Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini 2020-2021 Admitere studii universitare de doctorat 2020 / 2021

Admitere studii universitare de doctorat 2020 / 2021

 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

 

   Cetățenii străini (din state terţe sau din state ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene) pot accede la studii universitare de doctorat în învățământul superior din România, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au documente care atestă cetățenia unui alt stat;

b) sunt absolvenți cu diplomă de master sau echivalentă acesteia și un număr de credite cel puțin egal cu cele din România.

c) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.

 

 Număr locuri repartizate pe domenii:

 

Cetăţeni terţi:

 

 

Domeniul

Număr locuri cu frecvență/

cu frecvență redusă

Medicină – Limba română

 

Medicină – Limba engleză

 

Medicină Dentară – Limba română/engleză

 

Farmacie – Limba română/engleză

 

Total

 

 

Cetățenii U.E., S.E.E și C.E. vor candida pe locurile scoase la concurs pentru cetățenii români

 

Calendarul de admitere

-          01 iunie 2020: deschiderea perioadei de depunere a dosarelor;

-          10 iulie 2020: încheierea perioadei de depunere a dosarelor;

-          ........... septembrie 2020: perioada desfășurării concursului de admitere;

-          ............ septembrie 2020: examinare competență lingvistică.

Taxe de procesare dosar de admitere și de școlarizare

 

 

Taxa de procesare a dosarului de admitere a fost stabilită la ........EURO;

Taxa de procesare a dosarului de admitere este nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

ROMANIAN COMMERCIAL BANK CRAIOVA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Olteț Street, No. 4, Craiova, ROMANIA

 

Taxe cetățeni terți:

 

- taxă evaluare dosar obținere scrisoare acceptare studii: ...... euro

- taxă susținere concurs admitere: ...... euro

- taxă anuală școlarizare, forma cu frecvență: ...... euro/an

- taxă școlarizare forma cu frecvență redusă:

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate: ....... euro/an
  • Programul individual de cercetare științifică: ...... euro/lună în care desfășoară activități de cercetare (minimum 3 luni/an)

-  taxă susținere publică teză doctorat: ........ euro

 

Cetățenii U.E., S.E.E și C.E. achită aceleași taxe de școlarizare ca şi cetățenii români.

 

 Înscrierea la concursul de admitere

 

-             Dosarele de candidatură se vor transmite iniţial în format electronic la adresa de email: phd.admission@umfcv.ro. (fiecare document va fi scanat individual, color)

-            Până la data de 14 iulie 2020 secretariatul Școlii doctorale a UMF din Craiova verifică conformitatea acestora iar candidaților declarați eligibili li se va solicita transmiterea în format fizic a dosarelor la registratura instituției din strada Petru Rareș nr. 2, 200349, Craiova, România,  până la data de 24 iulie 2020;

 

Universitatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește operativitatea serviciului poștal ales de candidat.

 

Dosarul de candidatură

Acte necesare pentru cetățenii statelor terțe:

 

1. Fișa/cerere de înscriere/nota de informare; (formular tipizat 1);

2. Cerere eliberare scrisoare de acceptare la studii (formular tipizat 2);

3. Acordul conducătorului de doctorat privind primirea la studii (formular tipizat 3);

4. Euro Pass CV;

5. Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

6. copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

7. copie după pașaport;

8. copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată

    de către autoritățile de resort din țara emitentă;*

9. copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată

    de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

10. copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată

    de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

11. copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent, după caz; *

12. Foile matricole/suplimentul la diplomă – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; *

13. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz, respectiv documentul care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

14. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie dar şi eventuale antecedente personale legate de SARS-COV 2;

15.  4 fotografii tip pașaport;

16.  Declarație notarială (de la cetățenii români cu domiciliul în străinătate) prin care aceștia declară că își cunosc drepturile si că este alegerea lor personala sa studieze în calitate de cetățeni străini la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar;

17. Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității candidatului referitoare la autenticitatea documentelor depuse, precum și a corespondenței dintre documentele transmise electronic și cele originale(formular tipizat 7)

                     Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

Acte necesare dosar pentru cetățenii statelor Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene:

 

1.  Fișa/cerere de înscriere/nota de informare; (formular tipizat 4);

2.  Cerere de echivalare a studiilor de licență (formular tipizat 5);

3. Acordul conducătorului de doctorat privind primirea la studii (formular tipizat 6);

4.  Euro Pass CV;

5.  Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

6.  copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

7.  copie după pașaport;

8. copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă;*

9.   copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată

de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

10. copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată

de către autoritățile de resort din țara emitentă; *

11.  copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru absolvenții anului curent, după caz; *

12. Foile matricole/suplimentul la diplomă – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate; *

13. Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după caz, respectiv documentul care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

14. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie dar şi eventuale antecedente personale legate de SARS-COV 2;

15.  4 fotografii tip pașaport;

16.  Declarație (de la cetățenii români cu domiciliul in străinătate) prin care aceștia declară  

       că își cunosc drepturile si că este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini la

       Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata  de notar);

17. Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității candidatului referitoare la autenticitatea documentelor depuse, precum și a corespondenței dintre documentele transmise electronic și cele originale. (formular tipizat 7)

 

                              Conducători de doctorat: (lista pe domenii)

 

* Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii /echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;

  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

 

 

Candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență la instituții de învățământ superior acreditate din România vor prezenta la dosar doar copii legalizate ale actelor de studii solicitate mai sus.

 

Dosarele transmise după data de 10 iulie 2020 nu vor mai fi procesate!

Dosarele incomplete sunt automat respinse!

 

PROCESAREA DOSARELOR DE CONCURS

a) UMFCV comunică MEC-DGRIAE/CNRED lista persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii sau a atestatelor de recunoaștere a studiilor, potrivit calendarului aprobat de Senatul UMFCV

b) Lista va fi însoțită de o copie scanată, în format electronic, a dosarului candidatului.

c) Copia electronică a dosarului va fi pusă la dispoziția MEC;

d) după analiza dosarului, MEC-DGRIAE/CNRED emite scrisoarea de acceptare la studii sau a atestatului de recunoaștere a studiilor;

e) MEC-DGRIAE/CNRED transmite scrisorile de acceptare la studii sau atestatele de recunoaștere a studiilor instituțiilor de învățământ superior și, după caz, misiunilor diplomatice, atât în format fizic, cât și electronic, scanate;

f) dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite de instituțiile de învățământ superior, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea unor taxe suplimentare;

g) La înmatriculare, candidații admiși vor depune actele de studii în original, vizate spre autentificare de către autoritățile de resort din țara emitentă sau apostilate Haga și pașaportul cu viză valabilă în scop „studii” după caz.

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat în cadrul IOSUD - UMF Craiova

 

Înmatricularea la studii universitare de doctorat este condiționată de promovarea concursului organizat de instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1071/30.12.2016 cu modificările și adăugirile ulterioare, și cu respectarea regulamentului propriu de admitere: Regulamentul Scolii Doctorale UMF din Craiova .pdf

Admiterea candidaților la doctorat, se face prin concurs organizat anual de I.O.S.U.D. UMFCV, de regulă, înainte de începutul anului universitar, dar nu mai târziu de 31 octombrie.

Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecție a candidaților pentru fiecare poziție vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale UMFCV decid să o propună spre ocupare la un moment dat.

Conținutul și forma concursului de admitere sunt stabilite de conducătorul de doctorat și comunicate Consiliului Școlii Doctorale UMFCV, care poate accepta sau poate revizui, de comun acord cu conducătorul de doctorat, propunerea înaintată.

Admiterea poate conține o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv și, obligatoriu, un examen de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională.

      Examenul de competență lingvistică se organizează de către disciplinele de profil din cadrul UMFCV, care eliberează un certificat de competență lingvistică.

Dacă un candidat a obținut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, examenul de competență lingvistică nu mai este necesar.

Informații privind actele necesare, taxele și calendarul admiterii pot fi accesate la http://www.umfcv.ro/scoala-doctorala

 

 

 

 Formulare tipizate

 1. Formular tipizat 1Fișa/cerere de înscriere/nota de informare) cetăţeni terţi;

 

 2. Formular tipizat 2 (Cerere eliberare scrisoare de acceptare la studii) cetăţeni terţi;

 

 3. Formular tipizat 3 (Acordul conducătorului de doctorat) cetăţeni terţi;

 

 4. Formular tipizat 4 (Fișa/cerere de înscriere/nota de informare) cetăţeni UE,SEE;

 

 5. Formular tipizat 5 EN (Cerere de echivalare a studiilor de licență) cetăţeni UE,SEE;

 

 5. Formular tipizat 5 FR (Cerere de echivalare a studiilor de licență) cetăţeni UE,SEE;

 

 6. Formular tipizat 6 (Acordul conducătorului de doctorat) cetăţeni UE,SEE;

 

 7. Formular tipizat 7 (Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității candidatului referitoare la autenticitatea documentelor depuse, precum și a corespondenței dintre documentele transmise electronic și cele originale) cetăţeni terţi;cetăţeni UE,SEE;