LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Tehnologie farmaceutica

An IV

FIŞA  DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR

2014- 2015

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

Farmacie

1.3 Departamentul

Farmacie II

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

Farmacie

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ

2.2. Codul disciplinei          

FAR4102

2.3 Titularul activităţilor de curs

Balaci Teodora

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Belu Ionela, Sevastre Ani Simona, Balosache Oana

2.5.Gradul didactic             

Conf. Univ. Dr.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Asociat

2.7. Anul de studiu

 

IV

2.8. Semestrul

 

VII

VIII

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

2.10. Regimul disciplinei    (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

75

din care: 3.5 curs

30

3.6 seminar/laborator

45

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

1o

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

15

Tutoriat

-

Examinări

10

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

10

3.7 Total ore studiu individual

75

3.8 Total ore pe semestru

150

3.9 Numărul de credite4)

6

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Chimie Fizică, Chimie Farmaceutică, Farmacognozie, Farmacologie

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea prin studiu individual a laboratorului

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

SE ALEG DINTRE COMPETENTELE DE MAI JOS (EXISTENTE ÎN SUPLIMENTUL LA DIPLOMA) CELE LA CARE SE INCADREAZA DISCIPLINA

CP1. Proiectarea, formularea, prepararea şi condiţionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.

CP2. Depozitarea, conservarea, distribuţia medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.

CP3. Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate şi asistenţă farmaceutică.

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomie şi responsabilitate

  • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
  • să cunoască şi să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;
  • să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacţiune socială

           ·            să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

           ·            să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

           ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

           ·            să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3. Dezvoltare personală şi profesională

  • să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii;
  • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
  • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
  • să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

- dobândirea cunoştinţelor referitoare la medicamente ca formă farmaceutică de la formulare, preparare, conservare  şi controlul calităţii formelor farmaceutice.

- dobândirea de atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii în domeniul medico-farmaceutic.

7.2 Obiectivele specifice

     - dobândirea cunoştinţelor despre formularea, prepararea, conservarea  şi controlul calităţii formelor farmaceutice.

- acumularea cunoştinţelor cu privire la prepararea formelor farmaceutice solde de uz intern şi extern.

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Semestrul I

 

   1. Pulberi farmaceutice. Definiție. Formulare. Preparare. Operații la prepararea pulberilor: uscare, mărunțire, pulverizare, amestecare, cernere, divizare și ambalare. Condiții de calitate. Conservare. Pulberi simple divizate. Pulberi compuse nedivizate. Factorii care influențează omogenitatea pulberilor compuse. Exemple magistrale. Controlul calității pulberilor: determinarea gradului de mărunțire. Pulberi compuse cu substanțe puternic active și toxice. Pulberi titrate cu substanțe toxice. Calculul dozelor. Prepararea, divizarea, conservarea și eliberarea pulberilor cu substanțe toxice și puternic active. Pulberi compuse cu extracte, tincturi și soluții hidroalcoolice. Pulberi compuse cu substanțe de diferite densități. Reguli de preparare. Pulberi compuse cu substanțe oxidante. Pulberi compuse cu substanțe eflorescente. Pulberea alcalină. Pulbere laxativă efervescentă. Pulberi compuse cu substanțe higroscopice și delivescente. Pulberi cu substanțe colorate și colorante. Pulberi cu substanțe volatile.

15 ore

    2. Pudre. Definiție. Caracteristici. Pudre cu substanțe grase. Pudre cu substanțe moi. Pudre cu antibiotice si sulfamide. Sterilizarea excipientului și asigurarea preparării aseptice a pudrelor sterile. Controlul calității pudrelor.

6 ore

3. Pilule. Definiție. Alegerea excipienților pentru prepararea masei pilulare. Prepararea și conservarea pilulelor. Controlul calității. Pilule cu substanțe toxice și puternic active. Calculul dozelor. Pilule cu substanțe higroscopice. Pilule cu substanțe reducătoare. Pilule cu extracte, cu rezine, cu substanțe hidrofobe. Pilule preparate prin turnare.

3 ore

 4.  Capsule gelatinoase. Prepararea masei gelatinoase. Obținerea, umplerea și închiderea capsulelor. Conservarea, condiții de calitate. Controlul timpului de dezagregare.

3 ore

5. Trochiști. Metode de obținere. Conservarea și eliberarea. Condiții de calitate. Ciocolate medicamentoase. Prepararea, condiționarea și conservarea. Zaharuri granulate. Granulate efervescente. Conservare. Condiții de calitate.

3 ore

  6. Comprimate. Definiție. Excipienți. Preparare, condiționare și conservare. Comprimate obținute prin granulare umedă. Obținerea pulberii compuse. Prepararea soluțiilor de lianți. Aglutinarea și granularea. Uscarea granulatelor. Omogenizarea. Pudrarea. Comprimarea. Comprimate obținute prin granulare uscată. Comprimate obținute prin comprimare directă. Exemple oficinale și industriale. Comprimate cu acțiune prelungită. Obținerea granulatelor retardate diferit. Controlul calității comprimatelor. Controlul dezagregării. Determinarea rezistenței mecanice. Variații în greutate. Metoda “in vitro” de evaluare a disponibilității farmaceutice a unor forme farmaceutice solide orale.

15 ore

Semestrul II

 

Tema 1 – Dispersii coloidale. Generalități asupra coloizilor. Clasificare. Preparare. Proprietățile coloizilor. Stabilitatea fizică a sistemelor coloidale. Exemple de coloizi liofili utilizați în practica farmaceutică.

2 ore

Tema 2 – Aerosoli. Definiție. Utilizările aerosolilor medicamentoși. Formularea aerosolilor. Tipuri de aerosoli. Aerosoli pentru căile respiratorii. Alte utilizări ale aerosolilor în terapeutică.

4 ore

Tema 3 – Emulsii farmaceutice. Definiție. Formarea și stabilizarea emulsiilor. Rolul emulgatorilor. Caracterizarea și alegerea emulgatorilor. Proprietățile emulsiilor. Stabilitatea fizică a emulsiilor. Formularea și prepararea emulsiilor. Alegerea emulgatorilor. Emulgatori tensioactivi. Produse naturale ca emulgatori. Emulgatori insolubili. Metode de preparare a emulsiilor în farmacie și în industrie. Aparatură. Caracterele, controlul și conservarea emulsiilor. Microemulsii. Emulsii multiple.

4 ore

Tema 4 – Suspensii farmaceutice. Formularea suspensiilor. Factorii care influenteaza stabilitatea suspensiilor defloculate si suspensii floculate. Metode de floculare. Agenți de suspensie. Alti adjuvanti utilizati la prepararea suspensiilor. Suspensii de uz intern; suspensii de uz extern. Preparare. Controlul suspensiilor. Conservare. Biodisponibilitatea substantelor active administrate sub forma de suspensie. Suspensii uscate.

4 ore

Tema 5 – Unguente. Administrarea topică a medicamentelor. Structura și funcțiile învelișului cutanat. Absorbția prin piele. Factorii care influențează absorbția percutanată. Formularea unguentelor. Baze de unguente. Componente. Prepararea unguentelor. Unguente soluții, unguente suspensii, unguente emulsii, unguente polifazice. Ambalarea și controlul calității unguentelor. Alte preparate cu acțiune topică (loțiuni, pulberi, aerosoli).

10 ore

Tema 6 – Supozitoare. Supozitoare rectale. Factorii care influențează biodisponibilitatea substanței active din supozitoarele rectale. Formularea supozitoarelor rectale. Excipienți pentru supozitoare. Excipienți grași. Excipienți hidrosolubili. Excipienți autoemulsionabili. Prepararea supozitoarelor. Metode de preparare. Criteriile de alegere a excipienților si a modului de încorporare a substanțelor active. Ambalarea supozitoarelor. Alte preparate rectale. Supozitoare vaginale. Administrarea vaginală a substanțelor active. Formularea supozitoarelor vaginale. Caracteristicile și controlul supozitoarelor. Conservarea. Supozitoare uretrale.

6 ore

 

30 ore

BIBLIOGRAFIE

1. 1. Popovici Iuliana, Lupuleasa D.: Tehnologie farmaceutica. Vol. 1 și 2.  Colectia Bios, Editura Polirom Iasi, 2011

2. S. Leucuţa – Tehnologia formelor farmaceutice industriale, Ed. Dacia – Xluj Napoca, 2001.

3. *** -  Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations Six Volume Set, Informa HealthCare,  2836 pages, April 27, 2004

4.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Ed. Medicală,București, 1993;

5.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicală, 2000;

6.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicală, 2002;

7.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, 2004;

8.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicală, 2006;

 

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

Semestrul I

 

Tema 1 – Modificari fizice în solutie (3 ore)

Salefiere, precipitare, exemple.

3 ore

  Tema 2 – Modificari chimice în solutie (3 ore)

Hidroliza, oxidoreducere, reactii de dublu schimb. Exemple.

3 ore

Tema 3 –Preparate parenterale (9 ore)

Medicamente injectabile si perfuzii. Recipiente si sisteme de închidere pentru preparate parenterale. Tipuri de sticle, materiale plastice. Avantajele si dezavantajele recipientelor pentru conditionarea preparatelor parenterale. Spalarea si metode de umplere a recipientelor. Controlul calitatii. Descrierea blocului aseptic. Medicamente injectabile. Definitie. Formulare. Vehicule. Apa distilata. Calitatea apei pentru injectii. Alte vehicule utilizate la prepararea medicamentelor injectabile. Izotonia, ajustarea pH-ului, stabilizarea chimica si microbiologica. Sterilizarea. Metode de sterilizare prevazute de farmacopee. Conditionare. Controlul calitatii. Solutii injectabile cu substante greu solubile. Solutia injectabila de adrenalina 0.1%. Solutia injectabila de gluconat de calciu. Solutia injectabila de fenobarbital 10%. Solutii injectabile cu vitamine: de acid ascorbic 10%. Solutia injectabila de riboflavina 0.5%. Solutii injectabile cu saruri de alcaloizi. Solutie injectabila de sulfat de atropina 0.1%. Solutia injectabila de clorhidrat de papaverina 4%. Solutii injectabile uleioase. Uleiul de floarea soarelui neutralizat si sterilizat. Neutralizarea uleiului de floarea soarelui. Solutia injectabila de ergocalciferol.

9 ore

Tema 4 – Perfuzii (9 ore)

Definitie, exprimarea concentratiei. Prepararea, conditionarea si conservarea perfuziilor. Controlul calitatii. Perfuzii cu electroliti. Solutie perfuzabila de clorura de sodiu. Solutie perfuzabila Ringer. Alte exemple oficinale. Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic. Solutia perfuzabila de hidrogenocarbonat de sodiu. Perfuzii cu substante energetice. Solutia perfuzabila de glucoza. Perfuzii cu înlocuitori de plasma. Perfuzii cu dextrani. Perfuzii medicamentoase. Solutie perfuzabila de metronidazol. Solutii pentru hemodializa.

9 ore

Tema 5 – Preparate oftalmice (9 ore)

Formulare. Vehicule, adjuvanti pentru picaturi de ochi. Solutii oftalmice oficinale. Picaturi pentru ochi cu azotat de argint 1%. Picaturi pentru ochi cu rezorcina 1%. Picaturi pentru ochi cu sulfat de zinc 0.25%. Picaturi cu cloramfenicol 0.5%. Picaturi cu sulfat de atropina 1%. Picaturi cu nitrat de pilocarpina 2%. Colire magistrale. Picaturi pentru ochi cu compusi coloidali de argint si vitamine. Bai oculare. Solutii pentru lentile de contact. Colire uleioase.

3 ore

Tema 6 – Preparate farmaceutice obtinute prin extractie (12 ore)

Preparate farmaceutice obtinute prin extractie cu apa. Macerate. Infuzii. Decocturi. Macerat de radacina de Altheea. Infuzie de flori de tei. Infuzie de flori de musetel. Infuzie de radacina de valeriana. Decoct de specii pectorale. Decoct de radacina de Primula. Exemple de solutii magistrale având ca vehicule solutii extractive apoase. Preparate farmaceutice obtinute prin extractie cu alcool. Tincturi si extracte. Tinctura de Balsam de Tolu. Tinctura de coji de portocale. Tinctura de beladona. Tinctura de valeriana. Tinctura de valeriana eterata.

12 ore

 

45ore

Semestrul II

 

Tema 1 – Coloizi. Preparare. Proprietăți. Stabilitate. Mucilagii. Mucilag de gumă arabică. Mucilag de tragacanta. Mucilag de metilceluloză. Mucilag de carboximetilceluloză. Mucilag de hidroxietilceluloză. Mucilag de alcool polivinic. Controlul mucilagiilor. Determinarea vâscozității. Determinarea vitezei de curgere. Determinarea tensiunii superficiale. Probe de floculare și precipitare.

3 ore

Tema 2 – Emulsii. Definiție. Formulare. Agenți de emulsionare. Alegerea emulgatorilor. Formularea emulsiilor prin metoda HLB. Factorii care influențează stabilitatea emulsiilor. Prepararea și condiționarea. Condiții de calitate. Emulsii de uz intern. Emulsii uleioase. Emulsia de bromoform. Emulsia de timol. Emulsia de ricin. Emulsia de ulei de parafină. Controlul calității emulsiilor. Determinarea tipului de emulsie. Determinarea proprietăților reologice ale emulsiilor. Emulsii de uz extern. Exemple de emulsii magistrale. Emulsia de tip A/U – picături pentru nas. Emulsii cosmetice. Linimente. Liniment amoniacal. Liniment oleo-calcar.

6 ore

Tema 3 – Suspensii. Definiție. Formulare. Preparare. Rolul substanțelor ajutătoare în asigurarea stabilității fizice a suspensiilor. Condiționarea și conservarea. Condiții de calitate. Suspensii de uz intern. Exemple de suspensii defloculate și floculate. Controlul calității suspensiilor. Determinarea capacității de umectare a substanțelor insolubile. Determinarea mărimii particulelor. Volumul de sedimentare. Gradul de floculare. Redispersarea sedimentului. Determinarea vâscozității. Suspensii de uz extern. Suspensii cu oxid de zinc și talc. Suspensii cu sulf. Suspensii cu aplicare pe mucoase – exemple.

6 ore

Tema 4 – Unguente. Definiție. Formulare. Alegerea bazei de unguent. Baze lipofile, anhidre. Baze emulsii de tip U/A. Baze de emulsii A/U. Baze hidrofile. Exemple oficinale. Unguente simple. Unguent cu alcool de lâna. Exemple oficinale. Unguent de alcool de lână hidratat. Unguent emulgator. Unguent emulgator hidratat. Unguent de glicerină. Unguent de macrogoli. Prepararea, condiționarea și conservarea unguentelor. Determinarea consistenței. Probe de vâscozitate. Probe penetrometice. Probe de plasticitate. Aspect. Miros. pH. Determinarea capacității de încorporare a apei pentru bazele lipofile. Unguente medicamentoase. Unguente soluții. Unguente emulsii. Unguente suspensii. Paste. Exemple magistrale si oficinale. Unguente polifazice. Unguente cu extracte si gudroane. Exemple. Unguente sterile. Unguente oftalmice. Exemple oficinale. Unguente cu antibiotice. Exemple. Unguente cosmetice. Creme grase (emulsii de tip A/U). Creme hidrofile (emulsii de tip U/A). Unguente cu stearați. Unguente de protecție. Săpunuri medicamentoase. Săpun de potasiu.

18 ore

Tema 5 – Supozitoare. Definiție. Formulare. Excipienți pentru supozitoare. Alegerea excipientului. Prepararea supozitoarelor prin modelare manuală. Prepararea prin presare. Preparare prin topire și turnare. Factorul de deslocuire. Condiționarea și conservarea. Condiții de calitate. Supozitoarele rectale. Exemple oficinale și magistrale. Controlul calității supozitoarelor. Determinarea punctului de topire. Determinarea timpului de dezagregare. Determinarea rezistenței mecanice. Determinarea temperaturii de înmuiere sau deformare. Determinarea cedării substanțelor active din supozitoare. Supozitoare vaginale. Supozitoare uretrale. Exemple oficinale și magistrale.

9 ore

Tema 7 – Alte forme farmaceutice solide. Otoconuri. Rinoconuri. Cerate labiale. Emplastre. 

 

3 ore

 

45 ore

BIBLIOGRAFIE

1. Dumitru Lupuleasa, Ionela Belu - Îndreptar practic pentru prepararea medicamentelor vol. 1, Ed. Medicala Universitara Craiova, 2003

2. Howard C. Ansel -  Pharmaceutical Calculations,  Lippincott Williams & Wilkins; Thirteenth, North American Edition edition (January 29, 2009)

3.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Ed. Medicală,București, 1993;

4.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicală, 2000;

5.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicală, 2002;

6.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, 2004;

7.*** Farmacopeea Română, ediția a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicală, 2006;

 

 

§  9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

§  Cunoştinţele dobândite la disciplina de tehnologie farmaceutică conferă sprijin pentru un viitor farmacist pentru a putea aplica în practică noţiunile teoretice privind formularea, prepararea/fabricarea, depozitarea, eliberarea şi evaluarea biofarmaceutică a medicamentelor, ca forme farmaceutice,

§  Disciplina de tehnologie farmaceutică este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină farmacist. Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera baza de studiu pentru conceperea şi prepararea de noi medicamente; pentru rezolvarea problemelor legate de stabilitatea preparatelor farmaceutice și condiţionarea medicamentelor, pentru evaluarea biodisponibilităţii medicamentelor și controlul calităţii formelor farmaceutice.

 

10. REPERE METODOLOGICE DIN FISA VECHE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point, proiectare filme

Lucrari practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi prepararea diferitelor forme farmaceutice

Rezolvarea unor probleme de formulare a medicamentelor

Calcularea dozelor maxime pentru adult şi copil aplicate diferitelor soluţii farmaceutice

Studiu individual

Studiul bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 409

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 409

Luni – 1100-1300

 

Şef lucr.dr.

Ionela Belu

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 409

Luni – 1100-1300

 

Şef lucr.dr.

Ionela Belu

În funcţie de necesităţile studenţilor

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Test grilă+scris

5%

Lucrări practice

Oral

Scris

Alicatie practica(colocviu)+ Scris

10%

Examen

 

 

Test grilă+scris

65%

Verificările periodice

 

 

Scris

10%

Prezenţa la curs

 

 

 

10%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Şef lucr. dr. Ionela Belu

Data avizării în departament:

                                                                                               

Director de departament,

 

 

Coordonator program de studii,

Prof. dr. Johny Neamţu

 

Titular disciplină,

Conf. Univ. Dr. Balaci Teodora