universitaria, Craiova, 2007
 2. Stefanescu Ilinca, Oana Iuliana – Easy go with medical English, Ed. Medicala Universitara, Craiova, 2004
 3. Radulescu, Anca Marina –Medical English exercises, Ed. Aius, Craiova, 2008
 4. Iancau M., Fiziologia tractului digestiv, Ed. Med. Univ. Craiova, 2006
 5. Gusti S., D.Badea, I. Iancu, V. Sfredel, Fiziologia aparatului cardio-vascular, 2003
 6. Gusti S., D. Badea, A. Gusti, Fiziologia plasmei, aparatului renal şi a echilibrului acido-bazic, Ed. Medicală Universitară, Craiova, 2002
 7. Gusti S., Iancau M., Gusti A., Fiziologia aparatului digestiv, Ed. Sitech, Craiova, 2000

 1. Gusti S., Iancau M., D.Badea , I. Iancu, V.Sfredel, Manual de Explorari hematologice Ed.Sitech Craiova 1999
 2. Guyton A.C. , Fiziologie, editia a V-a, Editura Amaltea, 1997
 3. Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology, Harcourt International Edition, editia a X-a, 2000
 4. Guyton and Hall, Textbook of Medical Physiology, Harcourt International Edition, editia a XI-a, 2005


VIII.


Competenţe


Competenţe cognitive

- întelegerea unui text medical;

- dezvoltarea capacităţii de a performa în formularea clara in exprimarea orala si scrisa;

-stapanirea unei pronuntii corecte,

- abilitatea de a comunica independent oral si scris in relatia cu societatea si in special in domeniul medical.

-luarea de notite in limba engleza

-realizarea unui rezumat al unui articol medical, al unei discutii, al unei prezentari

-intelegerea mai multor tipuri de pronuntii, imbunatatirea fluentei in vorbire

Competenţe tehnice sau profesionale

- indeplinirea cerintelor stabilite in cadrul programei cursului practic;

- realizarea de eseuri , rezumate si sondaje pe teme medicale ;

- efectuarea unor prezentari in limba engleza independente pe teme prestabilite si sustinerea lor in cadrul colectivului ;

- intelegerea si efectuarea testelor de evaluare periodice ;

- efectuarea şi interpretarea testelor de limba engleza europene

Competenţe afectiv-valorice

- capacitatea de a inţelege importanţa acordarii timpului necesar pregatirii profesionale si de a avea o atitudine corecta fata de necesitatea performantei in munca pe care o presteaza.

- abilitatea de a cauta şi de a-şi insusii noţiunile noi in domeniu.

- insusirea noţiunilor de munca in grup, colaborare inter- si intra-disciplinara.

-importanta insusirii corecte a limbii engleze si a limbajului englez medical

- importanta factorului uman in munca pe care o presteaza

IX.

Forme de activitate

Metode didactice folosite în procesul de predare - învăţare

Curs

expuneri tematice; expuneri pe teme de sinteză şi integrare; curs interactiv; verificarea fixării cunoştinţelor prin metode de tip feed-back;

Lucrări practice

traduceri, redactari de articole, rezumate si eseuri cu tematica medicala, diferite exercitii de tipul: pair work, group work, role-play, drills, multiple-choice exercises demonstraţie şi efectuare propriu-zisă a lucrărilor practice

Stagii clinice


ProiectX.

Programe de recuperare

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3 absenţe /semestru

laboratoarele disciplinei de limba engleza

săptămânal şi ultima săptămână semestrială

cadrele didactice responsabile cu lucrările practice

conform programei analitice semestriale,

afişată la fiecare început de semestru

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

2 ore /săptămână / cadru didactic

2 ore /săptămână / cadru didactic

laboratoarele disciplinei de limba engleza

laboratoarele disciplinei de limba engleza

săptămânal

săptămânal

cadrele didactice responsabile cu lucrările practice şi cursuri

cadrele didactice responsabile

conform programei analitice semestriale,

afişată la fiecare început de semestru

conform temelor de cercetare ale disciplinei

Program pentru studenţii slab pregătiţi

2 ore /săptămână / cadru didactic

laboratoarele disciplinei de limba engleza

săptămânal

cadrele didactice responsabile cu cursurile practice

conform situaţiei individuale a studenţilor


XI.

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală


Formativă

Periodică

Sumativă


Curs

oral

scris

scris

10%

Lucrări practice

oral + aplicaţie practică

scris, test

scris+aplicaţie practică

15%

Stagii clinice

Seminar

Proiect

Examen

Colocviu

Verificarescris + aplicaţie practică

75%


XII.

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

lunar, ultima zi de vineri, orele 11-13

laboratoarele disciplinei de limba engleza

Şef de Disciplină

Data: 20.02.2009

Titular curs

Lect. univ. Dr. Rodica Velea

Anul I Semestrul I si II

Conţinutul lucrării practice:

Săptă-mâna

Titlu

Activităţi

Gramatică

Funcţii ale textului

Exerciţii

Număr de ore afectat

1

2

Sleep and Dreams

Lectura şi

înţelegerea textului

Discutie liberă

Substantivul

Pluralul substantivelor

Genitivul

Structura unui text ştiinţific

Întrebări legate de conţinutul textului

gap filling

idei principale

sinonime

4

3

Sleep

Lectura

Conversatie

Ascultare

Redactare

Adjectivul

Gradele de comparaţie ale sale

Structuri complexe ale limbii engleze

Rezumarea unui text

Exerciţii cu structurile studiate/ pe bază de text la text

2

4

5

The Human Body

Lectura si

întelegerea textului

Conversatie

Discuţie liberă

Articolul

-hotărât

-nehotărât

-zero

Conţinut nu lingvistic

descrieri

Exerciţii cu articolul / referitoare la text

4

6

7

The

Cardio-vascular System

Brainstorming

Lectura si

întelegerea textului

Conversatie

Discuţie liberă

Prezent simplu

Reactualizarea unor

cunoştinţe anterioare de limbă engleză

Activităţi pre-lectură

Idei principale

Exerciţii cu prezentul simplu

4

8

9

Headaches

Ascultare Conversatie

Redactare

Lectura si

întelegerea textului

Prezent continuu

Structuri complexe ale limbii engleze

Rezumarea unui text

Exerciţii cu prezentul continuu

gap filling

Discuţie liberă

4

10

11

CPR

Brainstorming

Lectura si

întelegerea textului

Discuţie liberă

Past tense simple

Pair work

Group work

Exerciţii pe bază de text /Past tense simple

sinonime

antonime

Definirea unor noţiuni de bază

4

12

13

Nutrition

Lectura si

întelegerea textului

redactare

conversaţie

Past tense continuous

Rezumarea unui text

Extragerea ideilor principale

Exerciţii de vocabular

Exerciţii cu Past tense continuous

4

14

Recapitulare

Ascultare Conversatie

Redactare

Lectura si

întelegerea textului

EvaluareExerciţii tip grilă

gap filling

reformulare

rezumare text, etc.

2

15

16

Connections/ Choosing a Medical School

Discuţie monitorizată

Lectura si

întelegerea textului

Ascultare

Present Perfect Simple

Obţinerea de noi informaţii

Redactarea unei scrisori

Exerciţii cu Present Perfect simple

exerciţii de redactare

discuţie liberă

4

17

18

Medical Hierarchies and Specialities

Lectura si

întelegerea textului

Ascultare

Redactare

Present Perfect

Continuous

Moduri de adresare

Probleme de pronunţie

Pair work, Group work

Exerciţii cu Present Perfect continuous

4

S19

S20

Communication Skills in Medicine

Ascultare Conversatie

Redactare

Lectura

Past Perfect Simple

Teme pentru redactare unor eseuri

Întrebări şi răspunsuri

Group work

Redactarea unui dialog

Lectură intensivă

4

21

22

Talking to Patients

Ascultare Conversatie

Redactare

Lectura

Past Perfect Continuous

Topica întrebărilor

Limbaj funcţional: descrierea şi examinarea unui pacient

Group work

Redactarea unui dialog

Completarea fişei personale a pacientului

4

23

Breaking Bad News

Ascultare Conversatie

Redactare

Lectura

Future Tense Simple

Luarea notiţelor în timpul cursurilor

Redactarea unei scrisori Completarea fişei personale a pacientului

Discuţii în grup

Exerciţii cu Future Tense Simple

2

24

25

Vitamins, Minerals and Natural Nutrients

Ascultare Conversatie

Redactare

Lectura

Future Tense Continuous

Introducere vocabular nou

Solicitarea concluziilor

Exprimarea acordului/dezacordului

discuţii în grup

formularea unor întrebări

Completarea unei diagrama

Exerciţii cu Future Tense Continuous

4

26

27

Euthanasia

Discuţie monitorizată

Conversatie

Lectura

Pronumele personal.

Pronumele şi adjectivul posesiv

Pronumele şi adjectivul demonstrativ

Introducere vocabular nou

Exerciţii cu pronumele şi adjectivele studiate

4

28

Recapitulare
Exerciţii de tip grilă:

multiple choice

gap filling

reformulate

text summarizing, etc.

2

Anul II Semestrul I si II

Conţinutul lucrării practice:

Săpt

Numele lectiei

Activităţi

Gramatică

Funcţii ale textului

Exerciţii

Numărul de ore afectat

S1, S2

Blood

Lectura

Redactare

Conversatie

Present Conditional

Structurarea unui text stiintific; folosire contextuala a limbajului

Comprehension questions; gap filling; idei principale;

sinonimie; word-forms; formularea de predictii

4 ore

S3

S4

Laser Surgery

Lectura

Redactare

Conversatie

Ascultare

Propozitiile Conditionale

Derivarea; alcatuirea unei liste; redactarea de intrebari in vederea discutiei.

Exercitii cu propozitiile conditionale; Detectarea de afirmatii adevarate /false , etc

4 ore

S5

S6

Ways with Medical Words

Lectura

Conversatie

Ascultare

Redactare

Concordanta timpurilor la modul indicativ.

Introducerea vocabularului de specialitate, dezvoltarea vocabularului de specialitate

Exercitii cu concordanţă; discutie libera, multiple choice, completarea unui tabel.

4 ore

S7

S8

A Kaleidoscope

Lectura si

Intelegere a textului

Discutie libera

Numeralul cardinal/ Numeralul ordinal

Solicitarea de cunostinte de specialitate; a terminologiei acumulate pe parcurs

Activitati preliminarii citirii textului; rezumare a ideilor; exercitii gramaticale; identificarea sursei unor fragmente, etc

4 ore

S9

S10

The First Use of Anaesthetic

Lectura

Ascultare

Intelegere

Discutie

Pronumele reflexiv; Adverbul: gradele de comparatie; topica în propoziţie

Exersarea structurilor gramaticale complexe, exersarea abilitatilor de a rezuma un text.

Exercitii cu partile de vorbire studiate gap filling; discutie libera; rezumarea textului

4 ore

S11

S12

The Lancet

Brainstorming

Lectura si intelegere a textului

Prepoziţia

Lucru in echipa; structuri complexe de limba;

Exercitii cu prepozitii Exercitii pe baza textului; sinonime; antonime; definrea unor concepte.

4 ore

S13

S14

Feelings

Lectura si intelegere a textului

Redactare

Discutie

Relatori

Rezumare a textului; extragerea ideilor principale; alcatuirea si completarea unui tabel

Exercitii cu fraze complexe; exercitii de vocabular; exercitii de redactare a unui text complex

4 ore

S15

Recapitulare

Lectura

Scriere

Discuţie

EvaluareExercitii gramaticale punandu-se accentul pe partile de vorbire si structurile studiate in semestrul anterior

2 ore

S16

S17

Smoking

Discutie dirijata

Lectura si inţelegerea textului

Redactare

Concordanta timpurilor in subordonata circumstantiala temporala

Receptarea de informatii noi; redactarea unei adrese oficiale; formularea de opinii personale

Exercitii cu problema de gramatica studiata; exercitii de redactare; discutie libera

4 ore

S18

S19

Risks for Breast Cancer

Discutie

Redactare

Lectura si intelegerea textului

Verbele modale: can/could, may/might, must/to have to

Prezentare; Formule de adresare; pronuntie; planificarea unui discurs

Discutii pe grupuri de lucru;

Exercitii cu timpul studiat; alcatuirea unei statistici si prezentarea de concluzii

4 ore

S20

S21

Controversial Topics in Medicine

Discutie

Ascultare

Redactare

Lectura

Verbele modale: should, would, ougt to, need, to be to

Redactare a unui text pe o tema data; Exprimarea opiniei; exprimarea acordului/dezacordului

Discutie pe grupuri de lucru; Redactarea unui dialog; lectura intensiva; luarea de notite

4 ore

S22

S23

Surgery

Discutie

Ascultare

Redactare unui text

Lectura

Diateza Pasiva

Vocabular specific temei; folosirea contextuala a expresiilor; reformulare

Discutii pe grupuri de lucru; completarea unei fise medicale; ascultarea si intelegerea unui text; reformularea unei fraze;

4 ore

S24

S25

Abstracts of Scientific Papers

Discutie

Ascultare

Redactare

Lectura

Derivarea si compunerea cuvintelor in Limba Engleza

Luarea de notite in timpul discursului; redactarea unui rezumat; prezentarea formala

Ascultare in scopul preluarii de informtii specifice; discutii de grup; argumentare; alcatuirea unui text stiintific

4 ore

S26

S27

Immunological Aspects of Ovarian Function: Role of Cytokines

Lectura

Redactare


Vocabular specific; implicarea audientei in discurs; formulrea unei concluzii

Formularea acordului sau dezacordului; completarea unei diagrame; alcatuirea efectiva a unui rezumat pe o tema data, ca urmare a unui proiect efectuat acasa

4 ore

S28

Redactare CV,

Scrisoare de motivare

Recapitulare
Exercitii cu problemele de gramtica studiate pe parcursul anului; multiple choice; gap filling; reformulare; rezumarea unui text, etc.

2 ore