LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Tehnologie farmaceutica

An IV

FIŞA  DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR

2015- 2016

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

Farmacie

1.3 Departamentul

Farmacie II

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

Farmacie

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ

2.2. Codul disciplinei          

FAR4102

2.3 Titularul activităţilor de curs

Sevastre Ani-Simona

2.4 Titularul activităţilor de seminar

Sevastre Ani-Simona, Mocanu Gabriela

2.5.Gradul didactic             

Şef Univ. Dr.

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

2.7. Anul de studiu

 

IV

2.8. Semestrul

 

VII

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

2.10. Regimul disciplinei    (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

70

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

42

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

1o

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

15

Tutoriat

-

Examinări

10

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

10

3.7 Total ore studiu individual

75

3.8 Total ore pe semestru

150

3.9 Numărul de credite4)

6

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Chimie Fizică, Chimie Farmaceutică, Farmacognozie, Farmacologie

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea prin studiu individual a laboratorului

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

SE ALEG DINTRE COMPETENTELE DE MAI JOS (EXISTENTE ÎN SUPLIMENTUL LA DIPLOMA) CELE LA CARE SE INCADREAZA DISCIPLINA

CP1. Proiectarea, formularea, prepararea şi condiţionarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.

CP2. Depozitarea, conservarea, distribuţia medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate.

CP3. Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor produse pentru sănătate şi asistenţă farmaceutică.

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomie şi responsabilitate

  • dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;
  • să cunoască şi să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;
  • să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacţiune socială

           ·            să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

           ·            să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

           ·            să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

           ·            să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

CT3. Dezvoltare personală şi profesională

  • să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii;
  • să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;
  • să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;
  • să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

- dobândirea cunoştinţelor referitoare la medicamente ca formă farmaceutică de la formulare, preparare, conservare  şi controlul calităţii formelor farmaceutice.

- dobândirea de atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii în domeniul medico-farmaceutic.

7.2 Obiectivele specifice

     - dobândirea cunoştinţelor despre formularea, prepararea, conservarea  şi controlul calităţii formelor farmaceutice.

- acumularea cunoştinţelor cu privire la prepararea formelor farmaceutice solde de uz intern şi extern.

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Semestrul I

28 ore

   1. Forme farmaceutice sterile. Medicamente injectabile. (8 ore) Administrarea parenterala a medicamentelor. Influenta caii de administrare asupra biodisponibilitatii medicamentelor parenterale. Clasificarea medicamentelor parenterale. Solutii injectabile. Formularea solutiilor injectabile (substante active, solventi, alte substante auxiliare). Recipiente. Conditii de calitate pentru solutiile injectabile (izotonia, izohidria, sterilitatea, absenta pirogenelor). Prepararea solutiilor injectabile. Amenajarea spatiului de lucru si a recipientelor. Prepararea solutiilor. Înfiolarea. Sterilizarea. Metode de sterilizare. Controlul calitatii solutiilor injectabile. Alte medicamente injectabile. Preparate farmaceutice injectabile cu eliberare modificata. Suspensii injectabile, latexuri, emulsii injectabile. Forme farmaceutice parenterale de transport si eliberare la tinta. Seruri si vaccinuri.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- definească şi să clasifice formele farmaceutice sterile,

- descrie etapele ce trebuie parcurse la prepararea formelor farmaceutice sterile

- menţioneze influenţa căii de administrare asupra biodisponibilitatii medicamentelor parenterale

- relateze informaţiile referitoare la formulare: de la substanţele active utilizate, la substanţe auxiliare,

 - menţioneze condiţiile de conservare a formelor farmaceutice sterile

8 ore

2. Forme farmaceutice sterile – Perfuzii (6 ore)

Generalitati. Asemanari si deosebiri între perfuzii si medicamente injectabile. Clasificarea perfuziilor. Exemple: perfuzii pentru restabilirea echilibrului hidro-electrolitic, perfuzii cu substante energetice, perfuzii folosite în metabolismul reconstituant, perfuzii cu solutii coloidale înlocuitoare de plasma, perfuzii medicamentoase. Solutii pentru dializa peritoneala si solutii pentru hemodializa. Conditii de calitate si controlul calitatii perfuziilor. Conditionare.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

-menţioneze asemănările şi deosebirile între perfuzii şi medicamentele perfuzabile,

- clasifice perfuziile,

- menţioneze conditii de calitate si controlul calitatii perfuziilor,

-menţioneze condiţiile de conditionare.

6 ore

 3. Forme farmaceutice sterile – Preparate oftalmologice (6 ore)

Factorii de care depinde toleranta si biodisponibilitatea picaturilor pentru ochi. Stabilitatea chimica a solutiilor oftalmice. Sterilitatea preparatelor oftalmice. Vâscozitatea. Agenti de marire a vâscozitatii. Prepararea solutiilor oftalmice. Conditionarea si controlul picaturilor pentru ochi. Alte preparate oftalmice: bai oculare, solutii pentru lentile de contact, unguente oftalmice.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:                                                                              

- indice factorii de care depinde toleranţa şi biodisponibilitatea picaturilor pentru ochi,

- menţioneze condiţiile de preparare a solutiilor oftalmice,

- indice substanţele auxiliare utilizate,

 -indice şi să descrie alte prearate oftalmice: bai oculare, solutii pentru lentile de contact, unguente oftalmice.

6 ore

4.  Preparate farmaceutice obtinute prin extractie (8 ore)

Generalitati privind extractia. Procedee de extractie. Factorii care influenteaza extractia din produse vegetale. Metode de extractie: macerarea, turboextractia, vibroexetractia, percolarea si modificari ale percolarii. Preparate obtinute prin extractie cu apa: macerate, infuzii, decocturi. Preparate obtinute prin extractie cu alcool: Tincturi. Preparare, control, conservarea tincturilor. Exemple. Extracte. Prepararea extractelor fluide si a extractelor uscate. Controlul si conservarea extractelor. Tigarete medicinale.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

-definească şi să clasifice preparatele farmaceutice obtinute prin extractie,

- descrie etapele ce trebuie parcurse la procedeele de extracţie,

- relateze informaţiile referitoare la formulare: de la substanţele active utilizate, la substanţe auxiliare,

 -indice şi să descrie factorii care influenteaza extractia din produse vegetale ,

-indice şi să descrie reparatele obtinute prin extractie cu apa şi cu alcoolul,

- detalieze prepararea extractelor fluide si a extractelor uscate.

8 ore

BIBLIOGRAFIE

1. 1. Popovici Iuliana, Lupuleasa D.: Tehnologie farmaceutica. Vol. 1 şi 2.  Colectia Bios, Editura Polirom Iasi, 2011

2. S. Leucuţa – Tehnologia formelor farmaceutice industriale, Ed. Dacia – Xluj Napoca, 2001.

3. *** -  Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations Six Volume Set, Informa HealthCare,  2836 pages, April 27, 2004

4.*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Ed. Medicală,Bucuresti, 1993;

5.*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicală, 2000;

6.*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicală, 2002;

7.*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, 2004;

8.*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicală, 2006;

 

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

Semestrul I

 

 Tema 1 – Modificari fizice în solutie (3 ore)

Salefiere, precipitare, exemple.

 Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- recunoască situaţiile de incompatibilitate fizică, 

- indice regulile practice ce trebuiesc respectate la prepararea formelor farmaceutice lichide pentru a rezolva problemele de incompatibilitate fizică

- să adnoteze, să prepare, să descrie exemple de reţete magistrale în care apar incompatibilităţi fizice

3 ore

  Tema 2 – Modificari chimice în solutie (3 ore)

Hidroliza, oxidoreducere, reactii de dublu schimb. Exemple.

 Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- recunoască situaţiile de incompatibilitate chimică, 

- indice regulile practice ce trebuiesc respectate la prepararea formelor farmaceutice lichide pentru a rezolva problemele de incompatibilitate chimică

- să adnoteze, să prepare, să descrie reţetele magistrale în care apar incompatibilităţi de natură chimică (hidroliză, oxidoreducere, reacţii de dublu schimb)

3 ore

 Tema 3 –Preparate parenterale (9 ore)

Medicamente injectabile si perfuzii. Recipiente si sisteme de închidere pentru preparate parenterale. Tipuri de sticle, materiale plastice. Avantajele si dezavantajele recipientelor pentru conditionarea preparatelor parenterale. Spalarea si metode de umplere a recipientelor. Controlul calitatii. Descrierea blocului aseptic. Medicamente injectabile. Definitie. Formulare. Vehicule. Apa distilata. Calitatea apei pentru injectii. Alte vehicule utilizate la prepararea medicamentelor injectabile. Izotonia, ajustarea pH-ului, stabilizarea chimica si microbiologica. Sterilizarea. Metode de sterilizare prevazute de farmacopee. Conditionare. Controlul calitatii. Solutii injectabile cu substante greu solubile. Solutia injectabila de adrenalina 0.1%. Solutia injectabila de gluconat de calciu. Solutia injectabila de fenobarbital 10%. Solutii injectabile cu vitamine: de acid ascorbic 10%. Solutia injectabila de riboflavina 0.5%. Solutii injectabile cu saruri de alcaloizi. Solutie injectabila de sulfat de atropina 0.1%. Solutia injectabila de clorhidrat de papaverina 4%. Solutii injectabile uleioase. Uleiul de floarea soarelui neutralizat si sterilizat. Neutralizarea uleiului de floarea soarelui. Solutia injectabila de ergocalciferol.

 Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

    -      dobândească cunoştinţele din Farmacopeea Română ediţia a X –a referitoare la preparate injectabile,

-          recunoască recipientele şi sistemele de închidere pentru preparate parenterale,

-          menţioneze avantajele si dezavantajele recipientelor pentru conditionarea preparatelor parenterale,

-          specifice condiţiile pentru spalarea si metodele de umplere a recipientelor,

    -       prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare şi întrebuinţările pentru prearatele injectabile,

    -       prepare ulei de flarea soarelui neutralizat.

9 ore

Tema 4 – Perfuzii (6 ore)

Definitie, exprimarea concentratiei. Prepararea, conditionarea si conservarea perfuziilor. Controlul calitatii. Perfuzii cu electroliti. Solutie perfuzabila de clorura de sodiu. Solutie perfuzabila Ringer. Alte exemple oficinale. Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic. Solutia perfuzabila de hidrogenocarbonat de sodiu. Perfuzii cu substante energetice. Solutia perfuzabila de glucoza. Perfuzii cu înlocuitori de plasma. Perfuzii cu dextrani. Perfuzii medicamentoase. Solutie perfuzabila de metronidazol. Solutii pentru hemodializa.

 Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- dobândească cunoştinţele din Farmacopeea Română ediţia a X –a referitoare la prearatele perfuzabile,

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare pentru perfuzii,

- realizeze controlul calităţii pentru perfuzii.

6 ore

 Tema 5 – Preparate oftalmice (9 ore)

Formulare. Vehicule, adjuvanti pentru picaturi de ochi. Solutii oftalmice oficinale. Picaturi pentru ochi cu azotat de argint 1%. Picaturi pentru ochi cu rezorcina 1%. Picaturi pentru ochi cu sulfat de zinc 0.25%. Picaturi cu cloramfenicol 0.5%. Picaturi cu sulfat de atropina 1%. Picaturi cu nitrat de pilocarpina 2%. Colire magistrale. Picaturi pentru ochi cu compusi coloidali de argint si vitamine. Bai oculare. Solutii pentru lentile de contact. Colire uleioase.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare pentru picăturile pentru ochi

- dobândească cunoştinţele din Farmacopeea Română ediţia a X –a referitoare la picăturile pentru ochi,

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare pentru picăturile pentru ochi

3 ore

 Tema 6 – Preparate farmaceutice obtinute prin extractie (12 ore)

Preparate farmaceutice obtinute prin extractie cu apa. Macerate. Infuzii. Decocturi. Macerat de radacina de Altheea. Infuzie de flori de tei. Infuzie de flori de musetel. Infuzie de radacina de valeriana. Decoct de specii pectorale. Decoct de radacina de Primula. Exemple de solutii magistrale având ca vehicule solutii extractive apoase. Preparate farmaceutice obtinute prin extractie cu alcool. Tincturi si extracte. Tinctura de Balsam de Tolu. Tinctura de coji de portocale. Tinctura de beladona. Tinctura de valeriana. Tinctura de valeriana eterata.

 Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- să obţină preparate farmaceutice prin extracţie cu apa (macerate, infuzii, decocturi)

- să obţină preparate farmaceutice prin extracţie cu alcool (tincturi şi extracte)

- să descrie, să menţioneze condiţiile de conservare pentru preparatele farmaceutice obţinute prin extracţie

12 ore

Recuperari

3 ore

Colocviu

3 ore

 

42ore

BIBLIOGRAFIE

1. Dumitru Lupuleasa, Ionela Belu - Îndreptar practic pentru prepararea medicamentelor vol. 1, Ed. Medicala Universitara Craiova, 2003

2. Howard C. AnselPharmaceutical Calculations,  Lippincott Williams & Wilkins; Thirteenth, North American Edition edition (January 29, 2009)

3.*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Ed. Medicală,București, 1993;

4.*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicală, 2000;

5.*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicală, 2002;

6.*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, 2004;

7.*** Farmacopeea Română, editia a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicală, 2006;

 

§  9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

§  Cunoştinţele dobândite la disciplina de tehnologie farmaceutică conferă sprijin pentru un viitor farmacist pentru a putea aplica în practică noţiunile teoretice privind formularea, prepararea/fabricarea, depozitarea, eliberarea şi evaluarea biofarmaceutică a medicamentelor, ca forme farmaceutice,

§  Disciplina de tehnologie farmaceutică este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină farmacist. Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera baza de studiu pentru conceperea şi prepararea de noi medicamente; pentru rezolvarea problemelor legate de stabilitatea preparatelor farmaceutice si condiţionarea medicamentelor, pentru evaluarea biodisponibilităţii medicamentelor si controlul calităţii formelor farmaceutice.

 

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point, proiectare filme

Lucrari practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi prepararea diferitelor forme farmaceutice

Rezolvarea unor probleme de formulare a medicamentelor

Calcularea dozelor maxime pentru adult şi copil aplicate diferitelor soluţii farmaceutice

Studiu individual

Studiul bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Marţi – 1100-1300

 

Şef lucr.dr.

Ani Simona Sevastre

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Marţi – 1100-1300

 

Şef lucr.dr.

Ani Simona Sevastre

În funcţie de necesităţile studenţilor

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Test grilă+scris

5%

Lucrări practice

Oral

Scris

Aplicatie practică(colocviu)+ Scris

10%

Examen

 

 

Test grilă+scris

65%

Verificările periodice

 

 

Scris

10%

Prezenţa la curs

 

 

 

10%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima zi de vineri a fiecarei luni

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Şef lucr. dr. Ani-Simona Sevastre

Data avizării în departament:

 

 

Director de departament,

Prof. Univ. Dr. Cătălina Pisoschi

Coordonator program de studii,

Prof. dr. Johny Neamţu

 

Titular disciplină,

Şef lucr. dr. Ani-Simona Sevastre