LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Tehnologie farmaceutica

An III

FIŞA  DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR

2015- 2016

 

 

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

FARMACIE

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

Farmacie

Denumirea disciplinei

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ

Codul disciplinei

FAR3205

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii

Semestrul

Tip (conţinut)

Tip (obligativitate)

Activităţi normate [ore/săpt.]

Total ore

[ore/sem]

Credite4)

C

S

L

P

TOTAL

L

VI

DS

DI

2

-

3

-

5

70

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

SEVASTRE ANI-SIMONA

Instituţia

UMF CRAIOVA

Catedra/Departamentul

Farmacie 2

Titlul ştiinţific

Doctor în ştiinţe medicale

Gradul didactic

Şef lucrări

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Obiective generale

- dobândirea noţiunilor generale de biofarmacie cu descrierea conceptului de biodisponibilitate şi bioechivalenţă a medicamentelor.

- dobândirea cunoştinţelor referitoare la medicamente ca formă farmaceutică, stabilitatea medicamentelor, condiţionarea şi conservarea lor .

- dobândirea de atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii în domeniul medico-farmaceutic.

       Obiective specifice

- dobândirea cunoştinţelor despre asigurarea şi controlul calităţii medicamentelor.

- acumularea cunoştinţelor cu privire la prepararea şi eliberarea soluţiilor medicamentoase de uz intern şi extern.

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

Competenţe cognitive

La finalizarea studiilor de tehnologie farmaceutică, studentul va fi capabil să:

-proiecteze o forma farmaceutică,

-identifice factorii care influenţează eliberarea substanţei active din medicament, absorbţia acesteia în organism şi asigurarea concentraţiei sale optime la locul de acţiune pentru exercitarea activităţii terapeutice,

-aplice noţiunile teoretice şi practice privind formularea, prepararea/fabricarea, depozitarea, eliberarea şi evaluarea biofarmaceutică a medicamentelor, ca forme farmaceutice,

- aibă atitudine critică, ştiinţifică şi eficientă în achiziţionarea şi folosirea informaţiei.

Competenţe tehnice sau profesionale

La finalul studiilor de tehnologie farmaceutică, studentul va avea următoarele competenţe tehnice sau profesionale:

-conceperea şi prepararea de noi medicamente;

- rezolvarea problemelor legate de stabilitatea preparatelor farmaceutice, condiţionarea medicamentelor;

- evaluarea biodisponibilităţii medicamentelor;

- controlul calităţii formelor farmaceutice, pentru asigurarea securităţii pacienţilor.

Competenţe afectiv-valorice

La finalul studiilor de tehnologie farmaceutică, studentul va avea următoarele competenţe afectiv-valorice:

- să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul specific disciplinei;

- să cunoască importanţa educaţiei medico-farmaceutice pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale;

- să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;

- să aplice principiile de bună practică farmaceutică,

- să dovedească o atitudine profesională faţă de membrii echipei în care lucrează şi pacienţi;

- să respecte fără discriminare drepturile pacienţilor şi ale colegilor;

- să interrelaţioneze corect cu alţi specialişti în domeniul sănătăţii, cu pacienţii şu cu aparţinătorii acestora;

- să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stress.

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI. 1 CURS (unităţi de conţinut) PROGRAMA ANALITICA

Nr. ore

 1.Medicamentele ca formă farmaceutică. Criteriide  clasificare a  medicamentelor.Prescrierea medicamentelor

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

-definească medicamentele ca forme farmaceutice,

-clasifice medicamentele în funcţie de diferite criterii,

-utilizeze prescripţiile medicale.

2 ore

2.   Etapele realizării unui nou medicament. Importanţa formulării. Testarea clinică a noului medicament. Avizarea unui nou medicament. Producţia în staţia pilot

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- indice etapele realizării unui nou medicament,

- evalueze importanţa formulării,

- descrie testarea clinică a noului medicament,

- relateze etapele avizării unui nou medicament,

- descrie producţia în staţia pilot.

2 ore

3.Condiţionarea medicamentelor. Materiale de condiţionare. Sisteme de închidere a ambalajelor. Condiţionarea în doze unitare.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:                                                                              

- specifice detaliile referitoare la materialele utilizate la condiţionarea medicamentelor şi a sistemelor de închidere a ambalajelor,

- descrie condiţionarea în doze unitare.

2 ore

4.Stabilitatea medicamentelor. Incompatibilităţi. Instabilităţi. Stabilitatea medicamentelor. Perioada de valabilitate. Conservarea, controlul şi prevederea conservării. 

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- dezbată subiectul desre stabilitatea medicamentelor.

- recunoască incompatibilităţile şi instabilităţile.

- indice factorii ce influenţează stabilitatea medicamentelor şi metodele utilizate pentru creşterea ei.

- indice perioada de valabilitate pentru diferite forme farmaceutice.

- specifice condiţiile de conservare şi control al medicamentului. 

2 ore

5.Asigurarea calităţii medicamentelor.Recomandări de bună practică de fabricaţie. Recomandări de bună practică farmaceutică. Controlul calităţii

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- indice metodele de asigurare a calităţii medicamentelor.

- dezbată si sa respecte recomandările de bună practică de fabricaţie şi recomandările de bună practică farmaceutică.

2 ore

6.Noţiuni generale de biofarmacie. Conceptul de biodisponibilitate. Bioechivalenţa medicamentelor.   Determinarea biodisponibilităţii.Factorii care influenţează biodisponibilitatea substanţelor active   din formule farmaceutice.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- definească conceptul de biodisponibilitate şi bioechivalenţa a medicamentelor.  

- indice metodele de determinare a biodisponibilităţii şi factorii care influenţează biodisponibilitatea substanţelor active din formele farmaceutice.

4 ore

7.Eliberarea medicamentelor după prescripţie medicală.Prepararea şi eliberarea medicamentelor în farmacie. Doze. Verificarea dozelor   pentru substanţe puternic active; substanţe   toxice şi stupefiante.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- descrie eliberarea medicamentelor după prescripţie medicală.

- specifice metodele şi condiţiile de prepararea şi eliberare a medicamentelor în farmacie.

 - verifice dozele pentru substanţe puternic active; substanţe toxice şi stupefiante.

 

2 ore

 8.Soluţii medicamentoase

            -Formularea   soluţiilor. Substanţe   active. Solvenţi. Alte substanţe auxiliare din formularea soluţiilor.

            -Prepararea soluţiilor.Procesul de dizolvare. Factorii care influenţează procesul de dizolvare.

            -Aducere în soluţie a substanţelor greu solubile.

            -Caracterele şi controlul soluţiilor. Conservarea. Biodisponibilitatea soluţiilor medicamentoase.

            -Exemple de soluţii medicamentoase.Soluţii de uz intern. Siropuri. Ape aromatice.

            -Soluţii de uz extern ( pentru aplicare pe cale auriculară, pentru aplicare rinofaringiană, pentru aplicare oro-faringiană,pentru aplicare topică )

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- dobândească informaţiile referitoare la formularea soluţiilor, la substanţele active utilizate, la solvenţi şi la alte substanţe auxiliare folosite la formularea soluţiilor,

 -specifice metodele de preparare a soluţiilor şi factorii care influenţează procesul de dizolvare,

 - realizeze aducerea în soluţie a substanţelor greu solubile,

 - menţioneze condiţiile de conservare a medicamentelor şi metodele de determinare a biodisponibilităţii soluţiilor medicamentoase,

  -exemplifice tipuri de soluţii medicamentoase, soluţii de uz intern, siropuri, pe aromatice, soluţii de uz extern

12 ore

 

30ore

 

 

 

 

VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme) PROGRAMA ANALITICA

Nr. ore

   1.Prevederile Farmacopeei Române ediţia a X –a

- Mărimi şi unităţi de măsură utilizate în practica farmaceutică pentru evaluarea masei şi volumului.

- Cântărirea.

- Reguli practice ce trebuiesc respectate la cântărire în farmacie.

- Măsurarea în picături.

- Reguli practice la filtrarea soluţiilor.

- Limbajul utilizat în prescripţia medicală.

 Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- citească prevederile Farmacopeei Române ediţia a X –a,

- identifice mărimile şi unităţile de măsură utilizate în practica farmaceutică pentru evaluarea masei şi volumului,

- realizeze cântărirea,

- dobândească regulile practice ce trebuiesc respectate la cântărire în farmacie şi regulile practice la filtrarea soluţiilor,

- realizeze măsurarea în picături,

- dobândească limbajul utilizat în prescripţia medicală.   

3 ore

    2.Solutiones. Soluţii medicamentoase

- Prepararea. Expedierea şi conservarea. Controlul soluţiilor medicamentoase. Culoarea.

- Determinarea mirosului soluţiilor. Gustul soluţiilor.pH-ul soluţiilor apoase.Determinarea cantitativă.Clasificarea.

- Soluţii apoase.

-Solutio phenylhydrargyri boratis 0,2% (FR X). Preparare. Descriere. Identificare şi dozare. Conservare. Întrebuinţări. Incompatibilităţi.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- dobândească cunoştinţele referitoare la prepararea, expedierea, conservarea. şi ontrolul soluţiilor medicamentoase,

- determine mirosul, gustul si pH-ul soluţiilor apoase,

- efectueze determinarea cantitativă pentru soluţiile apoase,

- prepare, să descrie, să menţioneze condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru solutio phenylhydrargyri boratis 0,2% (FR X)

3 ore

 3.Soluţii oficinale simple şi compuse obţinute prin dizolvare şi prin diluare

- Solutio calcii chloridi 50% (FR X). Preparare. Descriere. Identificare şi dozare.

Conservare.Întrebuinţări.Incompatibilităţi.

-Solutiochloroformium0,5%(FR).Preparare.Proprietăţi.Identificare.Conservare.

Întrebuinţări.Incompatibilităţi.

- Solutio hydrogenii peroxydi diluta (FR IX). Preparare. Proprietăţi. Conservare.

Întrebuinţări.

-Solutio conservans (FR IX). Preparare. Proprietăţi. Identificarea şi determina-

rea cantitativă.Conservarea.Întrebuinţări.Incompatibilităţi.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru

              -soluţiile oficinale simple şi compuse obţinute prin dizolvare şi prin diluare precum:

                         -Solutio calcii chloridi 50% (FR X)

                         -Solutiochloroformium0,5%(FR).

                         -Solutio hydrogenii peroxydi diluta (FR IX).

                         -Solutio conservans (FR IX).

3 ore

 4.Soluţii oficinale cu substanţa activă rezultată dintr-o reacţie chimică

- Solutio ammonii acetatis 15% (FRX).Preparare. Descriere.Identificare şi dozare.

Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio aluminii acetico-tartarici (FRX). Preparare. Descriere. Identificare şi

dozare.Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio calcii hydroxidi 0,15% (FRX). Preparare.Descriere.Identificare şi de-

terminare cantitativă.Conservare.Întrebuinţări.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru

               - Soluţii oficinale cu substanţa activă rezultată dintr-o reacţie chimică, după cum urmează

                         - Solutio ammonii acetatis 15% (FRX)

                         - Solutio aluminii acetico-tartarici (FRX)

                         - Solutio calcii hydroxidi 0,15% (FRX).

3 ore

 5.Limonade

- Solutio efervescess(FRX).Preparare.Descriere.Identificare şi dozare.Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio magnesi citratis (FRX).Preparare.Descriere.Întrebuinţări.

              Aquae aromaticae ( ape aromatice) -Preparare.Descriere.Conservare.

- Aqua menthae.Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

- Aqua melissae. Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

- Aqua tiliae. Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru:

              - limonade:

                          - Solutio efervescess(FRX)

                           - Solutio magnesi citratis (FRX).

              - ape aromatice

                           - Aqua menthae.

                           - Aqua melissae.

                           - Aqua tiliae.

3 ore

  6.Sirupi. (Siropuri)

- Prepararea siropurilor.Metoda "per descenssum".Dizolvare prin percolare.Prepararea la cald. Descriere. Controlul calităţii. Conservarea.Întrebuinţări.

- Siropuri obţinute prin dizolvarea zahărului în apă sau în soluţii medicamentoase.

- Sirupus simplex (FRX). Preparare. Descriere. Identificare. Dozare. Conservare.  Întrebuinţări.

- Sirupus balsami tolutani (FRX).Preparare. Descriere. Identificare. Conservare.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru siropuri.

          - Siropuri obţinute prin dizolvarea zahărului în apă sau în soluţii medicamentoase:

                  - Sirupus simplex (FRX)

                  - Sirupus balsami tolutani (FRX)

3 ore

 7. Siropuri obţinute prin amestecarea siropului simplu cu soluţii medicamentoase sau soluţii extractive

- Sirupus codeinii 0,2% (FRX).Preparare.Descriere.Incompatibilităţi.Identificare şi

dozare.Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus belladonnae (FRX).Preparare.Descriere.Identificare.Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus kalii guajacolsulfonatis 6% (FRIX). Preparare. Descriere. Identificare şi

 dozare. Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus ferri chloridi oxydulaty 5% (FRIX). Preparare. Descriere.Controlul calităţii. Conservare.Întrebuinţări.

-Sirupus citri (FRIX). Preparare. Descriere. Identificareşi determinare cantitativă.Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus aurantiorum (FRIX). Preparare. Descriere. Identificare şi dozare. Con-

servare.Întrebuinţări.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru

            - Siropuri obţinute prin amestecarea siropului simplu cu soluţii medicamentoase sau soluţii extractive

                       - Sirupus codeinii 0,2% (FRX)

                       - Sirupus belladonnae (FRX)

                       - Sirupus kalii guajacolsulfonatis 6% (FRIX)

                       - Sirupus ferri chloridi oxydulaty 5% (FRIX)

                       -Sirupus citri (FRIX)

                       - Sirupus aurantiorum (FRIX).

3 ore

 8.Soluţii magistrale cu substanţe puternic active, toxice şi stupefiante

- Prescrierea şi eliberarea medicamentelor pe bază de reţetă.Părţile componente ale unei reţete.Verificarea dozelor maxime în soluţii magistrale de uz intern.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru

soluţiile magistrale cu substanţe puternic active, toxice şi stupefiante,

- analizeze prescrierea şi să eliberareze medicamentele pe bază de reţetă,

- identifice părţile componente ale unei reţete,

- verifice dozele maxime în soluţii magistrale de uz intern.

 

3 ore

 9.Soluţii titrate cu substanţe toxice

- Soluţie titrată de sulfat de atropină 1%.Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

- Exemple de soluţii magistrale cu substanţe toxice sau puternic active.

- Soluţii cu substanţe stupefiante.Reţeta cu timbru sec.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru soluţia titrată de sulfat de atropină 1%,

- prepare soluţii cu substanţe stupefiante,

- identifice elementele de siguranţă pentru reţeta cu timbru sec şi condiţiile de eliberare.

3 ore

10.Soluţii magistrale cu extracte şi tinctură

- Exemple de soluţii magistrale cu extracte şi tincturi.Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru

soluţiile magistrale cu extracte şi tincturi.

3 ore

11.Soluţii magistrale cu substanţe greu solubile sau insolubile

- Înlocuirea cu un derivat solubil.Transformarea substaţelor greu solubile în săruri

 solubile. Transformarea în derivaţi solubili prin formare de complecşi.Substanţe

hidrotrope.Solubilizare micelară.Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

- Soluţie apoasă de iod iodurat.Preparare.Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru

soluţii magistrale cu substanţe greu solubile sau insolubile

- rezolve problemele de solubilitate prin:

           -Înlocuirea cu un derivat solubil,

           -Transformarea substaţelor greu solubile în săruri solubile,

           -Transformarea în derivaţi solubili prin formare de complecşi,

           -Substanţe hidrotrope,

           -Solubilizare micelară.

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru

soluţia apoasă de iod iodurat.

3 ore

12.Solutiones alcoholicae

- Prepararea alcoolului de diferite concentraţii prin amestecare de alcool şi apă la 20ºC. Descriere. Control. Conservare. Întrebuinţări.

- Solutio camphorae spirituosa 10% (FRX).Preparare.Descriere. Conservare.

- Solutio iodi spirituosa (FRX). Preparare.Descriere. Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio aetheris spirituosa 25%   (FRIX). Preparare. Descriere.   Conservare.

Întrebuinţări.

- Solutio aetherolei menthae spirituosa 5% (FRIX).Preparare. Descriere.   Conservare. Întrebuinţări.

- Solutio ammonii chloridi anisata (FRIX). Preparare. Descriere.   Conservare.

Întrebuinţări.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare alcoolul de diferite concentraţii prin amestecare de alcool şi apă la 20ºC.

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru:

                - Solutio camphorae spirituosa 10% (FRX)

                - Solutio iodi spirituosa (FRX)

                - Solutio aetheris spirituosa 25%   (FRIX) 

                 - Solutio aetherolei menthae spirituosa 5% (FRIX)                 -                      

                 - Solutio ammonii chloridi anisata (FRIX). 

3 ore

13.Soluţii cu solvenţi anhidri: ulei,glicerină,glicoli

-Olea medicata.Helianthi oleum.Helianthi oleum neutralisatum.Ricini oleum.Prepararea soluţiilor uleioase.Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

-Oleum camphoratum. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Oleum salicylicum. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Oleum ricini aromaticum. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Soluţii în glicerină. Preparare.Descriere.Conservare.

-Glicerină boraxată. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Glycerolum phenolatum . Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Soluţii în glicoli. Propilenglicolul. Polietilenglicolii. Polietilenglicolii lichizi. Preparare. Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Soluţii medicamentoase cu vehicul compus.

-Solutio fuchsini cum resorcinoli. Preparare .Conservare.Întrebiunţări.

-Solutio castellani sine fuchsini.Preparare.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

- prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru soluţii cu solvenţi anhidri precum:

          - solutii uleioase: Oleum camphoratum, Oleum salicylicum, Oleum ricini aromaticum.

          -soluţii în glicerină: Glicerină boraxată,Glycerolum phenolatum

          -soluţii în glicoli

          -soluţii medicamentoase cu vehicul compus: solutio fuchsini cum resorcinoli, solutio castellani sine fuchsini

3 ore

14.Soluţii medicamentoase cu aplicaţie specială

-Soluţii pentru aplicare endonazală.Preparare.Conservare.

-Picături pentru nas cu clorhidrat de nafazolină 0,1%. Preparare. Descriere. Identificare. Conservare.Întrebuinţări.

-Spălăturile nazale. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

-Inhalaţiile nazale. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

-Tampoane nazale.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

-prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru soluţiile medicamentoase cu aplicaţie specială:

         -Soluţii pentru aplicare endonazală (Picături pentru nas cu clorhidrat de nafazolină 0,1%, Spălăturile nazale, Inhalaţiile nazale, Tampoane nazale)

Soluţii pentru aplicare auriculară

-Picături pentru ureche.Preparare.Conservare.

-Soluţie otică cu cloramfenicol şi fluocinolon.  Preparare. Descriere. Conservare.Intrebuinţări.

-Spălături auriculare (băi auriculare ).

-Cauterizări auriculare.

Obiectivele învăţării. Studentul trebuie să:

-prepare, să descrie, să specifice condiţiile de conservare, identificare şi control, dar şi întrebuinţările pentru soluţiile medicamentoase cu aplicaţie specială:

          - Soluţii pentru aplicare auriculară: Picături pentru ureche: Soluţie otică cu cloramfenicol şi fluocinolon, Spălături auriculare, Cauterizări auriculare

3 ore

 

42ore

VII. BIBLIOGRAFIE

 

1.Dumitru Lupuleasa, Ionela Belu, Ani-Simona Sevastre, Mirela Mitu, ”Îndreptar practic pentru preparararea medicamentelor”, Volumul I, Ed. a 2-a, Editura Medicală Universitară Craiova, 2009 ISBN 978-973-106-146-7

 

2. Aciu Mariana, Ionela Belu – Teste grilă tehnică farmaceutică, Craiovă, Ed. Plus, 2003.

 

3. Popovici Iuliana, Lupuleasa D.: Tehnologie farmaceutica. Vol. 1. Ed. a 2-a. Colectia Bios, Editura Polirom Iasi, 2001.

 

4. S. Leucuţa – Tehnologia formelor farmaceutice, Ed. Dacia – Xluj Napoca, 1995.

 

5. Dumitrescu AM, D. Lupuleasa D., V. Hârjău – Curs de tehnică farmaceutică, vol. I, Ed. Tehnoplast Company - Bucureşti

 

4. * * * Farmacopeea Romana. Editia a X-a. Editura Medicala Bucuresti; Suplimentele I –IV 1993-2006.

 

5. * * * Agenda Medicala. Editura Medicala Bucuresti, 2007.

 

 
VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point, proiectare filme

Lucrări practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi prepararea diferitelor forme farmaceutice

Rezolvarea unor probleme de formulare a medicamentelor

Calcularea dozelor maxime pentru adult şi copil aplicate diferitelor soluţii farmaceutice

Studiu individual

Studiul bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

 

 

IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Marţi – 1300-1400

 

Şef lucr.dr. Ani-Simona Sevastre

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Marţi – 1300-1400

 

Şef lucr.dr. Ani-Simona Sevastre

În funcţie de necesităţile studenţilor

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Test grilă+scris

5%

Lucrări practice

Oral

Scris

Alicatie practica(colocviu)+ Scris

10%

Examen

 

 

Test grilă+scris

65%

Verificare

 

 

Scris

10%

Prezenta la curs

 

 

Bonificatie

10%

 

XI. PROGRAME DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima marti din fiecare lună, orele 1300-1500

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Şef lucr. dr. Ani-Simona Sevastre

                   

Data avizării în departament:

 

Şef de departament,

Prof. univ. dr.Pisoschi Cătălina

Coordonator program de studii,

Prof. univ. dr. Neamţu Johny

Titular disciplină,

Şef lucr. dr. Sevastre Ani-Simona