Acasa Universitate Admitere Cetățeni Străini 2021-2022 METODOLOGIE DE ADMITERE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI

METODOLOGIE DE ADMITERE A ROMANILOR DE PRETUTINDENI

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA


RECTORAT

 

 

 

 

REGULAMENT

 

de admitere a

 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

 

la studii universitare de licenţă, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă, pentru anul universitar 2021-2022

 

 

 

 

CRAIOVA

- 2021-

 

 

I.       DISPOZIŢII GENERALE

 

Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova se organizează în mod unitar pe baza prezentelor reglementări, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 – Legea Educației Naționale, art. 142, a Metodologiei – cadru, aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4061 din 15.04.2011, ordinului 3473 din 2017 completat cu ordinul MEC 4151 din 24.04.2020, privind cadrul general de organizare şi desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022 şi a Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2021-2022 (anexa nr. 2 la OMEN nr. 3900/16.05.2017).

Nu constituie criterii de interzicere a participării candidaților la concursul de admitere, ori criterii de selecție: sexul, religia, rasa, apartenența politică (inclusiv a membrilor de familie), apartenența la organizații legal constituite ori a căror activitate nu încalcă legile statului român, sau bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate, inclusiv HIV - SIDA.

Pentru ciclul universitar de licență, în baza prezentului Regulament elaborat conform prevederilor anexei nr. 2 la OMEN nr. 3900/15.05.2017, privind admiterea în învăţământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:

a.       locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;

b.       locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni şi conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.

 

      Pentru anul universitar 2021-2022 au fost repartizate de către Ministerul Educației prin adresa Nr. DGRIAE- 0897/11.05.2021, următoarele locuri

      - 8 locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

      - 5 locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă.

Programele de studii pentru românii de pretutindeni, la care Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concurs de admitere sunt:

 

-  Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani):

      2 locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

               

-  Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

5 locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

      3 locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă.

 

-  Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)

 1 loc studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă

 2 locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă.

 

 

 

 

Condiții de eligibilitate

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din categoria românilor de pretutindeni fac parte:

 

- persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care au domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, dacoromâni, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo- români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;

- românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

 

Etapele procesului de admitere

 

Candidatul va aplica pentru programul de studiu - Români de Pretutindeni in cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova, accesând platforma online, va completa toate câmpurile cu informațiile solicitate și va încărca toate documentele menționate.

 

A. Vă rugăm să vă asigurați că:

- toate documentele dvs. sunt scanate în format PDF și denumite cu tipul documentului și prenumele candidatului (pașaport.Popescu, diploma.Popescu, etc.);

- utilizați o adresă Gmail sau Yahoo validă, care cuprinde numele și prenumele dvs.

 

B. Dosarele de candidatură vor fi verificate de Biroul Relații Internaționale. În cazul în care:

- dosarul este complet, candidatul va primi o notificare de validare (cu numărul de înregistrare al dosarului) prin intermediul platformei;

- dosarul este incomplet, candidatul va primi o notificare de corectare prin intermediul platformei, pentru a încărca documentele lipsă sau pentru a modifica câmpurile incorecte și incomplete.

Toate dosarele primite vor fi procesate, dar numai cele complete vor fi declarate eligibile. După publicarea rezultatelor preliminarii pe umfcv.ro, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova va trimite documentele solicitate Ministerului Educației și Cercetării din România pentru a obține aprobările de școlarizare.

 

C. Toți candidații care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii:

1. Vor confirma un singur loc de studii, transmițând formularul (Anexa 4) până la data de 9.08.2021, la următoarea adresă de email: rdp.admission@umfcv.ro

2. Vor trimite dosarul fizic prin curier ( DHL, UPS, FedEx, etc) până la data de 20.08.2021; acesta va conține în mod obligatoriu toate documentele încărcate pe platforma de admitere.

De reținut faptul că înmatricularea va fi posibilă doar dacă studiile candidatului vor fi recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

 

Anul pregătitor pentru cunoaşterea limbii române Românii de pretutindeni, care:

· nu cunosc limba română, declaraţi admişi la studii universitare de licenţă, vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; pentru anul universitar 2021-2022, instituţiile de învăţământ superior organizatoare a anului pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa nr. 1. a OMEN nr. 3900/15.05.2017

 · au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor; evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

· sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de Institutul Limbii Române. Prezenta Metodologie a fost aprobată în ședinta Senatului din data de 18.03.2021 și va fi actualizată cu noi informații după primirea numărului de locuri alocate de Ministerul Educației și Cercetării.

 

 

 

Pentru anul universitar 2021-2022 calendarul de admitere este:

 

- 7 iunie – 30 iulie 2021 candidaţii vor accesa platforma Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, vor completa câmpurile disponibile cu informaţiile solicitate şi vor încărca documentele;

- 6 august 2021 publicarea rezultatelor preliminarii pe site-ul umfcv.ro;

- 20 august 2021 data până la care dosarul cu traducerile originale, copiile originale şi restul documentelor obligatorii în original trebuie să ajungă la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. Candidații care nu îndeplinesc aceste condiții vor fi declarați respinși, iar locurile vor fi ocupate de candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor dosarelor de concurs;

- 24 septembrie 2021 înmatricularea candidaţilor admişi după ce aceştia au semnat contractul de student şi au depus diploma de bacalaureat în original la Biroul Relaţii Internaţionale;

- 1 noiembrie 2021 încheierea perioadei de înmatriculare a candidaţilor declaraţi admişi.

 

 

II.      Școlarizarea la studii universitare de LICENŢĂ a românilor de pretutindeni.

 

 

Admiterea

A. Dosarul pentru candidații din Republica Moldova conține următoarele documente:

 1. Cerere-formular de înscriere conform Anexei 2;
 2. Copia certificatului de naștere;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverință (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învățământului liceal. Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;
 6. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
 7. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 8. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;
 9. Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-urile instituțiilor de învăţământ superior de stat şi pe site-ul Ministerului Educației (https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni); pentru anul universitar 2021-2022 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Republica Moldova un număr de 2 locuri, după cum urmează:                          Facultatea de Medicină: 2 locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă
 2. Dosarul de candidatură va fi transmis în perioada stabilită în format electronic, prin intermediul platformei online a UMF Craiova (fiecare document va fi scanat color şi salvat separat). Doar candidații declarați admiși vor transmite prin curier dosarul cu documentele menționate mai sus, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (Craiova, Str. Petru Rareş, Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA);
 3. Verificarea diplomelor de bacalaureat transmise de absolvenții din Republica Moldova se poate realiza accesând http://www.edu.gov.md şi, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de studii;
 4. Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar; criteriul principal de admitere va fi media aritmetică a notelor obţinute la bacalaureat şi media finală de la terminarea liceului;
 5. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP şi Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 6. Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii (Anexa nr. 4) la următoarea adresă de mail:rdp.admission@umfcv.ro
 7. La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original (diploma de bacalaureat), precum şi alte documente, solicitate de instituția de învăţământ superior;
 8. Listele candidaţilor admişi, conform machetei, vor fi înaintate de universități împreună cu copiile scanate ale dosarelor către ME, Direcția Generală Relații Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii aprobării de școlarizare pentru fiecare student admis.
 9. Universitatea pune la dispoziție ME copia electronică a dosarelor  candidaților admiși prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile superioare de învățământ sau printr-un mijloc de stocare portabil.
 10. ME trimite aprobarea de școlarizare instituțiilor de învățământ superior  și după caz misiunilor diplomatice atât în format fizic cât și electronic, scanate.

 

B.  Dosarul pentru candidații din Albania conține următoarele documente:

 1. Cerere - formular de înscriere, conform Anexei nr. 2;
 2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română;
 5. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea diplomatică a României în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa nr. 3);
 6. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Deftese Pjekuhe sau, după caz, adeverință (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română. Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;
 7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română;
 8. Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învăţământ acreditată din România / Albania sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România și nu solicită an pregătitor;
 9. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;
 11. Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni, după consultarea prealabilă cu MRP şi MAE; pentru anul universitar 2021-2022 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Albania un număr de 2 locuri, după cum urmează:          Facultatea de Medicină Dentară: 2 locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă
 2. Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României din Albania, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;
 3. Dosarul de candidatură va fi transmis în perioada stabilită în format electronic, prin intermediul platformei online a UMF Craiova (fiecare document va fi scanat color şi salvat separat). Doar candidații declarați admiși vor transmite prin curier dosarul cu documentele menționate mai sus, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (Craiova, Str. Petru Rareş, Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA);
 4. De asemenea, transmiterea dosarului de candidatură se poate face și personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunii diplomatice a României din Albania;
 5. ME va transmite electronic instituțiilor de învăţământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;
 6. Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, criteriul de bază fiind media aritmetică a mediilor notelor obţinute în cursul anilor de liceu (media finală) şi media de la bacalaureat;
 7. MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 8. Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii (Anexa nr. 4) la următoarea adresă de mail: rdp.admission@umfcv.ro
 9. La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original (diploma de bacalaureat), precum şi alte documente solicitate de instituția de învăţământ superior;
 10. Listele candidaţilor admişi, conform machetei, vor fi înaintate de universități împreună cu copiile scanate ale dosarelor către ME, Direcția Generală Relații Internaţionale şi Afaceri Europene, în vederea emiterii scrisorilor de acceptare pentru fiecare student admis.
 11. Universitatea pune la dispoziție ME copia electronică a dosarelor  candidaților admiși prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile superioare de învățământ sau printr-un mijloc de stocare portabil.
 12. ME trimite aprobarea de școlarizare instituțiilor de învățământ superior  și după caz misiunilor diplomatice  atât în format fizic cât și electronic, scanate.

 

C.   Dosarul pentru candidații din Bulgaria conține următoarele documente:

 

 !Pentru a aplica la ambele programe de studiu este necesar sa creaţi două conturi diferite utilizând două adrese de mail diferite!

 

 1. Cerere - formular de înscriere conform Anexei nr. 2;
 2. Copia certificatului de naștere, tradus în limba română;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română;
 5. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea diplomatică a României în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa nr. 3);
 6. Copia diplomei de bacalaureat Diploma za Sredno Obrazovanie sau echivalentă sau, după caz, adeverință (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română. Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;
 7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română;
 8. Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învăţământ acreditată din România / Bulgaria sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România și care nu solicită an pregătitor;
 9. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;
 11. Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Oferta locurilor alocate se publică pe site-urile instituţiilor de învăţământ superior de stat şi pe site-ul Ministerului Educaţiei (https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni), după consultarea prealabilă cu MRP şi MAE; pentru anul universitar 2021-2022 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Bulgaria un număr de 2 locuri, după cum urmează:                                                                                                       -     Facultatea de Medicină Dentară: 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă                                                                  -   Facultatea de Farmacie: 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă
 2. Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României din Bulgaria, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;
 3. Dosarul de candidatură va fi transmis în perioada stabilită în format electronic, prin intermediul platformei online a UMF Craiova (fiecare document va fi scanat color şi salvat separat). Doar candidații declarați admiși vor transmite prin curier dosarul cu documentele menționate mai sus, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (Craiova, Str. Petru Rareş, Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA);
 4. Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, criteriul principal de departajare fiind media aritmetică a notelor (mediile finale) anilor de liceu şi bacalaureat;
 5. MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 6. Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii (Anexa nr. 4) la următoarea adresă de mail:rdp.admission@umfcv.ro
 7. eLa înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original (diploma de bacalaureat), precum şi alte documente, solicitate de instituția de învăţământ superior;
 8. Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universități către ME-DGRIAE, împreună cu copiile scanate ale dosarelor în format electronic, în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opțiunile acestora. ME, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare.
 9. Universitatea pune la dispoziție ME copia electronică a dosarelor candidaților admiși prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile superioare de învățământ sau printr-un mijloc de stocare portabil.
 10. ME trimite aprobarea de școlarizare instituțiilor de învățământ superior  și după caz misiunilor diplomatice atât în format fizic cât și electronic scanat.

 

D.  Dosarul pentru candidații din Grecia conține următoarele documente:

 

 !Pentru a aplica la ambele programe de studiu este necesar sa creaţi două conturi diferite utilizând două adrese de mail diferite!

 

 1. Cerere-formular de înscriere conform Anexei nr. 2;
 2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română;
 5. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea diplomatică a României în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa nr. 3);
 6. Copia diplomei de bacalaureat Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) sau echivalentă şi a Panellinies Exetaseis inclusiv pentru absolvenții școlilor care desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă ţară acreditat ARACIP - tradusă în limba română.Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;
 7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română;
 8. Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învăţământ acreditată din România / Grecia sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România și nu solicită an pregătitor;
 9. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;
 11.  Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Oferta locurilor alocate se publică pe site-urile instituţiilor de învăţământ superior de  stat şi pe site-ul Ministerului Educaţiei (https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni), după consultarea prealabilă cu MRP si MAE; pentru anul universitar 2021-2022 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Grecia un număr de 2 locuri, după cum urmează:                                                                                                              -  Facultatea de Medicină Dentară: 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă                                                                                 - Facultatea de Farmacie: 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă.
 2. Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Grecia, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;
 3. Dosarul de candidatură va fi transmis în perioada stabilită în format electronic, prin intermediul platformei online a UMF Craiova (fiecare document va fi scanat color şi salvat separat). Doar candidații declarați admiși vor transmite prin curier dosarul cu documentele menționate mai sus, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (Craiova, Str. Petru Rareş, Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA);
 4. Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, criteriul principal de departajare fiind media aritmetică a notelor (mediile finale) anilor de liceu şi bacalaureat;
 5. MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 6. Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii (Anexa nr. 4) la următoarea adresă de mail: rdp.admission@umfcv.ro
 7. La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original (diploma de bacalaureat), precum şi alte documente, solicitate de instituția de învăţământ superior;
 8. Listele candidaţilor admişi împreună cu copiile scanate în format electronic ale dosarelor vor fi înaintate de universități către ME-DGRIAE în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opțiunile acestora. ME, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii  aprobării de şcolarizare. Universitatea pune la dispoziție ME copia electronică a dosarelor candidaților admiși prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile superioare de învățământ sau printr-un mijloc de stocare portabil.
 9. ME trimite aprobarea de școlarizare instituțiilor de învățământ superior  și după caz misiunilor diplomatice, atât în format fizic cât și electronic, scanat.

  

E: Dosarul pentru candidații din Serbia trebuie să conţină următoarele documente:

 

 !Pentru a aplica la ambele programe de studiu este necesar sa creaţi două conturi diferite utilizând două adrese de mail diferite! 

 

 1. Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2;
 2. Copia a certificatului de naştere, tradus în limba română;
 3. Copia paşaportului, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română;
 5. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea diplomatică a României în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa nr. 3);
 6. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz, adeverință (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - tradusă în limba română. Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;
 7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română;
 8. Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învăţământ acreditată din România / Serbia sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România și nu solicită an pregătitor;
 9. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;
 11. Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul  https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni, după consultarea prealabilă cu MRP şi MAE; pentru anul universitar 2021-2022 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Serbia un număr de 2 locuri, după cum urmează:                                                                                                          -  Facultatea de Medicină Dentară: 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă;                                                                                            -  Facultatea de Farmacie: 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă.
 2. Informarea comunităţilor româneşti, cu sprijinul MRP şi MAE, prin misiunile diplomatice ale României din Serbia, asupra condiţiilor de admitere a românilor de pretutindeni şi asupra ofertei educaţionale;
 3. Dosarul de candidatură va fi transmis în perioada stabilită în format electronic, prin intermediul platformei online a UMF Craiova (fiecare document va fi scanat color şi salvat separat). Doar candidații declarați admiși vor transmite prin curier dosarul cu documentele menționate mai sus, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (Craiova, Str. Petru Rareş, Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA);
 4. De asemenea, transmiterea dosarului de candidatură se poate face și personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunii diplomatice a României din Serbia;
 5. ME va transmite electronic instituţiilor de învăţământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;
 6. Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, criteriul principal de departajare fiind media aritmetică a notelor (mediile finale) anilor de liceu şi bacalaureat;
 7. MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relaţiilor cu românii de pretutindeni;
 8. Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii (Anexa nr. 4) la următoarea adresă de mail: rdp.admission@umfcv.ro
 9. Comunicarea rezultatelor se va realiza şi prin intermediul misiunii diplomatice şi oficiilor consulare ale României pe teritoriul Serbiei;
 10. La înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original (diploma de bacalaureat), precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învăţământ superior;
 11. Listele candidaţilor admişi vor fi înaintate de universităţi către ME-DGRIAE împreună cu copiile scanate ale dosarelor în format electronic în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis în concordanţă cu opţiunile acestora. ME, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de şcolarizare. Universitatea pune la dispoziție ME copia electronică a dosarelor candidaților admiși prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile superioare de învățământ sau printr-un mijloc de stocare portabil.
 12. lME trimite aprobarea de școlarizare instituțiilor de învățământ superior  și după caz misiunilor diplomatice atât în format fizic cât și electronic, scanat.

 

F.     Dosarul candidaților din Ucraina trebuie să conțină următoarele documente:

 

 

 !Pentru a aplica la ambele programe de studiu este necesar sa creaţi două conturi diferite utilizând două adrese de mail diferite!

 

 1. Cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2;
 2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie tradus în limba română;
 5. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea diplomatică a României în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa nr. 3);
 6. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal tradusă în limba română;
 7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învățământ absolvit – traduse în limba română. Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;
 8. Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învăţământ acreditată din România / Ucraina sau de misiunile diplomatice ale României în această ţară, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul  în România și nu solicită an pregătitor;
 9. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;
 11. Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul  https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni; pentru anul universitar 2021-2022 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din Ucraina un număr de 2 locuri, după cum urmează:                              - Facultatea de Medicină Dentară:                                                                                        1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă,                        1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă
 2. Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Ucraina, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;
 3. Dosarul de candidatură va fi transmis în perioada stabilită în format electronic, prin intermediul platformei online a UMF Craiova (fiecare document va fi scanat color şi salvat separat). Doar candidații declarați admiși vor transmite prin curier dosarul cu documentele menționate mai sus, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (Craiova, Str. Petru Rareş, Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA);
 4. De asemenea, transmiterea dosarului de candidatură se poate face și personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunii diplomatice a României din Ucraina;
 5. ME va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la sediul misiunii diplomatice;
 6. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, criteriul principal de departajare fiind media aritmetică a notelor (mediile finale) anilor de liceu şi bacalaureat;
 7. fMRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 8. Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii (Anexa nr. 4) la următoarea adresă de mail: rdp.admission@umfcv.ro
 9. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original (diploma de bacalaureat), precum şi alte documente, solicitate de instituţia de învățământ superior;
 10. Listele candidaților admiși, împreună cu copiile scanate ale dosarelor în format electronic vor fi înaintate de universități către ME-D.G.R.I.A.E., în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis în concordanță cu opțiunile acestora. ME, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.
 11. Universitatea pune la dispoziție ME copia electronică a dosarelor  candidaților admiși prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile superioare de învățământ sau printr-un mijloc de stocare portabil.
 12. ME trimite aprobarea de școlarizare instituțiilor de învățământ superior și după caz misiunilor diplomatice atât în format fizic cât și electronic, scanat.

 

G.    Dosarul candidaților romani din diaspora trebuie să conțină:

 

 1. Cerere-formular de înscriere conform Anexei nr. 2;
 2. Copia a certificatului de naștere, tradus în limba română;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
 4. Copia certificatului de căsătorie, tradus în limba română;
 5. Declarația privind apartenența la identitatea culturală română (cu excepția cetațenilor din Republica Moldova și a candidaților pentru care cel puțin unul dintre părinți poate face dovada cetățeniei române), autentificată de misiunea diplomatică a României în țara de origine (Ambasadă, Consulat General) (Anexa nr. 3);
 6. Copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă inclusiv pentru absolvenții școlilor care desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă ţară acreditat ARACIP - tradusă în limba română. Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea 2021, pot depune, în locul diplomei de Bacalaureat, o adeverinţă oficială care ține loc de diplomă și care conține datele ce vor fi înscrise în viitoarea diploma. În această situaţie, adeverinţa va fi însoţită de o declaraţie notarială, în care candidatul va preciza data când va prezenta diploma finală de Bacalaureat în original şi traducere legalizată;
 7. Copii ale foilor matricole pentru nivelul de învăţământ absolvit - traduse în limba română;
 8. Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învăţământ acreditată din România sau din ţara respectivă sau de misiunile diplomatice ale României, în cazul candidaţilor care nu au urmat liceul în România și nu solicită an pregătitor;
 9. Certificatul medical și avizul psihologic (într-o limbă de circulație internațională), care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 10. Alte documente solicitate de instituția de învăţământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.
 11. Declaraţie pe proprie răspundere de asumare a responsabilității candidatului cu privire la autenticitatea documentelor depuse, precum şi a corespondenței dintre documentele scanate şi cele originale;
 12. Consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Procedura de admitere include următoarele etape:

 1. Oferta locurilor alocate se publică pe site-urile instituţiilor de învăţământ superior de  stat şi pe site-ul Ministerului Educaţiei (https://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni), după consultarea prealabilă cu MRP si MAE; pentru anul universitar 2021-2022 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a alocat pentru cetăţenii din diaspora un loc, după cum urmează:                                                                                                                              -  Facultatea de Medicină Dentară: 1 loc de studii fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă
 2. Dosarul de candidatură va fi transmis în perioada stabilită în format electronic, prin intermediul platformei online a UMF Craiova (fiecare document va fi scanat color şi salvat separat). Doar candidații declarați admiși vor transmite prin curier dosarul cu documentele menționate mai sus, la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova (Craiova, Str. Petru Rareş, Nr. 2, Cod 200349, Jud. Dolj, ROMANIA);
 3. Candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, criteriul principal de departajare fiind media aritmetică a notelor (mediile finale) anilor de liceu şi bacalaureat;
 4. MRP şi MAE pot emite recomandări în cazul candidaţilor a căror şcolarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe şi a relațiilor cu românii de pretutindeni;
 5. Toţi candidaţii care se vor regăsi pe lista rezultatelor preliminarii vor trimite Declarația de confirmare sau renunţare la locul de studii (Anexa nr. 4) la următoarea adresă de mail:
 6.                               rdp.admission@umfcv.ro
 7. fLa înmatriculare, candidaţii declaraţi admişi vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituția de învăţământ superior;
 8. Listele candidaţilor admişi împreună cu copiile scanate în format electronic ale dosarelor vor fi înaintate de universități către ME-DGRIAE în vederea emiterii aprobărilor de şcolarizare pentru fiecare student admis, în concordanţă cu opțiunile acestora. ME, MRP şi MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii  aprobării de şcolarizare. Universitatea pune la dispoziție ME copia electronică a dosarelor candidaților admiși prin platforme sau alte mijloace online gestionate de instituțiile superioare de învățământ sau printr-un mijloc de stocare portabil.
 9. ME trimite aprobarea de școlarizare instituțiilor de învățământ superior  și după caz misiunilor diplomatice, atât în format fizic cât și electronic, scanat.

III.  DISPOZIŢII FINALE

(1)     Românii de pretutindeni înmatriculaţi la studii în România au următoarele obligaţii:

 1. să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
 2. să respecte regulamentul intern al instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;
 3. să respecte prevederile prezentei metodologii;
 4. după obţinerea vizei de studii, să se prezinte la instituţia de învăţământ superior la care au fost admişi, în vederea înmatriculării;
 5. să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea obţinerii permisului de şedere în România pe toată perioada studiilor.

(2)    În cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la propunerea instituţiilor de învăţământ superior, ME poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.

(3)  Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv ai locurilor de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele facilităţi:

 1. finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă lunară, după caz;
 2. finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz;
 3. finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul ME, în limita subvenţiei alocate;
 4. asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare;
 5. transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români, potrivit prevederilor legale;
 6. alt tip de burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare

(4)     Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajaţi să se implice în activităţi sociale şi civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice şi culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceştia:

 1.  vor fi încurajaţi participe în cadrul asociaţiilor studenţeşti ale românilor de pretutindeni care studiază în România;
 2. vor fi încurajaţi să se implice în organizarea unor acţiuni şi/sau programe dedicate românilor de pretutindeni de către MRP, ICR, MAE şi alte instituţii în România sau în ţările de provenienţă;
 3. vor fi încurajaţi să participe la orice altă acţiune descrisă de Legea 299/2007 desfăşurată de orice entitate prevăzută de această lege.
 4. Instituţiile de învăţământ superior pot susţine şi stimula participarea bursierilor la activităţi având ca obiectiv conservarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor de pretutindeni, în concordanţă cu Legea 299/2007.
 5. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe acelaşi ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
 6. Studenţii admişi ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de şcolarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituţii de învăţământ superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum şi cele care au avizul Senatului instituţiei de învăţământ superior.
 7. În cazul în care românii de pretutindeni îşi schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceştia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituţii de învăţământ superior pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.
 8. Candidaţii pentru studii universitare de licenţă, care iniţial au fost admişi la un program de studii şi se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceştia îşi pot continua studiile în baza aprobării anterioare.
 9. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr. 6 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Următoarea revizuire este prevăzută pentru anul 2022.

Responsabil cu revizuirea: Senatul UMFCV, la propunerea Consiliului de Administrație.