LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Chimie sanitara

Programa

 

 FIŞA  DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR

2014-2015

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

FARMACIE

1.3 Departamentul

FARMACIE I

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

FARMACIE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

CHIMIE SANITARĂ

2.2. Codul disciplinei      

FAR4104

2.3 Titularul activităţilor de curs

CHIRIGIU LIVIU

2.4 Titularul activităţilor de seminar

CHIRIGIU LIVIU

2.5.Gradul didactic          

Conferenţiar univ.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

IV

2.8. Semestrul

 

VII

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

 

2.10. Regimul disciplinei (obligativitate)3)

DI

 

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

A. SEMESTRUL VII

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

60

din care: 3.5 curs

30

3.6 seminar/laborator

30

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

5

Tutoriat

-

Examinări

5

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

5

3.7 Total ore studiu individual

30

3.8 Total ore pe semestru

90

3.9 Numărul de credite4)

3

4. PRECONDIŢII

4.1 de curriculum

Studenţii trebuie să aibă cunoştinţe de Biologie, Biochimie

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Purtarea obligatorie a halatului, pregătirea, prin studiu individual, a laboratorului.

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

 

CP1. Proiectarea, formularea, prepararea şi condiţionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a               altor produse pentru sănătate.

 

CP2 Consultanţa şi expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse           pentru sănătate.

 

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomie şi responsabilitate

  • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
  • cultivarea unei discipline a muncii efectuate corect şi la timp
  • recunoaşterea unei probleme atunci când se iveşte şi oferirea unor soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacţiune socială

         ·          să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

         ·          să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

         ·          să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

         ·          să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3 Dezvoltare personală şi profesională

         ·          să conştientizeze importanţa pregătirii pe parcursul semestrului pentru obţinerea rezultatelor bune si durabile

         ·          să conştientizeze importanţa căutării, documentării si cercetării proprii legate de temele discutate la curs şi laborator

  • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
  • să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei este de a acorda studenţilor din anul I suportul informaţional pentru:

- descrierea principalilor factori de mediu indispensabili vieţii (apă, aer, sol, alimente);

- identificarea metodelor fizice, chimice, biologice care servesc la analiza factorilor de mediu;

- dobândirea de atitudini, abilităţi şi cunoştinţe necesare determinărilor efectuate în chimia sanitară.

7.2 Obiectivele specifice

- identificarea principalelor caracteristici ale factorilor de mediu (apă, aer, sol, alimente);

- definirea principalelor caracteristici şi componente naturale ce caracterizează facorii de mediu;

- definirea principalilor constituenţi anormali (poluanţi) prezenţi în facorii de mediu;

- interpretarea rezultatelor obţinute din determinările efectuate cu ajutorul metodelor fizice, chimice, biologice care servesc la analiza factorilor de mediu;

- acumularea noţiunilor de chimie, fizică, microbiologie necesare pentru înţelegerea mecanismelor proceselor care au loc în mediu;

- înţelegerea importanţei realizării unor analize sensibile şi reproductibile şi a interpretării corecte a rezultatelor obţinute.

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Obiectul şi scopul studierii chimiei sanitare în învăţământul farmaceutic. Factorii etiologici ai sănătăţii omului. Interrelaţia stare de sănătate factori de mediu

1 oră

Aerul ca factor de mediu: importanţa pentru viaţă, compoziţia normală. Impurificarea aerului comunal: poluarea cu pulberi, dioxid de sulf, oxid de carbon, substanţe cu caracter oxidant, hidrocarburi. Poluarea radioactivă. Identificarea şi determinarea componenţilor normali ai aerului

5 ore

Apa ca factor de mediu: compoziţia chimică a apelor naturale, rolul apei în organism. Apa potabilă şi apele reziduale. Normele de potabilitate ale apei. Poluarea apei: surse şi tipuri de impurificări. Efectele poluării apei asupra organismului uman. Identificarea şi determinarea poluanţilor apei

6 ore

Solul ca factor de mediu: importanţa pentru viaţă, compoziţie chimică, impurificare

4 ore

Probleme de nutriţie: alimentaţia raţională a omului, raţii alimentare, necesarul caloric al organismului, coeficientul de utilizare digestivă a principiilor nutritive. Glucidele, lipidele, proteinele ca principii nutritive: surse de alimente, necesarul organismului în aceste principii. Sărurile minerale ca principii nutritive: surse alimentare, necesarul organismului în aceste principii. Vitaminele ca principii nutritive: surse alimentare, necesarul organismului în aceste principii. Laptele şi derivatele din lapte: compoziţia chimică, valoarea nutritivă, alterare, contaminare. Carnea şi preparatele din carne: compoziţia chimică, valoare nutritivă, alterare, contaminare. Cerealele şi produsele derivate din cereale: compoziţie chimică, valoare nutritivă, contaminare. Grăsimi alimentare: compoziţie chimică, valoare nutritivă, procese de alterare şi contaminare. Oul: compoziţie chimică, valoare nutritivă, procese de alterare şi contaminare. Legumele şi fructele: compoziţie chimică, valoare nutritivă. Alcalozi, substanţe tanante, coloranţi naturali şi sintetici.

12 ore

Bauturi alcoolice şi nealcoolice

2 ore

Aditivi alimentari.

2 ore

VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

Norme de protecţia municii şi P.S.I. în laboratorul de Chimie Sanitară.

2 ore

Analiza componenţilor normali din aer. Analiza chimico-sanitară a aerului. Determinarea unor componenţi normali şi a unor poluanţi din aer.

6 ore

Analiza chimico-sanitară a apei potabile, apelor de suprafaţă şi apelor reziduale. Determinarea unor indicatori de poluare a apei. Determinări legate de dezinfecţia apei.

4 ore

Analiza chimico-sanitară a solului.            

2 ore

Analiza fizico-chimică a factorilor nutritivi din alimente. Determinarea proteinelor, lipidelor, hidraţilor de carbon, sărurile minerale, umidităţii, cenuşii, vitaminelor. Analiza chimico-sanitară a laptelui şi derivaţilor din lapte: determinarea unor componenţi normali, evidenţierea alterării şi controlul pasteurizării. Analiza chimico-sanitară a cărnii şi preparatelor din carne: determinarea unor componenţi normali şi a unor amelioranţi. Evidenţierea alterării. Analiza chimico-sanitară a făinii, produselor de panificaţie: determinarea unor componenţi normali. Evidenţierea alterării. Analiza chimico-sanitară a grăsimilor alimentare. Evidenţierea alterării grăsimilor alimentare. Caracterizarea prin indici chimici. Analiza produselor alimentare dulci. Analiza zahărului, a mierii, a gemurilor, bomboanelor etc.

8 ore

Analiza băuturilor alcoolice distilate. Analiza alcoolului etilic. Analiza oţetului alimentar. Analiza băturilor alcoolice nedistilate. Analiza vinului şi a berii.

2 ore

Analiza legumelor şi fructelor. Analiza sării de bucătărie.   

2 ore

Recuperări

2 ore

Colocviu

2 ore

BIBLIOGRAFIE

Doina Ion, Rodica Falbock, Microbiologia şi Chimia Produselor Alimentare, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1989;

Ioan Berilă, Medicina Muncii, Reprografia Univeristăţii Craiova, 1993;

Denisa Mihele, Elena Bivol, Chimie Sanitară (Lucrări practice), U.M.F. Bucureşti, 1996;

Denisa Mihele, Chimie Sanitară, Excelsior-Multi Press, Bucureşti, 1998;

Cornel Becherescu, Agrochimie, Reprografia Universităţii Craiova, 1998;

Sergiu Mănescu, Manole Cucu, Ligia Diaconescu, Chimia Sanitară a Mediului, Vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994;

Sergiu Mănescu, Horia Dumitrescu, Zenovia Bărduţă, Chimia Sanitară a Mediului, Vol. II, Ed. Medicală, Bucureşti, 1982;

Constantin Pătroescu, Ion Gănescu, Analiza apelor, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1980.

R. Cucireanu, Chimie Sanitară - lucrări practice, Vol. 1+2, U.M.F. Iaşi 1997;

Maria Pârvu, Chimie Sanitară, Litografia I.M.F. Cluj-Napoca, 1984.

R. Cucireanu, Chimie Sanitară, Vol. 2, Iaşi, 1998;

B. Vlaicu, Igiena şi ecologia mediului, Timişoara, 1998;

B. Vlaicu, Igiena şi ecologia alimentară, Timişoara, 1998;

H. Dumuitrascu, Controlul fizico-chimic al alimentelor, 1997;

S. Radu. L. Chirigiu, C. Ioniţă, Chimie Sanitară, Analiza apelor, E.U.C., Craiova, 2004.

 

 

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

  • Cunoştinţele dobândite la disciplina chimie sanitară asigura însuşirea unor deprinderi corecte de lucru în domeniul chimiei, formarea spiritului de echipă şi a unui spirit critic de evaluare a metodelor de analiză şi a surselor de eroare.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse:

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi.

Prezentări power-point, proiectare diagrame, formule, filme si spoturi.

Lucrari practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi executarea analizelor de laborator.

Prezentarea şi interpretarea unor cazuri reale.

Studiu individual

Studiu bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Laboratorul de chimie saanitara

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Laboratorul de chimie sanitara

Marţi – 900-1000

 

Con. Univ. Dr. Chirigiu Liviu/

 

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Laboratorul de chimie sanitara

Marţi – 900-1000

Miercuri – 900-1000

Con. Univ. Dr. Chirigiu Liviu/

 

În funcţie de necesităţile studenţilor

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Oral

5 %

Lucrări practice

Oral

Aplicatie practica

Aplicatie practica

10 %

Examen

 

 

Scris

45 %

Verificările periodice

 

 

Scris

40 %

Prezenţa la curs

 

 

Bonificaţie

-

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Prima marti din lună, orele 1000 – 1100

Laboratorul de chimie analitica

Con. Univ. Dr. Chirigiu Liviu

Data avizării în departament:

                                                                                         

Director de departament,

   Conf. dr. Octavian Croitoru

 

Coordonator program de studii,

Prof. dr. Johny Neamţu

 

Titular disciplină,

        Conf  dr. Liviu Chirigiu