LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Tehnologie farmaceutica

An III

FIŞA  DISCIPLINEI

ANUL UNIVERSITAR

2013- 2014

 

1. DATE DESPRE PROGRAM

1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

1.2 Facultatea

FARMACIE

1.3 Departamentul

II

1.4 Domeniul de studii

SĂNĂTATE

1.5 Ciclul de studii1

LICENŢĂ

1.6 Programul de studii/Calificarea

FARMACIE

2. DATE DESPRE DISCIPLINĂ

2.1 Denumirea disciplinei

TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ

2.2. Codul disciplinei          

FAR3205

2.3 Titularul activităţilor de curs

BELU IONELA

2.4 Titularul activităţilor de seminar

BELU IONELA, BALOSACHE OANA

2.5.Gradul didactic              

Şef Lucrări

2.6.Încadrarea (norma de bază/asociat)

Normă de bază

2.7. Anul de studiu

 

III

2.8. Semestrul

 

VI

2.9. Tipul disciplinei (conţinut)2)

DS

2.10. Regimul disciplinei      (obligativitate)3)

DI

                 

3. TIMPUL TOTAL ESTIMAT (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

5

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

3

3.4 Total ore din planul de învăţământ

75

din care: 3.5 curs

30

3.6 seminar/laborator

45

Distribuţia fondului de timp ore

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

15

Tutoriat

-

Examinări

10

Alte activităţi...consultaţii, cercuri studentesti

10

3.7 Total ore studiu individual

75

3.8 Total ore pe semestru

150

3.9 Numărul de credite4)

6

4. PRECONDIŢII (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Chimie fizică, Farmacognozie, Chimie farmaceutică, Farmacologie

4.2 de competenţe

-

5. CONDIŢII (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

 

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Pregătirea prin studiu individual a laboratorului

6. COMPETENŢELE SPECIFICE ACUMULATE6)7)

COMPETENŢE PROFESIONALE

CP1. Conceperea şi prepararea de noi medicamente, rezolvarea problemelor legate de stabilitatea preparatelor farmaceutice, condiţionarea medicamentelor, evaluarea biodisponibilităţii medicamentelor

CP2. Depozitarea, conservarea, distribuţia medicamentelor.

CP3. Controlul calităţii formelor farmaceutice, pentru asigurarea securităţii pacienţilor.

COMPETENŢE TRANSVERSALE

CT1 Autonomie şi responsabilitate

         ·            dobândirea de repere morale, formarea unor atitudini profesionale şi civice, care să permită studenţilor să fie corecţi, oneşti, neconflictuali, cooperanţi, disponibili să ajute oamenii, interesaţi de dezvoltarea comunităţii;

         ·            să cunoască şi să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;

         ·            să recunoască o problemă atunci când se iveşte şi să ofere soluţii responsabile pentru rezolvare.

CT2 Interacţiune socială

           ·           să aibă respect pentru diversitate şi multiculturalitate;

           ·           să respecte fără discriminare drepturile pacienţilor şi ale colegilor,

           ·           să dezvolte abilităţi de lucru în echipă;

           ·           să comunice oral şi în scris cerinţele, modalitatea de lucru, rezultatele obţinute;

           ·           să se implice în acţiuni de voluntariat, să cunoască problemele esenţiale ale comunităţii.

           ·           să interrelaţioneze corect cu alţi specialişti în domeniul sănătăţii, cu pacienţii şu cu aparţinătorii acestora

CT3. Dezvoltare personală şi profesională

         ·            să aibă deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii;

         ·            să conştientizeze necesitatea studiului individual ca bază a autonomiei personale şi a dezvoltării profesionale;

         ·            să cunoască importanţa educaţiei medico-farmaceutice pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale

         ·            să aplice principiile de bună practică farmaceutică,

         ·            să valorifice optim şi creativ potenţialul propriu în activităţile colective;

         ·            să utilizeze tehnologia informaţiei şi comunicării.

         ·            să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul specific disciplinei

         ·            să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stress.

7. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

- dobândirea noţiunilor generale de biofarmacie cu descrierea conceptului de biodisponibilitate şi bioechivalenţă a medicamentelor.

- dobândirea cunoştinţelor referitoare la medicamente ca formă farmaceutică, stabilitatea medicamentelor, condiţionarea şi conservarea lor .

- dobândirea de atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii în domeniul medico-farmaceutic.

7.2 Obiectivele specifice

- dobândirea cunoştinţelor despre asigurarea şi controlul calităţii medicamentelor.

- acumularea cunoştinţelor cu privire la prepararea şi eliberarea soluţiilor medicamentoase de uz intern şi extern.

8. CONŢINUTURI

8.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Curs 1.Medicamentele ca formă farmaceutică. Criteriide  clasificare a  medicamentelor.Prescrierea medicamentelor

2 ore

Curs 2. Etapele realizării unui nou medicament. Importanţa formulării. Testarea clinică a noului medicament. Avizarea unui nou medicament. Producţia în staţia pilot

2 ore

Curs 3. Condiţionarea medicamentelor. Materiale de condiţionare. Sisteme de închidere a ambalajelor. Condiţionarea în doze unitare.

2 ore

Curs 4. Stabilitatea medicamentelor. Incompatibilităţi. Instabilităţi. Stabilitatea medicamentelor. Perioada de valabilitate. Conservarea, controlul şi prevederea conservării. 

2 ore

Curs 5. Asigurarea calităţii medicamentelor.Recomandări de bună practică de fabricaţie. Recomandări de bună practică farmaceutică. Controlul calităţii

2 ore

Curs 6, 7. Noţiuni generale de biofarmacie. Conceptul de biodisponibilitate. Bioechivalenţa medicamentelor. Determinarea biodisponibilităţii. Factorii care influenţează biodisponibilitatea substanţelor active   din formule farmaceutice.

4 ore

Curs 8. Eliberarea medicamentelor după prescripţie medicală.Prepararea şi eliberarea medicamentelor în farmacie. Doze. Verificarea dozelor pentru substanţe puternic active; substanţe   toxice şi stupefiante.

2 ore

Curs 9-15. Soluţii medicamentoase

            -Formularea   soluţiilor. Substanţe   active. Solvenţi. Alte substanţe auxiliare din formularea soluţiilor.

            -Prepararea soluţiilor.Procesul de dizolvare. Factorii care influenţează procesul de dizolvare.

            -Aducere în soluţie a substanţelor greu solubile.

            -Caracterele şi controlul soluţiilor. Conservarea. Biodisponibilitatea soluţiilor medicamentoase.

            -Exemple de soluţii medicamentoase.Soluţii de uz intern. Siropuri. Ape aromatice.

            -Soluţii de uz extern ( pentru aplicare pe cale auriculară, pentru aplicare rinofaringiană, pentru aplicare oro-faringiană,pentru aplicare topică )

 

14 ore

 

30 ore

BIBLIOGRAFIE

1. Popovici Iuliana, Lupuleasa D.: Tehnologie farmaceutică. Vol. 1. Ed. a 2-a. Colecţia Bios, Editura Polirom Iaşi, 2001.

2. S. Leucuţa – Tehnologia formelor farmaceutice, Ed. Dacia – Xluj Napoca, 1995.

3. Dumitrescu AM, D. Lupuleasa D., V. Hârjău – Curs de tehnică farmaceutică, vol. I, Ed. Tehnoplast Company – Bucureşti

4. * * * Farmacopeea Română. Ediţia a X-a. 1993 Editura Medicală Bucuresti;

5. * * * Suplimentele I –IV 2000-2006.

6. * * * Agenda Medicală. Editura Medicală Bucureşti, 2007.

7. Aciu Mariana, Ionela Belu – Teste grilă tehnică farmaceutică, Craiova, Ed. Plus, 2003.

 

 

8.2  Lucrări practice (subiecte/teme)

 

1.Prevederile Farmacopeei Române ediţia a X –a

- Mărimi şi unităţi de măsură utilizate în practica farmaceutică pentru evaluarea masei şi volumului.

- Cântărirea.

- Reguli practice ce trebuiesc respectate la cântărire în farmacie.

- Măsurarea în picături.

- Reguli practice la filtrarea soluţiilor.

- Limbajul utilizat în prescripţia medicală.

3 ore

2.Solutiones. Soluţii medicamentoase

- Prepararea. Expedierea şi conservarea. Controlul soluţiilor medicamentoase. Culoarea.

- Determinarea mirosului soluţiilor. Gustul soluţiilor.pH-ul soluţiilor apoase.Determinarea cantitativă.Clasificarea.

- Soluţii apoase.

-Solutio phenylhydrargyri boratis 0,2% (FR X). Preparare. Descriere. Identificare şi dozare. Conservare. Întrebuinţări. Incompatibilităţi.

3 ore

3.Soluţii oficinale simple şi compuse obţinute prin dizolvare şi prin diluare

- Solutio calcii chloridi 50% (FR X). Preparare. Descriere. Identificare şi dozare.

Conservare.Întrebuinţări.Incompatibilităţi.

-Solutiochloroformium0,5%(FR).Preparare.Proprietăţi.Identificare.Conservare.

Întrebuinţări.Incompatibilităţi.

- Solutio hydrogenii peroxydi diluta (FR IX). Preparare. Proprietăţi. Conservare.

Întrebuinţări.

-Solutio conservans (FR IX). Preparare. Proprietăţi. Identificarea şi determinarea cantitativă.Conservarea.Întrebuinţări.Incompatibilităţi.

3 ore

 4.Soluţii oficinale cu substanţa activă rezultată dintr-o reacţie chimică

- Solutio ammonii acetatis 15% (FRX).Preparare. Descriere.Identificare şi dozare.

Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio aluminii acetico-tartarici (FRX). Preparare. Descriere. Identificare şi

dozare.Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio calcii hydroxidi 0,15% (FRX). Preparare.Descriere.Identificare şi determinare cantitativă.Conservare.Întrebuinţări.

3 ore

5.Limonade

- Solutio efervescess(FRX).Preparare.Descriere.Identificare şi dozare.Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio magnesi citratis (FRX).Preparare.Descriere.Întrebuinţări.

              Aquae aromaticae ( ape aromatice) -Preparare.Descriere.Conservare.

- Aqua menthae.Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

- Aqua melissae. Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

- Aqua tiliae. Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

3 ore

  6.Sirupi. (Siropuri)

- Prepararea siropurilor.Metoda "per descenssum".Dizolvare prin percolare.Prepararea la cald. Descriere. Controlul calităţii. Conservarea.Întrebuinţări.

- Siropuri obţinute prin dizolvarea zahărului în apă sau în soluţii medicamentoase.

- Sirupus simplex (FRX). Preparare. Descriere. Identificare. Dozare. Conservare.  Întrebuinţări.

- Sirupus balsami tolutani (FRX).Preparare. Descriere. Identificare. Conservare.

3 ore

7. Siropuri obţinute prin amestecarea siropului simplu cu soluţii medicamentoase sau soluţii extractive

- Sirupus codeinii 0,2% (FRX).Preparare.Descriere.Incompatibilităţi.Identificare şi

dozare.Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus belladonnae (FRX).Preparare.Descriere.Identificare.Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus kalii guajacolsulfonatis 6% (FRIX). Preparare. Descriere. Identificare şi

 dozare. Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus ferri chloridi oxydulaty 5% (FRIX). Preparare. Descriere.Controlul calităţii. Conservare.Întrebuinţări.

-Sirupus citri (FRIX). Preparare. Descriere. Identificareşi determinare cantitativă.Conservare.Întrebuinţări.

- Sirupus aurantiorum (FRIX). Preparare. Descriere. Identificare şi dozare. Conservare.Întrebuinţări.

3 ore

8.Soluţii magistrale cu substanţe puternic active, toxice şi stupefiante

- Prescrierea şi eliberarea medicamentelor pe bază de reţetă.Părţile componente ale unei reţete.Verificarea dozelor maxime în soluţii magistrale de uz intern.

3 ore

9.Soluţii titrate cu substanţe toxice

- Soluţie titrată de sulfat de atropină 1%.Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

- Exemple de soluţii magistrale cu substanţe toxice sau puternic active.

- Soluţii cu substanţe stupefiante.Reţeta cu timbru sec.

3 ore

10.Soluţii magistrale cu extracte şi tinctură

- Exemple de soluţii magistrale cu extracte şi tincturi.Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

3 ore

11.Soluţii magistrale cu substanţe greu solubile sau insolubile

- Înlocuirea cu un derivat solubil.Transformarea substaţelor greu solubile în săruri

 solubile. Transformarea în derivaţi solubili prin formare de complecşi.Substanţe

hidrotrope.Solubilizare micelară.Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

- Soluţie apoasă de iod iodurat.Preparare.Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

3 ore

12.Solutiones alcoholicae

- Prepararea alcoolului de diferite concentraţii prin amestecare de alcool şi apă la 20ºC. Descriere. Control. Conservare. Întrebuinţări.

- Solutio camphorae spirituosa 10% (FRX).Preparare.Descriere. Conservare.

- Solutio iodi spirituosa (FRX). Preparare.Descriere. Conservare.Întrebuinţări.

- Solutio aetheris spirituosa 25%   (FRIX). Preparare. Descriere.   Conservare.

Întrebuinţări.

- Solutio aetherolei menthae spirituosa 5% (FRIX).Preparare. Descriere.   Conservare. Întrebuinţări.

- Solutio ammonii chloridi anisata (FRIX). Preparare. Descriere.   Conservare. Întrebuinţări.

3 ore

13.Soluţii cu solvenţi anhidri: ulei,glicerină,glicoli

-Olea medicata.Helianthi oleum.Helianthi oleum neutralisatum.Ricini oleum.Prepararea soluţiilor uleioase.Descriere.Conservare. Întrebuinţări.

-Oleum camphoratum. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Oleum salicylicum. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Oleum ricini aromaticum. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Soluţii în glicerină. Preparare.Descriere.Conservare.

-Glicerină boraxată. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Glycerolum phenolatum . Preparare.Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Soluţii în glicoli. Propilenglicolul. Polietilenglicolii. Polietilenglicolii lichizi. Preparare. Descriere.Conservare.Întrebiunţări.

-Soluţii medicamentoase cu vehicul compus.

-Solutio fuchsini cum resorcinoli. Preparare .Conservare.Întrebuinţări.

-Solutio castellani sine fuchsini.Preparare.

3 ore

14.Soluţii medicamentoase cu aplicaţie specială

-Soluţii pentru aplicare endonazală.Preparare.Conservare.

-Picături pentru nas cu clorhidrat de nafazolină 0,1%. Preparare. Descriere. Identificare. Conservare.Întrebuinţări.

-Spălăturile nazale. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

-Inhalaţiile nazale. Preparare.Descriere.Conservare.Întrebuinţări.

-Tampoane nazale.

3 ore

  15.Soluţii pentru aplicare auriculară

-Picături pentru ureche.Preparare.Conservare.

-Soluţie otică cu cloramfenicol şi fluocinolon.  Preparare. Descriere. Conservare.Intrebuinţări.

-Spălături auriculare (băi auriculare ).

-Cauterizări auriculare.

3 ore

 

45 ore

BIBLIOGRAFIE

1.Dumitru Lupuleasa, Ionela Belu, Ani-Simona Sevastre, Mirela Mitu, ”Îndreptar practic pentru preparararea medicamentelor”, Volumul I, Ed. a 2-a, Editura Medicală Universitară Craiova, 2009 ISBN 978-973-106-146-7

2. Aciu Mariana, Ionela Belu – Teste grilă tehnică farmaceutică, Craiovă, Ed. Plus, 2003.

3. * * * Farmacopeea Română. Ediţia a X-a. 1993 Editura Medicală Bucureşti;

4. * * * Suplimentele I –IV 2000-2006.

5. * * * Agenda Medicală. Editura Medicală Bucureşti, 2007.

6. *** Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations Six Volume Set, Informa HealthCare,  2836 pages, April 27, 2004

 

 

§     9. COROBORAREA CONŢINUTURILOR DISCIPLINEI CU AŞTEPTĂRILE REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII EPISTEMICE, ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE ŞI ANGAJATORI REPREZENTATIVI DIN DOMENIUL AFERENT PROGRAMULUI

§     Cunoştinţele dobândite la disciplina de tehnologie farmaceutică conferă sprijin pentru un viitor farmacist pentru a putea aplica în practică noţiunile teoretice privind formularea, prepararea/fabricarea, depozitarea, eliberarea şi evaluarea biofarmaceutică a medicamentelor, ca forme farmaceutice,

§     Disciplina de tehnologie farmaceutică este o disciplină fundamentală, obligatorie pentru ca un student să devină farmacist. Cunoştinţele, deprinderile practice şi atitudinile învăţate la această disciplină ofera baza de studiu pentru conceperea şi prepararea de noi medicamente; pentru rezolvarea problemelor legate de stabilitatea preparatelor farmaceutice şi condiţionarea medicamentelor, pentru evaluarea biodisponibilităţii medicamentelor şi controlul calităţii formelor farmaceutice.

10. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse:

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point, proiectare filme

Lucrari practice

Explicaţia, dezbaterea, demonstraţia şi prepararea diferitelor forme farmaceutice

Rezolvarea unor probleme de formulare a medicamentelor

Calcularea dozelor maxime pentru adult şi copil aplicate diferitelor soluţii farmaceutice

Studiu individual

Studiul bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate

11. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Marţi – 1300-1400

 

Şef lucr.dr. Ani-Simona Sevastre

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Sala 411

Marţi – 1300-1400

 

Şef lucr.dr. Ani-Simona Sevastre

În funcţie de necesităţile studenţilor

12. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

 

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Test grilă+scris

5%

Lucrări practice

Oral

Scris

Alicatie practica(colocviu)+ Scris

10%

Examen

 

 

Test grilă+scris

65%

Verificările periodice

 

 

Scris

10%

Prezenţa la curs

 

 

Bonificaţie

10%

13. PROGRAME DE ORIENTARE SI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima marti din fiecare lună, orele 1300-1500

Laboratorul de tehnologie farmaceutică

Şef lucr. dr. Ani-Simona Sevastre

Data avizării în departament:

                                                                                               

Director de departament,

Prof. univ. dr.Gofiţă Eliza

Coordonator program de studii,

Prof. dr. Johny Neamţu

 

Titular disciplină,

Şef lucr. dr. BELU IONELA