LEGATURI
NOUTATI

Cercul studentesc Galenus

18.02.2009
În laboratorul de Biologie îsi desfăsoară activitatea periodică cercul studentesc „Galenus”..

Biologie vegetala si animala

Programa

 FIŞA DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR

2014-2015

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

FARMACIE

1.3 Departamentul

FARMACIE I

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

FARMACIE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ

2.2. Codul disciplinei          

FAR1103

2.3 Titularul activităţilor de curs

Cornelia Bejenaru

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Cornelia Bejenaru

2.5.Gradul didactic              

Șef didactic

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

I

2.8. Semestrul

 

I

II

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DF

DF

2.10. Regimul disciplinei      (obligativitate)3)

DI

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

A. SEMESTRUL I

3.1 Număr de ore pe săptămână

6

din care: 3.2 curs

3

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

84

din care: 3.5 curs

42

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

40

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

24

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

40

Tutoriat

-

Examinări

10

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

10

3.7 Total ore studiu individual

124

3.8 Total ore pe semestru

208

3.9 Numărul de credite4)

8

B. SEMESTRUL II

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

30

Tutoriat

-

Examinări

10

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

10

3.7 Total ore studiu individual

100

3.8 Total ore pe semestru

156

3.9 Numărul de credite4)

6

 

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Biologie

4.2 de competenţe

-

 
5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea, prin studiu individual, a laboratorului

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

CP1. Proiectarea, formularea, prepararea şi condiţionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.

 

CP2. Consultanţa şi expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomie şi responsabilitate

   ·  dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;

         ·            să cunoască şi să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;

         ·            să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacţiune socială

           ·           să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

           ·           să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

           ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

           ·           să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3. Dezvoltare personală şi profesională

         ·      să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii;

      ·  să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·    să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;

         ·    să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul disciplinei este de a acorda studenților din anul I suportul informațional pentru a:

-       deprinderea noţiunilor şi cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea stucturii celulei vegetale și a diviziunii celulare;

-       deprinderea noţiunilor şi cunoştinţelor necesare pentru cunoașterea țesuturilor vegetale;

-       deprinderea noţiunilor şi cunoştinţelor necesare pentru cunoașterea organelor vegetative și reproducătoare ale plantelor;

-       cunoașterea produselor vegetale

 

 

7.2 Obiectivele specifice

- acumularea noţiunilor despre celula

vegetală, ţesuturile vegetale şi reproducerea

plantelor;

-  cunoasterea temeinică a morfologiei si anatomiei plantelor medicinale;

- dobândirea cunoştinţelor de fiziologie a plantelor.

 

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

SEMESTRUL I

 

1.Citologia: generalităţi privind morfologia şi alcătuirea celulei vegetale. Componenţi celulari vii şi nevii. Diviziunea celulară

9

2.Histologia: definiţie, generalităţi. Clasificarea ţesuturilor vegetale: ţesuturi meristematice (de origine), definitive (de apărare, fundamentale, conducătoare, mecanice, secretoare şi senzitive)

6

3.Organografia:

1. Rădăcina: morfologia şi tipurile morfologice de rădăcini; structura vârfului rădăcinii; structura primară şi secundară a rădăcinii.

2. Tulpina: morfologia şi tipurile morfologice de tulpini după modul de viaţă; structura primară şi secundară a tulpinii.

3. Frunza: morfologia şi tipurile de frunze, anatomia frunzei.

 

12

4.Reproducerea plantelor: Noţiuni generale asupra înmulţirii şi reproducerii. Înmulţirea vegetativă asexuată şi sexuată la plante.

Organizarea florii la Gymnospermae şi Angiospermae. Procesul de micro- şi macrosporogeneză la Angiospermae. Formule şi diagrame florale. Inflorescenţe. Polenizarea şi fecundaţia, formarea embrionului şi endospermului.

Sămânţa şi fructul la Angiospermae. Răspândirea fructelor şi seminţelor. Germinarea seminţelor

9

5.Fiziologia plantelor: Fotosinteza şi chimiosinteza. Pigmenţii clorofilieni şi rolul lor.

Fitohormonii şi importanţa lor în creştere şi dezvoltare.

Respiraţia şi transpiraţia la plante.

Produşii secundari ai metabolismului vegetal şi biogeneza lor

6

SEMESTRUL II

 

1.Consideraţii generale asupra unităţilor de clasificare a plantelor. Cunoaşterea nomenclaturii binare şi a denumirii produselor medicinale de provenienţă vegetală. Noţiunea de plante inferioare (Tallophyta) şi plante superioare (Cormophyta); importanţa cunoaşterii lor din punct de vedere medicinal

2

2.Tipul de organizare. Bacterii: bacterii Gram-negative; bacterii Gram-pozitive – generalităţi, clasificare

2

3.Tipul de organizare. Ciuperci – generalităţi. Ordinul Mucorales. Ordinul Saccharomycetales. Ordinul Eurotiales. Ordinul Clavicipitales. Ordinul Agaricales. Fungii imperfecţi

2

4.Tipul de organizare. Alge eucariote – generalităţi. Ordinul Laminariales. Ordinul Fucales. Ordinul Gigartinales. Alge verzi

2

5.Tipul de organizare: Cormofite. Phylum Pteridophyta – generalităţi. Ordinul Lycopodiales. Ordinul Equisetales. Ordinul Polypodiales.

2

6.Phylum Spermatophyta – generalităţi. Subfilum Pinophytina (Gymnospermae). Ordinul Ginkgoales, Ordinul Pinales. Ordinul Ephedrales

2

7.Subfilum Magnoliophytina (Angiospermae). Clasa Magnoliatae. Subclasa Magnoliidae: Ordinul Magnoliales. Ordinul Piperales. Ordinul Berberidales. Ordinul Aristolochiales. Ordinul Ranunculales. Ordinul Papaverales. Subclasa Hamamelidae: Ordinul Urticales. Ordinul Juglandales. Ordinul Fagales. Subclasa Caryophyllidae: Ordinul Polygonales

2

8.Subclasa Rosidae: Ordinul Saxifragales. Ordinul Rosales. Ordinul Fabales. Ordinul Myrtales. Ordinul Elaeagnales. Ordinul Celastrales. Ordinul Euphorbiales. Ordinul Rhamnales. Ordinul Sapindales. Ordinul Rutales. Ordinul Linales. Ordinul Polygalales. Ordinul Apiales

2

Subclasa Dilleniidae: Ordinul Paeoniales. Ordinul Theales. Ordinul Malvales. Ordinul Violales. Ordinul Cruciferales. Ordinul Salicales. Ordinul Cucurbitales. Ordinul Ericales. Ordinul Primulales

2

11.Clasa Liliatae. Subclasa Liliidae: Ordinul Dioscoreales. Ordinul Liliales. Ordinul Orchidales. Ordinul Bromeliales. Ordinul Zingiberales. Subclasa Arecidae: Ordinul Arecales. Ordinul Arales

2

12.Protozoare. Încrengăturile Sarcomastigophora, Ciliophora, Apicomplexa

2

13.Metazoare. Dezvoltarea ontogenetică a unui metazor. Metazoare diploblastice. Metazoare triploblastice:

protostomieni acelomaţi (Plathelminţi – Trematoda, Cestoda; Nemathelminţi – Nematoda); protostomieni

eucelomaţi

2

14.Deuterostomieni. Cordate. Încrengătura Vertebrata

2

BIBLIOGRAFIE

Ciocârlan, V., 1998, 1990, Flora ilustrată a României, I,II, Ed. Ceres, Bucureşti

Palade Madelena, Botanica farmaceutică, vol I, Ed. Tehnică, Bucuresti, 1997

Pârvu , C., 2000, Universul plantelor, Ed.III, Ed. Enciclopedică, Bucureşti

Tiţă I.: Botanică farmaceutică, ediţia a 2-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.

Tiţă I.: Biologie animală, Ed. SITECH, Craiova, 2007.

*** 1966-1976, Flora Republicii Socialiste România, XI-XIII, Edit. Acad. București

 

8.2     Lucrări practice (subiecte/teme)

 

SEMESTRUL I

 

 

1.Tehnica obţinerii preparatelor microscopice (aparatură, instrumentar, reactivi, modalităţi de secţionare a materialului vegetal). Studiul celulei vegetale ca sistem osmotic

3

2.Incluziuni ale sucului vacuolar: pigmenti antocianici și evidenţierea grăuncioarele de amidon

3

3.Substanțe ergastice: grăuncioare de aleuronă, inulină, cristale de oxalate de calciu. Evidențierea cromoplastelor, a cloroplastelor și a curenților citoplasmatici.

3

4.Histologie: Țesuturi de apărare primară: epiderma cu anexele sale: stomate

 și peri tectori, exoderma, endoderma.

Țesuturi de apărare secundară: suberul. Țesuturi fundamentale: parenchimul asimilator, parenchimul de depozitare.

3

5.Țesuturile mecanice: clorenchim, sclerenchim și sclereide. Țesuturi conducătoare: lemnoase și liberiene (traheide scalariforme şi areolate, tipuri de trahee). Tipuri de fascicule conducătoare

3

6.Țesuturi meristematice. Mitoza. Țesuturi secretoare (peri glandulari, celule secretoare, pungi şi canale secretoare, laticifere)

3

7.Morfologia externă a unei plantule de muştar alb, Evidenţierea zonei de absorbţie radiculară a apei și structura unui perișor absorbant. Structura primară a rădăcinii la dicotiledonate comparativ cu monocotiledonatele. Evidențierea structurii secundare a rădăcinii la dicotiledonate. Tipuri morfologice de rădăcini.

3

8.Morfologia tulpinei. Tipuri de muguri. Structura primară a tulpinii la ferigi.

3

9.Structura anatomică a tulpinei primare la Monocotyledonatae și structura secundară a tulpinei la Gymnospermae și Dicotyledonatae.

3

10.Morfologia și structura anatomică a frunzei.

3

11.Morfologia florii și tipuri de inflorescențe. Analiza florală

3

12.Morfologia fructului și tipuri de fructe.

3

13.Morfologia şi structura seminţei

3

14.Test practic de identificare a ţesuturilor în secţiuni transversale, longitudinal-radiare, longitudinal-tangenţiale şi superficiale. Recunoaşterea tipurilor de frunze, inflorescenţe şi fructe

3

 SEMESTRUL II

 

1.Încrengătura Bacteriophyta: Bacillus subtilis, Lactobacillus sp., Streptococcus  lactis. Încrengătura Chlorophyta: Pleurococcus vulgaris, Spirogyra sp., Cladophora glomerata. Încrengătura Mycophyta: Mucor mucedo, Saccharomyces cerevisiae, Penicillum sp., Claviceps purpurea

2

2.Încrengătura Lichenophyta: Cetraria islandica, Usnea barbata, Evernia prunastri, Xanthoria parietina, Lobaria pulmonaria. Încrengătura Pteridophyta: Lycopodium clavatum, L. annotinum, L. selago, Equisetum arvense, Dryopteris filix-mas, Phylitis scolopendrium. Utilizarea determinatorului de plante

2

3.Încrengătura Gymnospermatophyta: Fam. Pinaceae (Abietaceae): Abies alba, Picea abies, Pinus sylvestris. Fam. Cupressaceae: Juniperus communis, Thuja orientalis. Fam. Taxaceae: Taxus baccata. Fam. Ephedraceae: Ephedra distachya. Încrengătura Angiospermatophyta. Clasa Magnoliatae. Fam. Aristolochiaceae: Aristolochia clematitis, Asarum europaeum

2

4.Fam. Ranunculaceae: Helleborus odorus, H. purpurascens, Nigella sativa, Aconitum sp., Delphinium consolida, Clematis vitalba, Ranunculus sceleratus, Adonis vernalis. Fam. Berberidaceae: Berberis vulgaris. Fam. Papaveraceae: Papaver somniferum, P. rhoeas, Chelidonum majus. Fam. Fumariaceae: Fumaria officinalis, Corydalis cava

2

5.Fam. Moraceae: Morus alba, Ficus carica. Fam. Cannabaceae: Cannabis sativa, Humulus lupulus. Fam. Urticaceae: Urtica dioica, U. urens. Fam. Fagaceae: Fagus sylvatica, Quercus robur, Q. cerris. Fam. Betulaceae: Betula pendula, Corylus avellana, Alnus glutinosa. Fam. Juglandaceae: Juglans regia. Fam. Hydrangeaceae: Phyladelphus coronarius

2

6.Fam. Rosaceae: Rubus idaeus, R. caesius, Fragaria vesca, Rosa canina, Geum urbanum, Sanguisorba officinalis, Agrimonia eupatoria, Sorbus aucuparia, Crataegus sp., Prunus spinosa. Fam. Fabaceae: Sophora japonica, Glycyrrhiza glabra, Ononis spinosa, Trifolium pratense, T. repens, Robinia pseudoacacia. Fam. Lythraceae: Lythrum salicaria

2

7.Fam. Eleagnaceae: Hippophaë rhamnoides. Fam. Anacardiaceae: Cotinus coggygria. Fam. Rutaceae: Citrus limonum, Ruta graveolens. Fam. Hippocastanaceae: Aesculus hippocastanum. Fam. Linaceae: Linum usitatissimum. Fam. Rhamnaceae: Rhamnus frangula. Fam. Euphorbiaceae: Ricinus communis. Fam. Cornaceae: Cornus mas, Hedera helix. Fam. Apiaceae: Eryngium planum, E. campestre, Coriandrum sativum, Carum carvi, Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare

2

8.Fam. Hypericaceae: Hypericum perforatum. Fam. Violaceae: Viola odorata, V. tricolor. Fam. Brassicaceae: Sinapis alba, Alliaria petiolata, Capsella bursa-pastoris, Cheiranthus cheiri. Fam. Salicaceae: Salix alba, Populus nigra, P. alba. Fam. Tiliaceae: Tilia plathyphyllos, T. tomentosa, T. cordata

2

9.Fam. Malvaceae: Althaea officinalis, Malva sylvestris, Hibiscus trionum. Fam. Ericaceae: Vaccinium vitis-idaea. Fam. Primulaceae: Primula veris. Fam. Caryophyllaceae: Saponaria officinalis, Gypsophylla paniculata. Fam. Phytolaccaceae: Phytolacca americana. Fam. Polygonaceae: Polygonum aviculare, Rheum palmatum

2

10.Fam. Gentianaceae: Centaurium erythraea Fam. Apocynaceae: Vinca minor. Fam. Caprifoliaceae: Sambucus nigra, Viburnum opulus. Fam. Valerianaceae: Valeriana officinalis. Fam. Oleaceae: Fraxinus excelsior, F. ornus. Fam. Convolvulaceae: Convolvulus, arvensis. Fam. Boraginaceae: Pulmonaria officinalis, Symphytum officinale

2

11.Fam. Solanaceae: Atropa belladonna, Datura stramonium. Fam. Scrophulariaceae: Verbascum sp., Linaria vulgaris, Digitalis purpurea, D. lanata, D. grandiflora. Fam. Plantaginaceae: Plantago major, P. lanceolata. Fam. Lamiaceae: Lavandula angustifolia, Leonurus cardiaca, Salvia officinalis, Thymus sp., *Mentha × piperita, Origanum vulgare

2

12.Fam. Asteraceae: Inula helenium, Matricaria recutita, Achillea millefolium, Artemisia absinthium, Tussilago farfara, Calendula officinalis, Arctium lappa, Cynara scolymus, Silybum marianum, Centaurea cyanus, Cichorium intybus, Taraxacum officinale. Fam. Liliaceae: Colchicum autumnale, Convallaria majalis, Tamus communis. Fam. Poaceae: Zea mays, Agropyron repens. Fam. Araceae: Arum maculatum

2

13.Protozoare parazite. Viermii paraziţi generalităţi

2

14.Test practic de identificare a plantelor medicinale

2

BIBLIOGRAFIE

Andrei M., Paraschivoiu Roxana Maria, 2003, Microtehnică botanică, Edit. Niculescu, Bucureşti.

Toma C., Rugină Rodica, 1998, Anatomia plantelor medicinale. Atlas. Edit. Academiei Române, Bucureşti.

Ciocârlan, V., 1998, 1990, Flora ilustrată a României, I,II, Ed. Ceres, Bucureşti

Palade Madelena, Botanica farmaceutică, vol I, Ed. Tehnică, Bucuresti, 1997

Pârvu , C., 2000, Universul plantelor, Ed.III, Ed. Enciclopedică, Bucureşti

Tămas M., Hodisan Viorica, Caiet de lucrări practice de Botanică farmaceutică, I.M.F.Cluj-Napoca, 1990

*** 1966-1976, Flora Republicii Socialiste România, XI-XIII, Edit. Acad. București

 

       

9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

   Disciplina de biologie vegetală și animală este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină farmacist.

   Cunoştinţele și deprinderile practice învăţate la această disciplină oferă baza de studiu pentru procesele care vor fi detaliate la alte discipline şi constituie fundamentul pentru înţelegerea şi învăţarea oricărui medicament pe bază de plante/supliment nutritiv.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point, proiectare filme

Lucrări practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi efectuarea de preparate proaspete de laborator

Studiu individual

Studiu bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Laboratorul de Biologie vegetală și animală

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

Cronologic, în funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Laboratorul de Biologie vegetală și animală

Marţi – 900-1100

 

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Laboratorul de Biologie vegetală și animală

Marţi – 1100-1300

 

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de necesităţile studenţilor

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Oral

5%

Lucrări practice

Oral

Scris

Scris

10%

Examen

 

 

Oral

70%

Verificările periodice

 

 

Scris

10%

Prezenţa la curs

 

 

Bonificație

5%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima vinere din fiecare lună, orele 1000-1100

Laboratorul de  Biologie vegetală și animală

Şef  lucr.dr. Cornelia Bejenaru

Data avizării în departament: 01.10.2013

                                                                                               

Director de departament,

Conf. univ. dr. Octavian Croitoru

 

Coordonator program de studii,

Prof. dr. Johny Neamţu

 

Titular disciplină,

Şef lucrări dr. Cornelia Bejenaru