Acasa Universitate Admitere Dosar inscriere

Acte necesare inscriere admitere 2015

Dosarul pentru înscrierea la concursul de admitere, în anul I, trebuie sa conţină următoarele acte:

 
a) cerere de înscriere - conform tipizatului distribuit de secretariatul de admitere sau folosind formularul Fişă înscriere admitere iulie 2015.

- Pentru programele de studii Medicină, Moaşe, Asistenţă Medicală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare  secretariatele pentru înscriere sunt organizate în Sala Bibliotecă parter - Corp A' (Extindere)  Str. Petru Rareş nr. 4. 

- Pentru programele de studii Medicină Dentară şi Tehnică Dentară secretariatul pentru înscriere este organizat la Secretariatul Facultăţii de Medicină Dentară parter - Corp A' (Extindere)  Str. Petru Rareş nr. 4.

- Pentru programul de studii Farmacie secretariatul pentru înscriere este organizat la Secretariatul Facultăţii de Farmacie parter - Corp A' (Extindere)  Str. Petru Rareş nr. 4.

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată însoţită de o adeverinţă din care rezultă că originalul se află în păstrare la instituţia emitentă a adeverinţei precum şi faptul că a fost sau nu scutit de achitarea taxei de înscriere. Candidaţii care au fost admişi la o altă facultate/specializare în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2015, pot prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată însoţită de o adeverinţă în care se va menţiona facultatea/specializarea la care a fost admis şi condiţiile de studiu (bugetat / cu taxă), cu obligativitatea de a depune diploma de bacalaureat în original în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor. Nedepunerea originalului în termenul precizat anterior duce la trecerea candidatului declarat admis, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă.
Diploma va fi însoţită obligatoriu de Foaia matricola.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip în care se menţionează atât media generală de bacalaureat cât şi media generală a anilor de studii, urmând a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii până la data de 30 septembrie 2015.
c) certificatul de naştere, în copie legalizată (şi a celui de căsătorie dacă este cazul);
d) copie a buletinului sau cărţii de identitate.
e) adeverinţă medicală tip şi VDRL 
 Adeverinţa se obţine de la medicul de familie având precizat pe ea că respectivul candidat este clinic sănătos şi nu se află în evidenţe cu boli cronice.
Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979.
Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
f) trei fotografii tip buletin de identitate;
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii UMF Craiova) eliberată de decanatul facultăţii precum şi o copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau autentificată de secretariatul facultăţii deţinătoare;
h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată;
i) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie, adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar, indiferent de instituţia de învăţământ de stat, alte acte prevăzute de regulament pentru scutirea achitării taxei de înscriere);
j) chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere 250 RON;
k) dosar plic.
 
 

În atenţia candidaţilor de etnie rroma:

 

 
Dosarul de concurs va cuprinde, pe lângă actele solicitate de facultate, o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză.
Candidaţii vor completa, pe lângă fişa de înscriere de la facultate, o cerere către Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, care va fi transmisă Rectoratului de către facultăţi. 
 
Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere.
 
După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc liste nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează, după aprobarea rectorului, la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe, precizându-se :
- facultatea, forma de învăţămât, specializarea
- repartizarea candidaţilor pe sălile de concurs
 
Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor precizate pe aceste liste se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea Preşedintelui de Comisie. Dacă listele au fost înscrise la calculator, aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note.