ID-570

Echipa

 
  • Prof. Univ. Dr. Rogoveanu Ion - Director proiect
  • Asist. Univ. Dr. Pirici Nicolae Daniel - Membru
  • Asist. Univ. Dr. Sisiroi Otilia - Membru
  • Asist. Univ. Drd. Săndulescu Larisa - Membru
  • Asist. Univ. Drd. Gheonea Ioana Andreea - Membru
  • Asist. Univ. Dr. Ioana Mihai - Membru